Polisens riksomfattande projekt har ökat kunskapen om våldsbejakande extremism


 

Polisen i Helsingfors arbetar med att förebygga våldsam extremism tillsammans med andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer och befolkningsgrupper. År 2015 inledde Polisstyrelsen ett projekt för att övergripande utveckla polisens förebyggande verksamhet och utbildningen om den. Idén är att skapa gemensamma och enhetliga förfaranden för att identifiera våldsbejakande extremism och arbeta förebyggande i hela landet.
 

Projektet består av två delprojekt som är förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå och en modell för lokal problemlösning. Inom ramen för projektet ordnades kurser för polisinrättningarna runt om i landet under 2016. I utbildningen beaktades varje enhets lokala behov och krav. Kurserna riktades särskilt till polisbefäl med ansvar för förebyggande verksamhet och till personer som arbetar med förebyggandet i praktiken. Också de som arbetar med kriminalunderrättelse och analys eller sociala medier kunde dra nytta av utbildningen. Kurserna ordnades av ett projektteam vid Helsingfors polisinrättning och sammanlagt 809 polismän deltog i utbildningsdagarna.

Förebyggande av våldsbejakande extremism går ut på att förhindra sådana våldsamma handlingar och händelser som har som mål att främja extrema idéer eller ideologier. Våldsbejakande extremism betyder att man använder våld, hotar med våld, uppmuntrar till våld eller rättfärdigar våld ideologiskt. En person kan radikaliseras till våldsbejakande extremism som individ eller som en del av en grupp och det egentliga skälet är sällan själva ideologin.
 

Med sikte på gemensamma och enhetliga förfaranden i hela landet

Projektets syfte är att förmedla erfarenheter, förfaranden och modeller för förebyggande verksamhet och lokal problemlösning till polisenheterna för att de vid behov ska kunna utnyttja kunskapen i planeringen, utvecklingen och genomförandet av förebyggande verksamhet vid den egna polisenheten. Det nationella projektet har som mål att se till att lokala verksamhetsmodeller och förfaranden är så enhetliga som möjligt i hela landet för att förbättra den förebyggande verksamhetens effektivitet.

Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården godkände i april 2016 ett nationellt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism och enligt programmet ska man utnyttja polisens yrkeskunskap och expertis när man utbildar lokala nätverk och andra myndigheter. Det förutsätter att expertisen utvecklas vid polisinrättningarna.
 

Samarbetet mellan olika yrkesgrupper ökar

Projektet har resulterat i ökad medvetenheten om våldsbejakande extremism och kunskap om hur den lokala modellen för problemlösning kan användas. Kurserna var populärare än väntat och de gemensamma verksamhetsmodellerna har spridits till alla polisenheter i landet.

Den samhälleliga situationen visar att kursinnehållet är aktuellt och att projektet svarar mot ett behov i samhället, särskilt när det gäller att identifiera våldsbejakande extremism och extrema fenomen. I och med att modellen för lokal problemlösning tas i bruk i arbetet för att lösa regionala säkerhetsproblem involveras hela tiden nya intressegrupper i det regionala säkerhetssamarbetet. Samarbetet mellan olika yrkesgrupper har ökat vilket också kan ses som ett mervärde av projektet.

Det som bland annat bidragit till att projektet lyckats är expertisen och entusiasmen i Helsingfors polisinrättnings utbildningsteam. När det gäller de lokala arrangemangen har polisinrättningarna varit aktiva och underlättat för sina anställda att delta i kurserna. Vid Helsingfors polisinrättning har å sin sida experterna vid ekonomiförvaltningen, kommunikationen och publikationstjänsten gjort sitt för att driva igenom projektet och nå de uppställda målen.
 

Mycket nytta av ISF-finansieringen

Projektet och utbildningen av polisenheter genomfördes under 2016 och 2017 av ett team för förebyggande verksamhet vid Helsingfors polisinrättning under Polisstyrelsens ledning. Fonden för inre säkerhet (ISF) beviljade finansiering för projektet 2015–2017. Projektets budget var 247 000 euro.

Med ISF-finansieringen ordnades också under 2017 ett internt seminarium för fördjupad kunskap och spridande av fungerande förfaranden, och ett nationellt seminarium i samarbete med andra myndigheter och organisationer. Finansieringen har också använts till att framställa utbildnings- och informationsmaterial för polisenheterna.

ISF har givetvis bidragit med resurser, men fonden har också gynnat den praktiska verksamheten. Polisstyrelsens planerare har dragit nytta av den utbildning om rapportering och projekt som ordnas av inrikesministeriet, och kan förmedla aktuell information och kunskap till projektet. Inrikesministeriets personal har också med goda råd och handledning bidragit till att projektet lyckats.
 

Katja Nissinen
kommissarie, projektledare
Polisinrättningen i Helsingfors/förebyggande verksamhet

Tillbaka till projektpresentationer >>

Ytterligare information: Elina Sillanpää, överinspektör, elina.sillanpaa(at)intermin.fi, tel. 0295 488 266