Valtioneuvoston asetusluonnos EU:n sisäasioiden rahastoista lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2021 10.19
Uutinen
Kuva on koristeellinen.

Sisäministeriö on käynnistänyt lausuntokierroksen EU:n sisäasioiden rahastoja ohjelmakaudella 2021-2027 koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta ja sen perustelumuistiosta. Lausuntokierros on käynnissä 23.6. saakka.

Sisäministeriö pyytää lausuntoa valtioneuvoston asetusluonnoksesta ja sen perustelumuistiosta. Lausuntopyyntö on lähetetty kohdennetulla jakelulla, mutta lisäksi asetusluonnoksesta ja perustelumuistiosta voivat lausua muutkin tahot tämän uutisen lopusta löytyvän lausuntopyynnön ja siinä annettavien ohjeiden mukaisesti.  

Asetuksessa säädettäisiin mm. rahastojen hallinnoinnista ja ohjelmien toimeenpanosuunnitelmista

Lausuttavana olevassa luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027. Asetuksessa täsmennettäisiin säännöksiä, jotka sisältyvät valmistelussa olevaan hallituksen esitykseen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027. 

Asetuksessa säädettäisiin sisäasioiden rahastojen hallinnoinnista, ohjelmien toimeenpanosuunnitelmista, avustuksen edellytyksistä, käytöstä, avustuksen enimmäismäärästä, avustusmuodoista, kustannusten tukikelpoisuudesta ja ns. yksinkertaistetuista kustannusmalleista. 

Lisäksi asetuksessa annettaisiin tarkentavia säännöksiä avustuksen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä erinäisistä muista asioista kuten hankkeiden ohjausryhmistä ja teknisen avun käyttöä koskevasta suunnitelmasta. 

Ehdotukset on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä ministeriön 3.6.2019 asettaman työryhmän tuella.

Uusi ohjelmakausi edellyttää kansallista lainsäädäntöä 

Euroopan unionin ohjelmakaudelle 2021–2027 sisäasioiden alalle tullaan perustamaan kolme rahastoa: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI).

Parhaillaan valmistelussa olevilla sisäasioiden rahastoja koskevilla Euroopan unionin rahastokohtaisilla asetuksilla ja yleisasetuksella luodaan kehykset sisäasioiden rahoitukselle ja sen toimeenpanolle kaudella 2021-2027. Uusi ohjelmakausi edellyttää kansallista lainsäädäntöä mm. rahastojen hallinnoinnista ja kustannusten tukikelpoisuudesta.

Lausuntopyyntö, asetusluonnos ja muistio asetuksesta

Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi sisäasioiden rahastoista 

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027

Muistio - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, p. 0295 488 242, [email protected]   

johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected]