Utkasten till program för EU:s fonder för inrikes frågor på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2021 13.03 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 13.35
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Inrikesministeriet har skickat utkasten till program för Europeiska unionens fonder för inrikes frågor 2021–2027 på remiss. Remissbehandlingen av de finskspråkiga utkasten pågår fram till den 27 maj.

Inrikesministeriet begär utlåtanden om utkasten till Finlands program för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund), fonden för inre säkerhet (ISF, Internal Security Fund) samt för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI, Border Management and Visa Policy) 2021–2027. 

Öppen remissrunda för AMIF- och ISF-fondernas utkast till program

Riktade begäranden om utlåtande om programutkasten har sänts ut, men även andra aktörer kan yttra sig om AMIF- och ISF-fondernas programutkast genom att svara på de begäranden om utlåtande som har publicerats på den här nyheten.  

Utlåtanden om utkastet till program för BMVI-instrumentet begärs endast av myndigheter inom finansieringsinstrumentets verksamhetsområde på grund av programmets myndighetskaraktär.

Remissbehandlingen av de svenskspråkiga programutkasten inleds vecka 21 då översättningarna blir klara. Information om detta ges separat på fondernas webbplats.

I programmen fastställs fondernas nationella mål och genomförandeåtgärder

Programmen har beretts under ledning av inrikesministeriet i en arbetsgrupp till vilken hör företrädare för de förvaltningsområden och berörda grupper som är mest centrala med tanke på fonden. Under beredningen av programmen har man hört regional- och lokalförvaltningens och organisationsfältets synpunkter på de nationella behoven och prioriteringarna inom fondernas verksamhetsområde. 

Statsrådet godkänner fondernas program innan de överlämnas till Europeiska kommissionen. Avsikten är att programmen överlämnas till kommissionen sommaren 2021.

AMIF- och ISF-fonderna samt BMVI-instrumentet under programperioden 2021–2027

Ur asyl-, migrations- och integrationsfonden kan stöd beviljas åtgärder som gäller systemen för asyl och mottagande, vidarebosättning, laglig invandring, tredjelandsmedborgares integration och delaktighet, bekämpning av olaglig migration samt återvändande och återintegration. 

Från fonden för inre säkerhet kan stöd sökas för åtgärder som gäller bekämpning av terrorism, radikalisering, allvarlig och organiserad brottslighet och cyberbrottslighet samt skydd av kritisk infrastruktur och brottsoffer.

Ur instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering kan stöd beviljas åtgärder som gäller den europeiska integrerade gränsförvaltningen vid de yttre gränserna och som syftar till att underlätta lagliga gränsövergångar, att förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt att stödja en gemensam viseringspolitik.

Begäranden om utlåtande och utkasten till program för AMIF och ISF fonder (på finska)

 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden:

Lausuntopyyntö luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) Suomen ohjelmaksi 2021-2027

Luonnos turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi 2021-2027

Fonden för inre säkerhet:

Lausuntopyyntö luonnoksesta sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) Suomen ohjelmaksi 2021-2027

Luonnos sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen ohjelmaksi 2021-2027

Ytterligare information:

Pauliina Eskola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 263, [email protected]  (programperioden 2021–2027) 

Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected]  (AMIF-fonden, programberedningen)

Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected]  (AMIF-fonden) 

Virpi Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 392, [email protected]  (ISF-fonden och BMVI-instrumentet)
 

Europeiska unionens fonder för inrikes frågor 2021-2027