EU-stöd för projektverksamhet till ett belopp av 7,5 miljoner euro vid AMIF-fondens sista ansökningsomgång

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2021 14.51 | Publicerad på svenska 1.11.2021 kl. 16.34
Pressmeddelande
alt=
Kuva: Jukka Rapo KEKSI UM

Sammanlagt 17 projekt finansieras genom den sista ansökningsomgången för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) under programperioden 2014–2020. Ansökningsomgången ordnades i maj. Projekten beviljas EU-stöd för sammanlagt cirka 7,5 miljoner euro. De finansierade projekten utvecklar asylsystemet och främjar samhällets mottaglighet, utvecklingen av beredskapen för laglig invandring samt genomförandet av systemet för återvändande och Finlands kvotflyktingprogram.

Integrationen stöds genom att samhällets mottaglighet stärks

EU-stödet för främjande av integration begränsades vid ansökningsomgången till åtgärder som främjar samhällets mottaglighet. Inom ramen för temat finansieras fem projekt med sammanlagt cirka 760 000 euro.

I projekten strävar man efter att identifiera och bekämpa strukturell rasism till exempel i skolvärlden, inom ungdomsarbetet, vid yrkeshögskolor och i tjänster.

Stöd för sina projekt får Institutet för Fredsfostran rf, Yrkeshögskolan Laurea Ab, Institutet för hälsa och välfärd, Yrkeshögskolan Lab Ab och Lära för Livet Stiftelse.

I projektverksamheten utvecklas myndigheternas beredskap och processer

EU-stöd för utveckling av asylprocessen beviljas Migrationsverkets PLANE-projekt som ser över den elektroniska dokumenteringen av kundarbetet vid förläggningarna, förvarsenheterna och inom hjälpsystemet för offer för människohandel.

Två av Migrationsverkets projekt beviljas EU-stöd för utveckling av migrationsförvaltningen. Det gäller ett projekt för introduktion och självstudier som ska ge större enhetlighet i tillståndsprocesserna i samband med invandring (LYRIA-projektet) och Migrationsverkets projekt för framsynthet och resursplanering (SEER-projektet).

Dessutom beviljas EU-stöd ett projekt som genomförs av International House Helsinki (IHH) och som främjar myndighetstjänsterna i invandringens första skede genom en utredning som stöder digital utveckling.

Projekten för återvändande främjar samarbetet i fråga om återresa och tryggandet av rättigheterna för de personer som återsänds

Genom ansökningsomgången stöds två projekt som hänför sig till åtgärderna för återresa: Migrationsverkets projekt Expert på återvändande till Finlands ambassad i Irak (REX2) och diskrimineringsombudsmannens projekt Återsändande av utsatta personer samt förverkligande av rättigheter.

I vidarebosättningsprojekt beaktas kvotflyktingarnas särskilda behov

Ur AMIF-fondens separata anslag för vidarebosättning av kvotflyktingar beviljas EU-stöd för sex projekt.

Projekten fokuserar bland annat på att stödja kvotflyktingars psykiska hälsa och rehabilitering av krigstrauman, stärka arbetslivsstigarna, ordna utbildning i kulturorientering för dem som kommer till Finland som kvotflyktingar samt stödja de kommuner som tar emot kvotflyktingar.

Stöd beviljas Migrationsverket, arbets- och näringsministeriet, stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr, Spring House Oy och Institutet för hälsa och välfärd.

Finansierade projekt från AMIF-fonden

Bekanta sig med projekten (på finska)

Ytterligare information:

Noora Vahervaara, sakkunnig, tfn 0295 488 265 [email protected]  
Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected]   
Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected]