Starttivoimaa kotoutumiseen - Yhdessä olemme enemmän

Starttivoimaa -hanke (2016–2018) kehittää ensivaiheen kotoutumisen malleja vahvalla verkostoyhteistyöllä järjestöjen, kuntien ja viranomaisten kanssa. Kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset.

Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto koordinoi hanketta ja käytännön toimia kehitetään Punaisen Ristin Hämeen, Kaakkois-Suomen, Satakunnan, Savo-Karjalan ja Varsinais-Suomen piireissä puolipäiväisten aluetyöntekijöiden johdolla.

Uusia kotoutumisen malleja on syntynyt ja niitä juurrutetaan osaksi pysyvää vapaaehtoistoimijoiden ja viranomaisten yhteistyötä.

Uudet kotoutumisen mallit

Punainen Risti toimii maahan muuttaneiden ja kotoutumisen tukena monin eri tavoin. Hankkeessa on tarjottu ohjausta, uudistettu ja järjestetty vapaaehtoiskoulutusta sekä koottu kotoutumisesta kiinnostuneita verkostoja yhdessä kuntatason kotoutumisesta vastaavan viranomaisen kanssa.

Yhteistyö on käynnistynyt Starttipajoissa, joissa toimijat ovat yhteistyössä koonneet kototarjottimen niin vapaaehtois- kuin viranomaisnäkökulmasta. Starttipaja toimintamuotona on koettu onnistuneeksi lähtölaukaukseksi kotoutumisen kysymyksissä ja niitä on järjestetty hankeaikana jo yli kaksikymmentä.

Arjen apu -vapaaehtoistoiminnan mallia on kehitetty hankkeen alusta lähtien. Arjen avussa koulutuksen saaneet vapaaehtoiset tapaavat kuntaan muuttaneen esitellen hänelle lähiympäristöä ja käyden läpi asumiseen liittyviä asioita.

Vapaaehtoisen sekä asiakkaan kokemana arjen avussa tärkeintä ovat olleet kohtaamiset. Ne tuottavat iloa niin vapaaehtoisille kuin asiakkaille. Toiminnasta on kehitetty paikkakuntakohtaisesti erilaisia malleja kuten kotiseutukummitoimintaa ja kodin turvallisuuskoulutusta.

Tuloksena on jo syntynyt mallinnetut uudet koulutuspaketit kotoutumisen vapaaehtoistoi-mintaan, starttipajamallinnos viranomais-, kunta ja järjestöyhteistyöhön sekä parhaillaan työstettävänä oleva esite, jossa tiivistetysti kerrotaan uusista kotoutumisen malleista.

Malleja ja hyviä käytäntöjä on jo levitetty järjestöviranomaisfoorumeissa Punaisen Ristin neljän piirin alueella ja työ jatkuu syksyllä tulossa olevassa loppuseminaarissa. Alueelliset työntekijät ovat aloittaneet hankkeessa kehitettyjen mallien integroimisen osaksi Punaisen Ristin toimintavalikkoa ja kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Tavoitteita kohti

Hankkeessa on edetty määrätietoisesti kohti indikaattoritavoitteita. Etenemistä on seurattu välimaksatushakemusten lisäksi ohjausryhmätoiminnalla, projektiryhmän sisäisillä viikkopalavereilla ja kehittämispäivillä. Lisäksi käynnissä on lopputyönä tehtävä ylempänä ammattikorkeakoulututkintona toteutettava arviointitutkimus.

Haasteensa matkaan on tuonut erityisesti kohderyhmän todentaminen. Vapaaehtoistoiminnassa on haasteellista kerätä toimintaan osallistuvilta henkilöiltä kansalaisuustietoja. Todellisia kohtaamisia on ollut enemmän kuin mitä vahvennetuilla osallistujalistoilla voidaan osoittaa. Starttipajojen kautta yhteen kootut lukuisat paikallistoimijat kohtaavat kotoutumisen kysymyksissä kohderyhmää, mutta muiden toimijoiden tilastoja hanke ei voi koota.

Kuntiin siirtyminen on ollut aiempaa arvioitua hitaampaa. Näin ollen osa vapaaehtoistoiminnan ja kuntien yhteistyölle luodusta pohjasta kantaa hedelmää vasta hankkeen päätyttyä.

Viranomaispalautteena olemme jo nyt saaneet kiitoksen siitä, että yhteistyö esimerkiksi maahanmuuttopalveluiden kanssa on sujunut hyvin ja että SPR:n vapaaehtoiset ovat tehneet erityisen arvokasta työtä ja luoneet edellytyksiä pakolaisten viihtymiselle kunnassa.

Yllättävänä tuloksena olemme huomanneet, että kotoutumiseen suunniteltuja uusia toimintamalleja voidaan tulevaisuudessa pienellä muokkauksella hyödyntää myös muiden kohde-ryhmien kanssa.

Toiminnasta on viestitty hankeaikana niin Punaisen Ristin sisällä kuin verkostofoorumeissa ja seminaareissa. Hankkeella on nettisivut ja monet paikallismediat ovat tehneet juttuja starttipajoista ja koulutuksista.

Rahoituksisesta mahdollisuuksia kehittämistoimintaan

EUSA-rahoitus on mahdollistanut uusien toimintamallien kehittämisen yhtäaikaisesti Punaisen Ristin usean piirin alueella. Hanke onkin jalkautunut tähän mennessä jo yli neljällekymmenelle paikkakunnalle siitä huolimatta, että kaikki työntekijät työskentelevät hankkeessa osa-aikaisesti.

Tuloksiin on päästy motivoituneella ja verkostoja ketterästi luovilla hanketyöntekijöillä, vapaaehtoisten innostuneella otteella sekä rahoittajan tarjoamalla tuella byrokraattisessa hankehallinnossa. Starttivoimaa -hankkeen budjetti on noin 558 000€, josta AMIF-rahoituksen osuus on 75%.

Kirjoittaja: Anna Tenho, koordinaattori, Suomen Punainen Risti