Lagprojekt har framskidit till beredning av statsrådets förordning

Inrikesministeriet
28.10.2020 10.30 | Publicerad på svenska 28.10.2020 kl. 15.26
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Lagförslaget som arbetsgruppen för lagprojektet inom EU-fonderna för inrikesfrågor 2021–2027 förberett fick god respons i remissbehandlingen. Under hösten har beredning av statsrådets förordning inletts inom ramen för lagstiftningsprojektet.

Lagförslaget som arbetsgruppen bereder var ute på remiss under sommaren 2020. I utlåtandena ansågs förslaget allmänt taget vara tydligt och kunna förordas. 

De som gav utlåtanden fäste uppmärksamhet bland annat vid beredningen och godkännandeförfarandet för programmet och genomförandeplanen, behovet av att göra en verksamhetsplan, övervakningskommitténs arbete och frågor i anslutning till dataskydd. Inrikesministeriet har eftersträvat att i den fortsatta beredningen beakta de förslag som framkommit i utlåtandena. 

Begärandet om utlåtande och utlåtandena kan ses i webbtjänsten lausuntopalvelu.fi och lagprojektets projektsida på inrikesministeriets webbplats. 

Arbetsgruppens uppgift är att bereda ett förslag till lag om fonderna för inrikesfrågor i form av en regeringsproposition samt ett förslag till statsrådsförordning. Avsikten är att överlämna regeringens proposition till riksdagen under vårsessionen 2021. 

Målet är att den nya lagen ska vara i kraft sommaren 2021.

Statsrådets förslag till förordning på remiss våren 2021

Under hösten har beredning av statsrådets förordning inletts inom ramen för lagstiftningsprojektet. Avsikten är att i förordningen mer detaljerat föreskriva bland annat om fondernas regler om stödberättigande utgifter under den kommande programperioden. Förordningsförslaget ska sändas på remiss våren 2021.

Inom området för Europeiska unionens inrikesfrågor kommer det att inrättas tre fonder för programperioden 2021–2027: asyl- och migrationsfonden, fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering som en del av fonden för integrerad gränsförvaltning. 

Dessa så kallade fonder för inrikesfrågor regleras med EU-förordningar genom vilka man skapar ett ramverk för finansieringen av Europeiska unionens inrikesfrågor. 

Trots att det är fråga om EU-förordningar förutsätter den nya programperioden även nationell lagstiftning. Inrikesministeriet har därför 3.6.2019 tillsatt ett lagstiftningsprojekt för beredning av lagstiftningen om fonderna för nationellt genomförande av programperioden 2021–2027. 

Lagprojektets projektsida på inrikesministeriets webbplats. 

Mer information om lagprojektet:

ledande sakkunnig Sanna Virtanen, tfn 0295 488 300, [email protected]

specialsakkunnig Nina Routti-Hietala, tfn 0295 488 242, [email protected]