Kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto

Erityistavoitteessa 2 keskitytään laillisen maahanmuuton tukemiseen turvaamalla maahanmuuttojärjestelmän eheys ja edistämällä kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotoutumista.

Kansallinen tavoite 2.1: Laillinen maahanmuutto

Tavoitteen puitteissa tuetaan laillista maahanmuuttoa ja sen mahdollisuuksia tukevia tiedotustoimia. Tavoitteena on, että kolmansista maista tuleville maahanmuuttajille on lähtömaissa saatavilla ajantasaista ja kattavaa tietoa Suomesta sekä kielikoulutusta aiempaa laajemmin.

Kansallinen tavoite 2.1: Laillinen maahanmuutto tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

Kansallinen tavoite 2.2: Kotoutuminen

Tavoitteen puitteissa tuetaan erilaisia kotoutumisen alkuvaiheen toimia, joilla edistetään kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia.

Myötätuulta kotoutumiseen – antirasistisia tekoja nuorisotyöhön (Myötätuuli-hanke)

 • Hankkeen kuvaus: Hanke kehittää nuorisotyön ammattilaisten kykyä tunnistaa ja puuttua rasismiin, jolloin heidän osaamisensa purkaa rakenteellista rasismia lisääntyy. Hankkeen kohderyhmänä on nuorisotyöntekijät. ja hyödynsaajina nuoret, erityisesti siirtolaistaustaiset nuoret. Hankkeen keskeiset toiminnot ovat nuorisotyöntekijöille suunnattu koulutuskokonnaisuus ja antirasistiset tukimateriaalit.  Ne antavat välineitä ja tukea yhteiskehittämiseen sekä työala- ja toimialarajat ylittävään yhteistyöhön. Hanke vahvistaa nuorisotyöntekijöiden valmiuksia tunnistaa ja puuttua rasismiin ja kehittää heidän käytännön yhdenvertaisuustyön osaamista. Siten se parantaa siirtolaistaustaisten nuorten osallistumismahdollisuuksia ja edistää kolmansista maista Suomeen muuttaneiden nuorten kotoutumista. Rakenteellinen rasismi elää käytänteissä ja toimintakulttuurissa, siksi sen purkaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä ja koko työyhteisön mukaan ottamista, jota tämä hanke tukee. 

 • Hankkeen toteuttaja: Rauhankasvatusinstituutti ry, Toteutusaika: 1.11.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 98 820,05 euroa

Vastaanottava AMK - valtakunnallisesti rasismia vastaan (VARAVA)

 • Hankkeen kuvaus: Vastaanottava AMK - valtakunnallisesti rasismia vastaan hankkeen tavoitteena on ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurin muutos. Tavoitteena on tehdä näkyväksi ammattikorkeakoulujen rooli kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen ja työllistymisen edistäjänä ja siten vastata väestörakenteen ja globaalin vastuun edellyttämään kestävän kasvun vaateeseen. Hankkeessa tutkitaan rakenteellisia esteitä ja rasismiin puuttumisen tapoja. Antirasistisia menetelmiä ja toimintaa kehitetään palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen prosesseissa opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Kehittämisen tuloksena syntyy valtakunnalliseen muutokseen tähtäävä toimintasuunnitelma ja toimenpide-ehdotukset Suomen ammattikorkeakouluille.  Kehittämisprosessi dokumentoidaan ja tulokset hyödynnetään automatisoidun opintokokonaisuuden tuottamiseen: muutoksen tueksi luodaan kaikille avoin antirasististen menetelmien MOOC.

 • Hankkeen toteuttaja: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Toteutusaika: 1.11.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 259 754,15 euroa

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa suunnitellaan ja tuotetaan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu laadukas verkkokoulutuspaketti antirasismista ja antirasistisesta työotteesta. Koulutuspaketti koostuu laadukkaasti tuotetuista videoista: 1) yhdestä lyhytdokumenttielokuvasta, jossa katsoja pääsee emotionaalisesti lähelle rasismin teemoja, sekä 2) kymmenestä "ted talk" -tyylisestä informatiivisesta luentovideosta, joissa katsoja saa tietoa ja voi kasvattaa syvää ymmärrystä ja käytännön osaamista erilaisista rasismin, antirasismin, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista ja sisällöistä. Videoiden suunnittelu ja tuotanto toteutetaan yhteiskehittäen yhdessä kohderyhmän ja maamme parhaiden rasismin ja antirasistisen työotteen asiantuntijoiden kanssa. Tuotettu videokoulutuspaketti levitetään valtakunnallisesti sekä verkossa että oppilaitoksiin ja ammattilaisorganisaatioihin niin, että se jää hankkeen jälkeen kaikkien yksilöiden ja organisaatioiden käytettäväksi vapaasti, helposti ja maksutta.

 • Hankkeen toteuttaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Toteutusaika: 1.1.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 184 126,80 euroa

Yhdessä ilman rasismia - osallistava koulutus alakoululaisille

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa toteutetaan Antirasistinen opetuskokonaisuus alakoulun 4.-6.-luokkalaisille, joka auttaa muodostamaan laajan ymmärryksen rasismista, sen ilmenemismuodoista, omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista. Orientoiva ja syventävä vaihe tarjoavat kaikille osallisille, lapsille ja aikuisille, uutta tietoa ja tapoja antirasististen teemojen käsittelyyn räätälöityjen osallistavien oppituntirunkojen avulla. Ammattilaisille hanke antaa helpon lähtökohdan jatkaa antirasististen teemojen käsittelyä omassa työssään. Kokonaisuus tarjoaa prosessiluonteisemman ja syvemmän oppimismahdollisuuden, kuin yksittäinen oppitunti ja tarjoaa luokanopettajalle välineitä ottaa teema aktiiviseksi osaksi opetusta. Opettajalle tarjotaan seurantaohjeistus, joka toteutetaan 3-6 kk:n kuluessa toimintajakson päätyttyä. 

 • Hankkeen toteuttaja: Koulutus Elämään Säätiö sr, Toteutusaika: 1.11.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 103 433,79 euroa

Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa kehitetään, testataan ja mallinnetaan simulaatiomenetelmä, joka tarjoaa työnantajille ja maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille tasa-arvoisen keskusteluareenan. Simulaatiopedagogiikkaa hyödyntäen  pilotoidaan monikulttuurisia työnhaku- ja työnohjaustilanteita.  Simulaatioprosesseja järjestetään liiketalouden, auto- ja logistiikan ja hoitotyön aloille. Menetelmä lisää osallistujien ymmärrystä eri näkökulmista ja kehittää heidän monikulttuurisuustaitojaan. Samalla kerätään kokemuksiin perustuva aineisto. Tämän pohjalta rakennettu valtakunnallinen vaikuttavuusviestinnän kampanja toteutetaan syksyllä 2022. Hankkeessa tehdään näkyväksi yhteiskunnan, erityisesti työnantajien roolia kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa Suomeen. Simulaatiomenetelmän avulla tunnistetaan kaksisuuntaista kotoutumista estäviä ja edistäviä tekijöitä. Vaikuttavuusviestinnän kampanja lisää  ymmärrystä monikulttuuristen kohtaamisten haasteista ja mahdollisuuksista.

 • Hankkeen toteuttaja: Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Toteutusaika: 1.1.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 110 509,38

Arjen apu-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista vapaaehtoisten toteuttamalla arkilähtöisellä Arjen apu -toiminnalla: maahanmuuttajat saavat apua arjen pulmissa, jotka eivät vaadi viranomais- tai ammattilaisohjausta ja jotka johtuvat puutteellisesta kielitaidosta ja/tai kulttuurin vieraudesta. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia sekä sujuvoittaa arkea. Arjen apu toteutuu henkilökohtaisena ohjauksena ja omakielisinä tieto- ja taitopajoina. Hankkeessa keskitytään afganistanilais- ja eritrealaistaustaisiin maahanmuuttajiin. Hankkeen aikana Arjen apu -malli kehitetään pilottien avulla ja juurrutetaan Päijät-Hämeen alueelle. Aktiivisesti toimiva yhteistyöverkosto on ollut ideoimassa hanketta ja sitoutunut sen toteuttamiseen. Malli kuvataan, jotta se on mahdollista käynnistää myös muilla alueilla. Se on sovellettavissa eri kieliryhmien tueksi, jos vapaaehtoisten tukena on omakielisiä työntekijöitä ja tulkkeja.

 • Hankkeen toteuttaja: LAB Ammattikorkeakoulu oy, Toteutusaika: 01.09.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 218 995 euroa 

Kotoa Koollekutsujaksi - KoKo-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeella rakennetaan vuorovaikutteisempia sekä verkostoituneempia asuinyhteisöjä ja synnytetään yhteisöllistä toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteisöt, hankkeessa mukana olevat organisaatiot ja yhdistykset muodostavat keskusteluyhteyden sekä yhdessä tekemistä vahvistavan toimintakulttuurin. Kohderyhmänä ovat Hervannassa, Kontulassa ja Myllypurossa sekä niiden lähialueilla asuvat oleskeluluvan saaneet kolmansien maiden kansalaiset. Ydinideana hankkeessa on vahvistaa kohderyhmän toimijuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja kotoutumista valmennuksen sekä alueille luotavien matalan kynnyksen yhteisöverkostojen avulla. Verkostotoimijuuden vahvistaminen ja hankkeen aikana muodostuvat yhteydet työllisyystoimijoihin, sosiaalitoimeen, isännöitsijöihin sekä naapuruussovittelijoihin tukevat osallistujien ja heidän perheidensä toimijuutta ennalta ehkäisten syrjäytymistä ja osattomuutta yhteisössä ja laajemmin yhteiskunnassa. 

 • Hankkeen toteuttaja: Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Toteutusaika: 01.09.2020 - 31.08.2022, EU-tuen määrä: 184 924 euroa

Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tehostetaan koulutusten avulla seurakuntien kotouttavan vapaaehtoistoiminnan psykososiaalista osaamista haavoittuvien maahanmuuttajaryhmien tukemisessa. Seurakuntia kehitetään kulttuurisensitiivisiksi ja aidosti integroituneiksi yhteisöiksi ja edistetään verkostoitumista muiden kotouttavien toimijoiden kanssa. Psykososiaalisen tuen konsepti lanseerataan hankkeeseen valittuihin pilottiseurakuntiin. Haavoittuville ryhmille järjestetään vertaistukiryhmiä, annetaan arjen taitojen kuten vanhemmuuden tukea, millä on selkeä vaikutus perheen ja yksilön henkiseen terveyteen ja toimintakykyyn. Seurakuntia avustetaan myös toteuttamaan tapahtumia ja yhdessä tekemisen muotoja, jotka edistävät yhdenvertaista osallisuutta yhteisöön. Seurakuntien johdon ja eri toiminnoista vastaavien kulttuuritietoisuutta ja osaamista kotoutumisen ja inklusiivisuuden edistämisessä vahvistetaan. Hanke luo innovatiivisen koulutus- ja mentorointimallin, jota muut kotouttavat tahot voivat hyödyntää.

 • Hankkeen toteuttaja: Satakunnan koulutusyhtymä, Toteutusaika: 01.07.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 135 221 euroa 

KotoKuusamo-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta, toimijuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia järjestämällä tietoa ja osaamista lisäävää toimintaa sekä madaltamalla kynnystä osallistua palveluiden kehittämiseen ja kolmannen sektorin toimintaan. Kahdensuuntaista kotoutumista tuetaan järjestämällä kohtaamispaikkoja, joissa vanhat ja uudet kuusamolaiset pääsevät tutustumaan toisiinsa. Tavoitteena on saada maahanmuuttajat kokemaan olevansa tasavertaisia kuntalaisia. Hanke tarjoaa koulutusta ja neuvontaa erilaisista kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä työssään ja toiminnassaan kohtaaville henkilöille. Kotouttamisen parissa toimivien tahojen keskinäistä koordinointia ja vastuunjakoa kehitetään luomalla kuntaan kotouttamisverkosto, johon kuuluvat keskeiset toimijat kuten kunta ja kolmas sektori. Yhteistyössä verkoston kanssa luodaan kotouttamispalveluiden toteuttamiselle malli, jossa määritellään palveluiden toteuttamisen tavat, roolit ja vastuut.

 • Hankkeen toteuttaja: Kuusamon kaupunki, Toteutusaika: 01.06.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 174 442 euroa

Kotoa kotiin ja yhteiskuntaan-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa edistetään maahanmuuttajanaisten ja vanhuspalveluita tarjoavien organisaatioiden yhteistyötä ja pyritään rohkaisemaan naisia siirtymään kotoa yhteiskunnalliseen toimintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään maahanmuuttajanaisten kanssa valmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajanaiset osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan tutustuttamalla heidät suomalaiseen kulttuuriin, viestintäkulttuuriin, suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä suomalaiseen työelämään. Kohderyhmän tavoittamiseksi hanke hyödyntää pääasiassa Seltementti Tampere ry:n Naistarin verkostoja. Hervannan kaupunginosassa sijaitseva Naistari tarjoaa tukipalveluita maahanmuuttajanaisille. Naistarin toimintaan osallistuvat erityisesti ne naiset, joilla ei ole ammatillisiä opintoja eikä suomalaisen työelämän edellyttämää osaamista eikä suomenkielen taitoa.

 • Hankkeen toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu, Toteutusaika: 1.3.2019 - 28.2.2022, EU-tuen määrä: 170 560 euroa

Stig in2, Astu sisään2, Come in2 - Born to be included

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa pyritään kehittämään toimintaa ja osaamista sekä vahvistamaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijöiden ja vapaaehtoisten välistä monialaista yhteistyötä. Tavoitteena on jakaa tietoja ja kehittää menettelytapa, joka edistää lasten ja nuorten hyvää integroitumista sekä lisää lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassamme. Tavoite saavutetaan järjestämällä kansallisia konferensseja ja kolme monialaista kehitysprosessia, joissa keskitytään lasten ja nuorten osallistamiseen ja integrointiin. Prosessien teemoina on vanhempien voimaannuttaminen ja tukeminen, traumatisoituneiden lasten ja nuorten tukeminen sekä neuvojen antaminen koulutus- ja vapaa-ajan sektoreiden kehittämiseen joustavuuden lisäämiseksi ja systeemisten epäoikeudenmukaisuuksien vähentämiseksi. Hankkeesta kansallisesti saatuja tietoja ja kokemuksia jaetaan julkaisun avulla, kehittämällä pedagogisia oppisisältöjä sisältävä verkkoalusta sekä digitaalisella monikielisellä artikkelikokoelmalla, jossa käsitellään lasten ja nuorten integraatiota Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmalla.

 • Hankkeen toteuttaja: Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande, Toteutusaika: 01.09.2020 - 31.07.2022, EU-tuen määrä: 300 000 euroa

Kansallinen tavoite 2.3: Valmiuksien kehittäminen

Keskeisenä tavoitteena on kehittää maahanmuuttohallinnon toimintaa parantamalla viranomaisten välistä yhteistyötä ja yksinkertaistamalla lupamenettelyjä. Lisäksi tuetaan maahanmuuton tilastointia ja analyysitoimintaa sekä kotoutumisen seurantaa kehittäviä toimenpiteitä.

International House Helsinki: digitaalisen kehittämisen selvitys

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa toteutetaan International House Helsingin digitaalista kehittämistä tukeva selvitys. Selvityksen tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä, ennakoivaa ja tehokasta tapaa tuottaa maahanmuuton alkuvaiheen viranomaispalveluita. Selvityksessä tarkastellaan digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittämiseen liittyviä tarpeita ja reunaehtoja, syvennetään asiakasymmärrystä (kolmansien maiden kansalaiset) sekä laaditaan toimenpide-ehdotukset kehittämisen tueksi. Hanke tukee osaltaan valtakunnallisen etäpalveluratkaisun ja tunnistamiskäytänteiden kehittämistä. International House Helsinki (IHH) on Suomessa edelläkävijä maahanmuuton alkuvaiheeseen liittyvien viranomais- ja neuvontapalvelujen yhteensovittamisessa. Kasvavien asiakasvolyymien hallinta edellyttää viranomaisyhteistyön syventämistä sekä uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että asiakas saa hoidettua asiansa nopeasti ja helposti yhdellä kertaa – joko verkossa tai palvelupisteessä.

 • Hankkeen toteuttaja: Helsingin kaupunki, Toteutusaika: 1.11.2021 - 30.6.2022, EU-tuen määrä: 82 641,75

LYRIA - Maahanmuuttoon liittyvien lupaprosessien yhtenäinen perehdytys- ja itseopiskeluhanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tehostaa viranomaisten toimintatapoja luomalla työ- ja yrittäjyysperusteisia lupaprosesseja koskeva digitaalinen itseopiskelumateriaali. Hankkeessa tuotetun ajasta ja paikasta riippumattoman itseopiskelumateriaalin avulla työ- ja yrittäjyysperusteisten lupahakemusten päätöksenteko nopeutuu ja neuvonta yhtenäistyy. Itseopiskelumateriaalin ja siihen kytketyn testauksen avulla virkamies sisäistää lupamenettelyn vaatimukset ja varmistuu oppimastaan. Laillinen maahanmuutto nopeutuu lupahakemusten käsittelyn tehostuessa. Hanke selkiyttää maahantulomenettelyjä ja tehostaa viranomaisten toimintatapoja uudella perehdytysmenetelmällä. Hakija-asiakkaat, perheenjäsenet ja työnantajat hyötyvät laadukkaasta neuvonnasta, virtaavasta lupaprosessista ja yhtenäisen koulutusmateriaalin avulla varmistetusta yhtenäisestä päätöskäytännöstä. Yhtenäinen perehdytysmateriaali lisää prosessien avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeusvarmuutta.

 • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 1.11.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 244 109,28 euroa

Maahanmuuttoviraston ennakoinnin ja resurssisuunnittelun hanke - SEER -hanke 

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa kehitetään maahanmuuton analyysitoimintaa Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiassa asetettujen sujuvan, joustavan ja laadukkaan päätöksentekotoiminnan tavoitteiden tueksi. Hankkeen painopisteenä on tilastotietojen ja asiantuntijatiedon yhdistäminen ja jalostaminen analyysityökaluksi strategisten tavoitteiden toteuttamisen tueksi ennakoinnin ja erilaisten skenaariolaskelmien avulla. Tavoiteltuna tuloksena on laillisen maahanmuuton edistäminen sujuvan lupaprosessin kautta sekä kustannuksia säästävä kokonaistaloudellisesti tehokkain resurssien kohdentaminen pitkäjänteisen resurssisuunnittelun kautta. Resurssit pystytään etupainotteisesti kohdentamaan niihin prosesseihin, joissa tarve on akuutein. Entistä yksityiskohtaisempi ja laadukas tieto automaatiokehityksen vaikutuksista sekä prosessin pullonkauloista toimii pohjana nykyisen lupamenettelyn läpikäymiselle ja analysoinnille. Näin havaitaan mahdolliset tarpeet järjestelmän parantamiselle ja lainsäädäntömuutoksille. 

 • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 1.6.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 232 256,28 euroa 

RIO 2 - Kiertävä maahanmuuton asiantuntija

 • Hankkeen kuvaus: RIO 2 -hanke on jatkoa Maahanmuuttoviraston (Migrin) RIO - kiertävä maahanmuuton asiantuntija -hankkeelle, jossa on kehitetty yhteistyössä edustustojen ja ulkoministeriön kanssa oleskeluluvan hakemiseen liittyviä toimintoja haasteellisissa maissa. RIO 2- hankkeessa selvitetään, miten uudet toimintamallit on omaksuttu, arvioidaan niiden vaikuttavuutta, tehdään tarvittavat korjaukset sekä pyritään vakiinnuttamaan parhaat toimintamallit edustustojen käyttöön. Tavoitteena on kolmannen maan kansalaisen mahdollisimman nopea, sujuva ja kustannustehokas maahanmuuttoprosessi, josta hakijan lisäksi hyötyvät työnantajat, oppilaitokset ja viranomaiset. Hankkeessa keskitytään haastavimpiin edustustoihin, erityisesti niihin, joissa hakemusten vastaanottoa on ulkoistettu. Hankkeessa kehitetään myös viranomaisten välistä yhteistyötä hyödyntäen teknologiaa mm. etäkoulutusten, -neuvonnan ja -haastattelujen sekä palautejärjestelmän toteuttamisessa.

 • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 01.10.2019 - 30.01.2022, EU-tuen määrä: 112 623 euroa

Vahva ja ajantasainen kotoutumisen tietopohja ja tutkittua tietoa kotoutumisesta (FinMonik2)-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa on kolme toisiaan tukevaa tavoitetta. 1) Tunnistetaan ja kartoitetaan keskeisten asiakastietojärjestelmien (erityisesti Kanta-arkisto) tietosisällöt ja käyttömahdollisuudet kotoutumisen seurannassa terveyden ja hyvinvoinnin osalta, 2) Vahvistetaan kotoutumisen seurantajärjestelmän tietopohjaa yhdistämällä eri hallinnonalojen rekisteritietoja väestötutkimuksiin (mm. FinMonik). Laajaa tietopohjaa hyödyntäen tuotetaan tutkittua tietoa maahanmuuttajaryhmien kotoutumisen taustalla vaikuttavista tekijöistä palvelutarpeen arvioimiseksi ja 3) Hankkeen tuotokset tuotteistetaan selkeiksi ja helppokäyttöisiksi materiaaleiksi ja ne julkaistaan THL:n verkkosivuilla, sähköisellä alustalla (esim. Terveytemme.fi). Tuotteistamisessa hyödynnetään palvelumuotoilua ja visualisointia. Työ toteutetaan kiinteässä yhteistyössä TEM- kotoutumisen osaamiskeskuksen, kuntien, ministeriöiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. 

 • Hankkeen toteuttaja: THL, Toteutusaika: 01.09.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 422 174 euroa