Den nationella programberedningen av EU-fonder för inrikes frågor 2021-2027 framskrider

Inrikesministeriet
28.10.2020 15.34
Nyhet
Bilden är dekorativ.

I programberedningen av Europeiska unionens fonder för inrikesfrågor för programperioden 2021-2027 arbetar man för nuvarande med beredningen av programutkast. Avsikten är att leverera programmen för godkännande till Europeiska kommissionen i mars 2021.

Programberedningen framskrider i en snäv tidsplan. De deltagande intressentgrupperna levererade sina senaste textbidrag till inrikesministeriet i början av oktober. 

Med utgångpunkt i texterna utarbetas programutkast som kommer att behandlas i arbetsgruppen för programberedningen. I arbetsgruppen finns experter inom immigration, integration, gränsbevakning och polisärenden.

Därefter begärs in utlåtanden om programutkasten och anordnas riktade samråd mellan tidsperioden november 2020 och januari 2021. Målsättningen är att tillåta olika intressentgrupper att framlägga sina åsikter om programutkasten och kommentera deras innehåll. 

Programmen till Europeiska kommissionen för godkännande i mars 2021

Avsikten är att leverera programmen, som godkänts av statsrådet, till Europeiska kommissionen för godkännande i mars 2021. 

Förutom själva programmen utarbetas under våren 2021 kompletterande genomförandeplaner för fonderna. Under pågående programperioden är dokumentet som motsvarar genomförandeplanen ett genomförandeprogram.  Statsrådet godkänner också fondernas genomförandeplaner men dessa tillsänds inte kommissionen. 

Målet är program med en strategisk infallsvinkel

I programberedningen utarbetas nationella program för Europeiska unionens fonder för inrikesfrågor 2021-2027.  Antalet EU-fonder för inrikesfrågor under den nya programperioden är tre: Asyl- och migrationsfonden (AMF), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI). 

Programberedningen syftar till att utarbeta program för fonderna med en strategisk infallsvinkel. I programmen ges prioritet åt de målsättningar och åtgärder som speciellt dessa finansieringsinstrument ska gripa tag i.  Med EU:s mervärde avses åtgärder som kompletterar eller effektiviserar nationella åtgärder.  

Intressentgrupperna är en oskiljaktig del av programberedningen. 

De intressentgrupper som inbjudits att delta i programberedningen har levererat sådana texter till programmen, som beskriver utgångsläget för varje fonds verksamhetsområde, identifierade utmaningar inom området samt därav härledda målen för den kommande programperioden.  För varje målsättning ska åtgärder för att nå målen definieras. 

Intressentgrupperna representerar myndigheter, organisationer och arbetsmarknadsorganisationer inom varje fonds verksamhetsområde.  Vid utarbetandet av programtexter involverar intressegrupperna var för sig sina egna nätverk i beredningen.  På detta sätt har man strävat efter bättre täckning och delaktighet i beredningen.  

Ytterligare uppgifter om programberedningen: 

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275, [email protected] 
specialsakkunnig Iikka Saunamäki, tfn 0295 488 267, [email protected] 
specialsakkunnig Virpi Karjalainen, tfn 0295 488 392, [email protected]