Kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamisen toimivuuden varmistaminen

AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahan erityistavoitteen 6 kautta tuetaan toimia, joilla varmistetaan kuntapaikkojen saatavuus Suomeen valituille kiintiöpakolaisille sekä edesautetaan pakolaisten kotoutumisen kannalta keskeisten erityispalveluiden saatavuutta.

Kansallinen tavoite 6.1: Kuntasijoituksen tehostaminen ja kuntapaikkojen saatavuuden varmistaminen

Kansallisen tavoitteen 6.1 puitteissa tuettavilla toimilla varmistetaan kuntapaikkojen saatavuus kiintiöpakolaisille kohtuulliseksi arvioidussa ajassa tukemalla kuntia kaikkien kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotossa, tehostamalla kuntiin ohjausta sekä parantamalla edellytyksiä kotoutumisen nopeaan käynnistymiseen.

Navigaattori-hanke

 • Hanke vahvistaa kuntapäättäjien ja -työntekijöiden valmiuksia vastaanottaa pakolaisia sekä tukea aikuisia pakolaisia kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja uuteen kotikuntaan. Hanke perustuu dialogiperusteiseen lähestymistapaan, joka osallistaa hankkeen hyödynsaajia hanketoteutuksen eri vaiheissa. Hankkeessa a) selvitetään tiedontarpeet liittyen kuntapaikka- ja kiintiöpakolaisuusprosessiin (kuntapäättäjät ja -työntekijät) sekä Suomeen kotoutumiseen (aikuiset kiintiöpakolaiset), b) kehitetään selvityksessä identifioituihin tiedontarpeisiin vastaavia, dialogiperusteisia koulutusmalleja kuntapäättäjille, -työntekijöille ja aikuisille kiintiöpakolaisille sekä c) levitetään kehitettyjä koulutusmalleja ja toimintatapoja kaikille kunnille, jotka myöntävät kuntapaikkoja ja vastaanottavat kiintiöpakolaisia.

 • Suomen pakolaisapu ry, 1.4.2018 - 31.3.2021, EU-tuki 818 521 euroa

Sylvia4-hanke

 • Sylvia4-hankkeen tavoitteena on edistää kuntapaikkojen saamista kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille henkilöille tukemalla kuntia taloudellisin lisätuin sekä lisäämällä kuntien osaamista kansainväliseen suojeluun, pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen toiminnoilla voidaan myös vaikuttaa asenneilmapiiriin tarjoamalla tietoa ja tukemalla pakolaisten vastaanottoon liittyvän osaamisen kehittämistä kunnissa. Hankkeesta pakolaisten vastaanoton tukemiseksi maksettavat lisätuet ovat kuntien haettavissa kunkin rahoituskierroksen ohjeistuksen mukaisesti KEHA-keskuksesta, joka tekee päätökset kunnille myönnettävistä tuista ja laskuttaa hanketta toteutuneiden kustannusten mukaan.

 • Työ- ja elinkeinoministeriö, 1.10.2018 - 31.3.2021, EU-tuki 5 997 269 euroa

Kansallinen tavoite 6.2: Kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistäminen

Kansallisen tavoitteen 6.2 puitteissa tuettavilla toimilla edistetään pakolaisten palvelujen kehittämistä heille keskeisissä erityispalveluissa, kuten psykososiaalisissa palveluissa, asumiseen liittyvissä tukipalveluissa sekä kehittämällä kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden erityistarpeet huomioivia ja myöhempää työllistymistä edistäviä tukipalveluita

TUULI - Mielenterveyttä maahantuloon: Maahan tulevien psykoedukaatio ja mielenterveyden tukeminen

 • Hankkeessa tuotetaan korkeatasoista, pääasiassa videopohjaista psykoedukatiivista materiaalia maahan tuleville pakolaisille eri teemoista mielenterveyteen liittyen. Teemat päätetään hankkeen alettua yhteiskehittämisprosessin tuloksena, esim. mielenterveyden ja -palveluiden kuvaus; päihteiden käyttö mielenterveysongelmien riskitekijänä; mielenterveyttä tukeva vanhemmuus; radikalisoitumisen yllykkeiden torjuminen; väkivalta/häirintä mielenterveysongelmien riskitekijänä. Videoiden lisäksi tuotetaan muuta mielenterveyttä tukevaa ja seulovaa materiaalia ammattilaisten käyttöön. Materiaaleja voidaan käyttää sekä jo ennen Suomeen tuloa (kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatio) että saapumisen jälkeen (esim. kunnissa).

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 1.10.2019 - 30.6.2022, EU-tuki 497 360 euroa

SOKU-hanke

 • Hanke tarjoaa poliknistä, psykiatrista avohoitoa vähintään 160 sotatraumatisoituneelle kiintiöpakolaiselle, sekä koulutusta, konsultointia ja työnohjausta 25 kunnan vähintään 400 työntekijälle. Hanke pilotoi digivälitteistä hoitotyötä. Toiminta tukee kiintiöpakolaisten pakolaissopimuksen mukaisten oikeuksien toteutumista täysimääräisesti siten, että heidän kotoutumisensa Suomeen tapahtuu kestävällä tavalla. Sotatraumat vaativat erikoistunutta hoitoa, koska potilaan tilanne kroonistuu helposti, toimintakyky katoaa, persoonallisuus muuttuu, masennuksesta tulee pysyvä olotila eikä ihminen kykene opiskelemaan tai työskentelemään. Hoitamattomat sotatraumat ovat selkeä este uuden oppimiselle ja siis myös kotoutumiselle. Esimerkiksi kieliopinnot saattavat kokonaan estyä traumojen vaikutuksesta. Hoitamattomina traumat vaikuttavat usein ylisukupolvisesti, koska vanhemman toimintakyvyn aleneminen vaikuttaa suoraan perheen lasten hyvinvointiin.

 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, 1.4.2018 - 31.7.2020, EU-tuki 867 790 euroa

Pakolaistaustaisten ohjaus

 • Hankkeen tarkoituksena on nopeuttaa kiintiöpakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Tavoitteeseen päästään TNO-henkilöstön osaamista ja verkostotyötä kehittämällä sekä tuomalla TE-hallinnon ja oppilaitosten asiantuntemus yhteen aikaisemmassa vaiheessa. Lisäksi hankkeessa pidetään infoja kiintiöpakolaistaustaisille. Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ELY-keskus, mutta hanke toimii valtakunnallisesti. ELY-keskuksiin tulee viisi hankkeen työntekijää, joiden tehtävinä on kehittää kiintiöpakolaistaustaisten ohjausta luoden oppilaitosten ja TE-hallinnon ohjausta integroivia malleja. Ministeriöön palkataan henkilö tekemään nykytilan selvitykseen liittyviä tehtäviä sekä yhteensovittamaan kansallisella tasolla TE-hallinnon ja opetushallinnon kehittämistoimia. Lisäksi TE-toimistoihin tulee töihin kahdeksan työntekijää, jotka kehittävät kiintiöpakolaistaustaisten asiakkaiden neuvonta- ja ohjauspalveluja henkilökohtaisessa asiakastyössä.

 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 1.4.2018 - 31.12.2020, EU-tuki 2 150 000 euroa

PALOMA2-hanke

 • Hankkeessa rakennetaan, käynnistetään ja mallinnetaan pakolaisten mielenterveystyötä tukeva ja koordinoiva ja käytännönläheistä osaamista levittävä valtakunnallinen rakenne. THL koordinoi toimintaa ja tiedon levitystä valtakunnallisesti ja yhdistää alueet toisiinsa. Valtakunnallisen koordinaation vastinpareina jokaiseen viiteen yliopistosairaalaan perustetaan oma osaamiskeskittymänsä, joka levittää tietotaitoa omalla maantieteellisellä alueellaan yli sektorirajojen mm. konsultoiden, kouluttaen ja työnohjaten, sekä luo toimivat alueelliset verkostot, jotta yli sektorirajojen ulottuva yhteistoiminta pakolaisten mielenterveyden tukemisen osalta mahdollistuu ja helpottuu. Suomen Mielenterveysseura liittää hankkeeseen vastaavasti kohderyhmän kokemusmaailman ja kolmannen sektorin äänen. Hankkeen aikana toiminta pyritään vakiinnuttamaan pysyväksi toiminnaksi olemassa oleviin rakenteisiin. Hankkeessa myös pilotoidaan erilaisia työkaluja/toimintatapoja käytettäväksi pakolaistoiminnan kentällä.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 1.2.2019 - 31.12.2021, EU-tuki 1 732 192 euroa

LANU-hanke

 • Toiminnassa tehdään hoidon tarpeen arviointia, hoitoa, kuntoutusta ja palveluohjausta kiintiöpakolaisina Suomeen tulleille alle 24-vuotiaille kidutetuille ja vaikeasti traumatisoituneille lapsille ja nuorille, ja heidän perheen jäsenilleen. Käytännössä psyykkisistä kriisitilanteista ei ole aina mahdollista ja mielekästä erotella millä statuksella potilas on, eikä lähettävä taho aina osaa erotella statusta. Siksi potilaiksi voidaan ottaa resurssien salliessa myös muita kuin kiintiöpakolaisia. Toiminnassa koulutetaan kuntien työntekijöitä, jotka kohtaavat kohderyhmää työssään. Koulutuksen avulla osoitetaan, että systemaattisella seulonnalla voidaan tunnistaa kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden lasten ja nuorten erityistarpeet, että heille on saatavilla erikoistuneita palveluita ja että tämän vaikean kohderyhmän kohtaamiseen tarvittavaa osaamista voidaan vahvistaa. Kansallisen osaamiskapasiteetin kehittäminen kontribuoi osaltaa kuntapaikkojen löytymiseen kiintiöpakolaisille.

 • Helsingin diakonilaitoksen säätiö, 1.1.2019 - 31.12.2021, EU-tuki 997 797 euroa