Suomen uudelleensijoittamisohjelman jatkuvuuden ja toimivuuden turvaaminen

AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahan erityistavoitteen 5 kautta tuetaan toimia, joilla edesautetaan pakolaiskiintiön kohdentamispäätöksen tehokasta toimeenpanoa. Viranomaisprosesseja selkeytetään yhteistyön sujuvoittamiseksi. Kiintiöpakolaisten valintamenettelyjä kehitetään ja arvioidaan. Alkuvaiheen kotoutumisen parantamiseksi Suomeen valituille kiintiöpakolaisille tarjotaan lähtömaissa kulttuuriorientaatiokoulutusta.

Kansallinen tavoite 5.1: Viranomaisprosessien kehittäminen

Kansallisen tavoitteen 5.1 puitteissa tuettavilla toimilla kehitetään kotoutumisen ja vastaanoton edellytysten arviointia kiintiövalinnassa kartoittamalla kiintiöpakolaisten lähtöolosuhteita erityisten tiedonhankinta -matkojen avulla sekä hankkimalla tarvittavaa lähtömaatietoa muilla tavoilla. Valintamatkoihin liittyvinä kehittämistoimina varmistetaan ja kehitetään valintamatkojen turvallisuusjärjestelyitä ja etukäteisvalvontaa. Sujuvan uudelleensijoittamisen teknisiä edellytyksiä parannetaan muun muassa kehittämällä tietojärjestelmiä. Uudelleensijoittamisprosessin kehittämistyön henkilöstöresurssit varmistetaan.

Kiintiöpakolais -ja kuntaansijoittamishanke III

  • Hankkeessa toteutetaan muutoksia kiintiöpakolaisasian vireillepanon, päätöksenteon ja kuntaansijoittamisen UMA-tietojärjestelmätoiminnoissa sekä työkaluissa. Kehittämistoimet mahdollistavat usean asian vireillepanon ja päätöksen käsittelyn samanaikaisesti sekä vähentävät manuaalisia työvaiheita kuntiinsijoitusten suunnittelussa sekä seurannassa. Muutostöillä taataan sujuvampi ja laadukkaampi kiintiöpakolaisasian käsittely, joka nopeuttaa kiintiöpakolaisten Suomeen saapumista. Kiintiöpakolaisten päätöksenteon toiminnon uudistaminen edellyttää kansainvälisen suojelun asiaryhmän päätöstoimenpiteiden uudistamista, mikä on jatkossa hyödynnettävissä muiden kansainvälisen suojelun asioiden käsittelyssä. Hankkeessa vahvistetaan koulutusten ja tiedonjaon myötä yhteistyöviranomaisten valmiuksia vastaanottaa kiintiöpakolaisia, varaudutaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin esim. koronatilanteessa sekä tarkennetaan valinta- ja kuntaansijoitustyöskentelyn menettelyjä tarvittavilta osin.

  • Maahanmuuttovirasto, 01.03.2021 - 31.12.2022, EU-tuki 823 257 euroa

Turpro-hanke (kiintiövalintamatkojen turvallisuusprosessien kehittämisen hanke)

  • Hankkeessa kehitetään pakolaiskiintiövalintamatkojen turvallisuusnäkökohtien huomioimista ja siten Suomen valmiuksia, turvallisesti sekä tehokkaasti, toteuttaa sovittuja kansainvälisiä velvollisuuksia pakolaispolitiikan suhteen. Hankkeen painopisteenä on luoda kiintiöpakolaisvalintamatkoille pysyvät sekä hyvin dokumentoidut turvallisuusnäkökohdat huomioivat prosessit, mahdollistaen myös itsenäisen toiminnan. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että prosessien luomisen lisäksi, myös henkilöstöä koulutetaan riittävälle tasolle, niin yksilöinä kuin ryhmänä, sillä nämä henkilöt saattavat joutua toimimaan hyvinkin haastavissa olosuhteissa. Tavoitteena itsenäinen kyky tunnistaa toimintaan liittyvät riskit ja niiden huomioinen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että Suomen kansainväliset sitoumukset eivät vaarannu. Hankkeessa kartoitetaan lisäksi Nigerin olosuhteita ja turvallisuustilannetta

  • Maahanmuuttovirasto, 1.7.2019 - 30.6.2021, EU-tuki 430 657 euroa

Kiintiöpakolais- ja kuntaansijoittamishanke II

  • Hankkeessa määritellään, toteutetaan, testataan ja otetaan käyttöön UMA-järjestelmän toiminnallisuuksia kiintiöpakolaisten kuntaansijoittamisen osalta, jotta Maahanmuuttovirasto saa tiedot kuntapaikoista sekä pakolaisten kuntaan hyväksymisistä ajantasaisena ja kootusti ja ELY-keskuksilla sekä kunnilla on ajantasaiset tiedot ilman kuntapaikkaa olevista kiintiöpakolaisista. Yhteistyökumppaneille tarjotaan ajantasaista tietoa kiintiöpakolaisen valintaprosessista, lähtö- ja oleskelumaan olosuhteista sekä kuntaansijoittamisesta kiintiöpakolaisten vastaanoton tueksi. Hankkeessa varaudutaan toimintaympäristön muutoksiin tarkentamalla tarvittaessa toimintamalleja. Hankkeessa kartoitetaan myös kehittämistarpeet liittyen valintamatkatyöskentelymenettelyihin, jotta voidaan tehokkaammin hyödyntää digitaalisia työvälineitä. Näin varmistetaan työskentelyn hallittavuus myös muuttuvissa olosuhteissa. Hankkeessa tarjotaan myös koulutusta valintamatkoille osallistuville kotoutumisen asiantuntijoille.

  • Maahanmuuttovirasto, 1.3.2018 - 28.2.2021, EU-tuki 858 157 euroa

Kansallinen tavoite 5.2: Vastaanottoa edistävän valmennuksen kehittäminen

Kansallisen tavoitteen 5.2 puitteissa tuettavilla toimilla valmennetaan Suomeen valittuja kiintiöpakolaisia maahan saapumiseen järjestämällä kulttuuriorientaatiokoulutuksia ennen maahantuloa sekä kehittämällä edelleen sitä tukevia verkkosivuja ja muuta materiaalia.

Kulttuuriorientaatiokoulutus Suomeen valituille kiintiöpakolaisille 2018-2021

  • Hanke vahvistaa Suomeen valittujen kiintiöpakolaisten kotoutumis- ja kuntiin asettumisvalmiuksia lisäämällä heidän kulttuuri- ja yhteiskuntatietoja ennen Suomeen muuttoa. Hankkeessa toteutetaan kahdeksan kiintiöpakolaisten sijaintimaissa tapahtuvaa lähiopetusjaksoa. Lähiopetusjaksojen menetelmät ovat oppijakeskeisiä, osallistavia ja osallistujien erityistarpeet huomioivia. Lähiopetusjaksojen lisäksi kiintiöpakolaisten kulttuuri- ja yhteiskuntatietoutta vahvistetaan MOF.fi-sivuston kautta, jota kehitetään hankkeessa vastaamaan paremmin haavoittuvien ryhmien (esim. luku- ja kirjoitustaidottomat, nuoret) tarpeita. Hankkeessa myös tuotetaan kouluttajan käsikirja, joka kokoaa yhteen tiiviisti kiintiöpakolaisten tieto- ja kotoutumistarpeita suhteessa eri koulutussisältöihin. Hanke on jatkoa Migrin aiemmille kulttuuriorientaatiohankkeille. Hanke toimii osana uudelleensijoittamisprosessin kaarta ja pyrkii vahvistamaan jatkumoa Migrin hallinnoiman kiintiöpakolaisten valintamenettelyn kanssa.

  • Maahanmuuttovirasto, 1.9.2018 - 31.8.2021, EU-tuki 1 072 337 euroa