Suomen uudelleensijoittamisohjelman jatkuvuuden ja toimivuuden turvaaminen

AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahan erityistavoitteen 5 kautta tuetaan toimia, joilla edesautetaan pakolaiskiintiön kohdentamispäätöksen tehokasta toimeenpanoa. Viranomaisprosesseja selkeytetään yhteistyön sujuvoittamiseksi. Kiintiöpakolaisten valintamenettelyjä kehitetään ja arvioidaan. Alkuvaiheen kotoutumisen parantamiseksi Suomeen valituille kiintiöpakolaisille tarjotaan lähtömaissa kulttuuriorientaatiokoulutusta.

Kansallinen tavoite 5.1: Viranomaisprosessien kehittäminen

Kansallisen tavoitteen 5.1 puitteissa tuettavilla toimilla kehitetään kotoutumisen ja vastaanoton edellytysten arviointia kiintiövalinnassa kartoittamalla kiintiöpakolaisten lähtöolosuhteita erityisten tiedonhankinta -matkojen avulla sekä hankkimalla tarvittavaa lähtömaatietoa muilla tavoilla. Valintamatkoihin liittyvinä kehittämistoimina varmistetaan ja kehitetään valintamatkojen turvallisuusjärjestelyitä ja etukäteisvalvontaa. Sujuvan uudelleensijoittamisen teknisiä edellytyksiä parannetaan muun muassa kehittämällä tietojärjestelmiä. Uudelleensijoittamisprosessin kehittämistyön henkilöstöresurssit varmistetaan.

Turpro-hanke (kiintiövalintamatkojen turvallisuusprosessien kehittämisen hanke)

  • Hankkeessa kehitetään pakolaiskiintiövalintamatkojen turvallisuusnäkökohtien huomioimista ja siten Suomen valmiuksia, turvallisesti sekä tehokkaasti, toteuttaa sovittuja kansainvälisiä velvollisuuksia pakolaispolitiikan suhteen. Hankkeen painopisteenä on luoda kiintiöpakolaisvalintamatkoille pysyvät sekä hyvin dokumentoidut turvallisuusnäkökohdat huomioivat  prosessit, mahdollistaen myös itsenäisen toiminnan. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että prosessien luomisen lisäksi, myös henkilöstöä koulutetaan riittävälle tasolle, niin yksilöinä kuin ryhmänä, sillä nämä henkilöt saattavat joutua toimimaan hyvinkin haastavissa olosuhteissa.
  • Maahanmuuttovirasto, 1.7.2019 - 30.6.2021, EU-tuki 430 657 euroa

Kiintiöpakolais- ja kuntaansijoittamishanke II

  • Hankkeessa määritellään, toteutetaan, testataan ja otetaan käyttöön UMA-järjestelmän toiminnallisuuksia kiintiöpakolaisten kuntaansijoittamisen osalta, jotta Maahanmuuttovirasto saa tiedot kuntapaikoista sekä pakolaisten kuntaan hyväksymisistä ajantasaisena ja kootusti ja ELY-keskuksilla sekä kunnilla on ajantasaiset tiedot ilman kuntapaikkaa olevista kiintiöpakolaisista.
  • Maahanmuuttovirasto, 1.3.2018 - 28.2.2021, EU-tuki 858 157 euroa

Kansallinen tavoite 5.2: Vastaanottoa edistävän valmennuksen kehittäminen

Kansallisen tavoitteen 5.2 puitteissa tuettavilla toimilla valmennetaan Suomeen valittuja kiintiöpakolaisia maahan saapumiseen järjestämällä kulttuuriorientaatiokoulutuksia ennen maahantuloa sekä kehittämällä edelleen sitä tukevia verkkosivuja ja muuta materiaalia.

Kulttuuriorientaatiokoulutus Suomeen valituille kiintiöpakolaisille 2018-2021

  • Hanke vahvistaa Suomeen valittujen kiintiöpakolaisten kotoutumis- ja kuntiin asettumisvalmiuksia lisäämällä heidän kulttuuri- ja yhteiskuntatietoja ennen Suomeen muuttoa. Hankkeessa toteutetaan kahdeksan kiintiöpakolaisten sijaintimaissa tapahtuvaa lähiopetusjaksoa. Lähiopetusjaksojen menetelmät ovat oppijakeskeisiä, osallistavia ja osallistujien erityistarpeet huomioivia.
  • Maahanmuuttovirasto, 1.9.2018 - 31.8.2021, EU-tuki 1 072 337 euroa