Kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamisen toimivuuden varmistaminen

AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahan erityistavoitteen 6 kautta tuetaan toimia, joilla varmistetaan kuntapaikkojen saatavuus Suomeen valituille kiintiöpakolaisille sekä edesautetaan pakolaisten kotoutumisen kannalta keskeisten erityispalveluiden saatavuutta.

Kansallinen tavoite 6.1: Kuntasijoituksen tehostaminen ja kuntapaikkojen saatavuuden varmistaminen

Kansallisen tavoitteen 6.1 puitteissa tuettavilla toimilla varmistetaan kuntapaikkojen saatavuus kiintiöpakolaisille kohtuulliseksi arvioidussa ajassa tukemalla kuntia kaikkien kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotossa, tehostamalla kuntiin ohjausta sekä parantamalla edellytyksiä kotoutumisen nopeaan käynnistymiseen.

Sylvia 6 - Pakolaisten kuntiin sijoittamisen tehostaminen

 • Hankkeen kuvaus: Sylvia6-hankkeen tavoitteena on edistää kuntapaikkojen saatavuutta kansainvälistä suojelua saaville ja erityisesti kiintiöpakolaisina saapuville tukemalla kuntia lisätuin ja lisäämällä osaamista liittyen kansainväliseen suojeluun ja pakolaisten vastaanottoon sekä kotoutumiseen. Lisätuilla tuetaan vastaanoton ja pakolaisten kotoutumisen tuen kehittämistä ja jatkuvuutta kunnissa sekä ylläpidetään hätätapauksia vastaanottavien kuntien verkostoa. Hankkeen viestinnällä tuetaan vastaanoton tietopohjaisuutta, levitetään hyviä käytäntöjä ja annetaan ajankohtaista tietoa vastaanoton parissa toimivien ammattilaisten työn tueksi. Hankkeen toiminnoilla tuetaan myös pakolaisten vastaanottoa edistävää monialaista yhteistyötä ja kumppanuuksia osana TEM:n kotoutumisen kumppanuusohjelmaa. 

 • Hankkeen toteuttaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Toteuttamisaika: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 2 679 894,24 euroa

Kansallinen tavoite 6.2: Kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistäminen

Kansallisen tavoitteen 6.2 puitteissa tuettavilla toimilla edistetään pakolaisten palvelujen kehittämistä heille keskeisissä erityispalveluissa, kuten psykososiaalisissa palveluissa, asumiseen liittyvissä tukipalveluissa sekä kehittämällä kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden erityistarpeet huomioivia ja myöhempää työllistymistä edistäviä tukipalveluita.

Sotatraumatisoituneiden kuntoutus

 • Hankkeen kuvaus: Sotatraumatisoituneiden kuntoutus- hankkeen kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaisina Suomeen tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset sekä kuntien ammattilaiset, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetustehtävissä sekä työvoimahallinnossa. Moniammatillinen tiimi tarjoaa pakolaisille hoidontarpeen arviointijakson sekä valtakunnallisesti koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat traumatisoituneita kiintiöpakolaisia. Toiminnan tavoitteena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä mielenterveystyössä. Tämä edistää pakolaisten kotoutumista Suomeen sekä tukee kuntia vastaanottamaan kiintiöpakolaisia.  Potilastyön ohella hankkeessa tuotetaan psykoedukatiivista materiaalia, joka tukee kuntien ammattilaisia kiinnittämään huomiota pakolaisten traumaperäisiin oireisiin sekä hoitamaan niitä. 

 • Hankkeen toteuttaja: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Toteuttamisaika: 01.10.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 591 434,85 euroa

Avoin työelämä - Pakolaisen ja työyhteisön vastavuoroinen työelämäpolku

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on edistää kiintiöpakolaisten tasa-arvoisia työelämäpolkuja ja -mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään joustava työelämälähtöinen malli, jossa vahvistetaan työelämän vastaanottavuutta, monimuotoisuusosaamista ja kykyä tunnistaa pakolaistaustaisten henkilöiden työntekijäpotentiaali. Työnantajien kanssa yhteistyössä kehitetään ratkaisuja, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. Mallissa kartoitetaan ja tunnistetaan kiintiöpakolaisten monipuolinen osaaminen ja huomioidaan lähtö- ja elämäntilanteeseen (esim. kotiäidit) liittyvät erityistarpeet. Kartoituksen pohjalta hankkeessa tuetaan myöhempää työllistymistä toteuttamalla urasuunnittelua ja työelämävalmiuksien kehittämistä mm. työkyky ja -hyvinvointi sekä elämäntilanne huomioiden. Kiintiöpakolaisten työelämävalmiuksia kehitetään yhteistyössä työelämänedustajien kanssa, jotta ura- ja osaamisen kehittämisen sisällöt ovat realistisia ja tukevat myöhempää  työelämään siirtymistä.

 • Hankkeen toteuttaja: Spring House Oy, Toteuttamisaika: 01.11.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 175 575,36 euroa

LANU Kidutettujen Lasten ja Nuorten kuntoutus

 • Hankkeen kuvaus: Kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden Lasten ja Nuorten toiminassa arvioidaan hoidon tarvetta, hoidetaan, kuntoutetaan ja annetaan palveluohjausta alle 24- vuotialille kiintiöpakolaisille sekä heidän perheen jäsenilleen. Toiminta on valtakunnallista ja on tarpeen mukaisesti kehittänyt etävastaanottoja, jotta kaikki Suomessa apua tarvitsevat kiintiöpakolaislapset ja -nuoret perheineen saisivat apua. Toimintaan kuuluu myös kiintiöpakolaisia vastaanottavien kuntien kapasiteetin kasvattaminen koulutusten, konsultaatioiden ja työnohjausten avulla. Osaamisen lisääntymisen myötä pakolaiset saavat omissa asuinkunnissaan parempaa palvelua, heidän avun tarvettaan osataan arvioida ja heitä osataan hoitaa asianmukaisesti.

 • Hankkeen toteuttaja: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Toteuttamisaika: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 501 845,10 euroa

Valtakunnallisen PALOMA-osaamiskeskuksen vahvistaminen ja laajentaminen pakolaisten mielenterveyden tukemiseksi (PALOMA3)

 • Hankkeen kuvaus: Hanke jatkaa aikaisemmassa hankkeessa yliopistosairaaloiden psykiatrian toimialoille perustetun valtakunnallisen PALOMA-osaamiskeskuksen vahvistamista ja laajentamista pakolaisten mielenterveyden ja mielenterveystyön tukemiseksi. Hankkeen keskeisenä sisältönä on ajatus siitä, että vahvistamista tapahtuu monella tasolla: 1) valtakunnallinen kordinaatio vahvistuu luoden nykyistä jämäkämmän tukirangan osaamiskeskukselle (THL); 2) osaamiskeskuksen alueelliset toimipisteet vahvistavat omaa toimintaansa niitä sisällöllisiä osa-alueita (esim. kouluttaminen, verkostotyö tai suoran asiakastyön kehittäminen), jotka kunkin toiminnassa ovat suurimman vahvistamisen ja kehittämisen tarpeessa (TAYS, KYS, TYKS); 3) PALOMA-osaamiskeskukseen perustetaan uusia, pysyviä toimintoja kolmannelle sektorille (MIELI ry, HDL, ODL jne.) luoden osaamiskeskusrakenteeseen uudenlaista vahvuutta yliopistosairaaloiden psykiatrian toimialojen rinnalle.

 • Hankkeen toteuttaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Toteuttamisaika: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 964 558,28 euroa

Osallisena kotoutumista tukevien palvelujen tuottamisessa (Osallisena -hanke)

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa luodaan systemaattinen malli pakolaistaustaisten asiakkaiden ottamiseksi mukaan kotoutumista tukevien palvelujen suunnittelemiseen, toinen malli asiakastyön osaamisen kehittämiseen sekä tuodaan kunnissa maahan muuttaneiden palveluihin liittyviä prosesseja lähemmäs toisiaan. Työllisyyspalveluihin palkataan kuusi asiantuntijaa, jotka tekevät asiakas- ja kehittämistyötä. Kehittämistyön kiinteä yhteys asiakkaisiin ja asiakastyöhön varmistaa kehittämisen tarvelähtöisyyden ja pohjustaa tulosten juurtumista. Kuntaliittoon palkataan yksi asiantuntija, joka kehittää yhteistyössä hankehenkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa osaamisen kehittämisen mallin kotoutumisen asiantuntijoille. Osana mallia juurrutetaan Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeessa kehitetty kohtaavan asiakastyön työote työllisyyspalveluihin sekä muualle kuntakenttään. Hanketta koordinoi Uudenmaan ELY-keskus, jossa työskentelee hankepäällikkö ja hankesihteeri. Hanke toimii valtakunnallisesti.

 • Hankkeen toteuttaja: Uudenmaan Elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus, Toteuttamisaika: 01.04.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 910 090 euroa

TUULI - Mielenterveyttä maahantuloon: Maahan tulevien psykoedukaatio ja mielenterveyden tukeminen

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tuotetaan korkeatasoista, pääasiassa videopohjaista psykoedukatiivista materiaalia maahan tuleville pakolaisille eri teemoista mielenterveyteen liittyen. Teemat päätetään hankkeen alettua yhteiskehittämisprosessin tuloksena, esim. mielenterveyden ja -palveluiden kuvaus; päihteiden käyttö mielenterveysongelmien riskitekijänä; mielenterveyttä tukeva vanhemmuus; radikalisoitumisen yllykkeiden torjuminen; väkivalta/häirintä mielenterveysongelmien riskitekijänä. Videoiden lisäksi tuotetaan muuta mielenterveyttä tukevaa ja seulovaa materiaalia ammattilaisten käyttöön. Materiaaleja voidaan käyttää sekä jo ennen Suomeen tuloa (kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatio) että saapumisen jälkeen (esim. kunnissa).

 • Hankkeen toteuttaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Toteutusaika: 1.10.2019 - 30.9.2022, EU-tuen määrä: 497 360 euroa