Ajankohtaista

Esitys uusista sisäasioiden EU-rahastoista lausunnolle

21.3.2014 13.58 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Euroopan unionin rahoitusohjelmakaudelle 2014 - 2020 tullaan perustamaan sisäasioiden alalle kaksi uutta rahastoa. Rahastot ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto. Jälkimmäinen jakaantuu ulkoraja- ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden torjumisen ja ehkäisemisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen.

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen koskien lakia uusista rahastoista. Tulevassa kansallisessa lainsäädännössä on tarkoitus määritellä rahastojen hallinnointiin liittyvät vastuut ja tukimenettelyt.

Suomen saama perusrahoitusosuus uusista sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2014–2020 on arviolta yhteensä noin 76 miljoonaa euroa jakaantuen seuraavasti: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto noin 23 miljoonaa euroa ja sisäisen turvallisuuden rahasto noin 53 miljoonaa euroa.

Euroopan unionin rahoitusohjelmakaudella 2007 - 2013 sisäasioiden rahastoilla (ns. SOLID-rahastot) ei ole ollut kansallista erityislakia, koska rahastoja koskeva sääntely Euroopan unionin tasolla on ollut yksityiskohtaista. Tulevalla rahoitusohjelmakaudella Euroopan unionin säädökset laaditaan huomattavasti yleisemmällä tasolla, joten rahastojen hallinnointia koskevien tarkempien sääntöjen määrittely on kansallisesti tarpeen.

Hallituksen esitys koskien rahastoja on tarkoitus antaa kesäkuussa 2014. Lain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuoden 2015 alusta.

Esitysluonnos on saatavilla sisäministeriön verkkosivuilta osoitteesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/sisaasioiden_eu-rahastot

Sivulta voi myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiin.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Päivi Pietarinen, 0295 488 257
ylitarkastaja Sanna Virtanen, 0295 488 264

EU