För hurdana åtgärder kan man söka understöd från den nya AMIF-fonden 2022?

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2022 14.21
Nyhet

Inrikesministeriets mål är att öppna den första ansökan om bidrag från asyl-, migrations- och integrationsfonden för programperioden 2021–2027 i maj. Den andra ansökningsomgången är tänkt att inledas i oktober. Läs vilka åtgärder som preliminärt planeras öppnas för ansökan år 2022.

I ansökan i maj planerar man preliminärt att öppna följande åtgärder som ingår i AMIF-fondens program:

 • åtgärder för ett smidigare och effektivare asylförfarande samt åtgärder som anknyter till stärkande av mottagningssystemets kapacitet och utveckling av tjänsterna
 • pilotprojekt för samhällsorienterad integration i anknytning till mottagandet av kvotflyktingar
 • åtgärder för effektivisering av uppehållstillståndsprocessen
 • ordnande av det nationella evenemanget Integration 2022 för integration och flyktingmottagande som engångsersättningsprojekt
 • utvecklingsåtgärder för frivilligt återvändande

I ansökan i oktober planerar man preliminärt att öppna följande åtgärder som ingår i AMIF-fondens program:

 • åtgärder som riktar sig till aktörer på regional och lokal nivå som tar emot kvotflyktingar 
 • åtgärder som berör behoven hos personer som bor i privat inkvartering 
 • förintegrationsverksamhet och åtgärder som stärker övergångsskedet vid förflyttning från en flyktingförläggning till en kommun 
 • åtgärder med syfte att göra arbetsrelaterad invandring och tillståndsprocesser smidigare
 • åtgärder för stärkande av kunskapsunderlaget om migration

Följande integrationsåtgärder öppnas för ansökan i oktober (preliminärt):

 • åtgärder där man anpassar tjänster för att motsvara tredjelandsmedborgares behov och främjar tjänsternas tillgänglighet 
 • åtgärder som gäller handledningskompetens hos personer som arbetar med integration samt samarbete och utveckling av nätverksarbete och regionalt arbete
 • åtgärder där tredjelandsmedborgare erbjuds handledning och rådgivning i inledningsskedet, samhällsorientering på sitt eget språk och skräddarsydda stödtjänster

När det gäller åtgärder för återvändande är planen för åtgärder som ska öppnas för ansökan ännu under granskning när det gäller vårens och höstens ansökan.

Idéansökan för integrationsåtgärder på våren och egentlig ansökan på hösten 

Planen är att verkställandet av de integrationsåtgärder som finansieras från AMIF-fonden i höstens ansökan inleds med en idéansökan våren 2022. De egentliga ansökningarna lämnas då in först under ansökningsomgången i oktober. Inrikesministeriet informerar om idéansökan på fondernas webbplatser under våren.

Information om informationstillfällen och utbildningar för bidragssökande ges också i mars på fondernas webbplatser. 

De åtgärder som öppnas för ansökan beskrivs i genomförandeplanen

De åtgärder som öppnas för ansökan kan bekräftas efter att den uppföljningskommitté som tillsätts för fonden har behandlat fondens genomförandeplan. 

Genomförandeplanen innehåller en plan för enligt vilken tidtabell åtgärder enligt AMIF-fondens program ska öppnas för ansökan. Genomförandeplanerna görs för två år i taget.

Mer information:

[email protected]