Genomförandet av EUSA-fondernas 2021–2027 nya ansöknings- och behandlingsystem kommer igång

Utgivningsdatum 17.2.2022 12.21
Nyhet

Utvecklingen av ett ansöknings- och behandlingsystem för programperioden 2021–2027 för EU:s fonder inom området för inrikes frågor har inletts. Det nya systemet kommer att bli mer användarvänligt än det nuvarande EUSA-systemet och fokusen i utvecklingsarbetet ligger på att göra arbetet smidigare. Målet är att systemet ska underlätta ansökan om understöd och rapportering av projekt.

Det nya systemet kommer också att underlätta förvaltningen av fonderna, dvs. bland annat behandlingen av ansökningar, utarbetandet av understödsbeslut och revisionsarbetet.  

Sökanden kan bland annat följa hur behandlingen av ansökan framskrider i systemet

Europeiska kommissionen har fastställt minimikrav för det nya systemet. Kraven gäller framför allt den del av systemet som sökande av understöd kommer att använda. 

Sökande ska till exempel kunna följa hur behandlingen av ansökan framskrider i systemet. Systemet ska också påminna sökanden om tidsfrister och nödvändiga åtgärder. Dessutom ska alla uppgifter och dokument lagras i systemet i samband med ansökan och i ett senare skede i samband med projektet. Systemet ska också ge användaren bästa möjliga handledning för att fylla i ansökan och rapporten. 

Anslut dig till användarrådet!

Under hösten 2021 kartlade inrikesministeriet hurdana funktioner det nya systemet bör ha. Även de nuvarande användarna av EUSA-systemet, dvs. projekt som fått stöd från AMIF- och ISF-fonderna, intervjuades som en del av kartläggningen. 

Ett användarråd har sammanställts till stöd för genomförandet av systemet. Medlemmarna i användarrådet bes om feedback om systemet och funktionerna allteftersom genomförandet av systemet framskrider. 

Du kan fortfarande ansluta dig till användarrådet. Om du vill delta i användarrådet, skicka e-post till [email protected] med rubriken ”Användarrådet”. 

Det nya systemet tas i bruk i början av 2023

Tidsplanen för att bygga systemet är pressad och arbetet kommer att gå framåt i rask takt. Syftet är att ta i bruk det nya systemet i början av 2023. 

Genomförandet av systemet beställs från Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Det praktiska genomförandet utförs av Sofigate och genomförandet kommer att basera sig på servicehanteringslösningen ServiceNow. 

Närmare uppgifter om hur genomförandet av systemet framskrider kommer att publiceras på fondernas webbplatser under år 2022.

Utlysningarna år 2022 ordnas genom en tillfällig lösning

Det nya systemet tas i bruk först 2023 och därför kommer de två första ansökningsomgångarna under EUSA-fondernas nya programperiod år 2022 att ordnas med hjälp av en tillfällig lösning.

Ansökningarna utarbetas på excel-formulär som lämnas in via det nuvarande EUSA-systemet. 

Inrikesministeriet ordnar utbildning om formulär och inlämnande av ansökan i samband med utlysningarna.    

Ytterligare information: 

Elina Sillanpää, specialsakkunnig, tfn 0295 488 266, [email protected]

Hanna Salminen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 340, [email protected]