Kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamisen toimivuuden varmistaminen

AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahan erityistavoitteen 6 kautta tuetaan toimia, joilla varmistetaan kuntapaikkojen saatavuus Suomeen valituille kiintiöpakolaisille sekä edesautetaan pakolaisten kotoutumisen kannalta keskeisten erityispalveluiden saatavuutta.

Kansallinen tavoite 6.1: Kuntasijoituksen tehostaminen ja kuntapaikkojen saatavuuden varmistaminen

Kansallisen tavoitteen 6.1 puitteissa tuettavilla toimilla varmistetaan kuntapaikkojen saatavuus kiintiöpakolaisille kohtuulliseksi arvioidussa ajassa tukemalla kuntia kaikkien kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotossa, tehostamalla kuntiin ohjausta sekä parantamalla edellytyksiä kotoutumisen nopeaan käynnistymiseen.

Navigaattori-hanke

 • Hanke vahvistaa kuntapäättäjien ja -työntekijöiden valmiuksia vastaanottaa pakolaisia sekä tukea aikuisia pakolaisia kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja uuteen kotikuntaan. Hanke perustuu dialogiperusteiseen lähestymistapaan, joka osallistaa hankkeen hyödynsaajia hanketoteutuksen eri vaiheissa.
 • Suomen pakolaisapu ry, 1.4.2018 - 31.3.2021, EU-tuki 818 521 euroa

Sylvia4-hanke

 • Sylvia4-hankkeen tavoitteena on edistää kuntapaikkojen saamista kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille henkilöille tukemalla kuntia taloudellisin lisätuin sekä lisäämällä kuntien osaamista kansainväliseen suojeluun, pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen toiminnoilla voidaan myös vaikuttaa asenneilmapiiriin tarjoamalla tietoa ja tukemalla pakolaisten vastaanottoon liittyvän osaamisen kehittämistä kunnissa.
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, 1.10.2018 - 31.3.2021, EU-tuki 5 997 269 euroa
 • Katso lisää hankkeesta ministeriön sivuilta

Kansallinen tavoite 6.2: Kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistäminen

Kansallisen tavoitteen 6.2 puitteissa tuettavilla toimilla edistetään pakolaisten palvelujen kehittämistä heille keskeisissä erityispalveluissa, kuten psykososiaalisissa palveluissa, asumiseen liittyvissä tukipalveluissa sekä kehittämällä kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden erityistarpeet huomioivia ja myöhempää työllistymistä edistäviä tukipalveluita

TUULI - Mielenterveyttä maahantuloon: Maahan tulevien psykoedukaatio ja mielenterveyden tukeminen

 • Hankkeessa tuotetaan korkeatasoista, pääasiassa videopohjaista psykoedukatiivista materiaalia maahan tuleville pakolaisille eri teemoista mielenterveyteen liittyen. Teemat päätetään hankkeen alettua yhteiskehittämisprosessin tuloksena, esim. mielenterveyden ja -palveluiden kuvaus; päihteiden käyttö mielenterveysongelmien riskitekijänä; mielenterveyttä tukeva vanhemmuus; radikalisoitumisen yllykkeiden torjuminen; väkivalta/häirintä mielenterveysongelmien riskitekijänä. Videoiden lisäksi tuotetaan muuta mielenterveyttä tukevaa ja seulovaa materiaalia ammattilaisten käyttöön. Materiaaleja voidaan käyttää sekä jo ennen Suomeen tuloa (kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatio) että saapumisen jälkeen (esim. kunnissa).
 • THL, 1.10.2019 - 30.6.2022, EU-tuki 497 360 euroa

Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa-hanke

 • Hankkeessa tuetaan kiintiöpakolaisten asumisen onnistumista levittämällä hyviä toimintamalleja valtakunnallisesti, järjestämällä asumistaitokursseja kunnissa ja tarjoamalla asumisen tukea. Valtakunnallisella tasolla kootaan koulutuspaketti ja materiaali koskien maahanmuuttajien asumisen erityiskysymyksiä ja hyväksi koettuja kotouttamista edistäviä toimintamalleja.
 • Sininauhasäätiö, 1.1.2017 - 31.12.2019, EU-tuki 412 100 euroa

SOKU-hanke

 • Hanke tarjoaa poliknistä, psykiatrista avohoitoa vähintään 160 sotatraumatisoituneelle kiintiöpakolaiselle, sekä koulutusta, konsultointia ja työnohjausta 25 kunnan vähintään 400 työntekijälle. Hanke pilotoi digivälitteistä hoitotyötä. Toiminta tukee kiintiöpakolaisten pakolaissopimuksen mukaisten oikeuksien toteutumista täysimääräisesti siten, että heidän kotoutumisensa Suomeen tapahtuu kestävällä tavalla
 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, 1.4.2018 - 31.7.2020, EU-tuki 867 790 euroa

POKE-hanke

 • Hankkeen tarkoituksena on nopeuttaa kiintiöpakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Tavoitteeseen päästään TNO-henkilöstön osaamista ja verkostotyötä kehittämällä sekä tuomalla TE-hallinnon ja oppilaitosten asiantuntemus yhteen aikaisemmassa vaiheessa.
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 1.4.2018 - 31.12.2020, EU-tuki 2 150 000 euroa
 • Lue lisää hankkeesta organisaation sivuilta

PALOMA2-hanke

 • Hankkeessa rakennetaan, käynnistetään ja mallinnetaan pakolaisten mielenterveystyötä tukeva ja koordinoiva ja käytännönläheistä osaamista levittävä valtakunnallinen rakenne. THL koordinoi toimintaa ja tiedon levitystä valtakunnallisesti ja yhdistää alueet toisiinsa. Lisäksi hankkeessa pidetään infoja kiintiöpakolaistaustaisille.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 1.2.2019 - 31.12.2021, EU-tuki 1 732 192 euroa

LANU-hanke

 • Toiminnassa tehdään hoidon tarpeen arviointia, hoitoa, kuntoutusta ja palveluohjausta kiintiöpakolaisina Suomeen tulleille alle 24-vuotiaille kidutetuille ja vaikeasti traumatisoituneille lapsille ja nuorille, ja heidän perheen jäsenilleen. Toiminnassa koulutetaan kuntien työntekijöitä, jotka kohtaavat kohderyhmää työssään. Koulutuksen avulla osoitetaan, että systemaattisella seulonnalla voidaan tunnistaa kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden lasten ja nuorten erityistarpeet, että heille on saatavilla erikoistuneita palveluita ja että tämän vaikean kohderyhmän kohtaamiseen tarvittavaa osaamista voidaan vahvistaa
 • Helsingin diakonilaitoksen säätiö, 1.1.2019 - 31.12.2021, EU-tuki 997 797 euroa