Sammanlagt 8,5 miljoner euro i stöd söks ur AMIF- och ISF-fonder

4.11.2020 14.42 | Publicerad på svenska 5.11.2020 kl. 11.24
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Inom ansökningstiden för stöd ur asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF), som gick ut 30.10.2020, tog inrikesministeriet emot sammanlagt 18 ansökningar. Ur AMIF-fonden ansöktes om EU-stöd för sammanlagt cirka 7,5 miljoner euro och ur ISF-fonden för cirka 1 miljon euro.

Till AMIF-fonden inkom sammanlagt 11 ansökningar. Om EU-stöd söks av Migrationsverket, Polisstyrelsen, Finlands Flyktinghjälp rf, Arbets- och näringsministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Yrkeshögskolan Diakonia Ab, Institutet för hälsa och välfärd, Blåbandsstiftelsen sr, Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr. 

Av ansökningarna gäller tre AMIF-fondens åtgärder för återvändande, en ansökan vidareutveckling av myndighetsprocessen i samband med kvotflyktingarnas vidarebosättning, två ansökningar säkring av tillgång till kommunplatser samt fem främjande av kvotflyktingarnas integration. 

Till ISF-fondens utlysning lämnades sammanlagt 7 ansökningar. Stödsökandena är utrikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen och Birkalands räddningsverk. 

Av ISF-ansökningarna gäller en ansökan utveckling av det nationella visumdatasystemet, tre ansökningar förbättring av gränsövervakningen bl.a. genom en förnyelse av patrullfordonsbeståndet och gränsövervakningsutrustningen. En ansökan var gällde bekämpning av terrorism, utveckling av utbildning för bekämpning av cyberkriminaliteten och CBRNE -hoten.

I AMIF-fondens utlysning fanns sammanlagt cirka 7 miljoner euro och i ISF-fondens cirka 5 miljoner euro. 

Inrikesministeriet har påbörjat handläggningen av ansökningarna. Beslut om vilka projekt som ska finansieras fattas senast 31.1.2021.

Inrikesministeriet är den ansvariga myndigheten för EU-fonderna för inrikes frågor i Finland.

Ansökningar mottagna i AMIF-fondens utlysning (ansökan 2020B) 

Ansökningar mottagna i ISF-fondens utlysning (ansökan 2020B) 

Ytterligare information:

sakkunnig Noora Vahervaara, tfn 0295 488 265, [email protected] (AMIF-ansökan)
specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn 0295 488 257, [email protected] (ISF-ansökan)