Ta del av det som framkommit i utlåtandena från remissbehandlingen av programmen för EU:s fonder för inrikes frågor 2021–2027

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2021 11.48 | Publicerad på svenska 5.7.2021 kl. 11.08
Nyhet
Koristeellinen kuva.

Inrikesministeriet ordnade remissbehandling av programutkasten för EU:s fonder för inrikes frågor för programperioden 2021–2027 under tiden 7.5–18.6.2021. Under remissbehandlingen ordnades också småskaliga höranden i syfte att höra sådana mindre aktörer som inte hade fått någon begäran om utlåtande.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Det gavs 50 utlåtanden om förslaget till program för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och dessutom uppgav åtta instanser att de inte har något att yttra sig om. 

Sammanfattning av AMIF-utlåtandena:

 • Utkastet till AMIF-program fick beröm bland annat för att programmet är heltäckande och mångsidigt. De utmaningar och mål som beskrivs i programmet ansågs allmänt vara mycket relevanta och aktuella. 
 • Det kom också positiva utlåtanden om att programmet beaktar utsatta personer och att åtgärderna i programmet riktar sig särskilt till kvinnor, familjer, barn och unga. Å andra sidan ansågs det nödvändigt att precisera definitionen av utsatt person. 
 • I vissa utlåtanden ansågs fondprogrammet vara myndighetscentrerat, i andra berömde man programmet för att det beaktar organisationerna. I flera utlåtanden önskades att skiljelinjen mellan fondens finansiering och den nationella budgetfinansieringen preciseras. 
 • När det gäller fondens mål ansågs det viktigt att bl.a. stärka övergångsskedena, stärka processen för vidarebosättning av kvotflyktingar, tillgången till juridisk rådgivning och mentalvårdstjänster samt att beakta dem som är placerade i privat inkvartering. 
 • Uppmärksamhet fästes också vid skrivningarna om familjeåterförening. 
 • I fråga om det särskilda målet för återvändande framfördes önskemål bl.a. om att anvisningarna till kommunerna och andra aktörer ska stärkas. 

Till det hörande som ordnades i anslutning till fonden kallades representanter för tolv organisationer som arbetar med invandrare eller invandring på olika håll i Finland. I mötet deltog två representanter som framförde sina kommentarer om programutkastet framför allt med tanke på sin organisations arbete. 

I diskussionen lyftes särskilt fram kvinnornas särskilda behov och stärkandet av familjedynamiken såväl inom asylsystemet som i integrationsprocessen. Dessutom ansågs det viktigt att bl.a. identifiera utsatthet, säkerställa rättssäkerheten, främja förintegration samt stärka väglednings- och rådgivningstjänsterna. 

Båda organisationerna ansåg att det är ytterst viktigt att stärka organisationernas roll i fondens genomförandeprogram. 
 

Fonden för inre säkerhet (ISF)

Det gavs 28 utlåtanden om utkastet till program för fonden för inre säkerhet (ISF) och dessutom uppgav åtta instanser att de inte har något att yttra sig om. 

Sammanfattning av ISF-utlåtandena:

 • Utkastet till ISF-program fick beröm bland annat för sin allmänna karaktär, som gör det möjligt att stödja olika åtgärder för att förebygga och bekämpa brott. Programutkastet ansågs väl identifiera såväl myndigheternas behov som framtidens hotbilder. 
 • Också i utkastet till ISF-program ansågs det viktigt att beakta utsatta personer, i synnerhet offer för människohandel. Centrala teman ansågs också vara identifiering av hot om terrorism och korruption. 
 • Fondens karaktär är myndighetscentrerad, men också organisationer och den privata sektorn ansågs ha en betydande roll för genomförandet. 

I hörandet om utkastet till ISF-program deltog nio företrädare av aderton inbjudna.  Deltagarna ställde frågor om finansieringsmöjligheterna och lyfte fram vissa preciseringsbehov. Å andra sidan ansågs programmets allmänna karaktär också vara mycket möjliggörande. 

Vid mötet uppstod en ivrig diskussion om bl.a. förebyggande verksamhet och samarbetsmöjligheter i anslutning till cyberbrottslighet, radikalisering och hatretorik. 
 

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI)

Åtta yttranden lämnades om förslaget till program för finansieringsinstrumentet för ekonomiskt stöd för gränssäkerhet och visering (BMVI) och elva instanser uppgav att de inte hade något att yttra sig om. 

Sammanfattning av BMVI-utkastet:

 • Utkastet till BMVI-program fick beröm för sin bredbasiga beredning och sitt flexibla programinnehåll i en föränderlig omvärld. 
 • Utvecklandet av gränssäkerheten som en del av den europeiska gräns- och kustbevakningen ansågs vara viktigt också med tanke på målen för den övergripande migrations- och asylpolitiken. 
 • I utlåtandena framfördes också anmärkningar om kompatibiliteten mellan olika system som utvecklas i förhållande till myndigheternas övriga informationssystem. 
 • Dessutom konstaterades det i utlåtandena att viseringspolitiken är en väsentlig del av god migrationshantering, smidiga processer för laglig inresa och bekämpning av olaglig migration och att satsningar på gränssäkerhet också gör smidigheten i logistiken och passagerartrafiken effektivare.

Inget separat hörande ordnades om utkastet till BMVI-program.
 

Utlåtandena beaktas i programmen och genomförandeplanerna för programmen

Inrikesministeriet granskar utifrån utlåtandena behoven att ändra programmen. En utmaning i detta sammanhang är kommissionens programunderlag, där texten måste utarbetas så att den blir mycket allmänt hållen och koncis. 

De iakttagelser som lyfts fram i utlåtandena kan dock i tillämpliga delar också tas upp i fondernas genomförandeplaner. Utarbetandet av planerna inleds på hösten. Genomförandeplanerna kompletterar de strategiska program som utarbetas för hela programperioden. 

Ett sammandrag av remissbehandlingen har presenterats för den arbetsgrupp som bereder fondprogrammen.
 

Ytterligare information: 

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275,  [email protected] (AMIF-fonden, programberedning)

specialsakkunnig Virpi Karjalainen, tfn 0295 488 392,  [email protected] (ISF-fonden och BMVI-finansieringsinstrumentet)

specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn 0295 488 257,  [email protected] (AMIF-fonden)

Nyhet: Utkasten till program för EU:s fonder för inrikes frågor på remiss

Läs mer om den kommande programperioden 2021-2027