Kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto

Erityistavoitteessa 2 keskitytään laillisen maahanmuuton tukemiseen turvaamalla maahanmuuttojärjestelmän eheys ja edistämällä kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotoutumista.

Kansallinen tavoite 2.1: Laillinen maahanmuutto

Tavoitteen puitteissa tuetaan laillista maahanmuuttoa ja sen mahdollisuuksia tukevia tiedotustoimia. Tavoitteena on, että kolmansista maista tuleville maahanmuuttajille on lähtömaissa saatavilla ajantasaista ja kattavaa tietoa Suomesta sekä kielikoulutusta aiempaa laajemmin.

Kansallinen tavoite 2.2: Kotoutuminen

Tavoitteen puitteissa tuetaan erilaisia kotoutumisen alkuvaiheen toimia, joilla edistetään kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia.

Yhteinen kuntamme-hanke

 • Maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista edistetään vahvistamalla heidän osallisuuttaan, elämänhallintaa ja itseohjautuvuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajien kanssa työskentelevien viranhaltijoiden osaamista kehitetään ja kuntalaisia sekä kolmannen sektorin toimijoita aktivoidaan mukaan kotouttamistoimintaan. Kuntien ja kolmannen sektorin välistä koordinointia kehitetään niin, että sille löytyisi tehokas malli, jota voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen.
 • Kauniaisten kaupunki, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-tuki 258 695 euroa
 • Katso lisää hankkeesta Kauniaisten kaupungin sivuilta

MIELI-hanke

 • Hankkeessa luodaan Pudasjärvelle uusi maahanmuuttajien psyykkistä terveyttä ylläpitävä, mielenterveyden ongelmia ennaltaehkäisevä ja oikea-aikaista hoitoon pääsyä edistävä toimintamalli.Palvelujärjestelmää kehitetään luomalla monialaisen verkostotyön yhteistyömalli, tarjoamalla täydennyskoulutusta ja perehdytystä maahanmuuttaja-asiakkaita työssään kohtaaville työntekijöille, kehittämällä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, tehostamalla etsivää työtä ja poistamalla hoitoon pääsyn esteitä.
 • Pudasjärven kaupunki, 1.2.2017 - 31.12.2018, EU-tuki 217 356 euroa
 • Lisätietoa hankkeesta Pudasjärven kaupungin sivuilta

Kotona kaupungissa-hanke

 • Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pakolaistaustaisille nuorille ja lapsiperheille asumisvalmennuskokonaisuus.Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osuus uusista pakolaistaustaisista nuorista ja perheistä osallistuisi valmennukseen. Oppituntimaisen opiskelun lisäksi osallistujat harjoittelevat asumiseen liittyviä taitoja harjoitteluasunnoissa.
 • Espoon kaupunki, 28.2.2017 - 31.12.2019, EU-tuki 427 500 euroa
 • Katso lisää hankkeesta Espoon kaupungin sivuilta

MATEAS-hanke

 • Suomalaiset terveyspalvelut ja tätä tukeva kolmannen sektorin toiminta tehdään hankkeessa läpinäkyväksi ja saavutettavaksi maahanmuuttajille. Hankkeessa kehitettävän ja pilotoitavan perehdyttämismallin avulla helpotetaan maahanmuuttajien asioimista terveyspalveluiden asiakkaina. Terveydenhuollon ammattilaisille ja kolmannen sektorin toimijoille kehitetään ja pilotoidaan koulutuskokonaisuus kulttuurisensitiivisten palveluiden tuottamisesta ja monikulttuurisuuden kohtaamisesta kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien erityistarpeet huomioiden.
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-tuki 270 000 euroa
 • Katso hankkeen kotisivut

Stig in! Astu sisään! Come In!-hanke

 • Hanke, jossa maahan saapuneiden pakolaisten kotouttamista koskevaa osaamista ja kokemusta jaetaan kaksikielisissä kunnissa kokousten muodossa, sekä koko maassa verkostoitumisen ja hankkeen kaksikielisen portaalin kautta. Kokoukset rakentuvat kansallisen kuin kansainvälisen alan akateemista tutkimusta koskevista luennoista, osin työpajoista, joissa esitellään ja arvioidaan niin Suomen, Pohjoismaiden kuin muunkin maailman käytäntöjä ja työmenetelmiä. Kokoukset edesauttavat eri kunnista tulevien osallistujien välistä verkostoitumista, mutta myös pohjoismaisia kontakteja ja vaihtoa.
 • Åbo Akademi, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-tuki 400 000 euroa
 • Katso hankkeen kotisivut

Orimattilan kaupungin kotouttamishanke

 • Kotouttamishankkeessa luodaan kuntaan valmiuksia ottaa vastaan pakolaisia ja kehitetään toimintamalli kotouttamispalveluiden järjestämiseen sekä paikallisesti että seudullista yhteistyötä tehden. Hankkeessa tuetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista toimenpitein, joilla voidaan parantaa pakolaisten osallisuutta, hyvinvointia ja elämänhallintaa. Toimenpiteillä tuetaan maahanmuuttajien uuden kielen ja kulttuurin omaksumista sekä elämänhallinnan ja arkitaitojen vahvistumista.
 • Orimattilan kaupunki, 28.2.2017 - 27.2.2020, EU-tuki 157 500 euroa
 • Lisätietoa hankkeesta Orimattilan kaupungin sivuilta

Myintegration.fi-hanke

 • Hanke kehittää palvelua, jolla yhdistetään alueen kotoutumiseen liittyvien toimintojen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Hanke jakautuu 3 osa-alueeseen: Ensimmäisenä kotoutujan näkökulma ja menetelmällisyys, jossa luodaan digitaalinen alkukartoituspohja, joka on jatkossa jalostettavissa digitaaliseksi kotoutumissuunnitelmaksi. Alustalla hyödynnetään pelillistämisen keinoja seutuun ja sen palveluihin tutustumisessa, Suomen historiaan ja yhteiskuntaan perehtymisessä sekä työllistymisen sekä asumisen ohjauksen tueksi. Toisena informatiivinen osio, jossa tarjottimelle "sivutetaan" monikielisiä palveluoppaita kaikkien saataville. Kolmantena toiminnallinen osio sisältää yhteiskuntatietouden verkkokurssin, joka on pedagogisesti mielekäs kokonaisuus itseohjautuvaan opiskeluun.
 • Hämeenlinnan kaupunki, 28.2.2017 - 31.12.2019, EU-tuki 307 725 euroa
 • Lisätietoa hankkeen kotisivuilta

mobiTARMO-hanke

 • Hankkeessa kehitetään kulttuurisensitiivisiä toimintakyvyn arviointimenetelmiä, joita käytetään valtakunnallisesti kiintiöpakolaisten ja vastaanottokeskuksista tulleiden maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisessa. Hankkeessa edistetään myös sähköistä asiointikulttuuria kehittämällä mobiilisovellus arviointimenetelmien käyttöön. Hanke tukee erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja muuten erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien palvelutarpeiden tunnistamista ja kotoutumisen edistämistä sekä lisää kotoutumisen alkuvaiheen ammattilaisten tietoisuutta terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn merkityksestä kotoutumisprosessissa.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 28.2.2017 - 31.12.2019, EU-tuki 260 448 euroa
 • Katso lisätietoa THL:n sivuilta

Jane, jalkautuva neuvonta-hanke

 • Jane on jalkautuvan neuvonnan yhdenvertaisuutta edistävä hanke, kohderyhmänä kolmansista maista tulleet syrjäytymisvaarassa olevat. Hanke vie monikielisen palveluohjauksen, tiedon ja osallisuuteen aktivoivan toiminnan lähiöihin. Jane on monitoimijainen hanke, jossa järjestöt ja kuntapalvelut toimivat rinnatusten ja yhdessä kohderyhmän hyvinvointia ja yhdenvertaista osallisuutta edistäen. Hankkeen aikana toimijoille syntyy yhteinen neuvonnan toiminta-alusta ja tapa tehdä työtä yhdessä. Hanke tarjoaa ryhmäneuvontaa ja koulutusta sekä yksilöllistä palveluohjausta ja neuvontaa. Hanke edistää kohderyhmän demokratiatietoutta, kotiturvallisuutta ja aktiivista osallisuutta.
 • Helsingin kaupunki, 1.3.2018 - 29.2.2020, EU-tuki 629 996 euroa
 • Lisätietoa hankkeen kumppaniorganisaation sivulta

Suomen kieli sanoo tervetuloa 2-hanke

 • Kansallisen kielenoppimispalkinnon saanut Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeen kakkososassa keskitytään demokratian kielen oppimiseen. Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeessa luodaan multimediamateriaali demokratian kielestä kotoutumisen riskiryhmien käyttöön. Hankkeen tärkeimpänä kohderyhmänä ovat yksin maahan saapuneet, juuri aikuistuneet nuoret sekä pienten lasten äidit.
 • Kirkon ulkomaanavun säätiö, 2.4.2018 - 31.3.2021, EU-tuki 141 750 euroa
 • Lisätietoa hankkeen kotisivuilta

Vertaisohjattu valmennusmalli maahanmuuttajille-hanke

 • Hankkeessa kehitetään vertaistuettu perhevalmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajat synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen, elintapoihin ja perheen arkeen. Kehittämisessä huomioidaan perheiden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät palvelutarpeet, jotka kytkeytyvät kulttuurisiin käytänteisiin, kuten tyttöjen ja poikien ympärileikkaukseen tai vauvoihin kohdistuviin käytäntöihin. Perhevalmennusmalli kehitetään Pirkanmaalla. Malli jalkautetaan ja levitetään kuntiin, joissa asuu fertiili-ikäisiä maahanmuuttajia. Hankkeen aikana etsitään eurooppalaisia yhteistyötahoja mallin levittämiseksi EU:n jäsenmaihin.
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, 1.4.2018 - 31.12.2020, EU-tuki 210 757 euroa

Koti Hyvinkäällä-hanke

 • Koti Hyvinkäällä hankkeen avulla kehitetään sekä julkisia palveluita että niitä täydentäviä 3. sektorin ja seurakuntien järjestämiä palveluita, alkuvaiheen ohjausta sekä muita kotoutumistoimintoja. Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jossa kotouttamisen alkuvaiheen viranomaistoimintoja täydentää 3. sektorin ja muiden viranomaisten työ ja tämän yhteistyön lopputuloksena syntyy Hyvinkään kotouttamisen paletti. Tavoitteena on vakiinnuttaa järjestöjen toimintaa osaksi kotouttamisen kokonaisuutta.
 • Hyvinkään kaupunki, 1.3.2018 - 29.2.2020, EU-tuki 215 132 euroa
 • Lisätietoa löydät Laurea AMK:n sivuilta

Resurssipankki-hanke

 • Resurssipankki-hankkeella luodaan kuntien ja järjestöjen välille toimintamalli, joka vahvistaa alueelle muuttaneiden pakolaisten kotoutumista. Hankkeeseen palkattu järjestökoordinaattori työskentelee kunnan, järjestöjen ja maahan muuttaneiden välisten kytkösten vahvistamiseksi mm. järjestämällä teemakoulutuksia ja –tapahtumia. Hän koostaa myös kirjallisen materiaalin, joka antaa järjestöille työkaluja kotouttamistyöhön ja siten edesauttaa uusien toimintojen syntymistä ja jo olemassa olevien toimintojen tehokkaampaa hyödyntämistä.
 • Vihdin kunta, 1.4.2018 - 31.3.2020, EU-tuki 177 277 euroa
 • Katso Vihdin uutisten artikkeli hankkeesta

Kotoisa-kehittämishanke

 • Kotoisa-hankkeessa kokeillaan erilaisia haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen keinoja, mm. asiakasraadin, kokemusasiantuntijuuden, kotouttavan sosiaalisen kuntoutuksen sekä asumisen ohjauksen keinoin. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan välivuokramalli ja siihen liittyvä palvelulupaus asumisohjaukseen ja -neuvontaan, sekä kotouttavalla otteella tehtävän sosiaalisen kuntoutuksen malli.
 • Jyväskylän kaupunki, 1.3.2018 - 31.12.2019, EU-tuki 143 439 euroa
 • Lisätietoa hankkeesta Jyväskylän kaupungin sivuilta

Yhteisöllinen kotoutuminen-hanke

 • Hankkeessa kehitetään pakolaistaustaisten lapsiperheiden tueksi ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jota toteutetaan sekä ryhmä- että perhekohtaisena.  Ryhmämuotoisen tuen tarkoitus on vahvistaa perheiden verkostoja sekä tarjota yhteisöllisyyden kokemuksia. Toimijuuden vahvistamiseksi ryhmämuotoisessa toiminnassa lähtökohtana ovat siihen osallistuvien lasten ja perheiden asiantuntijuus omista tarpeistaan sekä toiveistaan. Pakolaistaustaiset perheet kutsutaan mukaan vertaiskehittäjiksi. Näin osallistuminen ei identifioi osallistujia vain tuen kohteeksi tai tietyn kulttuurin edustajiksi vaan oman kulttuurin ja omien tarpeidensa asiatuntijoiksi.
 • Pelastakaa Lapset ry, 5.3.2018 - 28.2.2020, EU-tuki 246 956 euroa
 • Katso lisätietoa organisaation sivuilta

TUKENA-hanke

 • Hankkeessa kehitetään organisaatio- ja kuntarajat ylittävää traumatietoista työskentelyä sekä vahvistetaan psykososiaalisen tuen osaamista Uudenmaan alueen alaikäisyksiköissä. Hankkeessa kehitetään myös kuntien ja asumisyksiköiden kokonaisvaltaista yhteistoimintaa nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi, palveluiden kartoittamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeessa SOS-Lapsikylä palkkaa tiimin, joka koostuu traumojen hoitoon erikoistuneesta psykologista ja kahdesta muusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä (toimintaterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja).
 • Uudenmaan ELY-keskus, 1.3.2018 - 29.2.2020, EU-tuki 418 491 euroa
 • Katso lisätietoa hankkeesta kumppaniorganisaation sivuilta 

YOUME-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista tukemalla heidän mielenterveyttään.  Hankkeen aikana luodaan yhdessä maahanmuuttajien ja asiantuntijaverkoston kanssa Mielenterveyden lähettiläät –malli, jossa mentoroinnin avulla lisätään maahanmuuttajien tietoutta mielenterveydestä, sen vahvistamisesta sekä ongelmista ja hoitoon hakeutumisesta.
  Mentoroinnin kautta Mielenterveyden lähettiläät ottavat mielenterveyteen liittyvät asiat puheeksi omassa yhteisössään. 
 • Turun ammattikorkeakoulu, 1.2.2019 - 31.12.2020, EU-tuki 322 381 euroa
 • Katso lisätietoa organisaation sivuilta

Kotoa kotiin ja yhteiskuntaan-hanke

 • Hankkeessa edistetään maahanmuuttajanaisten ja vanhuspalveluita tarjoavien organisaatioiden yhteistyötä ja pyritään rohkaisemaan naisia siirtymään kotoa yhteiskunnalliseen toimintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään maahanmuuttajanaisten kanssa valmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajanaiset osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan tutustuttamalla heidät suomalaiseen kulttuuriin, viestintäkulttuuriin, suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä suomalaiseen työelämään.
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, 1.3.2019 - 31.8.2021, EU-tuki 170 560 euroa

Kotoa kotiin-hanke

 • Kotoa kotiin -hankkeessa järjestetään integroitumista, osallisuutta ja positiivista mielenterveyttä tukevaa ryhmätoimintaa maahanmuuttajanaisille, jotka syystä tai toisesta ovat palveluiden ulottumattomissa ja siten vaarassa jäädä kokonaan opiskelu- ja työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. kotiäidit, luku- ja kirjoitustaidottomat). Toiminnan keskiössä on ammatillisesti ohjattu, ryhmämuotoinen tuki sekä S2-opetuksen linkittäminen kaikkeen tekemiseen. Toimintaan voi osallistua lasten kanssa ja se kohdistuu erityisesti arabian, kurdi-, dari- ja thai-kielisiin naisiin. Kotoutumispolulla pidemmälle ehtineet maahanmuuttajat toimivat naisten mentoreina.
 • Lahden ammattikorkeakoulu, 1.4.2019 - 30.9.2012, EU-tuki 378 890 euroa

Löydä kotisi uudestaan Pohjois-Pohjanmaalta-hanke

 • Hankkeessa luodaan Pudasjärvelle ja Utajärvelle maaseutumaisten kuntien alkuvaiheen kotoutumisen malli perheille. Malli sisältää kotokartoituksen, perheen kotoutumissuunnitelman ja tarvittaessa osaamiskartoituksen. Lisäksi kehitetään palvelujärjestelmää siten, että kunnissa pystytään vastaamaan kolmansien maiden, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien, tarpeisiin parantamalla palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä lisäämällä henkilöstön ja järjestöjen osaamista. Hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa kouluttamalla vertaistukiohjaajia.
 • Pudasjärven kaupunki, 1.4.2019 - 31.3.2021, EU-tuki 358 760 euroa

Kotoutumisen tukena-hanke

 • Hankkeessa mallinnetaan kunnissa tehtävää yhteistyötä, jonka tuloksena kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelu saadaan entistä tehokkaampaan ja laajempaan käyttöön. Verkkopalvelua kehitetään toimivammaksi käyttäjien tarpeiden pohjalta, jotka ovat tulleet esiin pilotointivaiheessa sekä verkkopalvelun julkaisemisen jälkeen. Järjestötoimijoiden ja eri viranomaisten koulutusta jatketaan, jotta verkkopalvelu otetaan käyttöön työkaluna neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien työntekijöiden arjessa mahdollisimman monialaisesti. Koulutuksia pyritään järjestämään ensisijaisesti yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa.
 • Uudenmaan ELY-keskus, 1.2.2019 - 31.12.2020, EU-tuki 360 000 euroa

Kansallinen tavoite 2.3: Valmiuksien kehittäminen

Keskeisenä tavoitteena on kehittää maahanmuuttohallinnon toimintaa parantamalla viranomaisten välistä yhteistyötä ja yksinkertaistamalla lupamenettelyjä. Lisäksi tuetaan maahanmuuton tilastointia ja analyysitoimintaa sekä kotoutumisen seurantaa kehittäviä toimenpiteitä.

RIO 2 - Kiertävä maahanmuuton asiantuntija

 • RIO 2 -hanke on jatkoa Maahanmuuttoviraston (Migrin) RIO - kiertävä maahanmuuton asiantuntija -hankkeelle, jossa on kehitetty yhteistyössä edustustojen ja ulkoministeriön kanssa oleskeluluvan hakemiseen liittyviä toimintoja haasteellisissa maissa. Hankkeessa selvitetään, miten uudet toimintamallit on omaksuttu, arvioidaan niiden vaikuttavuutta, tehdään tarvittavat korjaukset sekä pyritään vakiinnuttamaan parhaat toimintamallit edustustojen käyttöön. Tavoitteena on kolmannen maan kansalaisen mahdollisimman nopea, sujuva ja kustannustehokas maahanmuuttoprosessi, josta hakijan lisäksi hyötyvät työnantajat, oppilaitokset ja viranomaiset.
 • Maahanmuuttovirasto, 01.10.2019 - 31.03.2021, EU-tuki 112 623 euroa

ERSUS-hanke

 • Hankkeessa kehitetään oleskelulupamenettelyssä käytettävien täydennyspyyntöjen ja kirjallisten/suullisten ohjeiden sisältöä selkeäkielisiksi ja asiakaslähtöiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.Hankkeen tavoitteena on lisätä Migrin hakija-asiakkaan itsenäistä asiointia oikeanlaatuisilla ja selkeäkielisillä ohjeilla ja ohjauksella. Migri haluaa helpottaa muun muassa kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten asiointia, jotta asiakkaan tarve kääntyä avustajien tai sidosryhmäviranomaisten puoleen vähentyisi, kun suurempi osa asiakkaista saa tarpeidensa mukaista palvelua ja rohkaistuu käyttämään sähköistä asiointia.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.0.2018 - 31.10.2019, EU-tuki 171 415 euroa
 • Katso lisätietoa hankkeesta Kotouttaminen-sivuilta

RIO-hanke

 • RIO kehittää yhteistyössä edustustojen kanssa oleskeluluvan hakemiseen liittyviä toimintoja haasteellisissa maissa.Tavoitteena on selkeät prosessit oleskeluluvan edellytysten tarkistamiselle, haasteellisten hakemusten erottelemiselle nopeasti käsiteltävistä hakemuksista ja haastattelua vaatien hakemusten erottelemiselle muista hakemuksista luotujen hakijaprofiilien avulla.
 • Maahanmuuttovirasto, 30.9.2016 - 29.9.2019, EU-tuki 304 887 euroa

FinMonik-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on kehittää ulkomaalaistaustaisen väestön hyvinvoinnin ja terveyden seurantamalli eli luoda suunnitelma kotoutumisen seurantatyössä tarvittavien tietotarpeiden täyttämiseksi (mm. erillisten kyselytutkimusten tiheys, aihealueet, rahoitus) joka on hyödynnettävissä myös alueellisesti.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 1.3.2018 - 28.2.2020, EU-tuki 277 899 euroa
 • Katso lisätietoa hankkeesta THL:n sivuilta

MISEC-hanke

 • Tähän pyritään kehittämällä kansallista ja kansainvälistä tiedonvaihtoa ja analyysitoimintaa sekä selvittämällä nykyisen sääntelyn toimivuutta tiedonhankinnan, viranomaisyhteistyön ja tietojen sähköisen käsittelyn kannalta.
 • Maahanmuuttovirasto, 2.4.2018 - 31.10.2020, EU-tuki 518 266 euroa
 • Katso lisätietoa hankkeesta Poliisiammattikorkeakoulun sivuilta