Tio nya projekt stöds genom EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond

Utgivningsdatum 19.5.2020 11.05
Pressmeddelande

Nya projekt beviljas totalt cirka 1,9 miljoner euro i finansiering ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). De aktörer som får EU-stöd för sina projekt representerar olika samhällssektorer från myndigheter till församlingar och utbildningsanstalter.

AMIF-fondens ansökningsomgång ordnades vid årsskiftet och 35 ansökningar togs emot. Sammanlagt söktes EU-stöd till ett belopp av cirka 9,5 miljoner euro, vilket är mer än dubbelt så mycket som det belopp som kunde sökas, dvs. cirka 4,2 miljoner euro.

Det belopp som kunde sökas för integrationsprojekt var cirka 1,1 miljoner euro, och denna summa i sin helhet beviljas sex projekt. Dessutom stöds fyra andra projekt med sammanlagt cirka 0,8 miljoner euro. Två av dessa projekt hänför sig till mottagnings- och asylsystemet, ett till återvändandet och ett till uppföljningen av integrationen.

Stöd för hjälp i vardagen, församlingarnas integrationsarbete och främjande av barns integration

Yrkeshögskolan Labs projekt i Lahtis stöder integrationen av invandrare genom den vardagsnära verksamheten för hjälp i vardagen, Arjen apu, som genomförs av frivilliga. Genom verksamheten får invandrare hjälp med sådana problem i vardagen som inte kräver vägledning från myndigheter eller yrkesutbildade personer.

I ett projekt som genomförs av Satakunnan koulutusyhtymä effektiviserar man med hjälp av utbildningar den psykosociala kompetensen i församlingarnas integrationsfrämjande frivilligverksamhet när det gäller att stödja sårbara invandrargrupper.

Med hjälp av Kuusamo stads projekt främjas möjligheterna för tredjelandsmedborgare att integreras i Kuusamo bland annat genom att man utvecklar de inledande tjänsterna för invandrare och stöder dubbelriktad integration.

Den dubbelriktade integrationen syns också i Tammerfors evangelisk-lutherska samfällighets och Helsingfors kyrkliga samfällighets projekt. Målet för projektet är att främja den dubbelriktade integrationen mellan invånargemenskaperna och de regionala aktörerna i Hervanta i Tammerfors samt i Gårdsbacka och Kvarnbäcken i Helsingfors.

Utöver de regionala projekten beviljas också två riksomfattande projekt stöd. Åbo Akademis tvåspråkiga projekt har som mål att genom sektorsövergripande samarbete bland annat utveckla verksamhetssätt som främjar integrationen av barn och unga. Stöd beviljas även för att främja det internationella samarbetet. Institutet för hälsa och välfärd får stöd för att främja det internationella samarbetet; år 2021 ordnar man i Finland inom ramen för ett projekt en internationell konferens om den psykiska hälsan hos traumatiserade flyktingar.

Institutet för hälsa och välfärd får dessutom cirka 0,4 miljoner euro i EU-stöd för ett projekt där kunskapsunderlag för uppföljningssystemet för integration utvecklas. Projektet producerar högklassig information om integrationen och de faktorer som ligger bakom den, särskilt på regional och lokal nivå.

Projekt för att hjälpa offer för könsrelaterat våld och identifiera sårbara personer som ska återsändas

Projekt som hänför sig till mottagnings- och asylsystemet stöds med sammanlagt cirka 230 000 euro.

EU-stöd beviljas för att främja identifieringen av asylsökande kvinnor och flickor som blivit offer för könsrelaterat våld och för att underlätta diskussionen om våld. Det projekt som genomförs av Kuopion Setlementti Puijola ry och Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) syftar dessutom till att erbjuda de yrkespersoner som arbetar med asylsökande metoder för att hjälpa våldsoffer.

Migrationsverket beviljas stöd för ett projekt vars syfte är att göra asylprocessen smidigare genom att utveckla informationssystemen.

Diskrimineringsombudsmannens projekt i anslutning till åtgärder för återresa stöds med cirka 150 000 euro. Syftet med projektet är att identifiera personer i utsatt ställning som ska återsändas och att bättre beakta deras individuella behov i återsändandeverksamheten. Ytterligare mål är att förbättra samarbetet mellan myndigheterna och att effektivare rikta tillsynen.

Nästa ansökningsomgång för finansiering ur AMIF-fonden ordnas på hösten.

Ytterligare information:

Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected]
Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected]

Mer information om projekten