Ekstremismiä torjutaan parhaiten yhteistyöllä

Kuva Reach Out-hankkeen tapahtumasta.

Hanke pähkinänkuoressa:

  • Hankkeen nimi: Reach Out 3
  • Hanketoteuttaja: Kirkon ulkomaanapu
  • Toiminta-aika: 1.2.2020 - 30.6.2021 
  • EU-tuki: 95 770,91 euroa
  • Hanke sai EU-rahoitusta sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P).

2000-luvun alkuvuosista alkaen Länsi Euroopan maat ovat kehittäneet kattavia väkivaltaisen ekstremismin torjuntaan kohdistuvia strategioita, joiden tarkoituksena ehkäistä ääriajattelun motivoimaa väkivaltaa ja yksilöiden radikalisoitumista.

Ekstremismillä on voimakas turvallisuuden tunnetta rapauttava vaikutus ja seurauksia, jotka heijastuvat laajalti yhteiskuntaan. Väkivaltaa oikeutetaan hyvin kirjaviin ajatusmalleihin ja ideologioihin perustuen, mutta kyseessä on lopulta yksi ja sama ilmiö.

Ekstremismi on yksinkertaisinta mieltää yhteiskunnan perimmäisiä normeja rikkovaksi äärimmäiseksi ajatteluksi ja toiminnaksi. 

Hankkeemme jatkaa Kirkon Ulkomaanavun ja Rauhanverkoston aiempaa Reach Out toimintaa, joka käynnistyi syksyllä 2016. Alkuvaiheen kantavana ajatuksen oli rakentaa Suomeen monialainen yhteistyöverkosto sekä toimivat toimintamallit väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. 

Hankkeen toisessa vaiheessa pystyimme hyödyntämään saamiamme kokemuksia erilaisten ennaltaehkäisevien mallien toimivuudesta sekä erityisesti monialaisen yhteistyön merkityksestä väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemisessä.

Rahoitus mahdollisti sellaisten perheiden äitien kokemuksien esille tuomista, joita väkivaltainen ekstremismi oli koskettanut. Haastattelujen perusteella muodostui kuva siitä, millaisen prosessin perheenjäsenen lähteminen taistelualueelle aiheuttaa perheille ja millaisia tuen tarpeita perheen arkeen liittyy alkujärkytyksen aiheuttaman järkytyksen vaihtuessa pitkittyneeseen ja moninaiseen koko perhettä koskevaan kriisiin. Joidenkin kohdalla perheenjäsen on saattanut palata Suomeen, ja toisilla epätietoisuus ja huoli lähimmäisen kohtalosta on osa arkea. Jotkut haastateltavat olivat saaneet tiedon perheenjäsenen menehtymisestä.

Reach Out 3 puolestaan jatkaa viranomaisten, eri uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen yhteistyön kehittämistä ja verkottumista. Hankkeen aikana rakensimme edelleen yhteistyötä, tehostimme palveluunohjausta ja rakensimme luottamusta viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja yhteisöjen välillä väkivaltaisten ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen estämiseksi.

Hankkeen ohessa myös tuotettiin ekstremismiä käsittelevä yliopistokurssi Tampereen yliopistossa sekä Iso-Britannian, Saksan, Belgian, Hollannin, Norjan ja Suomen ennaltaehkäisevää työtä käsittelevä vertaileva raportti, joka julkaistaan toukokuussa 2021. Raportin perusteella viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien on mahdollista edelleen arvioida ja kehittää Suomessa toteutettuja toimintamalleja.  

Kirjoittaja: Marko Juntunen, vanhempi tutkija, Kirkon ulkomaanapu