Rajavalvonta

Erityistavoitteen 2 piiriin kuuluvat rajavalvontaviranomaisten toimintakyvyn turvaaminen sekä varautuminen mahdolliseen EU-Venäjä -viisumivapauteen mm. rajavalvontaa kehittämällä. Rajaturvallisuuden merkittävimmät haasteet ovat kasvavan rajaliikenteen hallinta sekä rajojen valvontakyvyn pitäminen uskottavana.

2.1 EUROSUR ja rajavalvonta

Kansallisen tavoitteen 2.1 puitteissa toteutetaan hankkeita, jotka tukevat Eurosurin uuden kansallisen koordinaatiokeskuksen (NCC) tilojen sekä alueellisten johtokeskusten varustelua ja laitteita sekä tietojärjestelmiä. Lisäksi maa- ja merirajojen teknistä valvontaa sekä rajavalvontapartioiden varustusta. Tavoitteeseen kuuluu myös rajavartiolaitoksen tilannekuvajärjestelmän ja sen yhteiskäyttöisyyden kehittämistä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoite tukee rajavalvontatekniikan uusimista ja kehittämistä niin partioajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten osalta.

Kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmät vartiolaivoille

 • Hankkeessa hankitaan Rajavartiolaitoksen käyttöön vähintään kaksi merelliseen toimintaympäristöön soveltuvaa Remotely Piloted Aircraft System-järjestelmää (RPAS). Järjestelmät toimivat tukena operatiivisten tehtävien suorittamisessa sekä tuottavat tilannekuvaa johtokeskuksen ja eri yksiköiden tarpeisiin. Tässä hankkeessa hankittavat järjestelmät on suunniteltu sijoitettaviksi vartiolaivoille.

 • Rajavartiolaitos, 01.06.2021 - 31.12.2022, EU-tuki 849 300 euroa 

MRTV huoltokyky-hanke

 • Teknisen rajavalvonnan kattavuuden laajentamista ja järjestelmän osien yhdenmukaistamista on toteutettu ISF-hankkeina koko rahoituskauden ajan. Hankkeella varmistetaan maarajojen teknisen valvonnan toimintavalmiudet ja suorituskyvyt. Painopisteenä hankkeessa on maarajan teknisen valvontajärjestelmän varalaitteiden, rikkoutuneiden ja vanhentuneiden laitteiden korvaavat hankinnat. Teknisten laitteiden nopea huolto on varmistettava, koska ulkorajan valvonta nojaa entistä enemmän teknisen valvontajärjestelmän suorituskyvyn varaan.

 • Rajavartiolaitos, 01.07.2020 - 31.08.2022, EU-tuki 613 500 euroa 

Partioajoneuvokaluston uudistamishanke III

 • Hankkeessa hankitaan 2 kpl raskaita partioautoja sijoitettaviksi Lapin rajavartiostoon ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoon EU:n ulkorajalle. Hankittavilla ajoneuvoilla parannetaan rajaturvallisuutta. Partioiden hyvä operatiivinen liikkuvuus sekä toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeä osa rajapartioiden suorituskykyä rajaturvallisuustehtävissä.

 • Rajavartiolaitos, 1.2.2021 - 31.12.2021, EU-tuki 200 000 euroa

RVT/RASTI toimintojen kehittäminen

 • Rasti-sovelluksen toimintakyvyllä on keskeinen merkitys RVLn operatiivisen toiminnan johtamisessa. Rasti-sovellus on tilannekuva- ja riskianalyysitoiminnot, taktisen johtamisen ja resurssisuunnittelun yhdistävä sovellus. Hankkeessa kehitetään RVLn toiminnallista tietojärjestelmää (RVT) ja sen sovelluksia. Rasti-sovellusta korjataan ja täydennetään muuttuneiden vaatimusten, testien ja käyttökokemusten perusteella ja muutokset otetaan käyttöön sovelluksessa. Lisäksi parannetaan Rastiin talletettujen tietojen visualisointia. RVTn/Rastin järjestelmäalustaa uudistetaan. RVT-käyttöliittymän uudistamiseen liittyen selvitetään toiminnot ja niiden uudistamismahdollisuudet. RVT/Rasti-KEJO -liittymän toteutusta jatketaan. Rakennetaan liitettävyyttä turvavallisuusviranomaisten yhteiseen karttajärjestelmään (TUKA). Liitetään RVT/Rasti keskitettyyn lokipalveluun. Hanketoiminnoilla parannetaan toimijoiden tilannekuvaa, edistetään resurssien taloudellista käyttöä sekä nopeutetaan johtamistoimintaa.

 • Rajavartiolaitos, 01.06.2019 - 31.12.2021, EU-tuki 492 750 euroa

Rajavartiomiehen suojavälineet-hanke

 • Hankitaan rajavartiomiehille henkilökohtaisia taktisia suojavälineitä, jotka ovat työturvallisuuden näkökulmasta välttämättömiä toimittaessa aseuhkatilanteessa. Tällä hetkellä Rajavartiolaitoksella ei ole tarvittavaa aseuhkatilanteisiin soveltuvaa varustusta (pl. erikoistoimintayksiköt).

 • Rajavartiolaitos, 1.2.2019 - 31.12.2020, EU-tuki 1 116 000 euroa

2.2 Tiedonvaihto

Kansallisen tavoitteen 2.2 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka kehittävät tilannekuva- ja tietojenvaihtoyhteistyötä.

2.3 Unionin yhteiset vaatimukset

Kansallisen tavoitteen 2.3 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään rajaturvallisuuskoulutuksen koulutusympäristöä uudistamalla sekä rajavalvonnan että rajatarkastusten koulutusta. Lisäksi tuetaan toimea kansallisen matkustusasiakirjojen allekirjoitusvarmenteiden hallinnointiympäristön perustamista (National PKD) ja sen liittämistä raja - ja muine tarkastuspisteineen kansainväliseen siviili-ilmailujärjestön varmennepankkiin (ICAO PKD).

Rajaturvallisuuskoulutuksen koulutusympäristön kehittäminen

 • Hankkeessa toteutetaan Raja- ja merivartiokoulun sekä Kaakkois-Suomen rajavartioston pistooliradan peruskorjaus, joka on osa koko ampumarataympäristön peruskorjausta. Peruskorjauksessa kehitetään ampumaratojen toiminnallisuutta, turvallisuutta sekä kiinnitetään huomiota parannettuun sääolosuhteiden ja ampumamelun suojaan.

 • Rajavartiolaitos, 01.02.2021 - 31.12.2021, EU-tuki 165 000 euroa

2.4 Unionin säännöstö

Kansallisen tavoitteen 2.4 puitteissa tuetaan hankkeita, joissa parannetaan rajavartiolaitoksen, tullin ja muiden viranomaisten työntekijöiden venäjän kielen taitoa.

2.5 Tulevaisuuden haasteet

2.6 Kansalliset valmiudet

Kansallisen tavoitteen 2.6 puitteissa toteutetaan Älykkäät rajat -hankkeeseen liittyviä toimia, joilla toimeenpannaan yhteisiä eurooppalaisia järjestelmiä ja näihin liittyviä Schengenin rajasäännöstön muutoksia ja selvitetään teknisiä toteutusmahdollisuuksia sekä sisäisesti että Frontex‐yhteistyössä. Kokonaisuuteen kuuluu rajatarkastusvälineiden ja -tekniikan lisääminen ja uusiminen ja toiminnallisuuksien parantaminen. Lisäksi hankkeissa kehitetään tietojärjestelmiä kuten kansallista Schengen-tietojärjestelmää (SIS II) ja EU:n rajanylitystietojärjestelmää(EES). Tavoitteen piiriin kuuluu myös yhdyshenkilötoiminnan tukeminen.

EES-laitteiston hankinta ja käyttöönotto Tullilla

 • Tullin hanke on perustettu EES-rajanylitystietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamien muutosten toteuttamista varten. Tullin hanke mahdollistaa EES-asetusten mukaisen toiminnan Tullilla. Hankkeessa hankitaan rajatarkastuslaitteisto, joka täyttää EES-järjestelmän vaatimukset. Laitteet toimitetaan kaikille rajanylityspisteille ja asennetaan Tullin rajatarkastustehtäviä suorittavien henkilöiden käyttöön, kaikki käyttäjät koulutetaan ja käyttöönotto tehdään yhteisen aikataulun mukaisesti keväällä 2022.

 • Tulli, 04.02.2021 - 31.03.2022, EU-tuki 125 468 euroa 

ETIAS kansallinen toimeenpano

 • Hankkeessa toteutetaan ne tekniset toimet, joilla mahdollistetaan Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönotto kansallisessa ETIAS-yksikössä ja ulkorajoilla. Hankerahoitusta käytetään myös kansallisen ETIAS-yksikön varustamiseen ja sen toiminnan käynnistämiseen.

 • Rajavartiolaitos, 01.06.2021 - 31.12.2022, EU-tuki 580 000 euroa

Asiakirjatutkintalaitteiden hankinta

 • Rajavartiolaitos uudistaa hankintamenettelyn kautta rajatarkastuksissa käytettävät asiakirjatutkintalaitteet. Nykyiset laitteet ovat elinkaarensa loppupäässä, minkä vuoksi niiden korvaaminen uusilla on tarpeellista.

 • Rajavartiolaitos, 01.02.2021 - 30.09.2021, EU-tuki 193 035 euroa

  ETIAS-hanke 

 • Maahanmuuttoviraston ETIAS -hankkeen tavoitteena on toteuttaa EU:n Matkustustieto- ja lupajärjestelmä ETIAS:sta seuraavat tietojärjestelmämuutokset Maahanmuuttoviraston osalta. 

 • Maahanmuuttovirasto, 01.10.2020 - 31.12.2022, EU-tuki 1 063 489 euroa 

KATI 2 - SIS II jatkokehittäminen

 • Tavoitteena on tehostaa EU:n ulkorajan valvontaa kehittämällä N.SIS järjestelmää siten, että poliisin kansainvälisen tiedonvaihdon kokonaiskestoa saadaan lyhennettyä ja järjestelmäkokonaisuudesta saataisiin helposti ylläpidettävä ja joustavasti toiminnan muutoksiin mukautuva. Päällekkäistä työtä ja paperisten asiakirjojen käyttöä poistetaan, jonka seurauksena kv-rikosilmiöiden tutkinta tehostuu, viranomaisyhteistyö ja tiedon läpinäkyvyys sekä hyödynnettävyys paranevat. Sähköinen asiakirjojen hallinta ja arkistointi säästää työaikaa, jonka johdosta myös henkilöstön työskentely nopeutuu ja yksinkertaistuu.

 • Poliisihallitus, 01.09.2020 - 31.12.2021, EU-tuki 441 821 euroa 

Sormenjälkilukijat EES-asetuksen toimeenpanemiseksi-hanke

 • Hankkeessa hankintaan sormenjälkilukijat poliisille EES-asetuksen toimeenpanemiseksi. Hankkeella tavoitellaan sitä, että poliisi pystyy tarkistamaan tiedot EES-rajanylitystietojärjestelmästä koskien kolmansien maiden kansalaisia. Hankkeessa hankintaan sormenjälkilukijat poliisille, joita käyttäen on EES-tietojärjestelmän tietojen ansiosta mahdollista tehdä ulkomaalaisvalvontaa ja rajavalvontaa. 

 • Poliisihallitus, 01.08.2020 - 31.12.2021, EU-tuki 85 500 euroa 

SIS-Recast-Poliisi

 • Hankkeessa toteutetaan tarvittavia muutoksia poliisin tietojärjestelmiin SIS Recastin vaatimusten täyttämiseksi. Taustalla ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetus SIS:n käytöstä rajatarkastuksissa ja asetus SIS:n käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi. Hankkeessa toteutetaan mm. SIS Recast kuulutus- ja kyselymuutokset poliisin tietojärjestelmiin sekä rahastorahoituksen mahdollistama osa tarvittavista saatavuusvaatimuksista

 • Poliisihallitus, 01.08.2020 - 31.12.2022, EU-tuki 1 227 000 euroa 

Poliisin muutokset ETIAS-asetuksen toimeenpanemiseksi - PETIAS-hanke 

 • Poliisihallituksen PETIAS-hanke toteuttaa Euroopan Parlamentin ja neuvoston antaman ETIAS-asetuksen vaatimat muutokset poliiisin tietojärjestelmiin. Nykyisellään poliisin tietojärjestelmät eivät pysty täyttämään asetuksen tavoitetta, joten muutoksia on tehtävä. Poliisihallituksessa on tunnistettu, että muutoksia tarvitaan ensisijassa Renki-yhteiskyselyjärjestelmään. Tämän hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ne muutokset, jotka Renki-yhteiskyselyjärjestelmään tarvitaan asetuksen vaatimusten toimeenpanemiseksi. 

 • Poliisihallitus, 01.07.2020 - 31.12.2022, EU-tuki 599 785 euroa

Älykkäät rajat rajatarkastuslaitteet-hanke

 • Eurooppalaiseen rajanylitystietojärjestelmään (Entry Exit System, EES) tullaan vuodesta 2022 lähtien tallentamaan kolmansien maiden kansalaisten rajanylitystiedot. Keskusjärjestelmään tallennetaan myös biometrisia tietoja, joiden keräämisen hanke mahdollistaa. Hankkeen aikana Rajavartiolaitos kilpailuttaa ja hankkii rajatarkastuspisteisiin uutena tekniikkana kasvokamerat. Olemassa olevat sormenjälkilukulaitteet uusitaan sellaisiksi, jotka mahdollistavat neljän sormen yhtäaikaisen luvun ja tallennuksen. Hankittavat laitteet ja niihin liittyvät ohjelmistot integroidaan käytössä olevaan rajatarkastusinfrastruktuuriin ja otetaan operatiiviseen käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä. Näiden toimien myötä rajatarkastuspisteiden tekninen kokonaisuus saadaan vastaamaan EES-järjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön vaatimuksia.

 • Rajavartiolaitos, 01.06.2020 - 31.12.2021, EU-tuki 746 250 euroa 

KEHUMEESI

 • Ulkoministeriö varmistaa KEHUMEESI -hankkeella, että EU-komission ja IT viraston vaatimat tietojärjestelmät toteutetaan kansallisesti. Tietojärjestelmien (viisumitietojärjestelmä sekä rajanylitystietojärjestelmä) kehittäminen tapahtuu EU-vaatimusten mukaan, takaa pakollisiin yhteistestausvaiheisiin osallistumisen, sekä luo edellytykset EES-rajanylitysjärjestelmän käyttöön kansallisille viranomaisille tarjoamalla konesalipalvelut (VIS TAP ja NUI). Hanke käyttää ostopalveluja tietojärjestelmiin, hankkimalla infran, palvelut, kehittämistyön, testausvaiheen ja käyttöönottovaiheen osalta eu-LISAn yhteiskäyttöisiin järjestelmiin.

 • Ulkoministeriö, 01.04.2020 - 31.05.2022, EU-tuki 1 676 700 euroa

EES integroinnit kansalliseen rajainfrastruktuuriin

 • Toteutetaan Turvaväylä- ja Portti-liittymien toteutuksen ratkaisukuvaus ja liittymien tekninen toteutus. Hankitaan EES-järjestelmän toteutukseen liittyvä IT-konsultointi hankeaikataulun mukaisen toteutuksen varmistamiseksi. Toteutetaan asiakirjojen ja sormenjälkien lukulaitteiden sekä kasvokameroiden integrointi rajatarkastussovellukseen EES-käyttöä varten.

 • Rajavartiolaitos, 15.02.2020 - 31.12.2021, EU-tuki 847 500 euroa 

PEES - Poliisin muutokset EES-asetuksen toimeenpanemiseksi 

 • Poliisihallituksen PEES-hanke toteuttaa Euroopan Parlamentin ja Neuvoston antaman asetuksen (2017/2226) vaatimat muutokset poliiisin tietojärjestelmiin. Nykyisellään poliisin tietojärjestelmät eivät pysty täyttämään asetuksen tavoitetta, joten muutoksia on tehtävä. Poliisihallituksessa on tunnistettu, että muutoksia tarvitaan ensisijassa RENKI-yhteiskyselyjärjestelmään. Tämän hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ne muutokset, jotka RENKI-yhteiskyselyjärjestelmään tarvitaan asetuksen vaatimusten toimeenpanemiseksi.

 • Poliisihallitus, 01.02.2020 - 31.03.2022, EU-tuki 471 500 euroa

EES:n käyttöönotto 

 • Hankkeessa toteutetaan käytännössä EES-asetuksen edellyttämät Maahanmuuttoviraston tietojärjestelmämuutokset uusien toimintojen edellyttämin osin sekä tähän liittyvä integrointi ja tiedonsiirto kansallisen rajapinnan kanssa. 

 • Maahanmuuttovirasto, 01.02.2020 - 31.05.2022, EU-tuki 947 160 euroa

EES ABC

 • Rajavartiolaitos on Helsinki-Vantaan lentoaseman automaattisten rajatarkastuslinjastojen hankinnan yhteydessä huomioinut EES-järjestelmän käyttöönottoon liittyen Schengenin rajasäännöstön mahdollistamat uudet rajatarkastusmenettelyt automaattisten rajatarkastusten suhteen. Kokonaisjärjestelmän hyödyntäminen EES-järjestelmän yhteydessä, ml. itsepalvelukioskit ja automaattiset rajatarkastuslinjastot, edellyttävät laitteistojen ohjelmistojen integroimista EES-järjestelmän yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan ja siihen kytkeytyvään rajatarkastusinfrastruktuuriin.

 • Rajavartiolaitos, 01.07.2019 - 30.09.2021, EU-tuki 385 000 euroa

EES RATAS

 • Hankkeessa toteutetaan EES-järjestelmän käyttöönoton vaatimat muutokset rajatarkastussovelluksessa. Rajatarkastuksissa matkustajien käsittelyssä käytetään rajatarkastussovellusta RATAS. Sovelluksessa on toteutettu Schengenin rajatarkastussäännöstön edellyttämät tarkistukset rajatarkastusten tieto- ja sujuvuusvaatimukset huomioon ottaen. EES-järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa tähän käsittelyyn uusia toimintoja ja tarkistuksia, jotka joudutaan toteuttamaan rajatarkastussovellukseen ja tehostamaan sen toimintoja. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa nämä toiminnot ja uudistukset sekä liitynnät yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan EES-järjestelmän ja sitä koskevan EES-asetuksen sekä Schengenin rajasäännöstön edellyttämällä tavalla.

 • Rajavartiolaitos, 01.07.2019 - 30.09.2021, EU-tuki 496 000 euroa

Hanke yhdyshenkilötoiminnalle Pekingissä ja Moskovassa II

 • Yhdyshenkilöt torjuvat rajat ylittävää monialarikollisuutta, kuten ihmiskauppaa ja laitonta maahantuloa osallistumalla maahantulolupahakemusten käsittelyyn ja hakijoiden taustaselvityksiin sekä tekemällä yhteistyötä paikallisten viranomaisten, lentoyhtiöiden ja muiden jäsenvaltioiden lähettämien yhdyshenkilöiden kanssa. Yhdyshenkilöt raportoivat asemamaansa ajankohtaisista laittoman maahantulon ilmiöistä Suomen viranomaisille. Hanke sisältää Rajavartiolaitoksen Pekingin ja Moskovan yhdyshenkilöiden kuluja.

 • Rajavartiolaitos, 1.3.2019 - 30.8.2021, EU-tuki 499 517 euroa

Hanke automaattisten rajatarkastuslaitteistojen uudistamiseksi

 • Laitteet ja niiden taustajärjestelmä ovat tulleet elinkaarensa päähän, minkä johdosta ne on uudistettava nykyvaatimusten ja tiedossa olevien tulevien vaatimusten mukaisiksi. Uudistamisen yhteydessä huomioidaan EU:n Älykkäät rajat -kokonaisuuden rajatarkastuksiin aiheuttamat muutokset, erityisesti Entry-Exit -järjestelmän käyttöönottoon liittyvät uudet prosessit ja tarkastusvaatimukset, joiden vuoksi järjestelmäkokonaisuutta laajennetaan itsepalvelukioskeilla ja palvelutiskitarkastuksia tehostavilla lisälaitteilla.

 • Rajavartiolaitos, 1.1.2019 - 30.6.2021, EU-tuki 5 735 168 euroa

KATI-hanke

 • Hankkeen tarkoituksena on korvata nykyisin Suomen viranomaisilla käytössä olevia järjestelmiä ja yhdistää hajanaiset kansainvälisen operatiivisen yhteistyön järjestelmät loppukäyttäjän näkökulmasta yhdeksi KV tiedonvaihdon liiketoimintaprosessia tukevaksi kokonaisuudeksi.Hankkeessa toteutetaan Schengen kansallisen järjestelmään tarvittavia kansainvälisiä ja kansallisia kehittämistöitä ja -ratkaisuja, joiden osalta Suomi on sitoutunut toimimaan yhteistyössä eu-LISAn ja EU komission kanssa. Hankkeessa luodaan valmiuksia EU:n "SISIII"-asetukselle.

 • Poliisihallitus, 1.2.2018 - 31.12.2020, EU-tuki 500 000 euroa

2.7E Frontex-laitteet (erityistoimi)

Rajavartiolaitos osallistuu vuosittaisen suunnitelman mukaisesti Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin yhteisoperaatioihin. Erityistoimen puitteissa hankitaan aluskalustoa, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää Frontexin yhteisoperaatioissa.

Merivene-hanke

 • Hankkeessa hankitaan kolme meri- eli rannikkovartiovenettä rajavalvontatehtäviin. Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet avomeriolosuhteet, meripelastustehtävät ja erilaisissa olosuhteissa valvontaan tarvittavat ominaisuudet. Venettä voidaan käyttää myös jäissä. Veneessä on pieni apualus. Vene voidaan varustaa modulaarisesti riippuen tehtävästä. Ohjaamo on suunniteltu kolmen henkilön perusmiehistölle ja siellä on erillinen työpiste operaation johtamiselle sekä tilaa kaksille paareille. Veneen evakuointikyky on noin 50 henkilöä. Merenkulku-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät ovat käytännölliset ja nykyaikaiset.

 • Rajavartiolaitos, 15.8.2018 - 31.06.2022, EU-tuki 8 100 000 euroa