Sylvia-hanke tukee pakolaisia vastaanottavia kuntia

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeella tuetaan kuntia pakolaisten vastaanotossa ja pyritään varmistamaan kuntapaikkojen saaminen Suomesta oleskeluluvan saaville pakolaisille. Hankkeesta on vuodesta 2015 alkaen myönnetty kunnille taloudellista tukea ja järjestetty vastaanottoon sekä kotouttamiseen liittyviä koulutuksia ja tilaisuuksia. Hankkeen lisätuet ovat vaikuttaneet myönteisesti kuntapaikkojen saatavuuteen ja pakolaisten sujuvaan kuntiin siirtymiseen.

Lisätuilla voidaan tukea sekä vastaanoton aloittamista että pitkäjänteistä vastaanottotyötä

Kunnat voivat hyödyntää Sylvia-hankkeesta myönnettäviä lisätukia vastaanoton käynnistämiseen, kotouttamisen kehittämiseen ja tarvittavien palveluiden järjestämiseen. Pakolaisten vastaanoton aloittavia ja kuntapaikkamääräänsä korottavia kuntia on voitu tukea niin kutsutulla bonusrahalla, jota on myönnetty kunnille kuntapaikkapäätösten perusteella. Bonusrahoituksella on tuettu yhteensä 77 vastaanoton aloittavaa tai kuntapaikkamääräänsä korottavaa kuntaa. Yhteensä myönnetyllä bonusrahoituksella on varmistettu 2 320 kuntapaikkaa kansainvälistä suojelua saaville vuosina 2015-2017.

Hankkeesta kunnille maksettavalla laskennallisen korvauksen lisäosalla on pystytty motivoimaan kuntia jatkamaan vastaanottoa. Vuonna 2016 laskennallisen korvauksen lisäosaa maksettiin 53 kunnalle näiden kuntien vastaanottamasta 1958 kansainvälistä suojelua saaneesta henkilöstä ja vuonna 2017 114 kunnalle 5076 henkilöstä.

Lisäksi hankkeessa on luotu lisätuen avulla hätätapausten vastaanottoon varautuneiden kuntien verkosto nopeuttamaan kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevien pakolaisten saapumista kuntiin. Lisätuki voidaan myöntää kunnille, jotka ovat varautuneet etukäteen vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon. Verkostoon on saatu kuntia tavoitteiden mukaisesti: vuonna 2016 hätätapausten vastaanottoon varautuneita kuntia oli kuusi ja vuonna 2017 verkostossa oli mukana jo 15 kuntaa. Lisätuen edellyttämä ennakkovarautuminen on nopeuttanut hätätapausten vastaanottoprosessia.

Osaamisen lisäksi hanke tukee verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen levittämistä

Sylvia-hankkeen tavoitteena on myös pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen kunnissa. Hanke on järjestänyt koulutuksia ja tilaisuuksia, joissa kuntien työntekijät ovat voineet verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia ja käytäntöjä. Tilaisuuksista on saatu hyvää palautetta. Tiedonsaannin lisäksi osallistujat ovat kokeneet verkostoitumisen toisten kuntien työntekijöiden kanssa tärkeäksi.

Kuntien työn tueksi hankkeessa on tuotettu myös pakolaisten vastaanottoon liittyvää materiaalia. Materiaalit löytyvät kotouttaminen.fi-sivustolta.

Hanke on tukenut pakolaisia vastaanottavien kuntien verkoston laajenemista

Turvapaikanhakijamäärien noustua vuonna 2015 myös kuntapaikkojen tarve oleskeluluvan saaville kasvoi merkittävästi. Hankkeen tarjoama lisätuki kunnille on osaltaan motivoinut uusia kuntia aloittamaan vastaanoton, ja pakolaisia vastaanottavien kuntien verkostoa on saatu merkittävästi laajennettua. Esimerkiksi vuonna 2016, jolloin kuntapaikkatavoite oli ennätyksellisen korkea, pakolaisten vastaanoton piiriin saatiin mukaan yli 100 uutta kuntaa.

Moni kunta on päättänyt jatkaa vastaanottoa saamiensa kokemusten perusteella ja vastaanottohalukkuus on näkynyt positiivisesti kuntapaikkojen saatavuudessa. Vuoden 2017 lopulla oltiin ensimmäistä kertaa vuosiin tilanteessa, jossa kaikille Suomeen valituille kiintiöpakolaisille oli kuntapaikat tiedossa. Vastaanotosta saadut myönteiset kokemukset ja kotoutumiseen liittyvä osaaminen kunnissa edesauttavat sujuvaa kuntiin sijoittumista myös tulevaisuudessa.

Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on tiivis yhteistyö

Kuntien halukkuus tehdä päätöksiä pakolaisten vastaanotosta ja kehittää kotouttamista on ollut hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta oleellista. Siksi yhteistyön merkitys tärkeimpien yhteistyötahojen eli ELY-keskusten, KEHA-keskuksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa on korostunut hankkeessa.

Hankkeen lisätukia on markkinoitu kunnille pääasiassa ELY-keskusten maahanmuuttoyhdyshenkilöiden kautta. ELY-keskusten asiantuntemus ja aktiivinen työ kuntapaikkaneuvotteluissa on ollut keskeistä kuntapaikkojen varmistamisessa. Kuntiin sijoittamisen nopeuttamisen kannalta myös molemminpuolinen tietojenvaihto Maahanmuuttoviraston kanssa on ollut tärkeää.

AMIF-rahoitteiset lisätuet voivat kannustaa kuntaa vastaanottamaan pakolaisia

AMIF-rahoitus on mahdollistanut taloudellisen lisätuen tarjoamisen pakolaisten vastaanoton käynnistäville tai vastaanottoa jatkaville kunnille. AMIF-rahoituksella on myös voitu järjestää koulutusta ja tuottaa materiaalia kuntien vastaanottovalmiuksien tueksi.

Yhteistyö EUSA-rahastojen kanssa on ollut sujuvaa. Hankehallinnointiin on saatu asiantuntevaa neuvontaa ja hallinnointikoulutukset sekä muut tilaisuudet on koettu hanketyössä erittäin hyödyllisiksi.

Sylvia-hankkeita on toteutettu AMIF-rahoituksella työ- ja elinkeinoministeriössä vuodesta 2015 alkaen ja tätä ennen Euroopan Pakolaisrahaston rahoittamana. Sylvia2-hanke on toiminut ajalla 1.1.2015-31.12.2017. Vuoden 2017 alussa käynnistyneet Sylvia3- ja 3b-hankkeet jatkuvat vuoden 2018 loppuun asti. 

Kirjoittaja: Hanna-Maria Hyttinen, hankepäällikkö & Maria Tiainen, hankekoordinaattori