Uudet ohjelmat hyväksytty EU:n sisäasioiden rahastoille ohjelmakaudelle 2021-2027

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2021 14.16
Tiedote
alt=

Valtioneuvosto on hyväksynyt uudet ohjelmat Euroopan unionin sisäasioiden rahastoille ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmakauden rahastoja ovat sisäisen turvallisuuden rahasto, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline.

Sisäasioiden rahastojen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021-2027 on noin 183 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 toteutettavan väliarvioinnin yhteydessä ohjelmiin on mahdollista saada lisärahoitusta edellyttäen, että vähintään 10 % alkuperäisestä rahoitusosuudesta on väliarviointiin mennessä haettu maksuun. Lisärahoitus allokoidaan jäsenvaltioille rahastoa koskevassa asetuksessa määriteltyjen kriteerien perusteella.

 
Varautumalla uusiin uhkiin voidaan ennaltaehkäistä turvallisuutta heikentäviä ilmiöitä

Sisäisen turvallisuuden rahaston (Internal Security Fund ISF) tavoitteena on työkalujen, toimintatapojen, yhteistyön ja tilannekuvan kehittäminen rajat ylittävien rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi. Tavoitteena on myös vahvistaa kriisinsietokykyä ja uusiin uhkiin varautumista, jotta voidaan ennaltaehkäistä turvallisuutta heikentäviä ilmiöitä. Lisäksi rahaston avulla pyritään parantamaan rikosten uhrien suojelua. Rahasto jakaantuu kolmeen rahastoa koskevassa EU-asetuksessa määriteltyyn erityistavoitteeseen.

  • Parannetaan ja helpotetaan tietojenvaihtoa toimivaltaisten viranomaisten ja asiaankuuluvien unionin elinten ja laitosten välillä ja sisällä sekä tarvittaessa kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa
  • Parannetaan ja tehostetaan rajat ylittävää yhteistyötä, myös terrorismiin ja vakavaan ja järjestäytyneeseen rajat ylittävään rikollisuuteen liittyviä yhteisiä operaatioita toimivaltaisten viranomaisten välillä
  • Tuetaan jäsenvaltioiden valmiuksien vahvistamista

Ohjelmakauden alussa Suomen osuus sisäisen turvallisuuden rahaston rahoituksesta on 36,60 miljoonaa euroa. 


Yhteisen maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa edistetään 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Asylum, Migration and Integration Fund AMIF) tavoitteena on edistää maahanmuuttoasioiden tehokasta hallintaa sekä yhteisen turvapaikkapolitiikan ja yhteisen maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa, lujittamista ja kehittämistä. Rahasto jakaantuu neljään rahastoa koskevassa EU-asetuksessa määriteltyyn erityistavoitteeseen, joista Suomi on sisällyttänyt ohjelmaan kolme ensimmäistä. 

  • Vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta
  • Vahvistetaan ja kehitetään jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä niiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja edistetään kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotouttamista ja sosiaalista osallistamista
  • Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan, tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa
  • Parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista vastuunjakoa erityisesti niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin muutto- ja turvapaikkahaasteet kohdistuvat voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön kautta

Ohjelmakauden alussa Suomen osuus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoituksesta on 67,93 miljoonaa euroa. Lisäksi rahaston kautta maksetaan jäsenvaltioille uudelleensijoittamista ja humanitaarista maahanpääsyä koskevaa rahoitusta. Vuosina 2021-2022 Suomelle maksettavanrahoitusosuuden arvioidaan olevan yhteensä noin 33,8 miljoonaa euroa.


Tavoitteena vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (Instrument for financial support for Border Management and Visa Policy, BMVI) tavoitteena on kehittää ja toteuttaa vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla ja siten edistää sisäisen turvallisuuden korkeaa tasoa unionissa. Samalla suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä ja noudatetaan täysimääräisesti Euroopan unionin säännöstöä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita noudattaen. Rahasto jakaantuu kahteen rahastoa koskevassa EU-asetuksessa määriteltyyn erityistavoitteeseen.  

  • Tuetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa tehokasta Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta
  • Tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa 

Ohjelmakauden alussa Suomen osuus rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen rahoituksesta on 77,97 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Virpi Karjalainen, p. 0295 488 392, [email protected] (Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF ja Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline BMVI)

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, [email protected] p. 0295 488 275 (Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF)