TERHA-hanke selvitti virtuaalivaluuttojen käyttöä rahanpesussa ja terrorismin rahoittamisessa

Rahanpesussa ja terrorismin rahoittamisessa hyödynnetään virtuaalivaluuttoja. Poliisin toteuttamassa TERHA-hankkeessa selvitettiin laajasti virtuaalivaluuttojen käyttöä terrorismin rahoituksessa ja rahanpesussa. Hankkeen tulokset palvelevat koko PTR-viranomaissektoria (poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos), Verohallintoa ja oikeuslaitosta sekä yksityiseltä sektorilta mm. pankkeja, vakuutuslaitoksia ja finanssivalvontaa. Hankkeen omistajana oli Poliisihallitus ja toteuttavana tahona Keskusrikospoliisi.

Tavoitteena oli kartoittaa virtuaalivaluutoin tapahtuvaan rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvä toiminta, selvittää käytössä olevat kansainväliset rahoittamismenetelmät, jakaa laajasti tietoa virtuaalivaluutoista sekä parantaa yksityisen sektorin tietoutta ja valmiuksia torjua virtuaalivaluuttojen väärinkäyttöä. Hankkeen aikana tutustuttiin erilaisiin virtuaalivaluuttojen jäljitykseen käytettäviin innovaatioihin sekä järjestettiin laajasti koulutusta niin viranomaisille kuin yksityisille toimijoille.

Intensiivisestä työskentelystä huolimatta hankkeen alussa oli vaikea löytää soveltuvia menetelmiä ja tutkittua tietoa terrorismin rahoittamisesta virtuaalivaluutoin. Hankkeen edetessä löydettiin kuitenkin keinoja pureutua aiheeseen sekä hankittiin tekniikkaa, jolla päästiin kaivautumaan syvemmälle virtuaalivaluuttojen maailmaan.

Hankkeen aikana havaittiin, että osa hankkeen toiminnoista vaati alkuperäistä suunnitelmaa laajempaa selvitystä, jotta hankkeen tavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman kattavasti. Tästä syystä hankeaikaa jatkettiin neljällä kuukaudella. Hankeajanjatko mahdollisti mm. sen, että pystyttiin suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla hankkeen tuloksia jalkautetaan parhaiten operatiiviseen toimintaan.

Hankekoordinaattori raportoi hankkeen etenemisestä Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikölle sekä Keskusrikospoliisin kehittämistoiminnan ryhmälle, joka Poliisihallituksen edustajan kanssa toimi hankkeen ohjausryhmänä. Ohjausryhmän kanssa tehty yhteistyö oli tiivistä ja ohjaus oli asiantuntevaa. Tämän lisäksi Poliisihallituksen kehittämisryhmä seurasi hankkeen edistymistä.

Tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa

Hankkeen edistyessä kävi selväksi, että Yhdysvalloissa virtuaalivaluuttoihin liittyvä viranomaistieto on korkealla tasolla. Yhteistyötä Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa tehtiinkin tiiviisti, mikä oli hankkeen tulosten kannalta erittäin hedelmällistä. Hankkeen tuloksena saatiin kansainvälisestä näkökulmasta jopa niin arvokasta tietoa, että hankekoordinaattori kutsuttiin asiantuntijaksi Yhdysvaltoihin FBI:n kansainväliseen virtuaalivaluuttoja käsittelevään tapahtumaan.

Vaikutukset operatiiviseen toimintaan

TERHA-hanke teki tiivistä yhteistyötä samaan aikaan käynnissä olleen Poliisihallituksen omistaman BITCOIN-JIT -hankkeen kanssa, jossa tavoitteena oli kartoittaa virtuaalivaluuttoihin liittyvä toimintaympäristö. Raportti Virtuaalivaluutat esitutkinnoissa julkaistiin toukokuussa 2017 sekä suomeksi että englanniksi. Raportin keskeisimpiä havaintoja virtuaalivaluuttojen väärinkäytöstä oli se, että virtuaalivaluuttoja käytetään runsaasti erilaisissa petos- ja huumausainerikoksissa.

Hankkeen aikana järjestettiin virtuaalivaluuttoihin liittyvää koulutusta laajalle sektorille toimijoita. Kiinnostus alan koulutukseen oli niin suurta, että kaikkia esitettyjä koulutuksia ei pystytty toteuttamaan. Hankkeessa tuotettu raportti ja koulutusmateriaali tuottavat kuitenkin hankkeen päättymisen jälkeenkin yhteiskunnallista arvoa mm. rahanpesu- ja huumausainerikostorjunnan kautta. Koulutuksissa jaettu virtuaalivaluuttatietämys on jo nyt osoittautunut erittäin tärkeäksi viranomaisten ja yksityisen sektorin toiminnassa.

Koulutukset ovat luoneet vankkaa pohjaa poliisin kykyyn tiedustella, tutkia ja selvittää virtuaalivaluutoin tapahtuvan rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä rikoksia. Hankkeen alusta asti hankekoordinaattori on toiminut asiantuntijana usean viranomaisen tutkinnoissa operatiivista tukea tarjoamalla.

Hyviä tuloksia ulkopuolisen rahoituksen avulla

Hanke sai rahoituksensa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahastosta. Hanketta ei olisi kyetty toteuttamaan lainkaan ilman rahaston rahoitusta. Poliisi kokee virtuaalivaluuttojen tutkimiseen ja analysointiin keskittyvän rikostorjunnan käynnistämisen tärkeäksi ja toteaa rahaston tuen olleen erittäin tärkeää toiminnan käynnistämisessä.

Hankkeessa toteutettu laaja kansainvälinen yhteistyö mahdollisti Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston näkyvyyden Euroopassa sekä myös Yhdysvalloissa. Kansainvälisen yhteistyön merkitys nousi hankkeessa hyvin keskeiseen asemaan. Hankkeelle saatu rahoitus mahdollisti matkustamisen ja tarvittavan tekniikan hankkimisen, mikä on ollut olennaista hyvien tulosten aikaansaamiseksi.

Järjestetyissä koulutuksissa kouluttajina toimivat mm. Europolin sekä eurooppalaisten lainvalvontaviranomaisten ja yksityisen sektorin asiantuntijat. Saadusta rahoituksesta on tiedotettu usealla kanavalla ja koulutusmateriaalissa. Hankkeen tuloksia ja koulutusmateriaaleja tullaan saattamaan laajasti poliisin tietoon erillisen tiedotussuunnitelman mukaisesti.

Kirjoittaja: Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus