Kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto

Erityistavoitteessa 2 keskitytään laillisen maahanmuuton tukemiseen turvaamalla maahanmuuttojärjestelmän eheys ja edistämällä kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotoutumista.

Kansallinen tavoite 2.1: Laillinen maahanmuutto

Tavoitteen puitteissa tuetaan laillista maahanmuuttoa ja sen mahdollisuuksia tukevia tiedotustoimia. Tavoitteena on, että kolmansista maista tuleville maahanmuuttajille on lähtömaissa saatavilla ajantasaista ja kattavaa tietoa Suomesta sekä kielikoulutusta aiempaa laajemmin.

Kansallinen tavoite 2.1: Laillinen maahanmuutto tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

Kansallinen tavoite 2.2: Kotoutuminen

Tavoitteen puitteissa tuetaan erilaisia kotoutumisen alkuvaiheen toimia, joilla edistetään kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia.

Arjen apu-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista vapaaehtoisten toteuttamalla arkilähtöisellä Arjen apu -toiminnalla: maahanmuuttajat saavat apua arjen pulmissa, jotka eivät vaadi viranomais- tai ammattilaisohjausta ja jotka johtuvat puutteellisesta kielitaidosta ja/tai kulttuurin vieraudesta. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia sekä sujuvoittaa arkea. Arjen apu toteutuu henkilökohtaisena ohjauksena ja omakielisinä tieto- ja taitopajoina. Hankkeessa keskitytään afganistanilais- ja eritrealaistaustaisiin maahanmuuttajiin. Hankkeen aikana Arjen apu -malli kehitetään pilottien avulla ja juurrutetaan Päijät-Hämeen alueelle. Aktiivisesti toimiva yhteistyöverkosto on ollut ideoimassa hanketta ja sitoutunut sen toteuttamiseen. Malli kuvataan, jotta se on mahdollista käynnistää myös muilla alueilla. Se on sovellettavissa eri kieliryhmien tueksi, jos vapaaehtoisten tukena on omakielisiä työntekijöitä ja tulkkeja.

 • Hankkeen toteuttaja: LAB Ammattikorkeakoulu oy, Toteutusaika: 01.09.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 218 995 euroa 

Kotoa Koollekutsujaksi - KoKo-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeella rakennetaan vuorovaikutteisempia sekä verkostoituneempia asuinyhteisöjä ja synnytetään yhteisöllistä toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteisöt, hankkeessa mukana olevat organisaatiot ja yhdistykset muodostavat keskusteluyhteyden sekä yhdessä tekemistä vahvistavan toimintakulttuurin. Kohderyhmänä ovat Hervannassa, Kontulassa ja Myllypurossa sekä niiden lähialueilla asuvat oleskeluluvan saaneet kolmansien maiden kansalaiset. Ydinideana hankkeessa on vahvistaa kohderyhmän toimijuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja kotoutumista valmennuksen sekä alueille luotavien matalan kynnyksen yhteisöverkostojen avulla. Verkostotoimijuuden vahvistaminen ja hankkeen aikana muodostuvat yhteydet työllisyystoimijoihin, sosiaalitoimeen, isännöitsijöihin sekä naapuruussovittelijoihin tukevat osallistujien ja heidän perheidensä toimijuutta ennalta ehkäisten syrjäytymistä ja osattomuutta yhteisössä ja laajemmin yhteiskunnassa. 

 • Hankkeen toteuttaja: Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Toteutusaika: 01.09.2020 - 31.08.2022, EU-tuen määrä: 184 924 euroa

Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tehostetaan koulutusten avulla seurakuntien kotouttavan vapaaehtoistoiminnan psykososiaalista osaamista haavoittuvien maahanmuuttajaryhmien tukemisessa. Seurakuntia kehitetään kulttuurisensitiivisiksi ja aidosti integroituneiksi yhteisöiksi ja edistetään verkostoitumista muiden kotouttavien toimijoiden kanssa. Psykososiaalisen tuen konsepti lanseerataan hankkeeseen valittuihin pilottiseurakuntiin. Haavoittuville ryhmille järjestetään vertaistukiryhmiä, annetaan arjen taitojen kuten vanhemmuuden tukea, millä on selkeä vaikutus perheen ja yksilön henkiseen terveyteen ja toimintakykyyn. Seurakuntia avustetaan myös toteuttamaan tapahtumia ja yhdessä tekemisen muotoja, jotka edistävät yhdenvertaista osallisuutta yhteisöön. Seurakuntien johdon ja eri toiminnoista vastaavien kulttuuritietoisuutta ja osaamista kotoutumisen ja inklusiivisuuden edistämisessä vahvistetaan. Hanke luo innovatiivisen koulutus- ja mentorointimallin, jota muut kotouttavat tahot voivat hyödyntää.

 • Hankkeen toteuttaja: Satakunnan koulutusyhtymä, Toteutusaika: 01.07.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 135 221 euroa 

KotoKuusamo-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta, toimijuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia järjestämällä tietoa ja osaamista lisäävää toimintaa sekä madaltamalla kynnystä osallistua palveluiden kehittämiseen ja kolmannen sektorin toimintaan. Kahdensuuntaista kotoutumista tuetaan järjestämällä kohtaamispaikkoja, joissa vanhat ja uudet kuusamolaiset pääsevät tutustumaan toisiinsa. Tavoitteena on saada maahanmuuttajat kokemaan olevansa tasavertaisia kuntalaisia. Hanke tarjoaa koulutusta ja neuvontaa erilaisista kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä työssään ja toiminnassaan kohtaaville henkilöille. Kotouttamisen parissa toimivien tahojen keskinäistä koordinointia ja vastuunjakoa kehitetään luomalla kuntaan kotouttamisverkosto, johon kuuluvat keskeiset toimijat kuten kunta ja kolmas sektori. Yhteistyössä verkoston kanssa luodaan kotouttamispalveluiden toteuttamiselle malli, jossa määritellään palveluiden toteuttamisen tavat, roolit ja vastuut.

 • Hankkeen toteuttaja: Kuusamon kaupunki, Toteutusaika: 01.06.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 174 442 euroa

Kotoa kotiin-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Kotoa kotiin -hankkeessa järjestetään integroitumista, osallisuutta ja positiivista mielenterveyttä tukevaa ryhmätoimintaa maahanmuuttajanaisille, jotka syystä tai toisesta ovat palveluiden ulottumattomissa ja siten vaarassa jäädä kokonaan opiskelu- ja työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. kotiäidit, luku- ja kirjoitustaidottomat). Toiminnan keskiössä on ammatillisesti ohjattu, ryhmämuotoinen tuki sekä S2-opetuksen linkittäminen kaikkeen tekemiseen. Toimintaan voi osallistua lasten kanssa ja se kohdistuu erityisesti arabian, kurdi-, dari- ja thai-kielisiin naisiin. Kotoutumispolulla pidemmälle ehtineet maahanmuuttajat toimivat naisten mentoreina. Toiminnan tuloksena naisten tukiverkostot laajenevat ja he tutustuvat alueen palveluihin ja toimintamuotoihin. Suomen kieli vahvistuu ja ryhmätoiminnan päättymisen jälkeen naisilla on jatkopolku selvillä. Heillä on paremmat edellytykset tukea lastensa koulunkäyntiä ja kotoutumista. Myös mentoreiden osallisuus ja osaaminen on vahvistunut.

 • Hankkeen toteuttaja: Lahden ammattikorkeakoulu, Toteutusaika: 1.4.2019 - 30.9.2021, EU-tuen määrä: 378 890 euroa

Kotoa kotiin ja yhteiskuntaan-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa edistetään maahanmuuttajanaisten ja vanhuspalveluita tarjoavien organisaatioiden yhteistyötä ja pyritään rohkaisemaan naisia siirtymään kotoa yhteiskunnalliseen toimintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään maahanmuuttajanaisten kanssa valmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajanaiset osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan tutustuttamalla heidät suomalaiseen kulttuuriin, viestintäkulttuuriin, suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä suomalaiseen työelämään. Kohderyhmän tavoittamiseksi hanke hyödyntää pääasiassa Seltementti Tampere ry:n Naistarin verkostoja. Hervannan kaupunginosassa sijaitseva Naistari tarjoaa tukipalveluita maahanmuuttajanaisille. Naistarin toimintaan osallistuvat erityisesti ne naiset, joilla ei ole ammatillisiä opintoja eikä suomalaisen työelämän edellyttämää osaamista eikä suomenkielen taitoa.

 • Hankkeen toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu, Toteutusaika: 1.3.2019 - 28.2.2022, EU-tuen määrä: 170 560 euroa

Stig in2, Astu sisään2, Come in2 - Born to be included

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa pyritään kehittämään toimintaa ja osaamista sekä vahvistamaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijöiden ja vapaaehtoisten välistä monialaista yhteistyötä. Tavoitteena on jakaa tietoja ja kehittää menettelytapa, joka edistää lasten ja nuorten hyvää integroitumista sekä lisää lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassamme. Tavoite saavutetaan järjestämällä kansallisia konferensseja ja kolme monialaista kehitysprosessia, joissa keskitytään lasten ja nuorten osallistamiseen ja integrointiin. Prosessien teemoina on vanhempien voimaannuttaminen ja tukeminen, traumatisoituneiden lasten ja nuorten tukeminen sekä neuvojen antaminen koulutus- ja vapaa-ajan sektoreiden kehittämiseen joustavuuden lisäämiseksi ja systeemisten epäoikeudenmukaisuuksien vähentämiseksi. Hankkeesta kansallisesti saatuja tietoja ja kokemuksia jaetaan julkaisun avulla, kehittämällä pedagogisia oppisisältöjä sisältävä verkkoalusta sekä digitaalisella monikielisellä artikkelikokoelmalla, jossa käsitellään lasten ja nuorten integraatiota Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmalla.

 • Hankkeen toteuttaja: Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande, Toteutusaika: 01.09.2020 - 31.07.2022, EU-tuen määrä: 300 000 euroa

Kansallinen tavoite 2.3: Valmiuksien kehittäminen

Keskeisenä tavoitteena on kehittää maahanmuuttohallinnon toimintaa parantamalla viranomaisten välistä yhteistyötä ja yksinkertaistamalla lupamenettelyjä. Lisäksi tuetaan maahanmuuton tilastointia ja analyysitoimintaa sekä kotoutumisen seurantaa kehittäviä toimenpiteitä.

RIO 2 - Kiertävä maahanmuuton asiantuntija

 • Hankkeen kuvaus: RIO 2 -hanke on jatkoa Maahanmuuttoviraston (Migrin) RIO - kiertävä maahanmuuton asiantuntija -hankkeelle, jossa on kehitetty yhteistyössä edustustojen ja ulkoministeriön kanssa oleskeluluvan hakemiseen liittyviä toimintoja haasteellisissa maissa. RIO 2- hankkeessa selvitetään, miten uudet toimintamallit on omaksuttu, arvioidaan niiden vaikuttavuutta, tehdään tarvittavat korjaukset sekä pyritään vakiinnuttamaan parhaat toimintamallit edustustojen käyttöön. Tavoitteena on kolmannen maan kansalaisen mahdollisimman nopea, sujuva ja kustannustehokas maahanmuuttoprosessi, josta hakijan lisäksi hyötyvät työnantajat, oppilaitokset ja viranomaiset. Hankkeessa keskitytään haastavimpiin edustustoihin, erityisesti niihin, joissa hakemusten vastaanottoa on ulkoistettu. Hankkeessa kehitetään myös viranomaisten välistä yhteistyötä hyödyntäen teknologiaa mm. etäkoulutusten, -neuvonnan ja -haastattelujen sekä palautejärjestelmän toteuttamisessa.

 • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 01.10.2019 - 30.01.2022, EU-tuen määrä: 112 623 euroa

Vahva ja ajantasainen kotoutumisen tietopohja ja tutkittua tietoa kotoutumisesta (FinMonik2)-hanke

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa on kolme toisiaan tukevaa tavoitetta. 1) Tunnistetaan ja kartoitetaan keskeisten asiakastietojärjestelmien (erityisesti Kanta-arkisto) tietosisällöt ja käyttömahdollisuudet kotoutumisen seurannassa terveyden ja hyvinvoinnin osalta, 2) Vahvistetaan kotoutumisen seurantajärjestelmän tietopohjaa yhdistämällä eri hallinnonalojen rekisteritietoja väestötutkimuksiin (mm. FinMonik). Laajaa tietopohjaa hyödyntäen tuotetaan tutkittua tietoa maahanmuuttajaryhmien kotoutumisen taustalla vaikuttavista tekijöistä palvelutarpeen arvioimiseksi ja 3) Hankkeen tuotokset tuotteistetaan selkeiksi ja helppokäyttöisiksi materiaaleiksi ja ne julkaistaan THL:n verkkosivuilla, sähköisellä alustalla (esim. Terveytemme.fi). Tuotteistamisessa hyödynnetään palvelumuotoilua ja visualisointia. Työ toteutetaan kiinteässä yhteistyössä TEM- kotoutumisen osaamiskeskuksen, kuntien, ministeriöiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. 

 • Hankkeen toteuttaja: THL, Toteutusaika: 01.09.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 422 174 euroa