Utkast till statsrådets förordning om EU:s fonder inom området för inrikes frågor på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2021 10.19
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Inrikesministeriet har skickat utkastet till statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 jämte promemoria på remiss. Remissbehandlingen pågår fram till den 23 juni.

Inrikesministeriet begär utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning och dess motiveringspromemoria. Riktad begäran om utlåtande har sänts ut, men även andra aktörer kan yttra sig om förordningsutkastet och dess motiveringspromemoria genom att svara på begäran om utlåtande som har publicerats på den här nyheten.  

I förordningen föreskrivs det bl.a. om förvaltningen av fonderna och genomförandeplanerna för programmen

I det utkast som är under remiss föreslås det att det utfärdas en ny förordning av statsrådet om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027. I förordningen preciseras de bestämmelser som ingår i den regeringsproposition med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 som är under beredning. 

I förordningen föreskrivs det om förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor, genomförandeplanerna för programmen, förutsättningarna för understöd, användningen av understöd, understödets maximibelopp, understödsformerna, understödsberättigande kostnader och om så kallade förenklade kostnadsmodeller. 

I förordningen utfärdas dessutom preciserande bestämmelser om ansökan om samt beviljande och utbetalning av understöd och om vissa andra frågor, såsom om styrgrupperna för projekten och om planen för användning av tekniskt bistånd. 

Förslagen har beretts som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriet med stöd av den arbetsgrupp ministeriet tillsatte den 3 juni 2019.

Den nya programperioden förutsätter nationell lagstiftning 

Inom området för inrikes frågor kommer det att inrättas tre fonder för Europeiska unionens programperiod 2021–2027: asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI).

Genom Europeiska unionens fondspecifika förordningar om fonderna inom området för inrikes frågor, som är under beredning, och genom allmänna förordningen skapas det ramar för finansieringen av inrikes frågor och genomförandet av finansieringen under perioden 2021–2027. Den nya programperioden förutsätter nationell lagstiftning bland annat om förvaltningen av fonderna och om understödsberättigande kostnader.

Begäran om utlåtande, förordningsutkastet och promemoria

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning

Utkast till statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Promemoria - Förslag till statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Ytterligare information:

Nina Routti-Hietala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 242, [email protected]  

Sanna Virtanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 300, [email protected]