Implementeringen av programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor inleds i början av år 2022

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2021 18.14 | Publicerad på svenska 27.4.2021 kl. 14.18
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Inrikesministeriet startar de första utlysningarna i programperioden 2021–2027 för Europeiska unionens fonder för inrikes frågor enligt planerna i februari 2022.

Det finns tre fonder i den nya programperioden: asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI).

Fondernas nationella program har beretts i arbetsgruppen för programberedning. Målet är att överlämna färdiga program till Europeiska kommissionen på sommaren 2021. För implementeringen av programmen bereds dessutom implementeringsplaner som uppdateras regelbundet.  

Programutkasten till AMIF-fonden, ISF-fonden och BMVI-finansieringsinstrumentet skickas på remissrunda i maj 2021. Under remissrundan ordnas även samråd dit man inbjuder bland annat aktörer i organisationer för hörande. 

Målet är att överlämna färdiga program till kommissionen på sommaren 2021.  

Utbildning om de nya fonderna på hösten 2021

Informationsmöten och ansökningsutbildningar ordnas om fonderna i den nya programperioden under hösten 2021. Det första informationsmötet planeras att ordnas i oktober. 

Ett eget elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem byggs upp för EU:s fonder för inrikes frågor. Avsikten var att fonderna utnyttjar statsförvaltningens gemensamma stödsystem som utvecklas, men det ansågs inte till alla delar motsvara behoven i fonderna för inrikes frågor.

Eftersom ansökningssystemet försenas, görs ansökningarna om EU-stöd på blankett i de första utlysningarna. 

Vi informerar om möten och andra aktuella frågor under den nya programperioden på vår webbplats på adressen www.eusa-rahastot.fi, i vårt nyhetsbrev samt på vårt Twitterkonto. En egen webbplats byggs upp för de nya fonderna, vilken publiceras på hösten 2021. 

Målet är att den nya lagen träder i kraft i december

Den nationella lagstiftningen för den nya programperioden bereds i arbetsgruppen för fondernas lagstiftningsprojekt. Målet är att den nya lagen om fonder för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 skulle träda i kraft 1.12.2021.

Som bäst förbereds också statsrådets förordning vars avsikt är att mer detaljerat föreskriva om bland annat fondernas regler för stödberättigande. Förslaget på förordning sänds på remiss i maj 2021.

Finansieringen på EU-nivå

Finansieringen som reserverats för programperioden 2021–2027 är ca 18 miljarder euro på EU-nivå. Dessutom har EU-byråerna som verkar inom området för inrikes frågor reserverats ca 11 miljarder euro ur den fleråriga finansieringsramen. 

De fondspecifika EU-förordningarna samt den allmänna förordningen som gäller förvaltningen av fonderna väntas träda i kraft sommaren 2021, då även Finlands andel av finansieringen bekräftas. 

Mer om programperioden 2021–2027 och EU:s nya fonder för inrikes frågor finns att läsa på den nya programperiodens webbsida

Ytterligare information: 

konsultativ tjänsteman Pauliina Eskola, tfn 0295 488 263, [email protected] (programperioden 2021–2027) 

ledande sakkunnig Sanna Virtanen, tfn 0295 488 300, [email protected]  (lagstiftningsprojekt)

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275, [email protected] (AMIF-fonden, programberedning)

specialsakkunnig Iikka Saunamäki, tfn 0295 488 267, i[email protected](AMIF-fonden) 

specialsakkunnig Virpi Karjalainen, tfn 0295 488 392, [email protected] (ISF-fonden och BMVI-finansieringsinstrument)

sakkunnig Noora Vahervaara, tfn 0295 488 265, [email protected] (kommunikation)