Lägesöversikt över beredningen inför programperioden 2021–2027 för EUSA-fonderna och ansökningsomgångarna 2022

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2022 14.25
Nyhet

Förberedelserna inför programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor är på slutrakan och inrikesministeriet bereder för närvarande bl.a. handlingsplaner för fonderna. De första utlysningarna av stöd för ett begränsat antal åtgärder enligt programmet inleds preliminärt i maj.

De programförslag av programmen som statsrådet godkände i november har översänts till Europeiska kommissionen och kommissionen förväntas godkänna programmen under april. 

I handlingsplanerna fastställs tidsplanen för och innehållet i utlysningarna

Inrikesministeriet bereder handlingsplaner för genomförandet av programmen för EU:s fonder för inrikes frågor, dvs. asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) och fonden för inre säkerhet (ISF). 

Handlingsplanerna preciserar programmen och innehåller en plan för när stöden för åtgärder enligt programmen utlyses. Handlingsplanerna görs upp för två år i sänder.

Handlingsplanerna godkänns efter det att kommissionen har godkänt programmen för fonderna.

Utlysningarna för 2022 sker preliminärt i maj och oktober

De första utlysningarna kan inledas när kommissionen har godkänt programmen för fonderna. Målet är att inleda vårens utlysningar i maj och höstens utlysningar i oktober.

Inrikesministeriet informerar om informationsmöten och utbildningar som ordnas för stödsökande preliminärt under mars på fondernas webbplats för programperioden 2014–2020. 

I maj öppnas endast ett begränsat antal av programmets åtgärder för ansökan 

Inrikesministeriet kommer att föreslå för de övervakningskommittéer som tillsätts för fonderna att de första utlysningarna i huvudsak ska omfatta åtgärder som kräver brådskande genomförande. Även stöd för åtgärder för att säkerställa kontinuiteten i verksamhet som inletts tidigare kan öppnas för ansökan. 

I höstens utlysning i oktober kan stöd för en bredare skara åtgärder sökas. 

Beslut om vilka åtgärder som öppnas för ansökan fattas tillsammans med fondernas övervakningskommittéer.

Läs mer om de åtgärder inom AMIF-fonden som öppnas för ansökan i 2022 års utlysningar 

Information om vilka åtgärder inom BMVI och ISF-fonden som öppnas för ansökan i 2022 års utlysningar kommer senare. 

Ytterligare information: 

[email protected]