Teknisk brottsutredning inom ramarna för internationella kvalitetsstandarder


Den finländska tekniska brottsutredningen förnyas för att svara mot de internationella standarderna. Målet med projektet som finansierats ur fonden för inre säkerhet är att utveckla och förenhetliga verksamheten hos de tekniska brottsundersökningscentralerna så att man före utgången av 2018 kan ackreditera de DNA- och fingeravtrycksundersökningar som utförs vid centralerna enligt standarden ISO 17025. Internationell DNA- och fingeravtrycksjämförelse förutsätter en enhetlig och hög kvalitet på undersökningarna i alla länder och för detta finns ett rambeslut som förpliktigar medlemsländerna i Europeiska unionens råd.
 

Ackreditering medför trovärdighet och transparens

Med hjälp av ackrediteringen blir det arbete av hög kvalitet som utförs vid de tekniska brottsundersökningscentralerna synligt för beslutsfattare och allmänheten. Det samhälleliga mervärde som projektet tillfört är en pålitlig och rättssäker teknisk brottsundersökning. Utbytet av projektet kan utnyttjas också senare under de kommande åren, såvida polisinrättningarna är intresserade av att bredda sitt ackrediterade kompetensområde.

Utvecklingsprojektet för ett kvalitetssystem för krävande teknisk brottsutredning (RITU-projektet) genomfördes i nära samarbete med polisinrättningarna, Centralkriminalpolisen och Polisstyrelsen. Centralkriminalpolisens Brottstekniska laboratorium var projektledare för projektet. Projektet var riktat till alla polisinrättningar. I projektet byggde man under åren 2015–2017 upp ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i den internationella kvalitetsstandarden ISO 17025/20. Projektets totala budget uppgick till 340 000 euro.

Utifrån den respons polisinrättningarna har gett har ackrediteringen ansetts medföra trovärdighet och transparens. Alla polisinrättningar förband sig redan från början av projektet att uppnå de mål som uppställts för projektet och beviljade det resurser. Att ledningen för polisinrättningarna och personalen vid de tekniska brottsundersökningscentralerna engagerade sig så starkt bidrog stort till att projektet framskred och resultaten nåddes. Samarbetet med polisinrättningarna var smidigt och okomplicerat. Polisinrättningarna utnämnde sådana representanter till projektet av vilka en del redan hade erfarenhet av arbete enligt kvalitetssystemet och ansåg att det är viktigt att vidareutveckla det egna kvalitetssystemet med sikte på ackreditering. Polisens olika yrkes- och expertuppgifter var mångsidigt representerade, vilket bidrog till att frågor kunde granskas och beaktas på ett övergripande sätt.
 

Polisinrättningarna ska söka ackreditering senast 2018

I enlighet med den periodisering som planerats för projektet var fem polisinrättningar s.k. försöksinrättningar, och tre av dem var de första som sökte ackreditering. Ackrediteringstjänsten FINAS bedömningar av DNA- och fingeravtrycksundersökningarna gjordes vid dessa polisinrättningar under 2017. På basis av ackrediteringsbesökens resultat kan det konstateras att utvecklingskonceptet för kvalitetssystemet som projektet har inrättat fungerar och ger resultat.

Inrättandet av ett kvalitetssystem har bearbetats flitigt vid alla polisinrättningar i enlighet med den planerade periodiseringen och målen nåddes planenligt. I de tekniska brottsundersökningscentralerna har utvecklingsarbetet framskridit långt och polisinrättningarna söker ackreditering senast 2018.
 

Enhetligt riksomfattande tillvägagångssätt genom anvisningar

Projektet utarbetade riksomfattande anvisningar för teknisk brottsundersökning, bl.a. en kvalitetshandbok och arbetsbeskrivningar. När den riksomfattande kvalitetshandboken utarbetades fastställde man handlingsprocesser för den tekniska brottsutredningen och skapade ett enhetligt riksomfattande tillvägagångssätt för kraven i de internationella kvalitetsstandarderna. Projektet utformade en enhetlig elektronisk arbetsplattform för kvalitetshandlingar som uppkommer i arbetet. Av polisinrättningarna fick man positiv respons för den riksomfattande anvisningen och den elektroniska lagringsplattformen.
 

God praxis delas med öppen kommunikation

 

Den goda samarbetsförmågan hos de anställda inom projektet och öppenheten när det gällde att dela med sig av god praxis var viktiga för framgången i arbetet. Ända från början av projektet använde man interna informationskanaler för att polisinrättningarnas personal skulle få uppdaterad information om hur projektet framskrider och vilka resultat det har. I projektets inledningsskede ordnade varje polisinrättning en diskussion och informerade om projektets mål och tidtabeller. Dessa tillställningar var till mycket stor nytta och man fick då veta vad personalen särskilt önskade att projektet ska se över.

Projektresultaten rapporteras internt, nationellt, till samarbetsparter och allmänheten. Polisstyrelsens kommunikation ansvarar för informationen genom sina fastställda kanaler. Man informerar också om projektens resultat i polisinrättningarnas interna kommunikation. Det är viktigt att bl.a. informera om hur kravet i rådets rambeslut uppfylls hos polisen i Finland, och om den tekniska ackrediteringen samt dess betydelse.

Med tanke på projektets resultatrika verksamhet var EUSA-finansieringen av största vikt. Med finansieringen kunde man genomföra de med tanke på projektets verksamhet nödvändiga samarbetsmötena med polisinrättningarna i linje med verksamhetsplanen. Vid alla verksamhetsställen för polisinrättningarnas tekniska brottsundersökningscentraler genomfördes interna auditeringar där ett flertal interna auditörer och praktikanter inom utbildningsprogrammet för interna auditörer deltog. Med EUSA-finansieringen kunde man heltäckande genomföra alla interna auditeringar vid polisinrättningarnas tekniska brottsundersökningscentraler. De interna auditörerna kunde genomföra den praktik som hörde till utbildningsprogrammet och därmed kvalificera sig som interna auditörer.

Projektet hade kännedom om de EUSA-fondernas kontaktpersoner som vid behov kunde erbjuda stöd och ytterligare information. EUSA:s kurser var nyttiga i synnerhet med tanke på projektförvaltningen och kursanvisningarna var klara.
 

Katri Matveinen
brottskemist, projektchef
Centralkriminalpolisens brottstekniska laboratorium

Tillbaka till projektpresentationer >>

Ytterligare information: Elina Sillanpää, överinspektör, elina.sillanpaa(at)intermin.fi, tel. 0295 488 266