Suomen uudelleensijoittamisohjelman jatkuvuuden ja toimivuuden turvaaminen

AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahan erityistavoitteen 5 kautta tuetaan toimia, joilla edesautetaan pakolaiskiintiön kohdentamispäätöksen tehokasta toimeenpanoa. Viranomaisprosesseja selkeytetään yhteistyön sujuvoittamiseksi. Kiintiöpakolaisten valintamenettelyjä kehitetään ja arvioidaan. Alkuvaiheen kotoutumisen parantamiseksi Suomeen valituille kiintiöpakolaisille tarjotaan lähtömaissa kulttuuriorientaatiokoulutusta.

Kansallinen tavoite 5.1: Viranomaisprosessien kehittäminen

Kansallisen tavoitteen 5.1 puitteissa tuettavilla toimilla kehitetään kotoutumisen ja vastaanoton edellytysten arviointia kiintiövalinnassa kartoittamalla kiintiöpakolaisten lähtöolosuhteita erityisten tiedonhankinta -matkojen avulla sekä hankkimalla tarvittavaa lähtömaatietoa muilla tavoilla. Valintamatkoihin liittyvinä kehittämistoimina varmistetaan ja kehitetään valintamatkojen turvallisuusjärjestelyitä ja etukäteisvalvontaa. Sujuvan uudelleensijoittamisen teknisiä edellytyksiä parannetaan muun muassa kehittämällä tietojärjestelmiä. Uudelleensijoittamisprosessin kehittämistyön henkilöstöresurssit varmistetaan.

Kiintiöpakolais -ja kuntaansijoittamishanke III

  • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa toteutetaan muutoksia kiintiöpakolaisasian vireillepanon, päätöksenteon ja kuntaansijoittamisen UMA-tietojärjestelmätoiminnoissa sekä työkaluissa. Kehittämistoimet mahdollistavat usean asian vireillepanon ja päätöksen käsittelyn samanaikaisesti sekä vähentävät manuaalisia työvaiheita kuntiinsijoitusten suunnittelussa sekä seurannassa. Muutostöillä taataan sujuvampi ja laadukkaampi kiintiöpakolaisasian käsittely, joka nopeuttaa kiintiöpakolaisten Suomeen saapumista. Kiintiöpakolaisten päätöksenteon toiminnon uudistaminen edellyttää kansainvälisen suojelun asiaryhmän päätöstoimenpiteiden uudistamista, mikä on jatkossa hyödynnettävissä muiden kansainvälisen suojelun asioiden käsittelyssä. Hankkeessa vahvistetaan koulutusten ja tiedonjaon myötä yhteistyöviranomaisten valmiuksia vastaanottaa kiintiöpakolaisia, varaudutaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin esim. koronatilanteessa sekä tarkennetaan valinta- ja kuntaansijoitustyöskentelyn menettelyjä tarvittavilta osin.

  • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 01.03.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 823 257 euroa

Kansallinen tavoite 5.2: Vastaanottoa edistävän valmennuksen kehittäminen

Kansallisen tavoitteen 5.2 puitteissa tuettavilla toimilla valmennetaan Suomeen valittuja kiintiöpakolaisia maahan saapumiseen järjestämällä kulttuuriorientaatiokoulutuksia ennen maahantuloa sekä kehittämällä edelleen sitä tukevia verkkosivuja ja muuta materiaalia.

Kulttuuriorientaatiokoulutus Suomeen valituille kiintiöpakolaisille 2021-2022

  • Hankkeen kuvaus: Hanke vahvistaa Suomeen valittujen kiintiöpakolaisten kotoutumis- ja kuntiin asettumisvalmiuksia lisäämällä heidän kulttuuri- ja yhteiskuntatietoja ja myös kielivalmiuksia ennen Suomeen muuttoa. Hankkeessa pyritään kouluttamaan mahdollisimman moni Suomeen valittu kiintiöpakolainen. Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä, osallistavia ja osallistujien erityistarpeet huomioivia. Lähiopetusjaksojen lisäksi kiintiöpakolaisten kulttuuri- ja yhteiskuntatietoutta vahvistetaan MOF.fi-sivuston kautta, jota kehitetään hankkeessa vastaamaan paremmin haavoittuvien ryhmien (esim. luku- ja kirjoitustaidottomat, lapset, nuoret, traumatisoituneet, vammautuneet) tarpeita. Hanke on jatkoa Migrin aiemmille kulttuuriorientaatiohankkeille. Hanke toimii osana uudelleensijoittamisprosessin kaarta ja pyrkii vahvistamaan jatkumoa Migrin hallinnoiman kiintiöpakolaisten valintamenettelyn kanssa. IOM toteuttaa kulttuuriorientaatiokoulutukset mahdollisimman monelle kiintiöpakolaiselle ulkomailla. 

  • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 01.09.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 673 403,31 euroa