Teknistä rikostutkintaa kansainvälisten laatustandardien puitteissa


Suomalainen tekninen rikostutkinta uudistuu vastaamaan kansainvälisiä standardeja. ISF:n rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa teknisten rikostutkimuskeskusten toimintaa siten, että niissä tehtävät DNA- ja sormenjälkitutkimukset voidaan akkreditoida standardin ISO 17025 mukaisesti viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Kansainvälinen DNA- ja sormenjälkivertailu edellyttää tutkimusten yhtenäistä ja korkeaa laatua kaikissa maissa, ja siihen on Euroopan unionin neuvoston jäsenmaita velvoittava puitepäätös.
 

Akkreditointi tuo uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä

Akkreditoinnin avulla teknisten rikostutkimuskeskusten tekemä laadukas työ saadaan näkyväksi päättäjille ja kansalaisille. Teknisen rikostutkinnan luotettavuus ja oikeusvarmuus ovat hankkeen tuomaa yhteiskunnallista lisäarvoa. Hankkeen tuotoksia voidaan hyödyntää myös myöhemmin tulevina vuosina, mikäli poliisilaitokset ovat kiinnostuneita laajentamaan akkreditoitua pätevyysaluettaan.

Vaativan teknisen rikostutkinnan laatujärjestelmän kehittämishanke (RITU-hanke) toteutettiin tiiviissä yhteistyössä poliisilaitosten, Keskusrikospoliisin ja Poliisihallituksen kanssa. Hankkeen vetäjänä toimi Keskusrikospoliisin Rikostekninen laboratorio. Hanke kohdistui jokaiseen poliisilaitokseen. Hankkeessa rakennettiin kansainvälisten laatustandardien ISO 17025/20 vaatimukset täyttävä laatujärjestelmä vuosien 2015 - 2017 aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 340 000 €.

Poliisilaitoksilta saadun palautteen myötä akkreditoinnin nähtiin tuovan uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä. Kaikki poliisilaitokset sitoutuivat toteuttamaan hankkeelle asetetut tavoitteet jo hankkeen alusta lähtien ja antoivat resursseja hankkeeseen. Poliisilaitosten johdon ja teknisten rikostutkimuskeskusten henkilöstön vahva sitoutuminen vaikutti merkittävästi hankkeen etenemiseen ja tulosten toteutumiseen. Poliisilaitosten kanssa yhteistyö oli sujuvaa ja mutkatonta. Poliisilaitokset nimesivät hankkeeseen edustajat, joilla osalla oli jo kokemusta laatujärjestelmän mukaisesta työskentelystä ja he kokivat tärkeänä kehittää omaa laatujärjestelmää edelleen kohti akkreditointia. Hankkeessa oli monipuolisesti edustettuna poliisin eri ammatti- ja asiantuntijatehtävät, mikä vaikutti asioiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja huomioimiseen hankkeessa.
 

Poliisilaitokset hakevat akkreditointia viimeistään vuonna 2018

Hankkeessa suunnitellun vaiheistuksen mukaisesti viisi poliisilaitosta toimi ns. pilottipoliisilaitoksena ja kolme heistä hakivat ensimmäisinä akkreditointia. FINAS-akkreditointipalvelun suorittamat DNA- ja sormenjälkitutkimusten arvioinnit toteutettiin em. poliisilaitoksilla vuoden 2017 aikana. Akkreditointikäyntien tulosten perusteella voidaan todeta, että hankkeessa rakennettu laatujärjestelmän kehittämiskonsepti on toimiva ja tuloksellinen.

Laatujärjestelmän rakentamista on työstetty tiiviisti kaikilla poliisilaitoksilla hankkeessa suunnitellun vaiheistuksen mukaisesti ja tavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti. Teknisissä rikostutkimuskeskuksissa kehittämistyö on edennyt pitkälle ja poliisilaitokset hakevat akkreditointia viimeistään vuonna 2018.
 

Ohjeistuksella luotiin yhtenäiset valtakunnalliset menettelytavat

Hankkeessa laadittiin teknisen rikostutkinnan valtakunnallinen ohjeistus kuten mm. laatukäsikirja ja työohjeet. Valtakunnallisen laatukäsikirjan laadinnassa määriteltiin teknisen rikostutkinnan toimintaprosessit ja luotiin kansainvälisten laatustandardien vaatimuksiin yhtenäiset valtakunnalliset menettelytavat. Hankkeessa työstettiin yhtenäinen sähköinen työalusta työssä syntyviä laatuasiakirjoja varten. Positiivista palautetta poliisilaitoksilta saatiin mm. valtakunnallisesta ohjeistuksesta ja sähköisestä tallennusalustasta.
 

Hyviä käytäntöjä jaetaan avoimen viestinnän avulla

Hankkeessa toimivien työntekijöiden hyvät yhteistyötaidot ja avoimuus hyvien käytänteiden jakamiseen olivat merkittäviä tekijöitä työn onnistumiseen. Hankkeen alkuvaiheesta lähtien käytössä oli sisäisiä tiedotuskanavia, jotta poliisilaitosten henkilöstö sai ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä ja tuotoksista. Jokaisella poliisilaitoksella pidettiin hankkeen alkuvaiheessa keskustelu- ja informaatiotilaisuus hankkeen tavoitteista ja aikataulusta. Nämä tilaisuudet olivat erittäin hyödyllisiä ja tilaisuuksissa saatiin tietoa mitä asioita poliisilaitosten henkilöstö toivoo hankkeessa erityisesti tarkasteltavan.


Hankkeen tuloksia viestitetään hallinnon sisäisesti valtakunnallisesti, sidosryhmille ja kansalaisille. Poliisihallituksen viestintä vastaa em. viestinnästä määrittelemiensä kanavien kautta. Hankkeen tuloksista viestitään myös poliisilaitosten sisäisen viestinnän kautta. On tärkeä viestiä mm. Euroopan unionin neuvoston puitepäätöksen edellyttämän vaatimuksen toteutumisesta Suomen poliisissa ja teknisen rikostutkinnan akkreditoinnista sekä sen merkityksestä.

Hankkeen tuloksellisen toiminnan kannalta ISF-rahoitus oli ensisijaisen tärkeä. Rahoituksen turvin hankkeen toiminnan kannalta tarvittavat yhteistyötapaamiset poliisilaitosten kanssa voitiin toteuttaa toimintasuunnitelman mukaisesti. Jokaisen poliisilaitoksen teknisen rikostutkimuskeskuksen toimipisteessä toteutettiin sisäiset auditoinnit, joihin osallistui lukuisia sisäisiä auditoijia ja sisäisen auditoijan koulutusohjelmassa olevia harjoittelijoita. ISF-rahoituksen turvin kaikki poliisilaitosten teknisten rikostutkimuskeskusten sisäiset auditoinnit saatiin kattavasti toteutettua. Sisäiset auditoijat pystyivät suorittamaan koulutusohjelmaan liittyvän käytännönharjoitusosion ja siten pätevöitymään sisäiseksi auditoijaksi.

Hankkeessa oli tiedossa EUSA-rahastojen yhteyshenkilöt, joilta tarvittaessa sai tukea ja lisätietoja. EUSA:n järjestämät koulutustilaisuudet olivat hyödyllisiä erityisesti hankkeen hallinnoinnin kannalta ja tilaisuuksista saadut ohjeistukset olivat selkeät.
 

Katri Matveinen
rikoskemisti, hankejohtaja
Keskusrikospoliisi/Rikostekninen laboratorio

Takaisin hankkeiden esittelyihin >>

Lisätietoja: Elina Sillanpää, ylitarkastaja, elina.sillanpaa(at)intermin.fi, puh. 0295 488 266