Cyberkompetens 2020 - ett utbildningsprojekt för att främja bekämpning av cyberbrottslighet

Projektet i ett nötskal

  • Namn: Cyberkompetens 2020
  • Projektgenomförare: Polisstyrelsen
  • Verksamhetsperiod: 28.7.2017 - 27.2.2020
  • EU stöd: 453 375 euro
  • Projektet fick EU-finansieringen från fonden för inre säkerhet (ISF-P).

Cyberbrottslighet är den brottstyp som ökar snabbast på världsnivå. En effektiv bekämpning av cyberbrottslighet kräver högklassig och kontinuerlig kompetensutveckling.

Polisyrkeshögskolan genomförde under åren 2017 - 2020 ett projekt för utveckling av kompetens för bekämpning av cyberbrottslighet med namnet Cyberkompetens 2020, som stöddes av EU-fonden för inre säkerhet. Projektkostnaderna uppgick till strax under en halv miljon euro. 

Bekämpning av cyberbrottslighet

Bekämpning av cyberbrottslighet är ett mycket viktigt delområde av cybersäkerheten.  Bekämpning av cyberbrott innebär att förebygga, avslöja och utreda samt väcka åtal för cyberbrott.  Cyberbrottslighet är en typ av brottslighet som riktar sig mot data- och kommunikationssystem eller som utnyttjar dem.

I takt med den teknologiska utvecklingen blir cyberbrottsligheten vanligare än förut och samtidigt ökar mängden skador som denna brottslighet orsakar markant. Yrkeskunskapen hos myndigheterna som bekämpar cyberbrottslighet måste säkerställas för att garantera en effektiv brottsbekämpning.

Projektets mål och resultat

Projektets huvudmål var att utveckla kunskaperna och färdigheterna hos myndigheter som har till uppdrag att bekämpa cyberbrottslighet genom att planera en högklassig och effektivt organiserad utbildning.

Det centrala projektresultatet var förbättrade förutsättningar för att utveckla kompetensen för bekämpning av cyberbrottslighet genom att utöka Polisyrkeshögskolans utbildningsutbud. Utbildningen togs fram i samarbete med Yrkeshögskolan i Jyväskylä (JAMK) och det samnordiska utbildningsprogrammet NCFI (Nordic Computer Forensic Investigators). Med IT-institutet vid Yrkeshögskolan i Jyväskylä utarbetades en studiehelhet i tre steg för bekämpning av IT-brott.

Arbetet för att utveckla kompetensen för bekämpning av cyberbrott omfattade kartläggning av utvecklingsbehovet, planering av utbildningshelheter för bekämpning av cyberbrott, utarbetande av undervisningsmaterial och anordnande av utbildningstillfällen. Förutom utveckling av utbildningsutbudet förbättrade man med stöd av projektet Polisyrkeshögskolans pedagogiska miljö för bekämpning av cyberbrott och finansierade expertutbildning i bekämpning av cyberbrott i Finland och utomlands. Inom ramen för projektet fick över 100 experter i bekämpning av cyberbrott utbildning under projektperioden.

Projektresultaten utnyttjas i Polisyrkeshögskolans utbildningsutbud, både i fortbildningen som riktas till experter i bekämpning av cyberbrott och i Polisyrkeshögskolans examensprogram. Denna utbildning har främjat myndigheternas förutsättningar att effektivt förebygga, avslöja och utreda cyberbrottslighet.

Text: Tero Toiviainen, projektchef, Cyberkompetens 2020