Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen

AMIF-rahaston erityistavoitteessa 1 keskitytään vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen sekä uudelleensijoittamisen paikallisten edellytysten tukemiseen.

Kansallinen tavoite 1.1: Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmät

Kansallisen tavoitteen 1.1 puitteissa tuettavat toimet voivat liittyä vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen yhteistyössä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi sekä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän saattamiseksi kansallisesti voimaan, turvapaikanhakijoiden vastaanoton tukemiseen sekä vastaanottojärjestelmän sopeuttamiseen muuttuviin olosuhteisiin.

Turvapaikkaa hakevien naisten ja tyttöjen sukupuolistuneen väkivallan kokemusten tunnistamisen ja kokemusten käsittelyyn tarvittavan tuen vahvistaminen

 • Hankkeessa tuotetaan intensiivikoulutusta ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään potentiaalisesti sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneita turvapaikanhakijanaisia ja -tyttöjä. Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja kohtaamiseen ja rohkeutta ottaa väkivalta puheeksi. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon sukupuolistuneesta väkivallasta pakolaiskontekstissa sekä useassa Euroopan maassa pilotoidun ohjaamisen mallin jakamiseen. Lisäksi ohjaamisen mallia jatkokehitetään ja juurrutetaan Suomeen, Pohjois-Savoon, keskisuuren kaupungin palvelurakenteisiin sopivaksi, tiiviissä yhteistyössä Tarinan vastaanottokeskuksen ja Kuopion Tyttöjen Talon kesken. Ohjauksen myötä hankkeessa tarjotaan turvapaikanhakijanaisille ja -tytöille tietoa sukupuolistuneesta väkivallasta ja heidän oikeuksistaan väkivallan uhreina yksilöllisen tuen ja ryhmätoiminnan keinoin. Lisäksi hankkeessa luodaan materiaalipankki koulutettavien ja laajemminkin ammattilaisten käyttöön.

 • Kuopion Setlementti Puijola ry, 01.06.2020 - 31.12.2021, EU-tuki 78 438 euroa 

TUVI-hanke - Turvapaikkaprosessin vireillepanovaiheen uudistaminen tietojärjestelmätyökaluja kehittämällä

 • Hankkeessa kehitetään sujuvampi ja laadukkaampi turvapaikka-asian rekisteröintivaihe tietojärjestelmissä, mikä mahdollistaa osaltaan turvapaikkahakemusten viivytyksettömän käsittelyn sekä turvapaikanhakijoiden menettelyn laatuun liittyvien oikeuksien toteutumisen. 
  Hankkeessa uudistetaan turvapaikkahakemuksen vireillepanokokonaisuus huomioiden ne hyvät käytännön ratkaisut, joita kevennetyn vireillepanolomakkeen kanssa saavutettiin. Tällaisia ovat muun muassa asian haku poliisiasiaintietojärjestelmän tunnisteella ja samaan aikaan hakeneiden perheenjäsenten turvapaikkahakemusten avaaminen automaattisesti peräkkäin.

 • Maahanmuuttovirasto, 01.06.2020 - 31.11.2021, EU-tuki 155 452 euroa

Psyyke-hanke

 • Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista mielenterveystyössä. Tavoitteena on, että asiakkaiden tarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja he saavat myös oikeaan aikaan tukea mielenterveyteensä. Vastaanottokeskusten, säilön sekä ihmiskaupan uhrien ja auttamisjärjestelmän kyvykkyys auttaa ihmisiä mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa paranee. Otetaan käyttöön uusia näyttöön perustuvia työmenetelmiä. Menetelmäosaamista ja materiaalia tuotetaan vastaanottokeskuksiin (aikuisten ja perheiden yksiköt, alaikäisyksiköt, tehostetun tuen osasto), ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ja säilöönottoyksiköihin.

 • Maahanmuuttovirasto, 1.3.2019 - 30.6.2021, EU-tuki 142 476 euroa

Kansallinen tavoite 1.2: Turvapaikkapolitiikan arviointi

Kansallisen tavoitteen 1.2 puitteissa tuettavat toimet voivat liittyä turvapaikkaprosessin laadun varmistamiseen ja vastaanottokapasiteetin monitoroimiseen kehittämällä arviointimenetelmiä ja viranomaisten tietojärjestelmiä. Lisäksi kansallisen tavoitteen 1.2 kautta voidaan tukea toimia liittyen maatiedon keräämiseen, hankintaan, analysointiin ja dokumentointiin sekä maahanmuuttoviranomaisten käyttämien ja ylläpitämien tietojärjestelmien ja tietokantojen sekä niiden raportointiominaisuuksien kehittämiseen.

SOPU - Soveltamisohjeprosessin uudistamishanke

 • SOPU-hankkeessa Maahanmuuttoviraston (Migri) Oikeus- ja maatietoyksikkö (Oima) kehittää uuden, aiempaa resurssitehokkaamman työtavan eri maiden turvallisuustilannetta ja muita Migrin turvapaikkaprosessin kannalta olennaisia seikkoja käsittelevien tilannekatsausten ja soveltamisohjeiden laatimiseen. Kehitetyn uuden mallin mukaisista asiakirjoista tehdään eläviä asiakirjoja, joita kyetään päivittämään vuoden 2016 jälkeen kehitettyjä asiakirjoja joustavammin ja resurssitehokkaammin. Uudenmalliset, osioihin perustuvat asiakirjat mahdollistavat lähtömaatiedon ja siihen pohjautuvan oikeudellisen analyysin sisällyttämisen Migrin ohjeistukseen aiempaa ketterämmin, tämän edellyttäessä vain tp-prosessin kannalta keskeisimpien osioiden päivittämistä. Tilannekatsausten kehittämisessä pyritään käyttämään sovelletusti EU:n maahanmuuttoviranomaisten (esim. Staatendokumentation) raportteja, joissa käytetään vastaavaa mallia, soveltamisohjeissa yhdistelmää Tanskan ja Ruotsin malleista.

 • Maahanmuuttovirasto, 01.09.2019 - 31.3.2021, EU-tuki 149 035 euroa

Kansallinen tavoite 1.3: Uudelleensijoittaminen

Kansallisen tavoitteen 1.3 puitteissa tuettavilla toimilla edesautetaan uudelleensijoittamispolitiikan sujuvaa toimeenpanoa ja joustavaa mukautumista pakolaistilanteen muutoksiin. Kansallisen tavoitteen mukaisilla toimilla pyritään tukemaan erityisesti paikallis- ja aluetason toimia ja ratkaisuja vastaanottovalmiuksien parantamiseksi ja kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamiseksi nopeuttamiseksi. Uudelleensijoittamiseen liittyvää tiedonhankintaa sekä parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamista kehitetään.

Turvasatama-hanke

 • Turvasatama-hankeen tavoitteena on parantaa valmiuksia vastaanottaa pakolaisia Ahvenanmaalla, jossa seitsemän kaikkiaan kuudestatoista kunnasta on päättänyt ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Hankkeen yhteistyötahot koostuvat kunnista, terveys- ja sairaanhoitopalveluiden ja muista viranomaisista sekä järjestö- ja vapaaehtoissektorin toimijoista. Hankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään terveyden ja sairaanhoidon taitoja ja palveluita, jotta mahdollistetaan kiintiöpakolaisten erityistarpeiden huomioiminen. Hankkeessa tullaan kehittämään myös helposti saatavilla olevaa tiedotusmateriaalia hankkeen kohderyhmille, mukaan lukien elinkeinoelämän toimijat, päättäjät, paikalliset asukkaat ja kiintiöpakolaiset. Hanketoimijat toteuttavat yhteistä koordinaatiota ja tarjoavat lisäkoulutusta taitojen ja tiedon lisäämiseksi sekä kehittävät malleja ja rutiininomaisia menetelmiä tasa-arvoiselle ja nopeammalle kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamiselle Ahvenanmaalle kotikunnasta riippumatta.

 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus, 15.3.2018 - 14.3.2021, EU-tuki 286 885 euroa