Hemifrån hem-projektet stödjer kvinnors integration

Projektet i ett nötskal

  • Namn: Hemifrån hem
  • Projektgenomförare: LAB-yrkeshögskolan
  • Verksamhetsperiod: 1.4.2019 - 30.9.2021
  • EU stöd: 302 467,23 euroa
  • Projektet får EU-finansieringen från asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). 

Hemifrån hem-projektet (2019–2021) stödjer integrationen av kvinnor som talar arabiska, kurdiska, dari och thai genom förstärkt social delaktighet, aktivt deltagande i samhällslivet, kunskaper i finska, kulturella kunskaper och positiv psykisk hälsa genom gruppverksamhet, individuell verksamhet och frivilligt kamratstöd. Verksamheten har som mål att förebygga situationer där kvinnorna fastnar innanför hemmets väggar i Finland och saknar andra sociala kontakter, går miste om språkkunskaper och kunskaper om Finlands kultur. Projektet är ett samarbete mellan LAB-yrkeshögskolan, Utbildningscentret Salpaus och Lahtis Diakonissanstalt.

Möten med en låg tröskel

Hemifrån hem-projektet erbjuder kvinnor gruppverksamhet, kamratstöd och möjlighet att använda sina språkkunskaper med låg tröskel. Dessa aktiviteter ger möjligheter att vara delaktig i det omgivande samhällslivet. Projektet riktar sig främst till arabisk-, kurdisk-, dari- och thaitalande kvinnor som befinner sig i integrationsperioden men som inte omfattas av integrationstjänster och -åtgärder.  Verksamheten har som mål att bidra till en ökad social delaktighet, egenmaktsförstärkande möten, kontakt med det finska språket, vänskap med andra kvinnor och förvärvande av vardagskunskaper och -färdigheter. Kvinnorna som deltar i projektet erbjuds individuellt anpassade vägar framåt i form av konkreta framtidsplaner. All verksamhet och samtliga möten sker i Lahtis.

Gruppverksamhet och individuell handledning

Två pilotprojekt med gruppverksamhet ingår. Gruppverksamheten för kvinnorna omfattar två möten per vecka. Kvinnorna har möjlighet att delta på mötena med sina barn. En avlönad barnskötare finns på plats med ett varierande antal studerande, unga workshopsdeltagare och volontärer som stöd. 

Kunskaperna i finska hos de kvinnor som deltar i gruppverksamheten är svaga. En del av kvinnorna saknar delvis eller helt läsförmåga, inklusive på modersmålet, varför arbetet sker på enkel finska och med hjälp av bilder. Gruppverksamheten tar upp bl.a. följande teman: familjen, hemmet, mat, vardagens tidtabeller och ärenden. Kvinnorna har själva möjlighet att påverka innehållet. De inledande samtalen samt återkopplings- och avslutande samtal görs individuellt. Psykiskt stöd och framtidsplaner ingår i dessa samtal. Dessutom får kvinnorna stöd för ett aktivt föräldraskap. Tolkar anlitas vid behov i samtalen. 

Under coronaepidemin har Microsoft Teams använts för distansmöten, samtidigt som kvinnorna erbjudits aktivitetsfrämjande språkuppgifter och individuell handledning via Whatsapp.

Kamratstöd från kvinna till kvinna för ett ökat deltagande och bättre psykisk hälsa

Kvinnorna som deltar i gruppverksamheten får också frivilligstöd. Kvinnor med invandrarbakgrund som bott en längre tid i Finland samt infödda finländska kvinnor utbildas i att fungera som stöd för deltagarna. Volontärerna kan planera och genomföra pop up-aktivitetsstunder för gruppen, bekanta sig med andra kvinnor och föra samtal på finska, bidra med barnpassningshjälp, bistå kvinnorna individuellt och förbereda integrationsstödjande material för grupp- och frivilligverksamheten. Frivilligverksamheten sker i samband med Hemifrån hem-kaffestunder på fredagar där kvinnorna får möjlighet att i en trygg miljö träffa personal som de redan känner. Personalens handledande roll blir uttalad på grund av deltagarnas svaga språkkunskaper. Man har inom ramarna för projektet också testat Hemifrån hem-onsdagsaktiviteter som utgår ifrån kvinnornas önskemål och där kvinnorna får bekanta sig med Lahtis och skapa kontakter med volontärerna. Kvinnorna kan delta i dessa möten på sitt sätt, så passivt eller aktivt som de önskar.

En verksamhetsmodell som stödjer integration

Projektet tar fram en verksamhetsmodell som stödjer integration och som innehåller en beskrivning av hur gruppverksamheten utförs samt om rekryteringen och utbildningen av volontärer för kamratstöd. En inledande kartläggning, metoder för att nå målgruppen, gruppstöd, hjälp med framtidsplaner och vid behov hänvisning till akut stödverksamhet ingår i gruppverksamhetsmodellen. Modellen för frivilligt kamratstöd förstärker kvinnornas delaktighet och psykiska hälsa. Dessutom tas det inom ramarna för projektet fram stödmaterial om volontärarbete och integration. Verksamhetsmodellen och stödmaterialet gör det möjligt att bedriva motsvarande verksamhet på andra ställen.

Projektet ger möjligheter att bli delaktig i det omgivande samhällslivet

Deltagande i gruppverksamheten främjar kvinnornas integration. De bekantar sig med lokala tjänster och verksamheter. Deras kunskaper i finska förstärks och de får tydligare framtidsplaner efter gruppverksamheten. Dessutom får kvinnorna bättre förutsättningar för ett aktivt föräldraskap, bland annat när det gäller att stödja barnens skolgång.  Det är viktigt att stödja delaktigheten när det kommer till språkkunskaper, aktiv delaktighet i samhällslivet och psykisk hälsa. 

Hemifrån hem-verksamheten främjar kulturkunskaper hos invandrare och infödda finländare och ger invandrarkvinnor möjlighet att skapa kontakter och bygga upp nätverk med finländare. Också volontärernas delaktighet och kunskaper förstärks genom denna verksamhet. EU-finansieringen gör det möjligt att genomföra pilotprojekt och en ny typ av nätverkssamarbete i området. Det finns ett uttalat behov av denna typ av mötesplatser och verksamhet med låg tröskel för invandrarkvinnor. Verksamheten underlättar för kvinnorna att delta i det omgivande samhällslivet.

Hemifrån hem-projektet är en del av Europeiska unionens integrationsfrämjande arbete. Projektet finansieras bland annat av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). 

Text: Maija Eerola, Projektledare, Hemifrån hem-projektet, LAB-yrkeshögskolan