Extremism bekämpas bäst med samarbete

En bild från projektets evenemang.

Projektet i ett nötskal

  • Namn: Reach Out 3
  • Projektgenomföfare: Kyrkans Utlandshjälp
  • Verksamhetsperiod: 1.2.2020 - 30.6.2021 
  • EU stöd: 95 770,91 euro
  • Projektet fick EU-finansieringen från fonden för inre säkerhet (ISF-P). 

Från och med början av 2000-talet har de västeuropeiska länderna utarbetat täckande strategier som är avsedda att bekämpa våldsbejakande extremism och vars syfte är att förhindra våld som motiveras av extrema idéer och radikalisering av individer.

Extremismen påverkar och urholkar allmänhetens trygghetskänsla och har konsekvenser som återspeglas i samhället i stort. Våld berättigas utifrån mycket brokiga tankemönster och ideologier, men i slutändan är det alltid fråga om en och samma sak.

Extremism kan enklast uppfattas som ett extremt tänkande och agerande som bryter mot samhällets fundamentala principer. 

Projektet är en fortsättning på Kyrkans Utlandshjälps och Fredsnätverkets tidigare verksamhet Reach Out, som startades hösten 2016. Huvudtanken i startskedet var att skapa i Finland ett tvärsektoriellt samarbetsnätverk och fungerande verksamhetsmodeller för att förebygga våldsbejakande extremism.  

I projektets andra skede kunde vi utnyttja våra erfarenheter av olika förebyggande modellers funktionsduglighet och i synnerhet av det tvärsektoriella samarbetets betydelse för att förhindra våldsbejakande extremism. Tack vare finansieringen kunde man lyfta fram vad mödrar i familjer som berörts av våldsbejakande extremism hade upplevt.

På basis av intervjuerna formades en bild av vad som händer i en familj när en familjemedlem beger sig till en stridszon och vilka behov av stöd familjen har i sitt dagliga liv när den första chocken övergått till en långvarig och komplex kris som berör hela familjen. I några fall har familjemedlemmen kunnat återvända till Finland, i andra fall är osäkerheten och oron för vad som hänt en del av vardagen. En del av de intervjuade hade informerats om familjemedlemmens död.

Reach Out 3 kommer för sin del att fortsätta stödja samarbetet och nätverkandet mellan myndigheter, olika religiösa samfund och organisationer. Under projektperioden stärkte vi samarbetet, effektiviserade den sociala handledningen och byggde upp förtroendet mellan myndigheter, civilsamhället och samfund för att förhindra våldsbejakande extremiströrelser och radikalisering.

Vid sidan av projektet hölls en universitetskurs som behandlade extremism vid universitetet i Tammerfors och en komparativ rapport som har framställts om det förebyggande arbetet i Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland, Norge och Finland publiceras i maj 2021. På grundval av denna rapport kan myndigheterna och representanterna för civilsamhället utvärdera och vidareutveckla de verksamhetsmodeller som implementerats i Finland.  

Text: Marko Juntunen, äldre forskare, Kyrkans Utlandshjälp