Tutustu EU:n sisäasioiden rahastojen 2021-2027 ohjelmien lausuntokierroksien antiin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2021 11.48
Uutinen
Koristeellinen kuva.

Sisäministeriö järjesti EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 ohjelmaluonnoksista lausuntokierrokset 7.5.-18.6.2021. Lausuntokierrosten aikana järjestettiin myös pienimuotoiset kuulemistilaisuudet, joiden tarkoituksena oli kuulla sellaisia pienempiä toimijoita, joille ei kohdistettu lausuntopyyntöä.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ohjelmaluonnoksesta annettiin 50 lausuntoa ja lisäksi kahdeksan tahoa ilmoitti, ettei niillä ole lausuttavaa. 

Yhteenvetoa AMIF-lausunnoista:

 • AMIF-ohjelmaluonnosta koskevissa lausunnoissa kiiteltiin muun muassa ohjelman kattavuutta ja monipuolisuutta. Ohjelmassa kuvattuja haasteita ja asetettuja tavoitteita pidettiin yleisesti hyvin relevantteina ja ajankohtaisina. 
 • Myönteisiä lausuntoja tuli myös haavoittuvassa asemassa olevien huomioimisesta sekä ohjelman toimenpiteiden kohdistamista erityisesti naisiin, perheisiin, lapsiin ja nuoriin. Toisaalta haavoittuvassa asemassa olevien määritelmää nähtiin tarpeen täsmentää. 
 • Joissakin lausunnoissa pidettiin rahasto-ohjelmaa viranomaispainotteisena, toisissa kiiteltiin järjestöjen huomioimista. Useissa lausunnoissa toivottiin rahaston rahoituksen ja kansallisen budjettirahoituksen jakolinjan täsmentämistä. 
 • Rahaston tavoitteiden osalta tärkeinä pidettiin mm. nivelvaiheiden vahvistamista, kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisprosessin vahvistamista, oikeudellisen neuvonnan ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta sekä yksityismajoituksessa olevien huomioimista. 
 • Huomiota kiinnitettiin myös perheenyhdistämisasioita koskeviin kirjauksiin. 
 • Paluun erityistavoitteen osalta esitettiin toiveita mm. kunnille ja muille toimijoille annettavan ohjeistuksen vahvistamisesta. 

Rahaston kuulemistilaisuuteen kutsuttiin edustajat kahdestatoista maahanmuuttaja- tai maahanmuuttotyötä tekevästä järjestöstä eri puolilta Suomea. Tilaisuuteen osallistui kaksi edustajaa, jotka esittivät kommenttinsa ohjelmaluonnoksesta erityisesti järjestönsä työn näkökulmasta. 

Keskustelussa nousivat esiin erityisesti naisten erityistarpeet ja perhedynamiikan vahvistaminen niin turvapaikkajärjestelmässä kuin kotouttamisprosessissa. Lisäksi tärkeänä pidettiin mm. haavoittuvuuden tunnistamista, oikeusturvan varmistamista, esikotouttavaa toimintaa sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden vahvistamista. 

Molemmat järjestöt pitivät järjestöjen roolin vahvistamista rahaston toimeenpanossa erittäin tärkeänä. 


Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ohjelmaluonnoksesta annettiin 28 lausuntoa ja lisäksi kahdeksan tahoa ilmoitti, ettei niillä ole lausuttavaa. 

Yhteenvetoa ISF-lausunnoista:

 • ISF-ohjelmaluonnos sai kiitosta muun muassa yleisluontoisuudesta, mikä mahdollistaa monenlaisten rikosten ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvien toimien tukemisen. Ohjelmaluonnoksen nähtiin tunnistavan hyvin niin viranomaisten tarpeet kuin tulevaisuuden uhkakuvat. 
 • Myös ISF-ohjelmaluonnoksessa pidettiin tärkeänä haavoittuvassa asemassa olevien, erityisesti ihmiskaupan uhrien huomioimista. Keskeisinä teemoina pidettiin myös terrorismin uhan ja korruption tunnistamista. 
 • Rahaston luonne on viranomaispainotteinen, mutta toimeenpanossa nähtiin myös järjestöillä sekä yksityisellä sektorilla olevan merkittävä rooli. 

ISF-ohjelmaluonnosta koskevaan kuulemistilaisuuteen osallistui yhdeksän edustajaa kahdeksastatoista kutsutusta.  

Osallistujat esittivät kysymyksiä rahoitusmahdollisuuksista ja nostivat esiin erinäisiä täsmennystarpeita. Toisaalta ohjelman yleisluontoisuutta pidettiin myös hyvin mahdollistavana. 

Tilaisuudessa syntyi innokasta keskustelua liittyen muun muassa kyberrikollisuutta, radikalisoitumista ja vihapuhetta koskevaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja yhteistyömahdollisuuksiin. 

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI)

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) ohjelmaluonnoksesta annettiin kahdeksan lausuntoa ja lisäksi yksitoista tahoa ilmoitti, ettei niillä ole lausuttavaa. 

Yhteenvetoa BMVI-lausunnoista:

 • BMVI-ohjelmaluonnos sai kiitosta laajapohjaisesta valmistelusta ja ohjelmasisältöjen joustavuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Rajaturvallisuuden kehittäminen osana eurooppalaista raja- ja merivartiostoa nähtiin keskeiseksi myös kokonaisvaltaisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan tavoitteiden kannalta. 
 • Lausunnoissa esitettiin myös huomioita liittyen erilaisten kehitettävien järjestelmien yhteensopivuuteen suhteessa muihin viranomaisten tietojärjestelmiin. 
 • Lisäksi lausunnoissa todettiin, että viisumipolitiikka on olennainen osa hyvää muuttoliikkeen hallintaa, sujuvia laillisen maahantulon prosesseja ja säännöstenvastaisen muuttoliikkeen torjuntaa, ja että rajaturvallisuuteen panostaminen tehostaa myös logistiikan ja matkustajaliikenteen sujuvuutta.

BMVI-ohjelmaluonnoksesta ei järjestetty erillistä kuulemistilaisuutta.

Lausunnot huomioidaan ohjelmissa ja ohjelmien toimeenpanosuunnitelmissa

Sisäministeriö tarkastelee lausuntojen pohjalta ohjelmien muutostarpeita. Haasteita tässä asettaa komission ohjelmapohja, jossa teksti joudutaan laatimaan hyvin yleisluontoiseksi ja tiiviiksi. 

Lausunnoissa esiin nostettuja huomioita voidaan kuitenkin soveltuvin osin tuoda esiin myös rahastojen toimeenpanosuunnitelmissa, joiden laatiminen käynnistyy syksyllä.

Toimeenpanosuunnitelmat täydentävät koko ohjelmakauden ajalle laadittavia strategisia ohjelmia. 

Lausuntokierroksen yhteenveto on esitelty rahastojen ohjelmia valmistelevalle työryhmälle.

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (AMIF-rahasto, ohjelmavalmistelu)

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected] (AMIF-rahasto)

erityisasiantuntija Virpi Karjalainen, p. 0295 488 392, [email protected] (ISF-rahasto ja BMVI-rahoitustukiväline)

Uutinen: EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmien luonnokset lausuntokierrokselle

Lue lisää uudesta ohjelmakaudesta 2021-2027