Kyberosaaminen 2020 - koulutushanke kyberrikollisuuden torjunnan edistämiseksi

Hanke pähkinänkuoressa

  • Hankkeen nimi: Kyberosaaminen 2020
  • Hanketoteuttaja: Poliisihallitus
  • Toiminta-aika: 28.7.2017 - 27.2.2020
  • EU-tuen määrä: 453 375 euroa 
  • Hanke sai EU-rahoitusta sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P).

Kyberrikollisuus on maailmanlaajuisesti nopeimmin lisääntyvä rikoslaji. Laadukas kyberrikollisuuden torjunta edellyttää korkeatasoista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Poliisiammattikorkeakoulussa toteutettiin vuosien 2017-2020 aikana Sisäisen turvallisuuden rahaston tuella kyberrikostorjunnan osaamisen kehittämishanke nimeltä Kyberosaaminen 2020. Hankkeen kustannukset olivat hieman alle puoli miljoonaa euroa.

Kyberrikollisuuden torjunta

Kyberrikollisuuden torjunta on erittäin tärkeä kyberturvallisuuden osa-alue. Kyberrikostorjunta tarkoittaa kyberrikosten ennalta ehkäisyä, paljastamista, selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista. Kyberrikollisuus on tieto- ja viestintäjärjestelmiin kohdistuvaa tai niitä hyväksikäyttäen tehtyä rikollisuutta.

Teknologisen kehityskulun myötä kyberrikollisuus ilmiönä muuttuu aiempaa yleisemmäksi ja samalla kyberrikoksista aiheutuvan vahingon määrä lisääntyy merkittävästi. Kyberrikosten torjuntatyössä toimivien viranomaisten ammattitaidon turvaaminen on ratkaisevaa laadukkaan rikostorjunnan varmistamiseksi.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää kyberrikostorjunnan tehtävissä toimivien viranomaisten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia suunnittelemalla laadukasta ja tehokkaasti järjestettyä koulutusta.

Hankkeen keskeisin tulos oli kyberrikostorjunnan osaamisen kehittämisen edellytysten parantaminen lisäämällä Poliisiammattikorkeakoulun koulutus-tarjontaa. Koulutusta kehitettiin yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkea-koulu JAMK:n sekä yhteispohjoismaisen NCFI-koulutusohjelman (Nordic Computer Forensic Investigators) kanssa. JAMK:n IT-instituutin kanssa laadittiin kolmiportainen verkkorikostorjunnan opintokokonaisuus.

Kyberrikostorjuntaosaamisen kehitystyö koostui osaamisen kehitystarpeiden kartoituksesta, kyberrikostorjunnan koulutuskokonaisuuden suunnittelusta, opetusmateriaalien laatimisesta sekä koulutustilaisuuksien toteuttamisesta. Koulutustarjonnan kehittämisen lisäksi hankeen tuella kehitettiin Poliisiammattikorkeakoulun kyberrikostorjunnan oppimisympäristöä sekä kustannettiin kyberrikostorjunnan asiantuntijakoulutusta Suomessa sekä ulkomailla. Hankkeen puitteissa yli 100 kyberrikostorjunnan asiantuntijaa sai koulutusta hankkeen toiminta-aikana.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään Poliisiammattikorkeakoulun koulutustarjonnassa sekä kyberrikostorjunnan asiantuntijoille suunnatussa täydennyskoulutuksessa että Poliisiammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa. Koulutuksen myötä on edistetty viranomaisten tehokkaita edellytyksiä ennalta ehkäistä, paljastaa ja selvittää kyberrikollisuutta.

Kirjoittaja: Tero Toiviainen, hankepäällikkö, Kyberosaaminen 2020 -hanke