Rajavalvonta

Erityistavoitteen 2 piiriin kuuluvat rajavalvontaviranomaisten toimintakyvyn turvaaminen sekä varautuminen mahdolliseen EU-Venäjä -viisumivapauteen mm. rajavalvontaa kehittämällä. Rajaturvallisuuden merkittävimmät haasteet ovat kasvavan rajaliikenteen hallinta sekä rajojen valvontakyvyn pitäminen uskottavana.

2.1 EUROSUR ja rajavalvonta

Kansallisen tavoitteen 2.1 puitteissa toteutetaan hankkeita, jotka tukevat Eurosurin uuden kansallisen koordinaatiokeskuksen (NCC) tilojen sekä alueellisten johtokeskusten varustelua ja laitteita sekä tietojärjestelmiä. Lisäksi maa- ja merirajojen teknistä valvontaa sekä rajavalvontapartioiden varustusta. Tavoitteeseen kuuluu myös rajavartiolaitoksen tilannekuvajärjestelmän ja sen yhteiskäyttöisyyden kehittämistä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoite tukee rajavalvontatekniikan uusimista ja kehittämistä niin partioajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten osalta.

2.1 EUROSUR ja rajavalvonta tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä käynnissä olevia rahoitettuja hankkeita.

2.2 Tiedonvaihto

Kansallisen tavoitteen 2.2 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka kehittävät tilannekuva- ja tietojenvaihtoyhteistyötä.

2.2 Tiedonvaihto tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

2.3 Unionin yhteiset vaatimukset

Kansallisen tavoitteen 2.3 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään rajaturvallisuuskoulutuksen koulutusympäristöä uudistamalla sekä rajavalvonnan että rajatarkastusten koulutusta. Lisäksi tuetaan toimea kansallisen matkustusasiakirjojen allekirjoitusvarmenteiden hallinnointiympäristön perustamista (National PKD) ja sen liittämistä raja - ja muine tarkastuspisteineen kansainväliseen siviili-ilmailujärjestön varmennepankkiin (ICAO PKD).

2.3. Unionin yhteiset vaatimukset tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

2.4 Unionin säännöstö

Kansallisen tavoitteen 2.4 puitteissa tuetaan hankkeita, joissa parannetaan rajavartiolaitoksen, tullin ja muiden viranomaisten työntekijöiden venäjän kielen taitoa.

2.4 Unionin säännöstö tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

2.5 Tulevaisuuden haasteet

2.5 Tulevaisuuden haasteet tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

2.6 Kansalliset valmiudet

Kansallisen tavoitteen 2.6 puitteissa toteutetaan Älykkäät rajat -hankkeeseen liittyviä toimia, joilla toimeenpannaan yhteisiä eurooppalaisia järjestelmiä ja näihin liittyviä Schengenin rajasäännöstön muutoksia ja selvitetään teknisiä toteutusmahdollisuuksia sekä sisäisesti että Frontex‐yhteistyössä.

Kokonaisuuteen kuuluu rajatarkastusvälineiden ja -tekniikan lisääminen ja uusiminen ja toiminnallisuuksien parantaminen. Lisäksi hankkeissa kehitetään tietojärjestelmiä kuten kansallista Schengen-tietojärjestelmää (SIS II) ja EU:n rajanylitystietojärjestelmää(EES). Tavoitteen piiriin kuuluu myös yhdyshenkilötoiminnan tukeminen.

EES2-hanke

 • Hankkeen kuvaus: EES2 -hanke jatkaa Maahanmuuttoviraston EES:n käyttöönotto -
  hanketta, jossa toteutettiin tietojärjestelmämuutoksia, jotka mahdollistavat EES-asetuksen myötä Maahanmuuttovirastolle tulevien uusien velvoitteiden toteuttamisen. Hankkeessa jatketaan rajanylitystietojärjestelmä EES:ä koskevan EU-asetuksen mukaisten hakujen kehittämistä toteuttamalla mm. käytettävyysparannuksia, jotka mahdollistavat hakutulosten sekä EES-järjestelmään tallennetun kasvokuvan saatavuuden kaikissa tilanteissa. Lisäksi hakutuloksiin tuodaan mukaan EES:n automaattisen laskurin tieto, 
  joka näyttää henkilön laillisen oleskelun keston. Toteutus pyritään saamaan mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi hyödyntämällä automatisaatiota mahdollisuuksien mukaan.

 • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 01.07.2022 - 30.06.2023, EU-tuen määrä: 657 255, 46 euroa

EES Testaus

 • Hankkeen kuvaus: Hanke liittyy EES-rajanylitystietojärjestelmän (Entry/Exit System) käyttöönottoon, jonka on määrä tapahtua keväällä 2023. Hankkeen puitteissa toteutetaan eu-LISAn määrittämiä testauksia kansallisten tietojärjestelmien sekä EES-keskusjärjestelmän välillä. Testaustoimilla varmistetaan kansallisten toteutusten yhdenmukaisuus ja yhteentoimivuus EES-keskusjärjestelmän kanssa.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 1.6.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 242 000,00 euroa

ETIAS II-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tehdään tietyt tarvittavat tietojärjestelmämuutokset, joiden myötä Maahanmuuttovirasto kykenee toteuttamaan ETIAS-asetuksen eli EU lainsäädännön mukaiset toiminnot (ETIAS = Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä). Hankkeella varmistetaan osaltaan ETIAS-järjestelmän käyttöönotto ja käyttö EUaikataulun ja -lainsäädännön mukaisesti luotettavasti, sujuvasti ja turvallisesti.

 • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto Toteutusaika: 01.01.2023 - 31.08.2023, EU-tuen määrä: 462 321,28 euroa

VIS4EES, Entry Exit järjestelmän (EES) käyttöönotto ulkoministeriön viisumiprosessissa

 • Hankkeen kuvaus: Ulkoministeriö varmistaa VIS4EES -hankkeella, että EU-komission ja 
  IT-viraston (eu-LISA) edellyttämät muutokset EES-järjestelmän (rajanylitystietojärjestelmä, Entry/Exit System) käyttöönoton myötä toteutetaan kansalliseen VISA-viisumijärjestelmään. Tietojärjestelmien (viisumitietojärjestelmä sekä rajanylitystietojärjestelmä) kehittäminen tapahtuu EU-vaatimusten mukaan. Hanke viimeistelee edellytykset EESrajanylitystietojärjestelmän käyttöön kansallisille viranomaisille tarjoamalla konesalipalvelut sekä mahdollistamalla EEStietojärjestelmän hyödyntämisen osana viisumitietojärjestelmää ja viisumiprosessia.

 • Hankkeen toteuttaja: Ulkoministeriö, Toteutusaika: 01.10.2022 - 30.06.2023, EU-tuen määrä: 281 000,00 euroa

2.7 Frontex-laitteet (erityistoimi)

Rajavartiolaitos osallistuu vuosittaisen suunnitelman mukaisesti Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin yhteisoperaatioihin. Erityistoimen puitteissa hankitaan aluskalustoa, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää Frontexin yhteisoperaatioissa.

2.7. Frontex-laitteet erityistoimen alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.