AMIF-fondens ansökan börjar i maj 2021

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2021 13.18
Nyhet
Dekorativ bilden.
Kuvaaja: Laura Kotila

Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) ansökan ordnas 3–28.5.2021. EU-stöd kan sökas för projekt som främjar återresa, vidarebosättning av kvotflyktingar och samhällets mottaglighet vid integration. Utbildning ordnas för de sökande under våren.

För integrationens del fokuseras ansökan att gälla projekt som främjar samhällets mottaglighet. Syftet för ansökan är att finansiera projekt som har potential för ett brett genomslag. Enligt nuvarande uppfattning finns finansiering att söka för cirka 450 000 euro.

För projekt som gäller återresa finns EU-stöd att söka för cirka 800 000 euro, enligt nuvarande uppfattning. Åtgärder för återresa som stöds kan omfatta utveckling av systemet för frivillig återresa samt av innehållet i förvarstagande och alternativ för detta, verkställighet av frivillig återresa och samarbete i anknytning till återresor. Dessutom kan stöd ansökas exempelvis för statistikföring, analys och inhämtning av landsinformation som gäller återresa samt för åtgärder vid återintegrering.  

I ansökan öppnas tre nationella mål för anslaget för vidarebosättning av kvotflyktingar, (5.2, 6.1 och 6.2), varav EU-stöd finns att söka för sammanlagt ca 6 miljoner euro. Med anslaget för vidarebosättning stödjer man på ett riktat sätt ett smidigare förfarande för vidarebosättning samt säkerställandet av tillgängligheten av vissa tjänster som är väsentliga för integrationen av kvotflyktingar. 

Information om målen för AMIF-fonden och om verksamhet som finansieras finns i fondens nationella genomförandeprogram.

Beloppen som kan sökas preciseras i början av år 2021 

Beloppen som finns att söka preciseras i början av år 2021 och dessa meddelas på webbplatsen för EU-fonderna för inrikes frågor. 

Fondens nationella genomförandeprogram ändras innan utlysningen inleds så att fondens kvarvarande medel kan omfördelas mellan de nationella målen för att skapa finansieringsdugliga projekthelheter. Det ändrade genomförandeprogrammet förs till handläggning av statsrådet på våren 2021. 

Utbildning för ansökan ordnas på våren

Angående temat Samhällets mottaglighet ordnas utbildning för de sökande i februari. Utbildning angående ansökan om AMIF-finansiering i allmänhet och om att fylla i ansökan ordnas i april. Närmare information om utbildningarna finns på EUSA-fondernas webbplats.

När ansökan pågår ordnas i maj ansökningskliniker där de sökande får råd i frågor som uppkommer i slutförandet av ansökan och i frågor som rör upprättande av ansökan.      

Närmare information om utbildningarna finns på EUSA-fondernas webbplats.

För närvarande är det den sista AMIF-ansökan för programperioden 2014–2020.

Ytterligare information:

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275, [email protected]  
specialsakkunnig Iikka Saunamäki, tfn 0296 488 267, [email protected] 
sakkunnig Noora Vahervaara, tfn 0295 488 265, [email protected]