Förmågan att bemöta behoven hos asylsökande kvinnor som upplevt våld förbättras


Projektet Stöd till tjänster för utsatta asylsökande (HAPKE 3) utvecklar mottagningstjänster på nationell nivå. Målgruppen är asylsökande kvinnor som utsatts för våld och som anlänt ensamma. Genom projektet har man infört nya beprövade verksamhetssätt som kan användas vid förläggningar, t.ex. psykologisk första hjälp och modellen för trygghetsvandring för kunder. Man har också utvecklat kompetensen hos hundratals yrkesutbildade personer genom utbildningar.
 

Utbildningarna inom projektet har nått hundratals yrkesutbildade personer vid förläggningarna

Målet med projektet HAKPE 3 har varit att utveckla yrkeskunskapen vid förläggningarna för att bättre identifiera och beakta specialbehoven hos målgruppen. Budgeten för det tvååriga projektet vid förläggningarna i Joutseno och Uleåborg är 225 000 euro.

Utbildningarna inom projektet har nått hundratals yrkesutbildade personer vid förläggningarna, och största delen av dem har bedömt att utbildningarna exempelvis har ökat medvetenheten eller annars varit nyttiga med tanke på arbetet. Uppnåendet av målen har följts genom enkäter avsedda för de anställda, kundintervjuer och deltagarlistor samt genom självvärdering i samband med projektrapporteringen. Projektets styrgrupp har dessutom följt hur projektet har framskridit.

I samarbetet i samband med projektets olika åtgärder har deltagit bl.a. Migrationsverket, städerna Helsingfors och Vasas, Hoivapalvelu Valkokultas, Viittakivi Oy:s och flera av Finlands Röda Kors förläggningar, Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Monika-Naiset Liitto ry, polisinrättningen i Sydöstra Finland, rättspsykiatriska enheten för barn och unga, Finlands ambassad i Abuja och MeCAHT Nigeria.
 

Mer än 75 asylsökande kvinnor i utsatt ställning deltog i stödverksamheten

Som grund för projektets åtgärder har det utförts utredningsarbete och samlats in kundrespons genom intervjuer och i fokusgrupper. Åtminstone 75 asylsökande kvinnor i utsatt ställning har deltagit i stödverksamheten för kunderna. I utbildningarna har man har delat med sig av erfarenheter av stödverksamheten till nästan 200 anställda.

Inom projektet har gjorts tio besök mellan förläggningar, och under besöken har yrkespersonerna delat och utvecklat sin kompetens om temat. Inom ramen för projektet har man också besökt Sverige, Danmark, Storbritannien och Nigeria. Alla de som deltog i besöken bedömde att de var nyttiga med tanke på deras arbete.
 

Utbildning i psykologisk första hjälp till hundratals yrkespersoner

Genom projektet har modellen för psykologisk första hjälp enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och god medicinsk praxis-rekommendationerna införts vid förläggningar. 365 yrkesutbildade personer har fått utbildning, och därutöver sprider de 32 utbildare som projektet utbildat kunskap till handledarna och andra anställda. Det finns också en manual för psykologisk första hjälp som stöd för arbetet.

Projektet har ordnat utbildningar och ett seminarium om våld mot kvinnor och sexuella övergrepp mot barn. Dessutom ordnade den engelska organisationen AFRUCA UK en utbildning om social- och hälsovårdsarbete med afrikanska kvinnor. Projektseminariet hade videokontakt med Finlands ambassad i Abuja, Nigeria, där de lokala experterna deltog i diskussionen.
 

Känslan av trygghet och välbefinnandet dryftas under trygghetsvandringar

Inom projektet har man bearbetat brottsförebyggande rådets nordiska modell för trygghetsvandringar så att den lämpar sig för förläggningarna. I modellen ordnas en gemensam trygghetsvandring för kunderna och de anställda under vilken man identifierar sådana objekt som påverkar trygghetskänslan och välbefinnandet och som kunde förbättras. Det har ordnats en vandring i Uleåborg och Joutseno, och utifrån erfarenheterna har man utarbetat en guide för att ordna vandringar vid andra förläggningar.

Inom ramen för projektet produceras också material för kunder och de anställda vid förläggningar, t.ex. handböcker om gruppverksamhet och en mapp för akut hjälp för våldtäktsoffer.
 

Nya former av stöd för kunderna behövdes när asylsökandesituationen ändrades

Planerna för former av stöd för kunderna ändrades när asylsökandesituationen ändrades helt och hållet. Förläggningarna behövde mycket enkla stödformer som visade sig vara viktiga och effektiva med tanke på verksamheten.

Genomförandet av projektet möjliggjordes av EUSA-finansieringen. Finansieringen stödjer uppnåendet av målen i praktiken t.ex. genom att skapa en tydlig tidtabell för genomförandet av projektet. Rapporteringsskyldigheterna förbättrar dessutom projektstrukturen.

Fonderna har gett handledning och stöd i projektets rapportering och informerat om projektet t.ex. genom att ordna ett övervakningsbesök. De möten som EUSA har ordnat har bidragit mycket till det tekniska genomförandet av projektet och ansökan samt förtydligandet av projektförvaltningen.
 

Temat har varit mycket viktigt för många deltagare

EU-finansieringen var viktig för genomförandet av projektet. För att nå positiva resultat behövs det stöd från ledningen och den verkställande personalen. Temat har varit mycket viktigt för många som har deltagit i arbetet och projektet har fått viktigt stöd också från utomstående aktörer.

Målet har varit att projektets resultat ska öka kunskaperna och förbli en del av det bestående källmaterialet. Genom de resultat som nåtts strävar man efter att svara på de internationella förpliktelserna och förbättra välbefinnandet hos utsatta asylsökande under asylprocessen.

Det har informerats om projektet i huvudsak inom mottagningssystemet i Finland men man har också utbytt erfarenheter internationellt, i synnerhet i nordiska forum.
 

Inkeri Mellanen
Projektchef, HAPKE 3
Joutseno förläggning

Tillbaka till projektpresentationer >>

Ytterligare information: Elina Sillanpää, överinspektör, elina.sillanpaa(at)intermin.fi, tel. 0295 488 266