Rajavalvonta

Erityistavoitteen 2 piiriin kuuluvat rajavalvontaviranomaisten toimintakyvyn turvaaminen sekä varautuminen mahdolliseen EU-Venäjä -viisumivapauteen mm. rajavalvontaa kehittämällä. Rajaturvallisuuden merkittävimmät haasteet ovat kasvavan rajaliikenteen hallinta sekä rajojen valvontakyvyn pitäminen uskottavana.

2.1 EUROSUR ja rajavalvonta

Kansallisen tavoitteen 2.1 puitteissa toteutetaan hankkeita, jotka tukevat Eurosurin uuden kansallisen koordinaatiokeskuksen (NCC) tilojen sekä alueellisten johtokeskusten varustelua ja laitteita sekä tietojärjestelmiä. Lisäksi maa- ja merirajojen teknistä valvontaa sekä rajavalvontapartioiden varustusta. Tavoitteeseen kuuluu myös rajavartiolaitoksen tilannekuvajärjestelmän ja sen yhteiskäyttöisyyden kehittämistä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoite tukee rajavalvontatekniikan uusimista ja kehittämistä niin partioajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten osalta.

RASTI-hanke

 • RASTI-sovelluksen toimintakyvyllä on keskeinen merkitys Rajavartiolaitoksen operatiivisen toiminnan johtamisessa kustannustehokkaalla tavalla. RASTI-sovellus on tilannekuva- ja riskianalyysitoiminnot, taktisen johtamisen ja resurssisuunnittelun yhdistävä sovellus. Hankkeessa kehitetään Rajavartiolaitoksen toiminnallisen tietojärjestelmän (RVT) sovelluksia toiminnallisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. RASTI-järjestelmän kehitystyössä huomioidaan mm. sisäministeriön yhteisten palveluiden, EUROSUR -järjestelmän, Poliisin VITJA -hankkeen, Hätäkeskuksen TOTI-hankkeen (ERICA), viranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmähankkeen (KEJO), hallinnon turvallisuusverkkohankkeen (TUVE) sekä valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja KIEKU -tietojärjestelmän vaatimukset. Sovelluksen kehitystyöllä ja RVT/RASTI - KEJO -liittymän rakentamisella parannetaan eri toimijoiden tilannekuvaa, edistetään resurssien taloudellista käyttöä sekä nopeutetaan johtamistoimintaa.

 • Rajavartiolaitos, 1.4.2017 - 31.3.2020, EU-tuki 317 400 euroa

Maarajavalvontatekniikka II-hanke

 • Teknisessä valvontajärjestelmässä sensoriteknologiaa käytetään luvattomien rajanylittäjien havaitsemiseen ja tunnistamiseen. Hankkeessa parannetaan havaitsemiskykyä uhanalaisilla valvonta-alueilla laajentamalla valvonnan kattavuutta ja parantamalla järjestelmien laatua. Siirrettävillä laitteistoilla parannetaan kykyä valvonnan painopisteen siirtoihin ja saadaan lisättyä valvontaa paikallisesti tilanteen mukaan. Partioiden optronisilla laitteilla kyetään parantamaan tähystys- ja valvontakykyä huonoissa valaistus- ja sääoloissa

 • Rajavartiolaitos, 1.11.2017 - 31.12.2019, EU-tuki 535 500 euroa

Alueellisten johtokeskusten uudistamishanke

 • Rakennetaan Kainuun rajavartioston johtokeskus vastaamaan operatiivisia vaatimuksia. Valvomotilaa muutetaan tarkoitukseen paremmin sopivaksi ja tilaturvallisuutta parannetaan. Tilan käyttö optimoidaan kenttäjohtamisjärjestelmän näkökulma huomioiden. Remontissa kiinnitetään operatiivisen toiminnan lisäksi huomiota työntekijöiden työssä jaksamiseen ja työn kuormittavuuden vähentämiseen.

 • Rajavartiolaitos, 1.2.2018 - 30.9.2019, EU-tuki 190 500 euroa

Partioajoneuvokaluston uudistamishanke II

 • Hankkeessa hankitaan 21 kpl partioautoja, 41 kpl moottorikelkkoja ja 21 kpl mönkijöitä Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajavartiostojen käyttöön EU:n ulkorajalle. Hankittavilla ajoneuvoilla parannetaan rajaturvallisuutta. Partioiden hyvä operatiivinen liikkuvuus on tärkeä osa niiden suorituskykyä rajaturvallisuustehtävissä. Lisäksi maastoajoneuvojen avulla pystytään kohdentamaan nopeasti partiot esimerkiksi teknisen valvontajärjestelmän havaitsemien kohteiden tarkastamiseksi.

 • Rajavartiolaitos, 1.12.2017 - 31.11.2020, EU-tuki 2 460 285 euroa

RVT tietosuoja-hanke

 • Määritellään ja toteutetaan rajavartiotoiminnan tietojärjestelmään ja sen alaisiin sovelluksiin EU:n tietosuojalainsäädännön ja kansallisten tietosuojalakien edellyttämät muutokset. Muutostarpeet määritellään yhteistyössä Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston, operatiivisen raja- ja meriosaston, teknillisen osaston ja järjestelmätoimittajan kesken. Muutokset toteutetaan, jotta järjestelmät täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Muutokset rajavalvonnan ja -tarkastusten ydinjärjestelmiin ovat pakollisia ja edellytyksenä rajavalvonnan suorituskyvyn ylläpitämiselle.

 • Rajavartiolaitos, 1.10.2018 - 31.12.2019, EU-tuki 375 000 euroa

Rajavartiomiehen suojavälineet-hanke

 • Hankitaan rajavartiomiehille henkilökohtaisia taktisia suojavälineitä, jotka ovat työturvallisuuden näkökulmasta välttämättömiä toimittaessa aseuhkatilanteessa. Tällä hetkellä Rajavartiolaitoksella ei ole tarvittavaa aseuhkatilanteisiin soveltuvaa varustusta (pl. erikoistoimintayksiköt).

 • Rajavartiolaitos, 1.2.2019 - 31.12.2020, EU-tuki 1 116 000 euroa

RVT/RASTI toimintojen kehittäminen

 • Rasti-sovelluksen toimintakyvyllä on keskeinen merkitys RVLn operatiivisen toiminnan johtamisessa. Rasti-sovellus on tilannekuva- ja riskianalyysitoiminnot, taktisen johtamisen ja resurssisuunnittelun yhdistävä sovellus. Hankkeessa kehitetään RVLn toiminnallista tietojärjestelmää (RVT) ja sen sovelluksia. Rasti-sovellusta korjataan ja täydennetään muuttuneiden vaatimusten, testien ja käyttökokemusten perusteella ja muutokset otetaan käyttöön sovelluksessa. Lisäksi parannetaan Rastiin talletettujen tietojen visualisointia. RVTn/Rastin järjestelmäalustaa uudistetaan. RVT-käyttöliittymän uudistamiseen liittyen selvitetään toiminnot ja niiden uudistamismahdollisuudet. RVT/Rasti-KEJO -liittymän toteutusta jatketaan. Rakennetaan liitettävyyttä turvavallisuusviranomaisten yhteiseen karttajärjestelmään (TUKA). Liitetään RVT/Rasti keskitettyyn lokipalveluun. Hanketoiminnoilla parannetaan toimijoiden tilannekuvaa, edistetään resurssien taloudellista käyttöä sekä nopeutetaan johtamistoimintaa.

 • Rajavartiolaitos, 01.06.2019 - 31.12.2021, EU-tuki 492 750 euroa

MRTV parantaminen II

 • Hankkeella kehitetään rajavalvonnan teknisiä valmiuksia ja suorituskykyjä. Hankkeen kohteena on maarajojen teknisen valvonnan parantaminen usealla kohdealueella itärajalla. Painopisteenä hankkeessa on valvontajärjestelmän kameramäärän sekä kamera- ja ilmaisintiheyden kasvattaminen. Tämä edellyttää myös sähkö- ja kuitukaapeloinnin lisäämistä. Uudistettu tekniikka parantaa havaitsemis- ja tunnistamisvarmuutta sekä pimeänäkökykyä.

 • Rajavartilaitos, 01.04.2019 - 30.06.2020, EU-tuki 1 050 000 euroa

2.2 Tiedonvaihto

Kansallisen tavoitteen 2.2 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka kehittävät tilannekuva- ja tietojenvaihtoyhteistyötä.

2.3 Unionin yhteiset vaatimukset

Kansallisen tavoitteen 2.3 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään rajaturvallisuuskoulutuksen koulutusympäristöä uudistamalla sekä rajavalvonnan että rajatarkastusten koulutusta. Lisäksi tuetaan toimea kansallisen matkustusasiakirjojen allekirjoitusvarmenteiden hallinnointiympäristön perustamista (National PKD) ja sen liittämistä raja - ja muine tarkastuspisteineen kansainväliseen siviili-ilmailujärjestön varmennepankkiin (ICAO PKD).

Rajavartijan peruskurssi

 • Rajavartiolaitos on joutunut viime vuosina supistamaan henkilöstömääräänsä itärajan valvonnassa säästövelvoitteiden vuoksi. Täten valvonta- ja havaintokyky on heikentynyt. Nyt koulutettavan lisähenkilöstön turvin rajavartijoiden määrää itärajalla pystytään lisäämään. Helsinki-Vantaan lentoasemalla henkilöstöä on lisättävä uusien EU-velvoitteiden vuoksi. Pakolliset rekisterikyselyt ja sormenjälkien otto aiheuttavat sen, että yksittäinen tarkastus vaatii enemmän aikaa kuin ennen. Lisähenkilöstö vähentää rajatarkastusten jonoutumista. Rajavartijoiden lisärekrytointi toteutetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana kouluttamalla raja- ja merivartiokoulussa normaalia suurempia rajavartijan peruskursseja. Kurssit muodostuvat lähiopetuksesta ja työelämään tutustumisesta. Hankkeeseen sisältyy vuoden 2019 suuren kurssin palkka- ja ostopalvelukuluja.

 • Rajavartiolaitos, 1.1.2019 - 31.12.2019, EU-tuki 489 855 euroa

2.4 Unionin säännöstö

Kansallisen tavoitteen 2.4 puitteissa tuetaan hankkeita, joissa parannetaan rajavartiolaitoksen, tullin ja muiden viranomaisten työntekijöiden venäjän kielen taitoa.

2.5 Tulevaisuuden haasteet

2.6 Kansalliset valmiudet

Kansallisen tavoitteen 2.6 puitteissa toteutetaan Älykkäät rajat -hankkeeseen liittyviä toimia, joilla toimeenpannaan yhteisiä eurooppalaisia järjestelmiä ja näihin liittyviä Schengenin rajasäännöstön muutoksia ja selvitetään teknisiä toteutusmahdollisuuksia sekä sisäisesti että Frontex‐yhteistyössä. Kokonaisuuteen kuuluu rajatarkastusvälineiden ja -tekniikan lisääminen ja uusiminen ja toiminnallisuuksien parantaminen. Lisäksi hankkeissa kehitetään tietojärjestelmiä kuten kansallista Schengen-tietojärjestelmää (SIS II) ja EU:n rajanylitystietojärjestelmää(EES). Tavoitteen piiriin kuuluu myös yhdyshenkilötoiminnan tukeminen.

KATI-hanke

 • Hankkeen tarkoituksena on korvata nykyisin Suomen viranomaisilla käytössä olevia järjestelmiä ja yhdistää hajanaiset kansainvälisen operatiivisen yhteistyön järjestelmät loppukäyttäjän näkökulmasta yhdeksi KV tiedonvaihdon liiketoimintaprosessia tukevaksi kokonaisuudeksi.Hankkeessa toteutetaan Schengen kansallisen järjestelmään tarvittavia kansainvälisiä ja kansallisia kehittämistöitä ja -ratkaisuja, joiden osalta Suomi on sitoutunut toimimaan yhteistyössä eu-LISAn ja EU komission kanssa. Hankkeessa luodaan valmiuksia EU:n "SISIII"-asetukselle.

 • Poliisihallitus, 1.2.2018 - 31.12.2020, EU-tuki 500 000 euroa

Hanke automaattisten rajatarkastuslaitteistojen uudistamiseksi

 • Laitteet ja niiden taustajärjestelmä ovat tulleet elinkaarensa päähän, minkä johdosta ne on uudistettava nykyvaatimusten ja tiedossa olevien tulevien vaatimusten mukaisiksi. Uudistamisen yhteydessä huomioidaan EU:n Älykkäät rajat -kokonaisuuden rajatarkastuksiin aiheuttamat muutokset, erityisesti Entry-Exit -järjestelmän käyttöönottoon liittyvät uudet prosessit ja tarkastusvaatimukset, joiden vuoksi järjestelmäkokonaisuutta laajennetaan itsepalvelukioskeilla ja palvelutiskitarkastuksia tehostavilla lisälaitteilla.

 • Rajavartiolaitos, 1.1.2019 - 30.6.2021, EU-tuki 5 735 168 euroa

Hanke yhdyshenkilötoiminnalle Pekingissä ja Moskovassa II

 • Yhdyshenkilöt torjuvat rajat ylittävää monialarikollisuutta, kuten ihmiskauppaa ja laitonta maahantuloa osallistumalla maahantulolupahakemusten käsittelyyn ja hakijoiden taustaselvityksiin sekä tekemällä yhteistyötä paikallisten viranomaisten, lentoyhtiöiden ja muiden jäsenvaltioiden lähettämien yhdyshenkilöiden kanssa. Yhdyshenkilöt raportoivat asemamaansa ajankohtaisista laittoman maahantulon ilmiöistä Suomen viranomaisille. Hanke sisältää Rajavartiolaitoksen Pekingin ja Moskovan yhdyshenkilöiden kuluja.

 • Rajavartiolaitos, 1.3.2019 - 30.8.2021, EU-tuki 499 517 euroa

EES ABC

 • Rajavartiolaitos on Helsinki-Vantaan lentoaseman automaattisten rajatarkastuslinjastojen hankinnan yhteydessä huomioinut EES-järjestelmän käyttöönottoon liittyen Schengenin rajasäännöstön mahdollistamat uudet rajatarkastusmenettelyt automaattisten rajatarkastusten suhteen. Kokonaisjärjestelmän hyödyntäminen EES-järjestelmän yhteydessä, ml. itsepalvelukioskit ja automaattiset rajatarkastuslinjastot, edellyttävät laitteistojen ohjelmistojen integroimista EES-järjestelmän yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan ja siihen kytkeytyvään rajatarkastusinfrastruktuuriin.

 • Rajavartiolaitos, 01.07.2019 - 30.09.2021, EU-tuki 385 000 euroa

EES RATAS

 • Hankkeessa toteutetaan EES-järjestelmän käyttöönoton vaatimat muutokset rajatarkastussovelluksessa. Rajatarkastuksissa matkustajien käsittelyssä käytetään rajatarkastussovellusta RATAS. Sovelluksessa on toteutettu Schengenin rajatarkastussäännöstön edellyttämät tarkistukset rajatarkastusten tieto- ja sujuvuusvaatimukset huomioon ottaen. EES-järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa tähän käsittelyyn uusia toimintoja ja tarkistuksia, jotka joudutaan toteuttamaan rajatarkastussovellukseen ja tehostamaan sen toimintoja. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa nämä toiminnot ja uudistukset sekä liitynnät yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan EES-järjestelmän ja sitä koskevan EES-asetuksen sekä Schengenin rajasäännöstön edellyttämällä tavalla.

 • Rajavartiolaitos, 01.07.2019 - 30.09.2021, EU-tuki 496 000 euroa

VISEES, Ulkoministeriön EES valmisteluvaihe

 • VISEES on valmisteluvaiheen hanke kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita laajat tietojärjestelmämuutokset tuotannossa olevaan VIS järjestelmään ja kansallisiin viisumitietojärjestelmiin sekä viisumikäsittelyprosessiin ovat Älykkäät Rajat-toimenpideohjelmassa Entry/Exit System-järjestelmän vuoksi tulossa Suomen kansallisiin viisumitietojärjestelmiin, tietoliikenteeseen, konesaleihin ja miten nämä muutokset koskevat ulkoministeriön vastuun alla olevia prosesseja ja järjestelmiä.

 • Ulkoministeriö, 01.04.2019 - 30.06.2020, EU-tuki 182 400 euroa

PEES - Poliisin muutokset EES-asetuksen toimeenpanemiseksi 

 • Poliisihallituksen PEES-hanke toteuttaa Euroopan Parlamentin ja Neuvoston antaman asetuksen (2017/2226) vaatimat muutokset poliiisin tietojärjestelmiin. Nykyisellään poliisin tietojärjestelmät eivät pysty täyttämään asetuksen tavoitetta, joten muutoksia on tehtävä. Poliisihallituksessa on tunnistettu, että muutoksia tarvitaan ensisijassa RENKI-yhteiskyselyjärjestelmään. Tämän hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ne muutokset, jotka RENKI-yhteiskyselyjärjestelmään tarvitaan asetuksen vaatimusten toimeenpanemiseksi.

 • Poliisihallitus, 01.02.2020 - 31.03.2020, EU-tuki 471 500 euroa

EES integroinnit kansalliseen rajainfrastruktuuriin 

 • Toteutetaan Turvaväylä- ja Portti-liittymien toteutuksen ratkaisukuvaus ja liittymien tekninen toteutus. Hankitaan EES-järjestelmän toteutukseen liittyvä IT-konsultointi hankeaikataulun mukaisen toteutuksen varmistamiseksi. Toteutetaan asiakirjojen ja sormenjälkien lukulaitteiden sekä kasvokameroiden integrointi rajatarkastussovellukseen EES-käyttöä varten.
 • Rajavartiolaitos, 15.02.2020 - 31.12.2021, EU-tuki 847 500 euroa 

EES:n käyttöönotto 

 • Hankkeessa toteutetaan käytännössä EES-asetuksen edellyttämät Maahanmuuttoviraston tietojärjestelmämuutokset uusien toimintojen edellyttämin osin sekä tähän liittyvä integrointi ja tiedonsiirto kansallisen rajapinnan kanssa. 
 • Maahanmuuttovirasto, 01.02.2020 - 31.05.2022, EU-tuki 947 160 euroa

KEHUMEESI

 • Ulkoministeriö varmistaa KEHUMEESI -hankkeella, että EU-komission ja IT viraston vaatimat tietojärjestelmät toteutetaan kansallisesti. Tietojärjestelmien (viisumitietojärjestelmä sekä rajanylitystietojärjestelmä) kehittäminen tapahtuu EU-vaatimusten mukaan, takaa pakollisiin yhteistestausvaiheisiin osallistumisen, sekä luo edellytykset EES-rajanylitysjärjestelmän käyttöön kansallisille viranomaisille tarjoamalla konesalipalvelut (VIS TAP ja NUI). Hanke käyttää ostopalveluja tietojärjestelmiin, hankkimalla infran, palvelut, kehittämistyön, testausvaiheen ja käyttöönottovaiheen osalta eu-LISAn yhteiskäyttöisiin järjestelmiin.
 • Ulkoministeriö, 01.04.2020 - 31.05.2022, EU-tuki 1 676 700 euroa

2.7E Frontex-laitteet (erityistoimi)

Rajavartiolaitos osallistuu vuosittaisen suunnitelman mukaisesti Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin yhteisoperaatioihin. Erityistoimen puitteissa hankitaan aluskalustoa, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää Frontexin yhteisoperaatioissa.

Merivene-hanke

 • Hankkeessa hankitaan kolme meri- eli rannikkovartiovenettä rajavalvontatehtäviin. Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet avomeriolosuhteet, meripelastustehtävät ja erilaisissa olosuhteissa valvontaan tarvittavat ominaisuudet. Venettä voidaan käyttää myös jäissä. Veneessä on pieni apualus. Vene voidaan varustaa modulaarisesti riippuen tehtävästä. Ohjaamo on suunniteltu kolmen henkilön perusmiehistölle ja siellä on erillinen työpiste operaation johtamiselle sekä tilaa kaksille paareille. Veneen evakuointikyky on noin 50 henkilöä. Merenkulku-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät ovat käytännölliset ja nykyaikaiset.

 • Rajavartiolaitos, 15.8.2018 - 31.12.2020, EU-tuki 8 100 000 euroa