De svenskspråkiga utkasten till program för EU:s fonder för inrikes frågor på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2021 9.54
Nyhet
Kuva on koristeellinen.

Inrikesministeriet har skickat de svenska versionerna av utkasten till program för Europeiska unionens fonder för inrikes frågor för programperioden 2021–2027 på remiss. Remissbehandlingen pågår fram till den 18 juni.

Inrikesministeriet begär utlåtanden om utkasten till Finlands program för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund), fonden för inre säkerhet (ISF, Internal Security Fund) samt för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI, Border Management and Visa Policy) 2021–2027. 

Riktade begäranden om utlåtande om programutkasten har sänts ut, men även andra aktörer kan yttra sig om AMIF- och ISF-fondernas programutkast enligt de begäranden om utlåtande som finns i slutet av denna nyhet och enligt anvisningarna i dem. 

Utlåtanden om utkastet till program för BMVI-instrumentet begärs endast av myndigheter inom finansieringsinstrumentets verksamhetsområde på grund av programmets myndighetskaraktär.

Remissbehandlingen av de finskspråkiga programutkasten ordnades den 7–27 maj. 

I programmen fastställs fondernas nationella mål och genomförandeåtgärder

Programmen har beretts under ledning av inrikesministeriet i en arbetsgrupp till vilken hör företrädare för de förvaltningsområden och berörda grupper som är mest centrala med tanke på fonden. Under beredningen av programmen har man hört regional- och lokalförvaltningens och organisationsfältets synpunkter på de nationella behoven och prioriteringarna inom fondernas verksamhetsområde. 

Statsrådet godkänner fondernas program innan de överlämnas till Europeiska kommissionen. Avsikten är att programmen överlämnas till kommissionen sommaren 2021.

Begäranden om utlåtande och utkasten till program för AMIF och ISF fonder

Asyl-, migrations- och integrationsfonden:

Begäran om utlåtande gällande utkast till asyl-, migrations- och integrationsfondens program för Finland för perioden 2021-2027 

Utkast till finansieringsprogram för Asyl-, migrations- och integrationsfonden för Finland 2021–2027

Fonden för inre säkerhet:

Begäran om utlåtande om gällande utkastet till Fondens för inre säkerhet program för Finland 2021-2027

Utkast till Fondens för inre säkerhet program för Finland för perioden 2021–2027

Ytterligare information:

Pauliina Eskola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 263, [email protected]    (programperioden 2021–2027) 

Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected] (AMIF-fonden, programberedningen)

Virpi Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 392, [email protected] (ISF-fonden och BMVI-instrumentet)