Sisäasioiden EU-rahastoista noin 5,9 miljoonaa euroa kolmelletoista hankkeelle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2021 17.36
Tiedote
Kuva on koristeellinen.

Uusissa sisäasioiden EU-rahastoista rahoitetuissa hankkeissa edistetään mm. kiintiöpakolaisten kotoutumista, kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden henkilöiden paluuseen liittyviä toimenpiteitä, rajavalvonnan partioajoneuvojen ja asiakirjatutkintalaitteiden uusimista sekä poliisin suorituskyvyn kehittämistä.

Loppuvuodesta 2020 järjestettyjen rahoitushakujen perusteella turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) myönnetään EU-tukea seitsemälle ja sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) kuudelle hankkeelle. AMIF-hankkeille myönnetään EU-tukea yhteensä noin 5 miljoonaa euroa ja ISF-hankkeille noin 880 000 euroa.

Paluuneuvontaa ja paluutoimenpiteitä kehitetään 

Maahanmuuttoviraston Mahdollisuutena paluu (MAP) -hankkeessa kehitetään asiantuntevaa paluuneuvontaa, kartoitetaan palaajien erityistarpeita sekä edistetään paluun jälkeisen uudelleen kotoutumisen suunnittelua vastaanottokeskuksissa.

Poliisihallituksen ja Maahanmuuttoviraston MAPPI 2 - Maasta poistamisen täytäntöönpanosuunnitelman digitalisointi -yhteishankkeessa kehitetään paluutoimenpiteitä toteuttamalla Ulkomaalaisasioiden sähköiseen asiointijärjestelmään (UMA) uusi ulkomaalaisen maasta poistamisen täytäntöönpanon valmisteluun liittyvä toiminnallisuus. Samalla uudistetaan myös maasta poistamisprosessin tiedonvälitystä yhdenvertaisuusvalvojan suuntaan.

Kiintiöpakolaisten kotoutumisen edellytyksiä kehitetään useassa hankkeessa

Sininauhasäätiö sr:n Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hankkeessa kehitetään kiintiöpakolaisten äidinkielillä sanastoja ja sananselityksiä suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän ja asumisen keskeisistä termeistä. Suomen Pakolaisapu ry:n Navigaattori 2.0 -hanke vahvistaa mm. julkisen sektorin työntekijöiden vastaanottovalmiuksia sekä aikuisten pakolaisten kotoutumisvalmiuksia uudessa kotikunnassa.

Uudenmaan ELY-keskuksen Osallisena-hankkeessa luodaan malleja pakolaistaustaisten asiakkaiden ottamiseksi mukaan kotoutumista tukevien palvelujen suunnittelemiseen ja asiakastyön osaamisen kehittämiseen.

Maahanmuuttoviraston Kiintiöpakolais -ja kuntaansijoittamishanke III -hankkeessa toteutetaan muutoksia kiintiöpakolaisasian vireillepanon, päätöksenteon ja kuntaansijoittamisen UMA-tietojärjestelmätoiminnoissa sekä työkaluissa. Muutostöillä taataan sujuvampi ja laadukkaampi kiintiöpakolaisasian käsittely, joka nopeuttaa kiintiöpakolaisten Suomeen saapumista.
 Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia5 -hanke edistää kuntapaikkojen saamista pakolaisille tukemalla kuntia lisätuin ja lisäämällä osaamista vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Viranomaisten kyberrikostorjuntavalmiuksia parannetaan

Rajavartiolaitoksen hankkeissa hankitaan uusia rajatarkastuksissa käytettäviä asiakirjatutkintalaitteita sekä kaksi raskasta partioautoa, joita käytetään EU:n ulkorajavalvonnassa. Lisäksi kehitetään rajaturvallisuuskoulutuksen koulutusympäristöä peruskorjaamalla Raja- ja merivartiokoulun hallinnassa oleva pistoolirata. Hankkeella parannetaan ampumaradan toiminnallisuutta ja turvallisuutta.

Poliisihallituksen POSUKE-hankkeessa kehitetään terrorismin torjunnassa ja muissa vaativissa tilanteissa tarvittavaa pimeänäkökykyä. Poliisiammattikorkeakoulun toteuttamalla Kyber-EOP-hankkeella parannetaan viranomaisten tiedollisia ja taidollisia kyberrikostorjuntavalmiuksia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja lisätä kyberalan koulutustarjontaa ja käynnistää kyberrikostorjunnan erikoistumisopintokokonaisuus syyslukukaudella 2022.

Lisäksi valmistellaan tukipäätöstä Pirkanmaan pelastuslaitoksen hankkeelle, jossa kehitetään pelastustoimen CBRNE-valmiutta (C=kemialliset aiheet, B=biologiset taudinaiheuttajat, R=radioaktiiviset aineet, N=ydinaseet, E=räjähteet) ja viranomaisten operatiivista toimintakykyä koulutuksen avulla.

AMIF- ja ISF-rahastojen haut olivat käynnissä 5. - 30.10.2020. AMIF-haussa vastaanotettiin 11 hakemusta ja ISF-haussa seitsemän. AMIF-rahastosta haettiin EU-tukea yhteensä noin 7,5 miljoonaa ja ISF-rahastosta noin miljoona euroa.

ISF-rahaston haussa 2020B rahoitetut hankkeet
AMIF-rahaston haussa 2020B rahoitetut hankkeet

Lisätietoja AMIF-hankkeista
Lisätietoja ISF-hankkeista

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (AMIF, paluu)
erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected] (AMIF, kiintiöpakolaisten kotoutuminen)
erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected] (ISF)