Aktuellt

AMIF-fondens utlysning inleds hösten 2020

27.3.2020 15.49
Nyhet

Utlysningen för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) hösten 2020 inleds enligt de preliminära planerna i oktober 2020. Eftersom finansieringsprogramperioden närmar sig sitt slut blir endast en del av fondens nationella mål enligt genomförandeprogrammet tillgängliga för ansökan. Beloppet EU-stöd som kan sökas preciseras före sommaren.

AMIF-fondens grundfinansiering görs tillgänglig för ansökan i det särskilda målet 3 som gäller återvändande.   Finansieringen av integrationsåtgärder är i hög grad bunden, så ingen mer omfattande ansökan kommer att ordnas under hösten. Utöver grundfinansieringen öppnas för ansökan av de nationella målen för anslaget för vidarebosättning åtminstone det nationella målet 5.1 utveckling av myndighetsförfarandena samt 6.2 främjande av integreringen av kvotflyktingar.

Eftersom finansieringsprogramperioden närmar sig sitt slut är största delen av medlen inom fondens nationella program redan bundna till projekt och medel blir därför tillgängliga för ansökan i mindre omfattning. Vid höstens ansökningsperiod beaktas dock kvarvarande medel inom fondens nationella program samt medel som returneras från pågående projekt. I genomsnitt returneras cirka tio procent av bunden projektfinansiering som oanvänd till den ansvariga myndigheten då projektet avslutas. 

Vi informerar om den exakta tidpunkten för ansökan och beloppet för EU-stödet för varje nationellt mål i juni. 

Utöver höstens ansökningsomgång öppnas i april 2020 en separat ansökan för AMIF-fondens nationella mål 7.1 för att täcka kostnaderna som orsakas för mottagningssystemet av asylsökande i en sårbar ställning. Mer information publiceras då ansökningen inleds. 

Mer information:

specialsakkunnig Iikka Saunamäki, tfn 0295 488 267, [email protected]
specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275, [email protected] 
sakkunnig Noora Vahervaara, tfn 0295 488 265, [email protected]