TURVA-hanke pyrkii turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsitysten edistämiseen ja rikollisuuden ehkäisemiseen

TURVA-hankkeen tavoite on tutkimustiedon, tiedotusmateriaalin sekä väkivaltatyön ja koulutuksen kautta edistää turvapaikanhakijoiden käsityksiä perus- ja ihmisoikeuksista sekä vahvistaa turvapaikanhakijoiden yhteiskuntatietoisuutta ja sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Osassa hankkeen suunnittelua on ollut mukana maahanmuuttajataustaisista koostuva kokemusasiantuntijatyöryhmä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat turvapaikanhakijat ja vastaanottokeskusten henkilöstö

TURVA-hankkeen toteuttajana on Maahanmuuttoviraston Oulun vastaanottokeskus ja hankekumppanina toimii Poliisiammattikorkeakoulu. Hanke on alkanut helmikuussa 2017 ja sen kesto on kaksi vuotta. Hankkeen kokonaiskustannus on noin puoli miljoona.

Yleisenä tavoitteena hankkeella on kehittää vastaanottotyöhön uutta tiedotusmateriaalia ja vahvistaa vastaanottokeskusten henkilöstön väkivaltatyön osaamista. Näiden kehittämistoimien kautta pyritään edistämään turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsityksiä sekä vahvistamaan turvapaikanhakijoiden yhteiskuntatietoisuutta ja sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat turvapaikanhakijat ja vastaanottokeskusten henkilöstö. Hanke jakautuu kolmeen toisiaan tukeviin osioihin: tutkimustieto, tiedotusmateriaali sekä väkivaltatyö ja koulutus.

Tutkittu tieto tiedotusmateriaalien ja järjestettävien koulutusten perustana

Tutkimustieto-osio on saanut tiensä päätökseen, kun tutkimusraportti julkaistiin toukokuun alussa. Tutkimus toteutettiin poimimalla poliisiasian tietojärjestelmästä kaikki turvapaikanhakijoihin liittyvät ilmoitukset vuodelta 2016. Ilmoituksia oli kaiken kaikkiaan 1914 ja kun niistä vähennettiin ilmoitukset, jotka eivät olleet varsinaisia rikosepäilyjä, oli tapauksia yhteensä 1565. Tutkimusraportti löytyy verkkojulkaisuna osoitteesta: www.polamk.fi/julkaisut

Tutkimustulosten ja turvapaikanhakijoihin liittyvän rikollisuuden piirteiden tunnistamisen kautta saadaan hankkeessa tuotettavassa videomuotoisessa tiedotusmateriaalissa nostettua esiin niitä riskitilanteita, joihin turvapaikanhakijat voivat todennäköisemmin törmätä Suomeen tultuaan ja jotka voivat johtaa heti turvapaikkaprosessin alkuvaiheessa rikosseuraamuksiin ja vaikeuttaa yhteiskuntaan sopeutumista. Tutkimukseen nojaten videoiden aiheiksi ovat valikoituneet väkivalta- ja omaisuusrikokset, seksuaalirikokset sekä perus- ja ihmisoikeudet. Maahanmuuttajataustaisten kokemusasiantuntijoiden avulla videoiden sisältämää sanomaa pyritään selkiyttämään sekä varmistamaan sen ymmärrettävyys eri maista ja kulttuureista tuleville. Videoista tehdään kieliversioita niille kielille, jotka ovat eniten edustettuina vastaanottokeskuksissa. Hankkeen suunnittelija on luonnostellut alustavan käsikirjoituksen videoiden sisällöistä, joita lähdetään yhdessä tuotantoyhtiön kanssa tarkentamaan ja dramatisoimaan. Varsinaiset kuvaukset on suunniteltu alkavan kesän alkupuolella.

Työmenetelmiä väkivaltaa ehkäisevään työhön turvapaikanhakijamiesten kanssa

Väkivaltatyö ja koulutusosion tavoitteena on kehittää työmenetelmiä väkivaltaa ehkäisevään työhön turvapaikanhakijamiesten kanssa. Hankkeen 60-henkiselle pilottiryhmälle on tehty alkukartoituskysely koulutustarpeista sekä vastaanottokeskuksissa esiintyvistä väkivaltatilanteista. Koulutuksia ja työpajoja järjestetään pääasiassa pilottiryhmälle, mutta osaan koulutukista on voinut osallistua myös etäyhteyksin. Koulutuksiin osallistuneiden määrä on jo noin kolmesataa.

Koulutuksien suunnittelussa on hyödynnetty alkukartoitusta sekä tutkimuksesta saatuja tuloksia. Koulutuksia on tähän mennessä järjestetty väkivallan puheeksi ottamisesta, motivoivasta keskustelusta, suuttumuksen hallinnasta sekä kunniaväkivallasta ja radikalisoitumisesta.

Koulutuksista saatuja työmenetelmiä mm. erilaisia lomakkeita sekä keskustelun ohjaamiseen ja tukemiseen liittyvää materiaalia testataan vastaanottotyössä ja kehitetään edelleen työpajoissa. Menetelmät kootaan yhteen väkivaltatyön oppaaseen. Hankkeen loppupuolella tullaan järjestämään myös valtakunnallisia väkivaltatyön koulutuksia vastaanottokeskusten henkilöstölle.

Hankkeessa tuotetaan konkreettisia työkaluja vastaanottotyöhön

Alkuvuonna 2018 hankkeen tuloksina syntyi tutkimusraportti turvapaikanhakijoihin liittyvästä rikollisuudesta. Turvapaikanhakijoille suunnatut videomuotoiset informaatiomateriaalit valmistuvat loppuvuoteen 2018 mennessä. Hankkeessa järjestettävien koulutusten ja työpajojen kautta vastaanottokeskusten väkivaltatyöhön jalkautetaan työmenetelmiä. Opas väkivaltatyön valmistuu vuoden vaihteessa 2018-2019.

Hankeen tulokset otetaan käyttöön vastaanottokeskuksissa ja vastaanottotyössä jo hankkeen aikana. Tiedotusmateriaalin käyttöönotto ja käyttöopastus tapahtuu hankeen toimenpiteenä. Väkivaltatyönmenetelmiä kehitetään ja siirretään käytäntöön koulutuksissa ja työpajoissa. Väkivaltatyön opas toimii ohjekirjana vastaanottotyötä tekeville.

Hankkeen viestintä on huolellisesti suunniteltu

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä on myös hankkeesta tiedottaminen ja sitä varten hankkeelle on tehty viestintäsuunnitelma. Hankkeen alkamisesta ja tavoitteista on tehty lehdistötiedote. Hankkeen tapahtumat, koulutuksien materiaalit sekä tuotokset jaetaan Vokit verkossa ekstranetissä, jonne on pääsy kaikilla vastaanottotyötä tekevillä. Myös hankekumppani Poliisiammattikorkeakoulu on tiedottanut hankkeesta omissa kanavissaan.

Viimeisin tiedote, joka koski hankkeen tutkimusta ja sen tuloksia oli esillä kaikkien isojen medioiden sivuilla mm. YLE:n ja Helsingin Sanomien.

EUSA-rahoitus on ollut hankkeelle elintärkeä

Ilman AMIF-rahoitusta hankkeen kehittämistoimenpiteitä sekä vastaanottokeskusten henkilöstön koulutusta ei olisi voitu tehdä näin laajassa mittakaavassa. AMIF-rahoitus mahdollisti myös yhteistyön poliisiammattikorkeakoulun kanssa ja heidän asiantuntemuksen hyödyntämisen videoiden sisällön suunnittelussa.

EUSA-rahasto on ollut koko ajan ja tarvittaessa tukena hankkeen toiminnassa ja hankehallinnon sujumisessa. Erityisesti on saatu vastauksia ja tarkennuksia EUSA-raportointiin ja maksatushakemusten valmisteluun liittyen.

Seija Hämäläinen
Turva-hankkeen projektipäällikkö
Maahanmuuttovirasto, Oulun vastaanottokeskus

Takaisin hankkeiden esittelyihin >>