Rajavalvonta

Erityistavoitteen 2 piiriin kuuluvat rajavalvontaviranomaisten toimintakyvyn turvaaminen sekä varautuminen mahdolliseen EU-Venäjä -viisumivapauteen mm. rajavalvontaa kehittämällä. Rajaturvallisuuden merkittävimmät haasteet ovat kasvavan rajaliikenteen hallinta sekä rajojen valvontakyvyn pitäminen uskottavana.

2.1 EUROSUR ja rajavalvonta

Kansallisen tavoitteen 2.1 puitteissa toteutetaan hankkeita, jotka tukevat Eurosurin uuden kansallisen koordinaatiokeskuksen (NCC) tilojen sekä alueellisten johtokeskusten varustelua ja laitteita sekä tietojärjestelmiä. Lisäksi maa- ja merirajojen teknistä valvontaa sekä rajavalvontapartioiden varustusta. Tavoitteeseen kuuluu myös rajavartiolaitoksen tilannekuvajärjestelmän ja sen yhteiskäyttöisyyden kehittämistä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoite tukee rajavalvontatekniikan uusimista ja kehittämistä niin partioajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten osalta.

Kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmät vartiolaivoille

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa hankitaan Rajavartiolaitoksen käyttöön vähintään kaksi merelliseen toimintaympäristöön soveltuvaa Remotely Piloted Aircraft System-järjestelmää (RPAS). Järjestelmät toimivat tukena operatiivisten tehtävien suorittamisessa sekä tuottavat tilannekuvaa johtokeskuksen ja eri yksiköiden tarpeisiin. Tässä hankkeessa hankittavat järjestelmät on suunniteltu sijoitettaviksi vartiolaivoille.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 01.06.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 849 300 euroa 

MRTV huoltokyky-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Teknisen rajavalvonnan kattavuuden laajentamista ja järjestelmän osien yhdenmukaistamista on toteutettu ISF-hankkeina koko rahoituskauden ajan. Hankkeella varmistetaan maarajojen teknisen valvonnan toimintavalmiudet ja suorituskyvyt. Painopisteenä hankkeessa on maarajan teknisen valvontajärjestelmän varalaitteiden, rikkoutuneiden ja vanhentuneiden laitteiden korvaavat hankinnat. Teknisten laitteiden nopea huolto on varmistettava, koska ulkorajan valvonta nojaa entistä enemmän teknisen valvontajärjestelmän suorituskyvyn varaan.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 01.07.2020 - 31.08.2022, EU-tuen määrä: 613 500 euroa 

Partioajoneuvokaluston uudistamishanke III

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa hankitaan 2 kpl raskaita partioautoja sijoitettaviksi Lapin rajavartiostoon ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoon EU:n ulkorajalle. Hankittavilla ajoneuvoilla parannetaan rajaturvallisuutta. Partioiden hyvä operatiivinen liikkuvuus sekä toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeä osa rajapartioiden suorituskykyä rajaturvallisuustehtävissä.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 1.2.2021 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 200 000 euroa

RVT/RASTI toimintojen kehittäminen

 • Hankkeen kuvaus: Rasti-sovelluksen toimintakyvyllä on keskeinen merkitys RVLn operatiivisen toiminnan johtamisessa. Rasti-sovellus on tilannekuva- ja riskianalyysitoiminnot, taktisen johtamisen ja resurssisuunnittelun yhdistävä sovellus. Hankkeessa kehitetään RVLn toiminnallista tietojärjestelmää (RVT) ja sen sovelluksia. Rasti-sovellusta korjataan ja täydennetään muuttuneiden vaatimusten, testien ja käyttökokemusten perusteella ja muutokset otetaan käyttöön sovelluksessa. Lisäksi parannetaan Rastiin talletettujen tietojen visualisointia. RVTn/Rastin järjestelmäalustaa uudistetaan. RVT-käyttöliittymän uudistamiseen liittyen selvitetään toiminnot ja niiden uudistamismahdollisuudet. RVT/Rasti-KEJO -liittymän toteutusta jatketaan. Rakennetaan liitettävyyttä turvavallisuusviranomaisten yhteiseen karttajärjestelmään (TUKA). Liitetään RVT/Rasti keskitettyyn lokipalveluun. Hanketoiminnoilla parannetaan toimijoiden tilannekuvaa, edistetään resurssien taloudellista käyttöä sekä nopeutetaan johtamistoimintaa.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 01.06.2019 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 492 750 euroa

2.2 Tiedonvaihto

Kansallisen tavoitteen 2.2 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka kehittävät tilannekuva- ja tietojenvaihtoyhteistyötä.

2.2 Tiedonvaihto tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

2.3 Unionin yhteiset vaatimukset

Kansallisen tavoitteen 2.3 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään rajaturvallisuuskoulutuksen koulutusympäristöä uudistamalla sekä rajavalvonnan että rajatarkastusten koulutusta. Lisäksi tuetaan toimea kansallisen matkustusasiakirjojen allekirjoitusvarmenteiden hallinnointiympäristön perustamista (National PKD) ja sen liittämistä raja - ja muine tarkastuspisteineen kansainväliseen siviili-ilmailujärjestön varmennepankkiin (ICAO PKD).

Rajaturvallisuuskoulutuksen koulutusympäristön kehittäminen

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa toteutetaan Raja- ja merivartiokoulun sekä Kaakkois-Suomen rajavartioston pistooliradan peruskorjaus, joka on osa koko ampumarataympäristön peruskorjausta. Peruskorjauksessa kehitetään ampumaratojen toiminnallisuutta, turvallisuutta sekä kiinnitetään huomiota parannettuun sääolosuhteiden ja ampumamelun suojaan.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 01.02.2021 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 165 000 euroa

2.4 Unionin säännöstö

Kansallisen tavoitteen 2.4 puitteissa tuetaan hankkeita, joissa parannetaan rajavartiolaitoksen, tullin ja muiden viranomaisten työntekijöiden venäjän kielen taitoa.

2.4 Unionin säännöstö tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

2.5 Tulevaisuuden haasteet

2.5 Tulevaisuuden haasteet tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

2.6 Kansalliset valmiudet

Kansallisen tavoitteen 2.6 puitteissa toteutetaan Älykkäät rajat -hankkeeseen liittyviä toimia, joilla toimeenpannaan yhteisiä eurooppalaisia järjestelmiä ja näihin liittyviä Schengenin rajasäännöstön muutoksia ja selvitetään teknisiä toteutusmahdollisuuksia sekä sisäisesti että Frontex‐yhteistyössä.

Kokonaisuuteen kuuluu rajatarkastusvälineiden ja -tekniikan lisääminen ja uusiminen ja toiminnallisuuksien parantaminen. Lisäksi hankkeissa kehitetään tietojärjestelmiä kuten kansallista Schengen-tietojärjestelmää (SIS II) ja EU:n rajanylitystietojärjestelmää(EES). Tavoitteen piiriin kuuluu myös yhdyshenkilötoiminnan tukeminen.

Mobile-RATAS 2022

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa uudistetaan liikkuvissa rajatarkastuksissa käytettävä mobiili-RATAS-sovellus lisäämällä siihen Älykkäät rajat-kokonaisuuden edellyttämiä toimintoja.
 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 1.2.202 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 579 000,00 euroa

Automaattisten rajatarkastuslaitteistojen uudistaminen II

 • Hankkeen kuvaus: Hanke on jatkoa "Automaattisten rajatarkastuslaitteistojen uudistaminen"- hankkeelle, jossa hankittiin automatisoituja rajatarkastuslaitteita Helsinki- Vantaan lentokentälle. Jatkohankkeessa hankinnat keskittyvät itsepalvelulaitteisiin, joiden avulla matkustajat voivat toteuttaa rajatarkastukseen liittyviä esivalmisteluja itsenäisesti. Hankkeessa tehtävillä hankinnoilla valmistaudutaan erityisesti matkustajaliikenteen sujuvuuden turvaamiseen EntryExit System-rajanylitystietojärjestelmän tullessa käyttöön.
 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 1.1..2021 - 30.6.2022, EU-tuen määrä: 601 500,00 euroa

EES-laitteiston hankinta ja käyttöönotto Tullilla

 • Hankkeen kuvaus: Tullin hanke on perustettu EES-rajanylitystietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamien muutosten toteuttamista varten. Tullin hanke mahdollistaa EES-asetusten mukaisen toiminnan Tullilla. Hankkeessa hankitaan rajatarkastuslaitteisto, joka täyttää EES-järjestelmän vaatimukset. Laitteet toimitetaan kaikille rajanylityspisteille ja asennetaan Tullin rajatarkastustehtäviä suorittavien henkilöiden käyttöön, kaikki käyttäjät koulutetaan ja käyttöönotto tehdään yhteisen aikataulun mukaisesti keväällä 2022.

 • Hankkeen toteuttaja: Tulli, Toteutusaika: 04.02.2021 - 31.03.2022, EU-tuen määrä: 125 468 euroa 

ETIAS kansallinen toimeenpano

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa toteutetaan ne tekniset toimet, joilla mahdollistetaan Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönotto kansallisessa ETIAS-yksikössä ja ulkorajoilla. Hankerahoitusta käytetään myös kansallisen ETIAS-yksikön varustamiseen ja sen toiminnan käynnistämiseen.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 01.06.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 580 000 euroa

Asiakirjatutkintalaitteiden hankinta

 • Hankkeen kuvaus: Rajavartiolaitos uudistaa hankintamenettelyn kautta rajatarkastuksissa käytettävät asiakirjatutkintalaitteet. Nykyiset laitteet ovat elinkaarensa loppupäässä, minkä vuoksi niiden korvaaminen uusilla on tarpeellista.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 01.02.2021 - 30.09.2021, EU-tuen määrä: 193 035 euroa

  ETIAS-hanke 

 • Hankkeen kuvaus: Maahanmuuttoviraston ETIAS -hankkeen tavoitteena on toteuttaa EU:n Matkustustieto- ja lupajärjestelmä ETIAS:sta seuraavat tietojärjestelmämuutokset Maahanmuuttoviraston osalta. 

 • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 01.10.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 1 063 489 euroa 

KATI 2 - SIS II jatkokehittäminen

 • Hankkeen kuvaus: Tavoitteena on tehostaa EU:n ulkorajan valvontaa kehittämällä N.SIS järjestelmää siten, että poliisin kansainvälisen tiedonvaihdon kokonaiskestoa saadaan lyhennettyä ja järjestelmäkokonaisuudesta saataisiin helposti ylläpidettävä ja joustavasti toiminnan muutoksiin mukautuva. Päällekkäistä työtä ja paperisten asiakirjojen käyttöä poistetaan, jonka seurauksena kv-rikosilmiöiden tutkinta tehostuu, viranomaisyhteistyö ja tiedon läpinäkyvyys sekä hyödynnettävyys paranevat. Sähköinen asiakirjojen hallinta ja arkistointi säästää työaikaa, jonka johdosta myös henkilöstön työskentely nopeutuu ja yksinkertaistuu.

 • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.09.2020 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 441 821 euroa 

Sormenjälkilukijat EES-asetuksen toimeenpanemiseksi-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa hankintaan sormenjälkilukijat poliisille EES-asetuksen toimeenpanemiseksi. Hankkeella tavoitellaan sitä, että poliisi pystyy tarkistamaan tiedot EES-rajanylitystietojärjestelmästä koskien kolmansien maiden kansalaisia. Hankkeessa hankintaan sormenjälkilukijat poliisille, joita käyttäen on EES-tietojärjestelmän tietojen ansiosta mahdollista tehdä ulkomaalaisvalvontaa ja rajavalvontaa. 

 • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.08.2020 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 85 500 euroa 

SIS-Recast-Poliisi

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa toteutetaan tarvittavia muutoksia poliisin tietojärjestelmiin SIS Recastin vaatimusten täyttämiseksi. Taustalla ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetus SIS:n käytöstä rajatarkastuksissa ja asetus SIS:n käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi. Hankkeessa toteutetaan mm. SIS Recast kuulutus- ja kyselymuutokset poliisin tietojärjestelmiin sekä rahastorahoituksen mahdollistama osa tarvittavista saatavuusvaatimuksista

 • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.08.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 1 227 000 euroa 

Poliisin muutokset ETIAS-asetuksen toimeenpanemiseksi - PETIAS-hanke 

 • Hankkeen kuvaus: Poliisihallituksen PETIAS-hanke toteuttaa Euroopan Parlamentin ja neuvoston antaman ETIAS-asetuksen vaatimat muutokset poliiisin tietojärjestelmiin. Nykyisellään poliisin tietojärjestelmät eivät pysty täyttämään asetuksen tavoitetta, joten muutoksia on tehtävä. Poliisihallituksessa on tunnistettu, että muutoksia tarvitaan ensisijassa Renki-yhteiskyselyjärjestelmään. Tämän hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ne muutokset, jotka Renki-yhteiskyselyjärjestelmään tarvitaan asetuksen vaatimusten toimeenpanemiseksi. 

 • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.07.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 599 785 euroa

Älykkäät rajat rajatarkastuslaitteet-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Eurooppalaiseen rajanylitystietojärjestelmään (Entry Exit System, EES) tullaan vuodesta 2022 lähtien tallentamaan kolmansien maiden kansalaisten rajanylitystiedot. Keskusjärjestelmään tallennetaan myös biometrisia tietoja, joiden keräämisen hanke mahdollistaa. Hankkeen aikana Rajavartiolaitos kilpailuttaa ja hankkii rajatarkastuspisteisiin uutena tekniikkana kasvokamerat. Olemassa olevat sormenjälkilukulaitteet uusitaan sellaisiksi, jotka mahdollistavat neljän sormen yhtäaikaisen luvun ja tallennuksen. Hankittavat laitteet ja niihin liittyvät ohjelmistot integroidaan käytössä olevaan rajatarkastusinfrastruktuuriin ja otetaan operatiiviseen käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä. Näiden toimien myötä rajatarkastuspisteiden tekninen kokonaisuus saadaan vastaamaan EES-järjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön vaatimuksia.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 01.06.2020 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 746 250 euroa 

KEHUMEESI

 • Hankkeen kuvaus: Ulkoministeriö varmistaa KEHUMEESI -hankkeella, että EU-komission ja IT viraston vaatimat tietojärjestelmät toteutetaan kansallisesti. Tietojärjestelmien (viisumitietojärjestelmä sekä rajanylitystietojärjestelmä) kehittäminen tapahtuu EU-vaatimusten mukaan, takaa pakollisiin yhteistestausvaiheisiin osallistumisen, sekä luo edellytykset EES-rajanylitysjärjestelmän käyttöön kansallisille viranomaisille tarjoamalla konesalipalvelut (VIS TAP ja NUI). Hanke käyttää ostopalveluja tietojärjestelmiin, hankkimalla infran, palvelut, kehittämistyön, testausvaiheen ja käyttöönottovaiheen osalta eu-LISAn yhteiskäyttöisiin järjestelmiin.

 • Hankkeen toteuttaja: Ulkoministeriö, Toteutusaika: 01.04.2020 - 31.05.2022, EU-tuen määrä: 1 676 700 euroa

EES integroinnit kansalliseen rajainfrastruktuuriin

 • Hankkeen kuvaus: Toteutetaan Turvaväylä- ja Portti-liittymien toteutuksen ratkaisukuvaus ja liittymien tekninen toteutus. Hankitaan EES-järjestelmän toteutukseen liittyvä IT-konsultointi hankeaikataulun mukaisen toteutuksen varmistamiseksi. Toteutetaan asiakirjojen ja sormenjälkien lukulaitteiden sekä kasvokameroiden integrointi rajatarkastussovellukseen EES-käyttöä varten.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 15.02.2020 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 847 500 euroa 

PEES - Poliisin muutokset EES-asetuksen toimeenpanemiseksi 

 • Hankkeen kuvaus: Poliisihallituksen PEES-hanke toteuttaa Euroopan Parlamentin ja Neuvoston antaman asetuksen (2017/2226) vaatimat muutokset poliiisin tietojärjestelmiin. Nykyisellään poliisin tietojärjestelmät eivät pysty täyttämään asetuksen tavoitetta, joten muutoksia on tehtävä. Poliisihallituksessa on tunnistettu, että muutoksia tarvitaan ensisijassa RENKI-yhteiskyselyjärjestelmään. Tämän hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ne muutokset, jotka RENKI-yhteiskyselyjärjestelmään tarvitaan asetuksen vaatimusten toimeenpanemiseksi.

 • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.02.2020 - 31.03.2022, EU-tuen määrä: 471 500 euroa

EES:n käyttöönotto 

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa toteutetaan käytännössä EES-asetuksen edellyttämät Maahanmuuttoviraston tietojärjestelmämuutokset uusien toimintojen edellyttämin osin sekä tähän liittyvä integrointi ja tiedonsiirto kansallisen rajapinnan kanssa. 

 • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 01.02.2020 - 31.05.2022, EU-tuen määrä: 947 160 euroa

EES ABC

 • Hankkeen kuvaus: Rajavartiolaitos on Helsinki-Vantaan lentoaseman automaattisten rajatarkastuslinjastojen hankinnan yhteydessä huomioinut EES-järjestelmän käyttöönottoon liittyen Schengenin rajasäännöstön mahdollistamat uudet rajatarkastusmenettelyt automaattisten rajatarkastusten suhteen. Kokonaisjärjestelmän hyödyntäminen EES-järjestelmän yhteydessä, ml. itsepalvelukioskit ja automaattiset rajatarkastuslinjastot, edellyttävät laitteistojen ohjelmistojen integroimista EES-järjestelmän yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan ja siihen kytkeytyvään rajatarkastusinfrastruktuuriin.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 01.07.2019 - 30.09.2021, EU-tuen määrä: 385 000 euroa

EES RATAS

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa toteutetaan EES-järjestelmän käyttöönoton vaatimat muutokset rajatarkastussovelluksessa. Rajatarkastuksissa matkustajien käsittelyssä käytetään rajatarkastussovellusta RATAS. Sovelluksessa on toteutettu Schengenin rajatarkastussäännöstön edellyttämät tarkistukset rajatarkastusten tieto- ja sujuvuusvaatimukset huomioon ottaen. EES-järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa tähän käsittelyyn uusia toimintoja ja tarkistuksia, jotka joudutaan toteuttamaan rajatarkastussovellukseen ja tehostamaan sen toimintoja. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa nämä toiminnot ja uudistukset sekä liitynnät yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan EES-järjestelmän ja sitä koskevan EES-asetuksen sekä Schengenin rajasäännöstön edellyttämällä tavalla.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 01.07.2019 - 30.09.2021, EU-tuen määrä: 496 000 euroa

Hanke yhdyshenkilötoiminnalle Pekingissä ja Moskovassa II

 • Hankkeen kuvaus: Yhdyshenkilöt torjuvat rajat ylittävää monialarikollisuutta, kuten ihmiskauppaa ja laitonta maahantuloa osallistumalla maahantulolupahakemusten käsittelyyn ja hakijoiden taustaselvityksiin sekä tekemällä yhteistyötä paikallisten viranomaisten, lentoyhtiöiden ja muiden jäsenvaltioiden lähettämien yhdyshenkilöiden kanssa. Yhdyshenkilöt raportoivat asemamaansa ajankohtaisista laittoman maahantulon ilmiöistä Suomen viranomaisille. Hanke sisältää Rajavartiolaitoksen Pekingin ja Moskovan yhdyshenkilöiden kuluja.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 1.3.2019 - 31.10.2021, EU-tuen määrä: 499 517 euroa

2.7 Frontex-laitteet (erityistoimi)

Rajavartiolaitos osallistuu vuosittaisen suunnitelman mukaisesti Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin yhteisoperaatioihin. Erityistoimen puitteissa hankitaan aluskalustoa, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää Frontexin yhteisoperaatioissa.

Merivene-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa hankitaan kolme meri- eli rannikkovartiovenettä rajavalvontatehtäviin. Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet avomeriolosuhteet, meripelastustehtävät ja erilaisissa olosuhteissa valvontaan tarvittavat ominaisuudet. Venettä voidaan käyttää myös jäissä. Veneessä on pieni apualus. Vene voidaan varustaa modulaarisesti riippuen tehtävästä. Ohjaamo on suunniteltu kolmen henkilön perusmiehistölle ja siellä on erillinen työpiste operaation johtamiselle sekä tilaa kaksille paareille. Veneen evakuointikyky on noin 50 henkilöä. Merenkulku-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät ovat käytännölliset ja nykyaikaiset.

 • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 15.8.2018 - 31.06.2022, EU-tuen määrä: 8 100 000 euroa