Projektet De skyddslösa har fått kontakt med cirka 200 personer som fått ett negativt asylbeslut

De skyddslösa är ett projekt genomfört av stiftelsen för Helsingfors Diakonissanstalt. Projektet stöder personer som fått ett negativt asylbeslut och som stannat kvar i landet efter att mottagningstjänsterna har upphört. Målgruppen ordnas psykosocialt stöd, rådgivning, dagcentersverksamhet och information om frivilligt återvändande. Målet är att de människor som vistas i Finland utan uppehållstillstånd får korrekt information och tjänster.

Målet är att förmedla korrekt information

Syftet med projektet är att ge de personer som fått negativt asylbeslut korrekt information om frivilligt återvändande. Det är viktigt att parterna kan diskutera värdigt och respekterande om frivilligt återvändande utifrån korrekt information. Projektet skapar förtroende mellan aktörerna. Viktiga saker är även handledningen och rådgivningen genom samhällsaktivitet samt det psykosociala stödet. Kvantitativt strävar projektet efter att 300 personer ska omfattas av stödet.

Under de första verksamhetsmånaderna har man snabbt nått ut till målgruppen. Helsingfors Diakonissanstalt öppnade ett dagcenter för papperslösa som är öppen från måndag till torsdag kl. 10–14. På dagcentret ordnas rådgivning i grupp på det egna språket samt samhällsaktiviteter, såsom gruppdiskussioner eller gemensam matlagning. Arbetet sker i sammanslutningsform.

Projektet ordnar grupper för psykosocialt stöd i samarbete med Helsingfors Diakonissanstalts
Rehabiliteringscenter för tortyroffer. Projektet följer kvantitativt upp kundkontakterna och antalet besök.

Varje dag vågar cig cirka 10 nya kunder till dagcentret för papperslösa

Projektet inleddes den 1 juli 2017 och redan under sommarmånaderna fick man snabbt kontakt med cirka 200 papperslösa. Av dem har man träffat 80 ansikte mot ansikte. Vid tidpunkten då denna presentation skrivs, i oktober 2017, vågar sig ett tiotal nya kunder till dagcentret under dess öppettider – detta vittnar på att förtroendet byggts upp. Just ny håller man på att förbereda för frivilligt återvändande tillsammans med sex personer.

Projektet har inte bara nått enskilda personer som tillhör målfamiljen, utan även hela familjer. Att stöda en papperslös barnfamilj är en stor utmaning.

Det frivilliga återvändandet upplevdes först som ett krångligt tema, men projektet har visat att målgruppen är intresserad av frivilligt återvändande. De vill diskutera saken och de har även själva konkreta utvecklingsförslag för hur det frivilliga återvändandet ska kunna ske.

Tack vare projektet har samarbetet med myndigheterna ökat

Projektet kompletterar myndighetsarbetet. Olika myndigheter har kommit ut till dagcentret för att sprida information. I projektet arbetar man på opartisk mark och dialogen fungerar. Kunderna är mer mottagliga för korrekt information, oavsett om informationen gäller frivilligt återvändande, handledning eller rådgivning.

Projektets psykosociala stöd, rådgivning och samhällsaktiviteter har långvariga individuella konsekvenser. Psyket, känslan av livskontroll och funktionsförmågan hos en asylsökande som fått negativt beslut stärks. Personen känner sig värdefull, blir bemött och hörd och är en aktiv aktör i sitt liv. Kontakten till andra människor lindrar de negativa konsekvenserna och hindrar rykten och isolering och de bieffekter dessa ger.

De anställda är viktiga för att projektet ska lyckas

De projektanställdas kompetens, kulturkännedom, utbildning och språkfärdigheter är av yttersta vikt för att projektet ska lyckas. De anställda är finländare, somalier och irakier till sina bakgrunder. De projektanställda utför även uppsökande arbete och går ut på gatorna.

Projektet föregicks av Helsingfors Diakonissanstalts egenfinansierade projekt De skyddslösa som gjorde en förutredning av antalet papperslösa, deras ställning och behov. Utifrån dessa erfarenheter var det lätt att planera projektet De skyddslösa.

Projektet hade inte varit möjligt utan ett nära samarbete med Migri och IOM. Helsingfors stads socialarbetare och Migris anställda inom frivilligt återvändande kommer ut till dagcentret, vilket är mycket viktigt.

Genom information om projektets bästa praxis och resultat kan goda etniska relationer gynnas

Invandrarfrågorna har starkt figurerat i medierna, vilket även ökat De skyddslösa-projektets mediesynlighet. Särskilt asylsökande har varit ett ämne som intresserat den stora allmänheten. Genom att informera om projektets bästa praxis och resultat kan vi genom positiva erfarenheter främja goda etniska förhållanden och en riksomfattande växelverkan mellan olika befolkningsgrupper utan hatretorik.

Kommunikationen är utmanande eftersom ämnet väcker rädsla och oro hos många stadsbor. Projektet sprider inte bara bästa praxis till myndigheterna utan även utvecklingsförslag som kommer från målgruppen.

EUSA-finansieringen möjliggjorde projektet

Det hade inte varit möjligt att genomföra projektet utan EUSA-finansiering. Finansieringsbeslutet och projektets verksamhetsplan finslipades i samarbete med inrikesministeriet, Migri och IOM, vilket säkerställde att verksamheten accepteras och respekteras av alla parter. Helsingfors Diakonissanstalt deltar regelbundet i utbildning om EUSA-fonderna för att hålla sig à jour kring flyktingtemat och frågor som gäller finansiering inom temat. Möten med finansiärerna och andra projektaktörer är inspirerande och uppmuntrande.

Projektet De skyddslösa genomförs av Helsingfors Diakonissanstalt i samarbete med Internationella organisationen för migration (IOM) och Migrationsverket (Migri). Projektet genomförs 1.7.2017–30.6.2018 och det kompletterar myndighetsarbetet. Projektets totala budget är 196 852,50 och projektet finansierades av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som täcker 75 procent av projektkostnaderna.
 

Mika Paasolainen
Serviceområdeschef
Stiftelsen för Helsingfors Diakonissanstalt

Tillbaka till projektpresentationer >>

Ytterligare information: Elina Sillanpää, överinspektör, elina.sillanpaa(at)intermin.fi, tel. 0295 488 266