Poliisin valtakunnallinen hanke on lisännyt tietoisuutta väkivaltaisesta ekstremismistä ja sen tunnistamisesta


 

Helsingin poliisin ennalta estävässä toiminnossa työskennellään väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyn parissa yhdessä muiden viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen sekä yhteisöjen kanssa. Vuonna 2015 Poliisihallitus käynnisti valtakunnallisen poliisin ennalta estävän toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja koulutukseen liittyvän hankkeen. Tavoitteena on, että väkivaltaisen ekstremismin tunnistamiseen ja ennalta ehkäisyyn olisi yhtenäiset ja yhdenmukaiset käytännöt koko maassa.
 

Koulutusta väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi

Hanke koostuu kahdesta osaprojektista, jotka ovat väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisy paikallistasolla, ja paikallinen ongelmanratkaisun malli. Hankkeeseen liittyvät koulutukset toteutettiin poliisilaitoksilla vuoden 2016 aikana. Koulutuksissa pyrittiin ottamaan huomioon kunkin poliisiyksikön paikalliset tarpeet ja vaatimukset. Koulutukset suunnattiin etenkin poliisin ennalta estävästä toiminnasta vastaavalle päällystölle ja käytännön ennalta estävän toiminnan toimijoille. Koulutuksesta hyötyivät myös rikostiedustelu- ja analyysityötä tekevät sekä sosiaalisessa mediassa toimivat. Kahden em. osaprojektin mukaan teemoitetuille koulutuspäiville osallistui yhteensä 809 poliisimiestä ja koulutuksesta vastasi Helsingin poliisilaitoksen projektitiimi.

Väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisy tarkoittaa sellaisten väkivaltaisten tekojen ja tapahtumien ennalta estämistä, joiden tavoitteena on edistää ekstremistisiä aatteita tai ideologioita. Väkivaltainen ekstremismi tarkoittaa sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, se oikeutetaan tai siihen kannustetaan aatemaailmalla perustellen. Radikalisoituminen väkivaltaiseen ekstremismiin voi tapahtua yksin tai osana ryhmää, varsinaisena syynä usein joku muu kuin itse aatemaailma.
 

Tavoitteena yhtenäiset ja yhdenmukaiset käytännöt koko maassa

Hankkeen tarkoituksena on ollut esitellä molemmista edellä mainituista kokonaisuuksista kertyneet kokemukset, käytänteet ja toimintamallit poliisiyksiköille, jotta ne voivat hyödyntää tarvittaessa tietoja oman poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa. Valtakunnallisella hankkeella pyritään varmistamaan, että paikalliset toimintamallit ja käytänteet olisivat mahdollisimman yhtenäiset ja yhdenmukaiset koko maassa ennalta estävän toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmän huhtikuussa 2016 vahvistaman kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman mukaisesti poliisin osaamista ja asiantuntemusta hyödynnetään paikallisten verkostojen ja muiden viranomaisten koulutuksessa. Tämä edellyttää asiantuntijuuden kehittämistä poliisilaitoksilla.
 

Moniammatillinen työ on lisääntynyt

Tietoisuus ja osaaminen väkivaltaisen ekstremismin tunnistamisen ja paikallisen ongelmanratkaisumallin hyödyntämisen osalta ovat lisääntyneet hankkeen myötä. Koulutustilaisuudet osoittautuivat arvioitua suositummiksi ja yhteiset toimintamallit on koulutettu valtakunnallisesti kaikissa poliisiyksiköissä.

Yhteiskunnallinen tilanne on osaltaan osoittanut sen, että koulutuksen sisällöt ovat ajan tasaiset ja hanke vastaa yhteiskunnalliseen tarpeeseen varsinkin väkivaltaisen ekstremismin ja ääri-ilmiöiden tunnistamisen osalta. Paikallisen ongelmaratkaisumallin toteuttaminen alueellisten turvallisuusongelmien ratkaisemisen apuna tuottaa koko ajan uusia sidosryhmiä mukaan alueelliseen turvallisuusyhteistyöhön. Hankkeen yhteiskunnallisena lisäarvona voidaan nähdä myös moniammatillisen yhteistyön lisääntyminen.

Hankkeen onnistumiseen sekä tavoitteiden saavuttamiseen ovat vaikuttaneet mm. Helsingin poliisilaitoksen kouluttajaryhmän asiantuntevuus ja innostuneisuus käytännön toteuttamisessa. Poliisilaitokset ovat olleet aktiivisia paikallisten järjestelyiden suhteen ja mahdollistaneet koulutettavien osallistumisen koulutustilaisuuksiin. Helsingin poliisilaitoksen taloushallinnon asiantuntijat, viestintä sekä painatuspalvelut ovat osaltaan antaneet panoksensa hankkeen läpiviennissä ja tavoitteiden saavuttamisessa.
 

Moni asia toteutui ISF-rahoituksen avulla

Hanke ja poliisiyksiköiden kouluttaminen toteutettiin vuosien 2016 ja 2017 aikana ja sen käytännön toteutuksesta vastasi Poliisihallituksen ohjauksessa Helsingin poliisilaitoksen Ennalta estävä toiminto. Hankkeen budjetti oli 247 000 euroa.

Lisäksi ISF-rahoituksella järjestettiin vuoden 2017 aikana hallinnon sisäinen koulutusseminaari (opittujen asioiden syventäminen ja parhaiden käytänteiden jakaminen) sekä valtakunnallinen yhteistyöseminaari yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. ISF-rahoituksella on myös valmistettu poliisiyksiköiden käyttöön aiheeseen liittyvää koulutus- ja infomateriaalia.

ISF-hankkeen lisäarvo näkyy luonnollisesti resurssien näkökulmasta, mutta myös käytännön toiminnan näkökulmasta. Poliisihallituksen suunnittelija on hyödyntänyt sisäministeriön järjestämiä raportointi- ja hankekoulutuksia ja välittää ajantasaista tietoa ja osaamista hankkeen onnistumisen tueksi. Sisäministeriön henkilöstö on osaltaan tukenut hankkeen onnistumista neuvojen ja tuen muodossa.
 

Katja Nissinen
komisario, hankkeen johtaja
Helsingin poliisilaitos / ennalta estävä toiminto
 

Takaisin hankkeiden esittelyihin >> 

Lisätietoja: Elina Sillanpää, ylitarkastaja, elina.sillanpaa(at)intermin.fi, puh. 0295 488 266