Suomen uudelleensijoittamisohjelman jatkuvuuden ja toimivuuden turvaaminen

AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahan erityistavoitteen 5 kautta tuetaan toimia, joilla edesautetaan pakolaiskiintiön kohdentamispäätöksen tehokasta toimeenpanoa. Viranomaisprosesseja selkeytetään yhteistyön sujuvoittamiseksi. Kiintiöpakolaisten valintamenettelyjä kehitetään ja arvioidaan. Alkuvaiheen kotoutumisen parantamiseksi Suomeen valituille kiintiöpakolaisille tarjotaan lähtömaissa kulttuuriorientaatiokoulutusta.

Kansallinen tavoite 5.1: Viranomaisprosessien kehittäminen

Kansallisen tavoitteen 5.1 puitteissa tuettavilla toimilla kehitetään kotoutumisen ja vastaanoton edellytysten arviointia kiintiövalinnassa kartoittamalla kiintiöpakolaisten lähtöolosuhteita erityisten tiedonhankinta -matkojen avulla sekä hankkimalla tarvittavaa lähtömaatietoa muilla tavoilla. Valintamatkoihin liittyvinä kehittämistoimina varmistetaan ja kehitetään valintamatkojen turvallisuusjärjestelyitä ja etukäteisvalvontaa. Sujuvan uudelleensijoittamisen teknisiä edellytyksiä parannetaan muun muassa kehittämällä tietojärjestelmiä. Uudelleensijoittamisprosessin kehittämistyön henkilöstöresurssit varmistetaan.

Tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä käynnissä olevia rahoitettuja hankkeita.

Kansallinen tavoite 5.2: Vastaanottoa edistävän valmennuksen kehittäminen

Kansallisen tavoitteen 5.2 puitteissa tuettavilla toimilla valmennetaan Suomeen valittuja kiintiöpakolaisia maahan saapumiseen järjestämällä kulttuuriorientaatiokoulutuksia ennen maahantuloa sekä kehittämällä edelleen sitä tukevia verkkosivuja ja muuta materiaalia.

Tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä käynnissä olevia rahoitettuja hankkeita.