Genomförandet av programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor har inletts

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2022 10.43 | Publicerad på svenska 16.5.2022 kl. 16.35
Pressmeddelande

Den 9 maj 2022 inledde inrikesministeriet den första ansökningsomgången för fonderna inom EU:s fonder för inrikes frågor under programperioden 2021–2027, dvs. asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI) och fonden för inre säkerhet (ISF). Sammanlagt kan cirka 115 miljoner euro sökas för åtgärder inom ramen för fondernas program.

När det gäller AMIF- och ISF-fonderna finns det ett begränsat antal åtgärder enligt programmen som man kan söka stöd för i denna ansökningsomgång. När det gäller instrumentet för ekonomiskt stöd BMVI är alla särskilda mål och åtgärderna enligt dem öppna för ansökan. Största delen av de åtgärder som man kan söka stöd för är till sin karaktär myndighetsverksamhet.

Det totala beloppet av EU-finansiering som kan sökas uppgår till cirka 115,6 miljoner euro

Sammanlagt kan nästan 7,5 miljoner euro sökas ur AMIF-fonden för att förbättra effektiviteten och beredskapen i samband med asylförfarandet, för att stödja asyl- och mottagningssystemets kapacitet samt för modellering av och pilotförsök med ideella sponsorprogram. Finansiering kan också sökas för åtgärder som syftar till att underlätta laglig invandring, för att ordna det riksomfattande evenemanget Integration 2022 och för myndighetsverksamhet som gäller återresa.

Ur ISF-fonden kan sökas cirka 34,5 miljoner euro bland annat för förbättrat informationsutbyte, främjande av digitaliseringen och för ökat operativt samarbete. Finansiering kan också sökas för stärkande av beredskapen för att förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet, för att förbereda sig för hot, för att skydda kritisk infrastruktur och för att stödja brottsoffer.

När det gäller ansökan om stöd via BMVI kan cirka 73,6 miljoner euro sökas bland annat för ökad beredskap i samband med gränskontroller och gränsövervakning, för utveckling av den europeiska gräns- och kustbevakningen, bättre viseringstjänster, modernisering av beviljandet av visum samt för inrättande av och interoperabilitet hos stora it-system.

Ansökningsomgången pågår den 9 maj–6 juni 2022. Understöd ska sökas i fondernas elektroniska ärendehanteringssystem (EUSA-systemet).

Den totala finansieringen i Finland uppgår till cirka 183 miljoner euro

Totalfinansieringen från fonderna för inrikes frågor i Finland är cirka 183 miljoner euro under programperioden 2021–2027. Det är möjligt att få tilläggsfinansiering för programmen i samband med halvtidsutvärderingen 2024, förutsatt att genomförandet av fonderna har inletts effektivt. 

Ansökningsanmälan AMIF

Ansökningsanmälan ISF

Ansökningsanmälan BMVI

Ytterligare information:

Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 488 275 (AMIF-fonden)

Riika Väliahde, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 488 275 (instrumentet för ekonomiskt stöd BMVI)

Virpi Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 392, [email protected] (ISF-fonden)