Lakihankkeessa on edetty valtioneuvoston asetuksen valmisteluun

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2020 10.30
Uutinen
Kuva on koristeellinen.

Sisäasioiden EU-rahastojen 2021-2027 lakihankkeen työryhmän valmistelema lakiluonnos sai lausuntokierroksella hyvää palautetta. Syksyn aikana lainsäädäntöhankkeen puitteissa on aloitettu valtioneuvoston asetuksen valmistelu.

Työryhmän valmistelema lakiluonnos oli lausuntokierroksella kesän 2020 aikana. Lausunnoissa ehdotus nähtiin yleisesti ottaen kannatettavana ja selkeänä. 

Lausunnonantajat kiinnittivät huomiota muun muassa ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman valmisteluun ja hyväksymismenettelyyn, tarpeeseen laatia toimintasuunnitelma, seurantakomitean työskentelyyn sekä tietosuojaan liittyviin kysymyksiin. Sisäministeriö on pyrkinyt ottamaan lausunnoissa esille tuodut ehdotukset huomioon jatkovalmistelussa. 

Lausuntopyyntö ja lausunnot ovat nähtävissä lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa ja lakihankkeen hankesivulla sisäministeriön verkkosivuilla.

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus sisäasioiden rahastoja koskevaksi laiksi sekä ehdotus valtioneuvoston asetukseksi. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2021. 

Tavoitteena on, että uusi laki olisi voimassa kesän 2021 aikana.

Valtioneuvoston asetusehdotus lausuntokierrokselle keväällä 2021

Syksyn aikana lainsäädäntöhankkeen puitteissa on aloitettu valtioneuvoston asetuksen valmistelu. Asetuksessa on tarkoitus säätää yksityiskohtaisemmin mm. rahastojen tukikelpoisuussäännöistä tulevalla ohjelmakaudella. Asetusehdotus on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle keväällä 2021.

Euroopan unionin sisäasioiden alalle tullaan perustamaan ohjelmakaudella 2021–2027 kolme rahastoa: turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa. 

Näitä ns. sisäasioiden rahastoja säännellään Euroopan unionin asetuksilla, joilla luodaan kehykset Euroopan unionin sisäasioiden rahoitukselle. 

Vaikka kyse on EU-asetuksista, edellyttää uusi ohjelmakausi kuitenkin myös kansallista lainsäädäntöä. Sen vuoksi sisäministeriö asetti 3.6.2019 lainsäädäntöhankkeen rahastoja koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi ohjelmakauden 2021–2027 kansallista toimeenpanoa varten. 

Lakihankkeen hankesivu sisäministeriön verkkosivuilla. 

Lisätietoja lakihankkeesta:

johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected]

erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, p. 0295 488 242, [email protected]