Kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamisen toimivuuden varmistaminen

AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahan erityistavoitteen 6 kautta tuetaan toimia, joilla varmistetaan kuntapaikkojen saatavuus Suomeen valituille kiintiöpakolaisille sekä edesautetaan pakolaisten kotoutumisen kannalta keskeisten erityispalveluiden saatavuutta.

Kansallinen tavoite 6.1: Kuntasijoituksen tehostaminen ja kuntapaikkojen saatavuuden varmistaminen

Kansallisen tavoitteen 6.1 puitteissa tuettavilla toimilla varmistetaan kuntapaikkojen saatavuus kiintiöpakolaisille kohtuulliseksi arvioidussa ajassa tukemalla kuntia kaikkien kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotossa, tehostamalla kuntiin ohjausta sekä parantamalla edellytyksiä kotoutumisen nopeaan käynnistymiseen.

Sylvia 6 - Pakolaisten kuntiin sijoittamisen tehostaminen

 • Hankkeen kuvaus: Sylvia6-hankkeen tavoitteena on edistää kuntapaikkojen saatavuutta kansainvälistä suojelua saaville ja erityisesti kiintiöpakolaisina saapuville tukemalla kuntia lisätuin ja lisäämällä osaamista liittyen kansainväliseen suojeluun ja pakolaisten vastaanottoon sekä kotoutumiseen. Lisätuilla tuetaan vastaanoton ja pakolaisten kotoutumisen tuen kehittämistä ja jatkuvuutta kunnissa sekä ylläpidetään hätätapauksia vastaanottavien kuntien verkostoa. Hankkeen viestinnällä tuetaan vastaanoton tietopohjaisuutta, levitetään hyviä käytäntöjä ja annetaan ajankohtaista tietoa vastaanoton parissa toimivien ammattilaisten työn tueksi. Hankkeen toiminnoilla tuetaan myös pakolaisten vastaanottoa edistävää monialaista yhteistyötä ja kumppanuuksia osana TEM:n kotoutumisen kumppanuusohjelmaa. 

 • Hankkeen toteuttaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Toteuttamisaika: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 2 679 894,24 euroa

Sylvia5 - Pakolaisten kuntiin sijoittamisen tehostaminen

 • Hankkeen kuvaus: Hanke edistää kuntapaikkojen saamista pakolaisille tukemalla kuntia lisätuin ja lisäämällä osaamista vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Laskennallisen korvauksen lisäosalla tuetaan vastaanoton ja pakolaisten kotoutumisen tuen kehittämistä ja vastaanoton jatkuvuutta. Hätätapausten vastaanoton lisätuella ylläpidetään vastaanottavien kuntien verkostoa, jotta hätätapaukset voidaan vastaanottaa kiireellisyyden edellyttämässä aikataulussa. Hankkeeseen sisältyy myös lisätukien digitalisointi. Hanke tukee pakolaisuuteen liittyvää osaamista, tietopohjan vahvistamista ja hyvien käytäntöjen jakamista tilaisuuksin, koulutuksin ja viestinnällä. Hanke osallistuu TEM:n kotoutumisen kumppanuusohjelman toteuttamiseen tukemalla vastaanoton ja kotoutumisen tuen toimijoiden monialaista yhteistyötä kunnissa ja kehittää TEM:n kotoutuminen.fi-sivuston pakolaisuuteen liittyviä sisältöjä. Hankeviestinnällä tuetaan vastaanoton tietopohjaisuutta ja avointa asenneilmapiiriä.

 • Hankkeen toteuttaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Toteuttamisaika: 1.2.2021 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 2 346 028,39 euroa

Navigaattori 2.0

 • Hankkeen kuvaus: Hanke vahvistaa mm. julkisen sektorin työntekijöiden vastaanottovalmiuksia sekä aikuisten pakolaisten kotoutumisvalmiuksia uudessa kotikunnassa. Hanke hyödyntää dialogista tapaa ja edellisen hankkeen arviointitietoa kiintiöpakolaisuusprosessista sekä kuntatyöntekijöiden tiedon- ja koulutustarpeista. Kaksisuuntaista kokoutumista tukevaa kuntatyöntekijöiden koulutusmallia kehitetään edelleen ja tarjotaan uusiin ja vanhoihin kiintiöpakolaisia vastaanottaviin kuntiin. Yhteiskuntaorientaatio tarvitsee lisää omakielisiä kouluttajia, jotta kurssia voidaan toteuttaa eri puolilla Suomea osana kuntien alkuvaiheen kotoutumisprosessia pakolaisille. Konseptia tulee edelleen kehittää niin sisällön, verkostojen ja yhteistyön, mallintamisen, koordinaation kuin arvioinnin osalta. Hankkeessa jatketaan koulutusten kehittämistä ja digitalisointia sekä toteutetaan ja jatkokehitetään Yhteiskuntaorientaatiokursseja. Hanketoimintoja toteutetaan COVID-19 -epidemian aikana sekä lähi- että etätoteutuksena.

 • Hankkeen toteuttaja: Suomen Pakolaisapu ry, Toteuttamisaika: 01.04.2021 - 30.6.2022, EU-tuen määrä: 317 451,10 euroa

Kansallinen tavoite 6.2: Kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistäminen

Kansallisen tavoitteen 6.2 puitteissa tuettavilla toimilla edistetään pakolaisten palvelujen kehittämistä heille keskeisissä erityispalveluissa, kuten psykososiaalisissa palveluissa, asumiseen liittyvissä tukipalveluissa sekä kehittämällä kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden erityistarpeet huomioivia ja myöhempää työllistymistä edistäviä tukipalveluita.

Sotatraumatisoituneiden kuntoutus

 • Hankkeen kuvaus: Sotatraumatisoituneiden kuntoutus- hankkeen kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaisina Suomeen tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset sekä kuntien ammattilaiset, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetustehtävissä sekä työvoimahallinnossa. Moniammatillinen tiimi tarjoaa pakolaisille hoidontarpeen arviointijakson sekä valtakunnallisesti koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat traumatisoituneita kiintiöpakolaisia. Toiminnan tavoitteena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä mielenterveystyössä. Tämä edistää pakolaisten kotoutumista Suomeen sekä tukee kuntia vastaanottamaan kiintiöpakolaisia.  Potilastyön ohella hankkeessa tuotetaan psykoedukatiivista materiaalia, joka tukee kuntien ammattilaisia kiinnittämään huomiota pakolaisten traumaperäisiin oireisiin sekä hoitamaan niitä. 

 • Hankkeen toteuttaja: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Toteuttamisaika: 01.10.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 591 434,85 euroa

Avoin työelämä - Pakolaisen ja työyhteisön vastavuoroinen työelämäpolku

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on edistää kiintiöpakolaisten tasa-arvoisia työelämäpolkuja ja -mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään joustava työelämälähtöinen malli, jossa vahvistetaan työelämän vastaanottavuutta, monimuotoisuusosaamista ja kykyä tunnistaa pakolaistaustaisten henkilöiden työntekijäpotentiaali. Työnantajien kanssa yhteistyössä kehitetään ratkaisuja, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. Mallissa kartoitetaan ja tunnistetaan kiintiöpakolaisten monipuolinen osaaminen ja huomioidaan lähtö- ja elämäntilanteeseen (esim. kotiäidit) liittyvät erityistarpeet. Kartoituksen pohjalta hankkeessa tuetaan myöhempää työllistymistä toteuttamalla urasuunnittelua ja työelämävalmiuksien kehittämistä mm. työkyky ja -hyvinvointi sekä elämäntilanne huomioiden. Kiintiöpakolaisten työelämävalmiuksia kehitetään yhteistyössä työelämänedustajien kanssa, jotta ura- ja osaamisen kehittämisen sisällöt ovat realistisia ja tukevat myöhempää  työelämään siirtymistä.

 • Hankkeen toteuttaja: Spring House Oy, Toteuttamisaika: 01.11.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 175 575,36 euroa

LANU _Kidutettujen Lasten ja Nuorten kuntoutus

 • Hankkeen kuvaus: Kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden Lasten ja Nuorten toiminassa arvioidaan hoidon tarvetta, hoidetaan, kuntoutetaan ja annetaan palveluohjausta alle 24- vuotialille kiintiöpakolaisille sekä heidän perheen jäsenilleen. Toiminta on valtakunnallista ja on tarpeen mukaisesti kehittänyt etävastaanottoja, jotta kaikki Suomessa apua tarvitsevat kiintiöpakolaislapset ja -nuoret perheineen saisivat apua. Toimintaan kuuluu myös kiintiöpakolaisia vastaanottavien kuntien kapasiteetin kasvattaminen koulutusten, konsultaatioiden ja työnohjausten avulla. Osaamisen lisääntymisen myötä pakolaiset saavat omissa asuinkunnissaan parempaa palvelua, heidän avun tarvettaan osataan arvioida ja heitä osataan hoitaa asianmukaisesti.

 • Hankkeen toteuttaja: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Toteuttamisaika: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 501 845,10 euroa

Valtakunnallisen PALOMA-osaamiskeskuksen vahvistaminen ja laajentaminen pakolaisten mielenterveyden tukemiseksi (PALOMA3)

 • Hankkeen kuvaus: Hanke jatkaa aikaisemmassa hankkeessa yliopistosairaaloiden psykiatrian toimialoille perustetun valtakunnallisen PALOMA-osaamiskeskuksen vahvistamista ja laajentamista pakolaisten mielenterveyden ja mielenterveystyön tukemiseksi. Hankkeen keskeisenä sisältönä on ajatus siitä, että vahvistamista tapahtuu monella tasolla: 1) valtakunnallinen kordinaatio vahvistuu luoden nykyistä jämäkämmän tukirangan osaamiskeskukselle (THL); 2) osaamiskeskuksen alueelliset toimipisteet vahvistavat omaa toimintaansa niitä sisällöllisiä osa-alueita (esim. kouluttaminen, verkostotyö tai suoran asiakastyön kehittäminen), jotka kunkin toiminnassa ovat suurimman vahvistamisen ja kehittämisen tarpeessa (TAYS, KYS, TYKS); 3) PALOMA-osaamiskeskukseen perustetaan uusia, pysyviä toimintoja kolmannelle sektorille (MIELI ry, HDL, ODL jne.) luoden osaamiskeskusrakenteeseen uudenlaista vahvuutta yliopistosairaaloiden psykiatrian toimialojen rinnalle.

 • Hankkeen toteuttaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Toteuttamisaika: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 964 558,28 euroa

Osallisena kotoutumista tukevien palvelujen tuottamisessa (Osallisena -hanke)

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa luodaan systemaattinen malli pakolaistaustaisten asiakkaiden ottamiseksi mukaan kotoutumista tukevien palvelujen suunnittelemiseen, toinen malli asiakastyön osaamisen kehittämiseen sekä tuodaan kunnissa maahan muuttaneiden palveluihin liittyviä prosesseja lähemmäs toisiaan. Työllisyyspalveluihin palkataan kuusi asiantuntijaa, jotka tekevät asiakas- ja kehittämistyötä. Kehittämistyön kiinteä yhteys asiakkaisiin ja asiakastyöhön varmistaa kehittämisen tarvelähtöisyyden ja pohjustaa tulosten juurtumista. Kuntaliittoon palkataan yksi asiantuntija, joka kehittää yhteistyössä hankehenkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa osaamisen kehittämisen mallin kotoutumisen asiantuntijoille. Osana mallia juurrutetaan Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeessa kehitetty kohtaavan asiakastyön työote työllisyyspalveluihin sekä muualle kuntakenttään. Hanketta koordinoi Uudenmaan ELY-keskus, jossa työskentelee hankepäällikkö ja hankesihteeri. Hanke toimii valtakunnallisesti.

 • Hankkeen toteuttaja: Uudenmaan Elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus, Toteuttamisaika: 01.04.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 910 090 euroa

Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa kehitetään kiintiöpakolaisten äidinkielillä sanastoja ja sananselityksiä suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän ja asumisen keskeisitä termeistä. Kehittämistyötä tukemaan perustetaan neljä kertaa kokoontuva ohjausryhmä, jossa on edustajina niin julkisten palveluiden, järjestökentän kuin tulkkauspalveluyritysten ja oppilaitosten asiantuntijoita. Lisäksi perustetaan kyseisiä kieliä tulkkaavista ja kieliasiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä tekemään sanastotyötä ja hyödynnetään piirtäjää sanastojen kuvittamisessa. Hankkeen lopputuotos on lista kuvitetuista sanaselityksistä vastan maahan muuttaneille jaettavaksi sekä lista suositeltavista vastineista sosiaaliturvajärjestelmän termeille tulkkien hyödynnettäväksi. Sanaselitykset ja tulkkien käännösten yhtenäistyminen edistävät pakolaisten kykyä hahmottaa asumisen käytänteitä ja sosiaaliturvajärjestelmää sekä ottaa haltuun omia raha-asioita, mikä edesauttaa asumisen sujumista ennaltaehkäisee vuokranmaksu- ja muita rahaongelmia.

 • Hankkeen toteuttaja: Sininauhasäätiö sr, Toteuttamisaika: 01.02.2021 - 31.1.2022, EU-tuen määrä: 86 930 euroa

TUULI - Mielenterveyttä maahantuloon: Maahan tulevien psykoedukaatio ja mielenterveyden tukeminen

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tuotetaan korkeatasoista, pääasiassa videopohjaista psykoedukatiivista materiaalia maahan tuleville pakolaisille eri teemoista mielenterveyteen liittyen. Teemat päätetään hankkeen alettua yhteiskehittämisprosessin tuloksena, esim. mielenterveyden ja -palveluiden kuvaus; päihteiden käyttö mielenterveysongelmien riskitekijänä; mielenterveyttä tukeva vanhemmuus; radikalisoitumisen yllykkeiden torjuminen; väkivalta/häirintä mielenterveysongelmien riskitekijänä. Videoiden lisäksi tuotetaan muuta mielenterveyttä tukevaa ja seulovaa materiaalia ammattilaisten käyttöön. Materiaaleja voidaan käyttää sekä jo ennen Suomeen tuloa (kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatio) että saapumisen jälkeen (esim. kunnissa).

 • Hankkeen toteuttaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Toteutusaika: 1.10.2019 - 30.6.2022, EU-tuen määrä: 497 360 euroa

PALOMA2-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa rakennetaan, käynnistetään ja mallinnetaan pakolaisten mielenterveystyötä tukeva ja koordinoiva ja käytännönläheistä osaamista levittävä valtakunnallinen rakenne. THL koordinoi toimintaa ja tiedon levitystä valtakunnallisesti ja yhdistää alueet toisiinsa. Valtakunnallisen koordinaation vastinpareina jokaiseen viiteen yliopistosairaalaan perustetaan oma osaamiskeskittymänsä, joka levittää tietotaitoa omalla maantieteellisellä alueellaan yli sektorirajojen mm. konsultoiden, kouluttaen ja työnohjaten, sekä luo toimivat alueelliset verkostot, jotta yli sektorirajojen ulottuva yhteistoiminta pakolaisten mielenterveyden tukemisen osalta mahdollistuu ja helpottuu. Suomen Mielenterveysseura liittää hankkeeseen vastaavasti kohderyhmän kokemusmaailman ja kolmannen sektorin äänen. Hankkeen aikana toiminta pyritään vakiinnuttamaan pysyväksi toiminnaksi olemassa oleviin rakenteisiin. Hankkeessa myös pilotoidaan erilaisia työkaluja/toimintatapoja käytettäväksi pakolaistoiminnan kentällä.

 • Hankkeen toteuttaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Toteutusaika: 1.2.2019 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 1 732 192 euroa

LANU-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Toiminnassa tehdään hoidon tarpeen arviointia, hoitoa, kuntoutusta ja palveluohjausta kiintiöpakolaisina Suomeen tulleille alle 24-vuotiaille kidutetuille ja vaikeasti traumatisoituneille lapsille ja nuorille, ja heidän perheen jäsenilleen. Käytännössä psyykkisistä kriisitilanteista ei ole aina mahdollista ja mielekästä erotella millä statuksella potilas on, eikä lähettävä taho aina osaa erotella statusta. Siksi potilaiksi voidaan ottaa resurssien salliessa myös muita kuin kiintiöpakolaisia. Toiminnassa koulutetaan kuntien työntekijöitä, jotka kohtaavat kohderyhmää työssään. Koulutuksen avulla osoitetaan, että systemaattisella seulonnalla voidaan tunnistaa kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden lasten ja nuorten erityistarpeet, että heille on saatavilla erikoistuneita palveluita ja että tämän vaikean kohderyhmän kohtaamiseen tarvittavaa osaamista voidaan vahvistaa. Kansallisen osaamiskapasiteetin kehittäminen kontribuoi osaltaa kuntapaikkojen löytymiseen kiintiöpakolaisille.

 • Hankkeen toteuttaja Helsingin diakonilaitoksen säätiö, Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 997 797 euroa