Ändringar till EU-förordningar (programperioden 2014-2020)

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 17.12
Nyhet

Europeiska kommissionen arbetar för att bistå medlemsstaterna så att de bättre ska kunna tillgodose den ökande migrationen från Ukraina till följd av Rysslands invasion samt behoven från gränskontroller.

I detta syfte har de nedan nämnda Europaparlamentets och rådets förordning ändrats enligt följande:

  • Den horisontella förordningen (EU) 514/2014 har ändrats så att genomförandeperioden för EU:s fonder för inrikes frågor 2014–2020 förlängs med ett år. Syftet med ändringen är att outnyttjade belopp från programperioden ska kunna användas för att hantera situationen med Ukraina.
  • Förordningen om asyl-, migrations- och integrationsfonden (EU) 516/2014 har ändrats så att outnyttjade medel från genomförandet av det nationella programmet, till exempel medel som varit öronmärkta för till exempel utveckling av vidarebosättningen av kvotflyktingar, kan användas för andra åtgärder inom programmet. På så sätt ska medlemsstaterna bättre kunna svara på det ökade trycket på asyl- och migrationssystemet till följd av krisen i Ukraina.

Ändringarna ska underlätta användningen av medel från EU:s fonder för inrikes ärenden för att hjälpa människor som flyr från Ukraina genom att förlänga stödberättigandeperioden för kostnader under programperioden 2014–2020 och frigöra outnyttjade medel för detta.

Trots ändringarna fortsätter projekten och verksamheten enligt de gällande stödbesluten 

Ändringarna i förordningen har inga direkta effekter för stödmottagarna i Finland och deras pågående projekt och verksamheter som beviljats stöd från AMIF eller ISF. Projekten och verksamheterna fortsätter enligt de gällande stödbesluten. 

I princip ändringar i projektplanerna eller projektens löptid ska inte göras. I princip kommer inga projekt att förlängas till 2023.  

Ytterligare information:

[email protected]