Nya program för EU:s fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 har godkänts

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 14.16
Pressmeddelande
alt=

Statsrådet har godkänt nya program för Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor för programperioden 2021–2027. Fonderna under programperioden är fonden för inre säkerhet, asyl-, migrations- och integrationsfonden samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Totalfinansieringen från fonderna för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 är cirka 183 miljoner euro. I samband med halvtidsutvärderingen 2024 är det möjligt att få tilläggsfinansiering för programmen förutsatt att man före halvtidsutvärderingen har anhållit om utbetalning av minst 10 procent av den ursprungliga finansieringsandelen. Tilläggsfinansieringen allokeras till medlemsstaterna utifrån de kriterier som anges i förordningen om fonden. 


Fenomen som försämrar säkerheten kan förebyggas genom beredskap inför nya hot

Målet för fonden för inre säkerhet (Internal Security Fund ISF) är att utveckla verktyg, rutiner, samarbete och en lägesbild för att bekämpa och utreda gränsöverskridande brottslighet. Ett ytterligare mål är att stärka kriståligheten och beredskapen inför nya hot så att man kan förebygga fenomen som försämrar säkerheten. Avsikten är också att förbättra skyddet av brottsoffer. Fonden är indelad i tre särskilda mål som fastställs i EU-förordningen om fonden:

  • att förbättra och underlätta informationsutbytet mellan och inom behöriga myndigheter och berörda unionsorgan och unionsbyråer samt vid behov med tredjeländer och internationella organisationer
  • att förbättra och effektivisera det gränsöverskridande samarbetet, inklusive gemensamma insatser mellan behöriga myndigheter när det gäller terrorism och grov och organiserad brottslighet med en gränsöverskridande dimension
  • att stödja stärkandet av medlemsstaternas kapacitet.

I början av programperioden är Finlands andel av finansieringen från fonden för inre säkerhet 36,60 miljoner euro. 


Genomförandet av den gemensamma migrationspolitiken främjas 

Målet för asyl-, migrations- och integrationsfonden (Asylum, migration and integration Fund AMIF) är att främja en effektiv hantering av migrationsfrågor samt genomförandet, stärkandet och utvecklingen av den gemensamma asylpolitiken och den gemensamma migrationspolitiken. Fonden är indelad i fyra särskilda mål som fastställs i EU-förordningen om fonden och av vilka Finland har inkluderat de tre första i programmet: 

  • att stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess yttre dimension
  • att stärka och utveckla den lagliga migrationen till medlemsstaterna i enlighet med ländernas ekonomiska och sociala behov samt att främja en effektiv integration av tredjelandsmedborgare och att bidra till deras sociala delaktighet
  • att delta i bekämpningen av olaglig migration, att effektivisera ett effektivt, tryggt och människovärdigt återvändande och återtagande samt att främja återintegrationen i tredjeländer i initialskedet
  • att öka solidariteten och rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med de medlemsstater som mest påverkas av de utmaningar som gäller migration och asyl, bland annat genom praktiskt samarbete.

I början av programperioden är Finlands andel av finansieringen från asyl-, migrations- och integrationsfonden 67,93 miljoner euro. Via fonden betalas dessutom finansiering till medlemsstaterna för vidarebosättning och humanitär inresa. Den finansieringsandel som betalas till Finland 2021–2022 uppskattas uppgå till totalt cirka 33,8 miljoner euro.


Målet är en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna

Målet för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (Instrument for financial support for Border Management and Visa Policy, BMVI) är att utveckla och genomföra en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och att därigenom ge högre inre säkerhet i unionen. Samtidigt skyddar man den fria rörligheten för personer inom unionen och följer fullt ut unionens regelverk med iakttagande av de förpliktelser som rör de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Fonden är indelad i två särskilda mål som fastställs i EU-förordningen om fonden:  

  • att stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna, som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen 
  • att stödja den gemensamma viseringspolitiken. 

I början av programperioden är Finlands andel av finansieringen från instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik 77,97 miljoner euro. 

Ytterligare information:

Virpi Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 392, [email protected] (fonden för inre säkerhet ISF och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik BMVI)

Kristiina Mauriala, specialsakkunnig,  [email protected], tfn 0295 488 275 (asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF)