Kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto

Erityistavoitteessa 2 keskitytään laillisen maahanmuuton tukemiseen turvaamalla maahanmuuttojärjestelmän eheys ja edistämällä kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotoutumista.

Kansallinen tavoite 2.1: Laillinen maahanmuutto

Tavoitteen puitteissa tuetaan laillista maahanmuuttoa ja sen mahdollisuuksia tukevia tiedotustoimia. Tavoitteena on, että kolmansista maista tuleville maahanmuuttajille on lähtömaissa saatavilla ajantasaista ja kattavaa tietoa Suomesta sekä kielikoulutusta aiempaa laajemmin.

Kansallinen tavoite 2.2: Kotoutuminen

Tavoitteen puitteissa tuetaan erilaisia kotoutumisen alkuvaiheen toimia, joilla edistetään kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia.

Yhteinen kuntamme-hanke

 • Maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista edistetään vahvistamalla heidän osallisuuttaan, elämänhallintaa ja itseohjautuvuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajien kanssa työskentelevien viranhaltijoiden osaamista kehitetään ja kuntalaisia sekä kolmannen sektorin toimijoita aktivoidaan mukaan kotouttamistoimintaan. Kuntien ja kolmannen sektorin välistä koordinointia kehitetään niin, että sille löytyisi tehokas malli, jota voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen. Kahden kunnan yhteistyö edistää verkostoitumista ja vertaisoppimista niin koettujen haasteiden kuin hyvien käytäntöjenkin osalta. Hanke luo mallin, jossa pieni kunta voi viranomaistoimin sekä kuntalaisten aktiivisen osallistumisen kautta saada maahanmuuttajat kokemaan olevansa tasavertaisia kuntalaisia, jotka osaavat hyödyntää kunnan palveluita ja pääsevät nopeasti kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan.

 • Kauniaisten kaupunki, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-tuki 258 695 euroa

 • Katso lisää hankkeesta Kauniaisten kaupungin sivuilta

Kotona kaupungissa-hanke

 • Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pakolaistaustaisille nuorille ja lapsiperheille asumisvalmennuskokonaisuus. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osuus uusista pakolaistaustaisista nuorista ja perheistä osallistuisi valmennukseen. Oppituntimaisen opiskelun lisäksi osallistujat harjoittelevat asumiseen liittyviä taitoja harjoitteluasunnoissa. Valmennuksen sisältöjä ovat asunnon hakeminen, kodinhoito, asumiseen liittyvä taloudenhallinta sekä vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tärkeässä osassa ovat kuvalliset ohjeet ja käytännön harjoittelu. Valmennuksen osana on myös asunnonhakuun perehdyttäminen ja siinä avustaminen, jotta asiakkaille löydettäisiin sopivia ja pysyviä asumisratkaisuja vuokranantajatahoilta. Valmennus koostuu n.6-8 kerrasta. Valmennukseen sisältyvät yksilötapaamiset, jotka toteutetaan yhteistyössä kotoutumisen työstä vastaavaan viranomaisen kanssa. Valmennus toteutetaan pääsääntöisesti hankekumppaneiden yhteistyönä.

 • Espoon kaupunki, 28.2.2017 - 31.12.2019, EU-tuki 427 500 euroa

 • Katso lisää hankkeesta Espoon kaupungin sivuilta

MATEAS-hanke

 • Suomalaiset terveyspalvelut ja tätä tukeva kolmannen sektorin toiminta tehdään hankkeessa läpinäkyväksi ja saavutettavaksi maahanmuuttajille. Hankkeessa kehitettävän ja pilotoitavan perehdyttämismallin avulla helpotetaan maahanmuuttajien asioimista terveyspalveluiden asiakkaina. Terveydenhuollon ammattilaisille ja kolmannen sektorin toimijoille kehitetään ja pilotoidaan koulutuskokonaisuus kulttuurisensitiivisten palveluiden tuottamisesta ja monikulttuurisuuden kohtaamisesta kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien erityistarpeet huomioiden.
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-tuki 270 000 euroa
 • Katso hankkeen kotisivut

Stig in! Astu sisään! Come In!-hanke

 • Stig in/Astu sisään/Come In! on hanke, jossa maahan saapuneiden pakolaisten kotouttamista koskevaa osaamista ja kokemusta jaetaan kaksikielisissä kunnissa kokousten muodossa, sekä koko maassa verkostoitumisen ja hankkeen kaksikielisen portaalin kautta. Kokoukset rakentuvat osin kansainvälistä, pohjoismaista ja kansallista alan akateemista tutkimusta koskevista luennoista, osin työpajoista, joissa esitellään ja arvioidaan niin Suomen, Pohjoismaiden kuin muunkin maailman käytäntöjä ja työmenetelmiä. Kokoukset edesauttavat eri kunnista tulevien osallistujien välistä verkostoitumista, mutta myös pohjoismaisia kontakteja ja vaihtoa. Luentojen materiaali, esitykset ja videoinnit dokumentoidaan hankkeen verkkoportaaliin.

 • Åbo Akademi, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-tuki 400 000 euroa

 • Katso hankkeen kotisivut

Orimattilan kaupungin kotouttamishanke

 • Kotouttamishankkeessa luodaan kuntaan valmiuksia ottaa vastaan pakolaisia ja kehitetään toimintamalli kotouttamispalveluiden järjestämiseen sekä paikallisesti että seudullista yhteistyötä tehden. Hankkeessa tuetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista toimenpitein, joilla voidaan parantaa pakolaisten osallisuutta, hyvinvointia ja elämänhallintaa. Toimenpiteillä tuetaan maahanmuuttajien uuden kielen ja kulttuurin omaksumista sekä elämänhallinnan ja arkitaitojen vahvistumista. Pääpaino on alkuvaiheen toimenpiteiden kehittämisellä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen aikana vahvistetaan työntekijöiden osaamista ja tietotasoa pakolaisten lähtöolosuhteista ja erityistarpeista. Keskeistä on myös edistää etnisiä suhteita ja yhdenvertaisuutta kaupungissa. Hankkeessa linkitytään seudulliseen ja valtakunnalliseen kehittämiseen sekä hyödynnetään jo kokeiltuja hyviä toimintamalleja.

 • Orimattilan kaupunki, 28.2.2017 - 27.2.2020, EU-tuki 157 500 euroa

 • Lisätietoa hankkeesta Orimattilan kaupungin sivuilta

Myintegration.fi-hanke

 • Myintegration.fi on palvelu, jolla yhdistetään alueen kotoutumiseen liittyvien toimintojen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Hanke jakautuu 3 osa-alueeseen 1) Kotoutujan näkökulma ja menetelmällisyys, jossa luodaan digitaalinen alkukartoituspohja, joka on jatkossa jalostettavissa digitaaliseksi kotoutumissuunnitelmaksi. Alustalla hyödynnetään pelillistämisen keinoja seutuun ja sen palveluihin tutustumisessa, Suomen historiaan ja yhteiskuntaan perehtymisessä sekä työllistymisen sekä asumisen ohjauksen tueksi. Toinen on 2) informatiivinen osio, jossa tarjottimelle "sivutetaan" monikielisiä palveluoppaita kaikkien saataville. Kolmas on 3) Toiminnallinen osio sisältää yhteiskuntatietouden verkkokurssin, joka on pedagogisesti mielekäs kokonaisuus itseohjautuvaan opiskeluun. Osiossa toteutetaan alkuvaiheen vastaanoton mobiiliohjaus erityistä tukea tarvitseville ja mahdollisuus palvelutarpeen digitaaliseen itsearviointiin.

 • Hämeenlinnan kaupunki, 28.2.2017 - 31.12.2019, EU-tuki 307 725 euroa

 • Lisätietoa hankkeen kotisivuilta

Valtakunnalliset kulttuurisensitiiviset toimintakyvyn arviointimenetelmät ja mobiilisovellus alkukartoitukseen

 • Hankkeessa kehitetään kulttuurisensitiivisiä toimintakyvyn arviointimenetelmiä, joita käytetään valtakunnallisesti kiintiöpakolaisten ja vastaanottokeskuksista tulleiden maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisessa. Hankkeessa edistetään myös sähköistä asiointikulttuuria kehittämällä mobiilisovellus arviointimenetelmien käyttöön. Hanke tukee erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja muuten erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien palvelutarpeiden tunnistamista ja kotoutumisen edistämistä sekä lisää kotoutumisen alkuvaiheen ammattilaisten tietoisuutta terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn merkityksestä kotoutumisprosessissa.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 28.2.2017 - 31.12.2019, EU-tuki 260 448 euroa

 • Katso lisätietoa THL:n sivuilta

Jane, jalkautuva neuvonta-hanke

 • Jane on jalkautuvan neuvonnan yhdenvertaisuutta edistävä hanke, kohderyhmänä kolmansista maista tulleet syrjäytymisvaarassa olevat. Hanke vie monikielisen palveluohjauksen, tiedon ja osallisuuteen aktivoivan toiminnan lähiöihin. Janen päätoimintapaikka on kauppakeskus Puhoksessa, mutta toimintoja, koulutuskokonaisuuksia ja osallistavaa toimintaa toteutetaan eri puolilla Helsinkiä. Kohdealueita: Itäkeskus, Vuosaari, Kontula, Malmi ja Länsi-Helsinki. Jane on monitoimijainen hanke, jossa järjestöt ja kuntapalvelut toimivat rinnatusten ja yhdessä kohderyhmän hyvinvointia ja yhdenvertaista osallisuutta edistäen. Hankkeen aikana toimijoille syntyy yhteinen neuvonnan toiminta-alusta ja tapa tehdä työtä yhdessä. Hanke tarjoaa ryhmäneuvontaa ja koulutusta sekä yksilöllistä palveluohjausta ja neuvontaa. Hanke edistää kohderyhmän demokratiatietoutta, kotiturvallisuutta ja aktiivista osallisuutta. Yhteistyökumppaneina on 5 maahanmuuttajajärjestöä, Polli ry. ja kolme Helsingin toimialaa.

 • Helsingin kaupunki, 1.3.2018 - 29.2.2020, EU-tuki 629 996 euroa

 • Lisätietoa hankkeen kumppaniorganisaation sivulta

Suomen kieli sanoo tervetuloa 2-hanke

 • Kansallisen kielenoppimispalkinnon saanut Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeen kakkososassa keskitytään demokratian kielen oppimiseen. Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeessa luodaan multimediamateriaali demokratian kielestä kotoutumisen riskiryhmien käyttöön. Osallisuus ei ole vain hankkeen nimi vaan työtapa: jokaisessa työvaiheessa pidetään mukana kohderyhmän edustajia.Hankkeen tärkeimpänä kohderyhmänä ovat yksin maahan saapuneet, juuri aikuistuneet nuoret sekä pienten lasten äidit. Suomen kieli sanoo tervetuloa 2: Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeessa jatketaan alkeissuomen oppimiseen tähtäävää toimintaa paikoissa, jonne kotoutujien on helppo tulla: kirjastoissa, leikkipuistoissa ja harrastepaikoilla. Kielitietoinen demokratiakasvatuksen hanke tukee haavoittuvassa asemassa olevien kotoutujien hyvinvointia, työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia sekä helpottaa tutustumista kantaväestöön. Hankkeen toimintaa ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kotoutujat itse.

 • Kirkon ulkomaanavun säätiö, 2.4.2018 - 31.3.2021, EU-tuki 141 750 euroa

 • Lisätietoa hankkeen kotisivuilta

Vertaisohjattu valmennusmalli maahanmuuttajille-hanke

 • Kehitetään vertaistuettu perhevalmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajat synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen, elintapoihin ja perheen arkeen. Kehittämisessä huomioidaan perheiden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät palvelutarpeet, jotka kytkeytyvät kulttuurisiin käytänteisiin, kuten tyttöjen ja poikien ympärileikkaukseen tai vauvoihin kohdistuviin käytäntöihin. Perhevalmennusmalli kehitetään Pirkanmaalla. Malli jalkautetaan ja levitetään kuntiin, joissa asuu fertiili-ikäisiä maahanmuuttajia. Hankkeen aikana etsitään eurooppalaisia yhteistyötahoja mallin levittämiseksi EU:n jäsenmaihin.

 • Tampereen ammattikorkeakoulu, 1.4.2018 - 31.12.2020, EU-tuki 210 757 euroa

Koti Hyvinkäällä-hanke

 • Koti Hyvinkäällä hankkeen avulla kehitetään sekä julkisia palveluita että niitä täydentäviä 3. sektorin ja seurakuntien järjestämiä palveluita, alkuvaiheen ohjausta sekä muita kotoutumistoimintoja. Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jossa kotouttamisen alkuvaiheen viranomaistoimintoja täydentää 3. sektorin ja muiden viranomaisten työ ja tämän yhteistyön lopputuloksena syntyy Hyvinkään kotouttamisen paletti. Tavoitteena on vakiinnuttaa järjestöjen toimintaa osaksi kotouttamisen kokonaisuutta. Lisäksi hankkeessa tehdään esiselvitys alueen kuntien mahdollisuuksista tehdä jatkossa entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä perustaa tulevaisuudessa kotouttamistyönyksikkö Keski-Uudellemaalle. Esiselvitys suosituksineen luovutetaan hankkeen päättyessä Kuuma komissiolle.

 • Hyvinkään kaupunki, 1.3.2018 - 29.2.2020, EU-tuki 215 132 euroa

Resurssipankki-hanke

 • Resurssipankki-hankkeella luodaan kuntien ja järjestöjen välille toimintamalli, joka vahvistaa alueelle muuttaneiden pakolaisten kotoutumista. Hankkeeseen palkattu järjestökoordinaattori työskentelee kunnan, järjestöjen ja maahan muuttaneiden välisten kytkösten vahvistamiseksi mm. järjestämällä teemakoulutuksia ja –tapahtumia. Hän koostaa myös kirjallisen materiaalin, joka antaa järjestöille työkaluja kotouttamistyöhön ja siten edesauttaa uusien toimintojen syntymistä ja jo olemassa olevien toimintojen tehokkaampaa hyödyntämistä. Lisäksi Vihtiin ja Karkkilaan palkattu yhteinen vapaaehtoistoiminnan ohjaaja luo alueen järjestöihin sitoutumattomalle vapaaehtoistyölle selkeän rakenteen ja säännöt. Näillä toimilla tehostetaan sekä kunnallista että kolmannen sektorin kotouttamistyötä ja vahvistetaan seudullista yhteistyötä.

 • Vihdin kunta, 1.4.2018 - 31.3.2020, EU-tuki 177 277 euroa

 • Katso Vihdin uutisten artikkeli hankkeesta

Kotoisa-kehittämishanke

 • Kotoisa-hankkeessa kokeillaan erilaisia haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen keinoja, mm. asiakasraadin, kokemusasiantuntijuuden, kotouttavan sosiaalisen kuntoutuksen sekä asumisen ohjauksen keinoin. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan välivuokramalli ja siihen liittyvä palvelulupaus asumisohjaukseen ja -neuvontaan, sekä kotouttavalla otteella tehtävän sosiaalisen kuntoutuksen malli. Asumiseen liittyvällä palvelulupauksella ehkäistään asumisen ongelmia. Asumisen hallinnalla ja osallisuudella lisätään asiakkaiden elämänhallintaa, jolloin kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy, ja kotoutuja voi keskittyä kotoutumiseen. Osallisuutta lisäämällä lisätään vuorovaikutusta kunnassa kolmansien maiden kansalaisten sekä vastaanottavan yhteiskunnan välillä..

 • Jyväskylän kaupunki, 1.3.2018 - 31.12.2019, EU-tuki 143 439 euroa

 • Lisätietoa hankkeesta Jyväskylän kaupungin sivuilta

Yhteisöllinen kotoutuminen-hanke

 • Hankkeessa kehitetään pakolaistaustaisten lapsiperheiden tueksi ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jota toteutetaan sekä ryhmä- että perhekohtaisena. Ryhmämuotoisen tuen tarkoitus on vahvistaa perheiden verkostoja sekä tarjota yhteisöllisyyden kokemuksia. Toimijuuden vahvistamiseksi ryhmämuotoisessa toiminnassa lähtökohtana ovat siihen osallistuvien lasten ja perheiden asiantuntijuus omista tarpeistaan sekä toiveistaan. Pakolaistaustaiset perheet kutsutaan mukaan vertaiskehittäjiksi. Näin osallistuminen ei identifioi osallistujia vain tuen kohteeksi tai tietyn kulttuurin edustajiksi vaan oman kulttuurin ja omien tarpeidensa asiatuntijoiksi. Ryhmätoimintaa ohjaa ammattilainen ja osallistujina ovat toimintaan mukaan kutsuttavat vapaaehtoiset kantasuomalaiset tai jo kotoutuneet perheet sekä niitä perheitä, jotka ovat hiljattain saaneet turvapaikan. Vertaiskehittämällä ideoidaan ja toteutetaan perhekohtaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia tukimuotoja lapsille ja perheille.

 • Pelastakaa Lapset ry, 5.3.2018 - 28.2.2020, EU-tuki 246 956 euroa

 • Katso lisätietoa organisaation sivuilta

TUKENA-hanke

 • Kehitetään organisaatio- ja kuntarajat ylittävää traumatietoista työskentelyä sekä vahvistetaan psykososiaalisen tuen osaamista Uudenmaan alueen alaikäisyksiköissä. Hankkeessa kehitetään myös kuntien ja asumisyksiköiden kokonaisvaltaista yhteistoimintaa nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi, palveluiden kartoittamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeessa SOS-Lapsikylä palkkaa tiimin, joka koostuu traumojen hoitoon erikoistuneesta psykologista ja kahdesta muusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä (toimintaterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja). Hankkeen hallinnointi, ohjaaminen ja arviointi suoritetaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus palkkaa yhden työntekijän, jonka tehtävänä on alaikäistoiminnan alueellinen kehittäminen, koulutusten järjestäminen, asumisyksiköiden käytäntöjen yhdenmukaistaminen. Hankkeessa halutaan osallistaa nuoret toiminnan suunnitteluun kutsumalla kokoon asumisyksiköiden asukkaista koostuvia asiakasraateja.

 • Uudenmaan ELY-keskus, 1.3.2018 - 29.2.2020, EU-tuki 418 491 euroa

 • Katso lisätietoa hankkeesta kumppaniorganisaation sivuilta 

YOUME-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista tukemalla heidän mielenterveyttään. Hankkeen aikana luodaan yhdessä maahanmuuttajien ja asiantuntijaverkoston kanssa Mielenterveyden lähettiläät –malli, jossa mentoroinnin avulla lisätään maahanmuuttajien tietoutta mielenterveydestä, sen vahvistamisesta sekä ongelmista ja hoitoon hakeutumisesta.Mentoroinnin kautta Mielenterveyden lähettiläät ottavat mielenterveyteen liittyvät asiat puheeksi omassa yhteisössään. Mentorointi on kokemusten ja tiedon siirtämistä yhteisöjen tilaisuuksissa kuin kahdenkeskisissä vuorovaikutussuhteissa. Mentorin toimintaa kuvaa tavoitteellisuus, avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus. Hän reagoi tarpeisiin, jotka ovat toisen elämän kannalta kriittisiä. Mentorointi ei ole tässä tapauksessa tutorointia, opettamista, työnopastusta tai työnohjausta. Mielenterveyden lähettiläiden toimintaa tuetaan tietosisältöisillä seminaareilla. Hanke jalkautetaan pysyväksi osaksi järjestöjen toimintaa.

 • Turun ammattikorkeakoulu, 1.2.2019 - 31.12.2020, EU-tuki 322 381 euroa

 • Katso lisätietoa organisaation sivuilta

Kotoa kotiin ja yhteiskuntaan-hanke

 • Hankkeessa edistetään maahanmuuttajanaisten ja vanhuspalveluita tarjoavien organisaatioiden yhteistyötä ja pyritään rohkaisemaan naisia siirtymään kotoa yhteiskunnalliseen toimintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään maahanmuuttajanaisten kanssa valmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajanaiset osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan tutustuttamalla heidät suomalaiseen kulttuuriin, viestintäkulttuuriin, suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä suomalaiseen työelämään. Kohderyhmän tavoittamiseksi hanke hyödyntää pääasiassa Seltementti Tampere ry:n Naistarin verkostoja. Hervannan kaupunginosassa sijaitseva Naistari tarjoaa tukipalveluita maahanmuuttajanaisille. Naistarin toimintaan osallistuvat erityisesti ne naiset, joilla ei ole ammatillisiä opintoja eikä suomalaisen työelämän edellyttämää osaamista eikä suomenkielen taitoa.

 • Tampereen ammattikorkeakoulu, 1.3.2019 - 31.8.2021, EU-tuki 170 560 euroa

Kotoa kotiin-hanke

 • Kotoa kotiin -hankkeessa järjestetään integroitumista, osallisuutta ja positiivista mielenterveyttä tukevaa ryhmätoimintaa maahanmuuttajanaisille, jotka syystä tai toisesta ovat palveluiden ulottumattomissa ja siten vaarassa jäädä kokonaan opiskelu- ja työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. kotiäidit, luku- ja kirjoitustaidottomat). Toiminnan keskiössä on ammatillisesti ohjattu, ryhmämuotoinen tuki sekä S2-opetuksen linkittäminen kaikkeen tekemiseen. Toimintaan voi osallistua lasten kanssa ja se kohdistuu erityisesti arabian, kurdi-, dari- ja thai-kielisiin naisiin. Kotoutumispolulla pidemmälle ehtineet maahanmuuttajat toimivat naisten mentoreina. Toiminnan tuloksena naisten tukiverkostot laajenevat ja he tutustuvat alueen palveluihin ja toimintamuotoihin. Suomen kieli vahvistuu ja ryhmätoiminnan päättymisen jälkeen naisilla on jatkopolku selvillä. Heillä on paremmat edellytykset tukea lastensa koulunkäyntiä ja kotoutumista. Myös mentoreiden osallisuus ja osaaminen on vahvistunut.

 • Lahden ammattikorkeakoulu, 1.4.2019 - 30.9.2012, EU-tuki 378 890 euroa

Löydä kotisi uudestaan Pohjois-Pohjanmaalta-hanke

 • Hankkeessa luodaan Pudasjärvelle ja Utajärvelle maaseutumaisten kuntien alkuvaiheen kotoutumisen malli perheille. Malli sisältää kotokartoituksen, perheen kotoutumissuunnitelman ja tarvittaessa osaamiskartoituksen. Lisäksi kehitetään palvelujärjestelmää siten, että kunnissa pystytään vastaamaan kolmansien maiden, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien, tarpeisiin parantamalla palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä lisäämällä henkilöstön ja järjestöjen osaamista. Hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa kouluttamalla vertaistukiohjaajia. Vertaisryhmätoiminta on yksi maahanmuuttajien kotouttamista tukeva toimintamuoto, jonka rinnalla tarvitaan kuntien eri toimijoiden sekä kolmannen sektorin yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pakolaistaustaisten maahanmuuttajien tarpeesta lähtevää kotoutumisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä siten, että pienestä maaseutukunnasta tulee aidosti uusi kotikunta

 • Pudasjärven kaupunki, 1.4.2019 - 31.3.2021, EU-tuki 358 760 euroa

Kotoutumisen tukena-hanke

 • Hankkeessa mallinnetaan kunnissa tehtävää yhteistyötä, jonka tuloksena kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelu saadaan entistä tehokkaampaan ja laajempaan käyttöön. Verkkopalvelua kehitetään toimivammaksi käyttäjien tarpeiden pohjalta, jotka ovat tulleet esiin pilotointivaiheessa sekä verkkopalvelun julkaisemisen jälkeen. Järjestötoimijoiden ja eri viranomaisten koulutusta jatketaan, jotta verkkopalvelu otetaan käyttöön työkaluna neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien työntekijöiden arjessa mahdollisimman monialaisesti. Koulutuksia pyritään järjestämään ensisijaisesti yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa. Järjestöjä tuetaan verkkopalvelun käyttöönotossa mm. viestintään ja toiminnan konseptoimiseen tähtäävän laatutyöskentelyn avulla. Hankkeessa käynnistetään ja vahvistetaan TEM:n kumppanuusohjelman kehitystyötä alueellisesti. Hankkeessa suunnitellaan käyttäjien tueksi verkkokoulutusmateriaali/ tutoriaali, jota on tarkoitus hyödyntää erityisesti hankkeen päättymisen jälkeen.

 • Uudenmaan ELY-keskus, 1.2.2019 - 31.12.2020, EU-tuki 360 000 euroa

Kansallinen tavoite 2.3: Valmiuksien kehittäminen

Keskeisenä tavoitteena on kehittää maahanmuuttohallinnon toimintaa parantamalla viranomaisten välistä yhteistyötä ja yksinkertaistamalla lupamenettelyjä. Lisäksi tuetaan maahanmuuton tilastointia ja analyysitoimintaa sekä kotoutumisen seurantaa kehittäviä toimenpiteitä.

RIO 2 - Kiertävä maahanmuuton asiantuntija

 • RIO 2 -hanke on jatkoa Maahanmuuttoviraston (Migrin) RIO - kiertävä maahanmuuton asiantuntija -hankkeelle, jossa on kehitetty yhteistyössä edustustojen ja ulkoministeriön kanssa oleskeluluvan hakemiseen liittyviä toimintoja haasteellisissa maissa. RIO 2- hankkeessa selvitetään, miten uudet toimintamallit on omaksuttu, arvioidaan niiden vaikuttavuutta, tehdään tarvittavat korjaukset sekä pyritään vakiinnuttamaan parhaat toimintamallit edustustojen käyttöön. Tavoitteena on kolmannen maan kansalaisen mahdollisimman nopea, sujuva ja kustannustehokas maahanmuuttoprosessi, josta hakijan lisäksi hyötyvät työnantajat, oppilaitokset ja viranomaiset. Hankkeessa keskitytään haastavimpiin edustustoihin, erityisesti niihin, joissa hakemusten vastaanottoa on ulkoistettu. Hankkeessa kehitetään myös viranomaisten välistä yhteistyötä hyödyntäen teknologiaa mm. etäkoulutusten, -neuvonnan ja -haastattelujen sekä palautejärjestelmän toteuttamisessa.

 • Maahanmuuttovirasto, 01.10.2019 - 31.03.2021, EU-tuki 112 623 euroa

ERSUS-hanke

 • Hankkeessa kehitetään oleskelulupamenettelyssä käytettävien täydennyspyyntöjen ja kirjallisten/suullisten ohjeiden sisältöä selkeäkielisiksi ja asiakaslähtöiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä Migrin hakija-asiakkaan itsenäistä asiointia oikeanlaatuisilla ja selkeäkielisillä ohjeilla ja ohjauksella. Migri haluaa helpottaa muun muassa kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten asiointia, jotta asiakkaan tarve kääntyä avustajien tai sidosryhmäviranomaisten puoleen vähentyisi, kun suurempi osa asiakkaista saa tarpeidensa mukaista palvelua ja rohkaistuu käyttämään sähköistä asiointia. Hankkeen avulla koulutettu henkilökunta oppii asiakaslähtöisen ajattelun sekä tuottamaan kotimaisten kielten lisäksi vieraskielistä, selkeää asiakasneuvontaa niin kirjallisesti kuin suullisestikin eri neuvontatilanteissa. Palvelu tavoittaa yhä paremmin useampia asiakasryhmiä ja prosessit tulevat avoimimmiksi ja läpinäkyvimmiksi sekä oikeusvarmuus lisääntyy.

 • Maahanmuuttovirasto, 1.0.2018 - 31.10.2019, EU-tuki 171 415 euroa

 • Katso lisätietoa hankkeesta Kotouttaminen-sivuilta

RIO-hanke

 • RIO kehittää yhteistyössä edustustojen kanssa oleskeluluvan hakemiseen liittyviä toimintoja haasteellisissa maissa. Tavoitteena on selkeät prosessit oleskeluluvan edellytysten tarkistamiselle, haasteellisten hakemusten erottelemiselle nopeasti käsiteltävistä hakemuksista ja haastattelua vaatien hakemusten erottelemiselle muista hakemuksista luotujen hakijaprofiilien avulla. Hankkeessa huolehditaan UMA:n täysipainoisesta hyödyntämisestä prosessien tehostamiseksi ja tilastojen parantamiseksi sekä edistetään Luvalla-Hetu hankkeen tulosta, hetu:n hakemista. Hankkeessa selvitetään millaiset hakemukset vaativat Migrin asiantuntemusta haastatteluissa sekä selvitetään ja testataan tietotekniset, tila- ja tietoturvallisuuteen liittyvät asiat niin, että RIO voi haastatella valikoidut hakijat etänä. UM ja edustustot puoltavat Migrin asiantuntemuksen käyttöä toimintamallien kehittämisessä, joilla edistetään laillista maahanmuuttoa.

 • Maahanmuuttovirasto, 30.9.2016 - 29.9.2019, EU-tuki 304 887 euroa

FinMonik-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on kehittää ulkomaalaistaustaisen väestön hyvinvoinnin ja terveyden seurantamalli eli luoda suunnitelma kotoutumisen seurantatyössä tarvittavien tietotarpeiden täyttämiseksi (mm. erillisten kyselytutkimusten tiheys, aihealueet, rahoitus) joka on hyödynnettävissä myös alueellisesti. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus, jossa tuotetaan tietoa alueellisesti sekä tarkennetaan uuden tiedonkeruun ja aiemman kokemuksen perusteella ne terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit, jotka ovat keskeisiä kotoutumisen seurantyössä ja joita ei saada rekisteristä. Näitä aihealueita ovat hyvinvointi, osallisuus, syrjintäkokemukset, terveydentila, koetut työllistymisen esteet, oma arvio kielitaidosta. Tietoa pyritään tuottamaan suurista kunnista, sukupuolittain ja syntymämaaryhmän tai maahantulosyyn mukaan. Työ toteutetaan kiinteässä yhteistyössä TEM- kotoutumisen osaamiskeskuksen, useiden kuntien, muiden hallinnonalojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 1.3.2018 - 28.2.2020, EU-tuki 277 899 euroa

 • Katso lisätietoa hankkeesta THL:n sivuilta

MISEC-hanke

 • Hankkeella autetaan maahanmuuttoviranomaisia ratkaisemaan ulkomaalaislain maahantulon ja oleskeluluvan myöntämisen edellytysten täyttymistä parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Tähän pyritään kehittämällä kansallista ja kansainvälistä tiedonvaihtoa ja analyysitoimintaa sekä selvittämällä nykyisen sääntelyn toimivuutta tiedonhankinnan, viranomaisyhteistyön ja tietojen sähköisen käsittelyn kannalta. Hanke edistää viranomaisyhteistyötä, kustannustehokkuutta, prosessien oikeusvarmuutta ja laatua.

 • Maahanmuuttovirasto, 2.4.2018 - 31.10.2020, EU-tuki 518 266 euroa

 • Katso lisätietoa hankkeesta Poliisiammattikorkeakoulun sivuilta