Förvaltningen av understöd som beviljas av medel i EU-fonderna för inrikes frågor förenklas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2022 13.50
alt=

Målet är att effektivisera genomförandet av EU:s fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 genom att införa nya förenklade understödsformer. De nya understödsformerna gör det lättare att ansöka om understöd och minskar arbetsvolymen vid förvaltningsmyndigheten för fonderna, det vill säga inrikesministeriet. Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde den 10 februari, och den träder i kraft den 15 februari 2022.

Förordningen innehåller bestämmelser om den nationella beredningen, samordningen, förvaltningen och övervakningen av program och genomförandeplaner för EU:s fonder inom området för inrikes frågor som avses i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027.

I förordningen föreskrivs det också om understöd som beviljas av medel i dessa fonder och om förvaltningen av anslagen.

För programperioden 2021–2027 inrättas det tre fonder inom området för inrikes frågor: asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och, som en del av fonden för integrerad gränsförvaltning, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).

Mer tid för att nå de innehållsmässiga målen för projekten

Under programperioden 2021–2027 införs det nya förenklade understödsformer för att genomföra fonderna. Projekten ska använda dessa förenklade understödsformer helt eller åtminstone delvis.

Detta innebär bland annat att den ekonomiska förvaltningen av projekten förenklas. När de resurser som behövs för förvaltningen minskar, kan understödstagarna i högre grad koncentrera sig på att nå de innehållsmässiga målen för projekten.

Målet är att minska den administrativa bördan för både understödstagarna och förvaltningsmyndigheten för fonderna, det vill säga inrikesministeriet. Införandet av förenklade understödsformer väntas också sänka tröskeln för ansökan om understöd.

Mer information om EU-fonderna för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Ytterligare information:

Nina Routti-Hietala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 242, [email protected]

Sanna Virtanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 300, [email protected]