Stödmottagare, senast nu är det dags att övergå till Suomi.fi-fullmakter

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2020 16.28
Nyhet
Kuvassa on EUSA-järjestelmän tunnus

Det har varit möjligt att under hösten använda både Katso- och Suomi.fi-fullmaktskoder för att uträtta ärenden i EUSA-systemet. Den 31 december 2020 kommer Katso-tjänsten att helt tas ur bruk, och de organisationer som använder systemet måste senast nu på eget initiativ övergå till Suomi.fi-fullmakter.

För att säkerställa uträttandet av ärenden ska EUSA-användare övergå till Suomi.fi-fullmakter före utgången av året.

Organisationerna ska på eget initiativ övergå till Suomi.fi-fullmaktstjänsten. De befintliga Katso-fullmakterna flyttas inte automatiskt över till Suomi.fi-fullmakter. Finländska organisationer med FO-nummer kan ge fullmakter i Suomi.fi.

Suomi.fi-tjänsten använder register

Man kan uträtta ärenden för ett företags eller en förenings räkning i EUSA-systemet utan särskild fullmakt i Suomi.fi-tjänsten, om de organroller som anges nedan finns i de register som Suomi.fi-tjänsten använder sig av (handelsregistret, föreningsregistret, företags- och organisationsdatasystemet).

Organrollerna i företag är följande: verkställande direktör (TJ), verkställande direktörens ställföreträdare (TJS), vice verkställande direktör (VTJ), styrelseordförande i ett aktiebolag eller ett bostadsaktiebolag (PJ), person som har företagets namnteckningsrätt och utredningsman (S).

Organrollerna i föreningar är följande: ordförande (PJ), styrelsemedlem (J) samt annan namntecknare som enligt registret har rätt att ensam representera föreningen.

Möjligheten att på egen hand ge fullmakter för ett företags eller en förenings räkning ska kontrolleras på webbplatsen Suomi.fi.

Ansökan om fullmakt för representanter för offentliga samfund görs på tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

Tjänsten möjliggör elektroniskt befullmäktigande och uträttande av ärenden för annans räkning för fullmaktsgivare som inte själva kan skapa elektroniska fullmakter i Suomi.fi-fullmakter. Det gäller till exempel näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, offentliga organisationer, utländska företag samt föreningar som inte har personer antecknade i registret med rätt att ensamma företräda föreningen.

För befullmäktigandet måste man först ansöka om fullmaktsrätt för organisationens representant, om företaget eller samfundet i fråga inte har någon representant registrerad i de nämnda registren.

Personer som beviljats fullmaktsrätt kan på egen hand ge och begära Suomi.fi-fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

De nya befogenheterna och motsvarande Katso-roller

Beredning av dokument för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor: Med denna fullmakt kan den befull-mäktigade på fullmaktsgivarens väg-nar bereda dokument som gäller an-sökningar, administration och uppfölj-ning av projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor. Den motsvarande rollen i Katso tjänsten är EUSA-beredare. 

Bereda och lämna in dokument för handläggning för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor: Med denna fullmakt kan den befull-mäktigade på fullmaktsgivarens väg-nar bereda dokument som gäller an-sökningar, administration och uppfölj-ning av projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor samt lämna in dokumen-ten till myndighetshandläggning. Den motsvarande rollen i Katso-tjänsten är EUSA-namntecknare.

Katso-tjänsten avslutas -  Bli användare av Suomi.fi-tjänsterna (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

Ytterligare information: 

planerare Aleksi Rantamaa, tfn. 0295 488 315, [email protected]