Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen

AMIF-rahaston erityistavoitteessa 1 keskitytään vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen sekä uudelleensijoittamisen paikallisten edellytysten tukemiseen.

Kansallinen tavoite 1.1: Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmät

Kansallisen tavoitteen 1.1 puitteissa tuettavat toimet voivat liittyä vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen yhteistyössä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi sekä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän saattamiseksi kansallisesti voimaan, turvapaikanhakijoiden vastaanoton tukemiseen sekä vastaanottojärjestelmän sopeuttamiseen muuttuviin olosuhteisiin.

TURVA-hanke

 • Hankkeella edistetään turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsitystä. Hanke kerää tutkimustietoa turvapaikanhakijoihin liityvistä rikoksista ja tuottaa sen pohjalta tiedotusmateriaalia perus- ja ihmisoikeuksista sekä rikoslain keskeisistä pykälöistä, poliisista ja rikosseuraamusjärjestelmästä. Lisäksi hanke kehittää vastaanottokeskusten ja säilöönottoyksikköjen väkivaltatyötä ja kouluttaa henkilöstöä.
 • Oulun vastaanottokeskus, 01.02.2017 - 31.01.2019, EU-tuki 379 548 euroa
 • Lue lisää maahanmuuttoviraston sivuilta

TERTTU-hanke

 • TERTTU on turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksen valtakunnallinen kehittämishanke. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa terveystarkastuksilla ja haastatteluilla toteutettavaa tiedonkeruuta tullaan hyödyntämään hankkeen toisessa vaiheessa vastaanottokeskusten alkuterveystarkastusten valtakunnallisen toimintamallin kehittämisessä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 28.2.2017 - 30.09.2019, EU-tuki 630 000 euroa
 • Tutustu hankkeeseen THL:n sivuilla

KUVAKO - hanke

 • Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kommunikoinnin ongelma tilanteissa, joissa turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä. Menetelmän kehittämisessä tutkitaan,sovelletaan ja kehitetään kuvakommunikaatioon perustuvia menetelmiä,jotka ovat käytössä puhevammaisten kommunikaatiossa
 • Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu, 6.2.2017 - 20.1.2012, EU-tuki 346 125 euroa
 • Lue lisää hankkeen kotisivuilta

AsylE-Service

 • AsylE-Service -hankkeen päämääränä on avustajien ja edustajien sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto. Hanke pyrkii kehittämään uusia käyttömahdolisuuksia EnterFinland-alustalle, joka tulisi toimimaa yleisimmillä mobiililaitteilla ja selaimilla. Hankkeessa selvitetään myös turvapaikanhakijoiden mahdollisuutta heikon tunnistautumisen kautta syöttää perustietoja järjestelmään jo ennen turvapaikkahaastattelua.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.10.2017 - 31.12.2018, EU-tuki 300 000 euroa

Lapset puheeksi-hanke

 • Hanke kehittää vastaanottopalvelujen tarjoamaa psykososiaalista tukea lapsiperheille ja haavoittuville menetelmäkoulutuksen muodossa. Hankkeessa kehitetään Lapset puheeksi (LP)-työmallia ja koulutetaan henkilöstöä käyttämällä hyväkseen eLP-oppimisympäristöä sekä paikallisen kouluttajan tukea ja valtakunnallisen kouluttajan työnohjausta.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.8.2017 - 31.7.2020, EU-tuki 232 766 euroa
 • Katso lisää hankkeesta maahanmuuttoviraston sivuilta

Flow 2-hanke

 • Hanke vastaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän käytännön toimeenpanosta sekä turvapaikkajärjestelmän kansallisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuviin turvapaikkaprosessiin kohdistuviin laatu- ja tehokkuushaasteisiin. Hankkeessa kehitetään turvapaikka-asian tarkoituksenmukaista ohjautumista prosessissa hakemuksen erityispiirteiden perusteella, sujuvoitetaan asian selvittämistä turvapaikkahaastattelussa sekä parannetaan päätöksenteon laatua ja laadun varmistuksen välineitä. Lisäksi parannetaan viranomaisten valmiuksia selvittää turvapaikahankijoiden henkilöllisyyttä ja taustoja sosiaalista mediaa hyödyntäen.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.8.2017 - 31.1.2019, EU-tuki 292 016 euroa
 • Tutustu hankkeeseen maahanmuuttoviraston sivuilla

OSAKA-hanke

 • Hankkeessa kehitetään vastaanottokeskuksissa järjestettävää työ- ja opintotoimintaa ja muuta aktivoivaa toimintaa, joiden tarkoituksena on tukea turvapaikanhakijan toimintakykyä ja aktiivisuutta. Työ- ja opintotoiminnassa saatujen tulosten sekä aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen keräämiseksi kehitetään ja systematisoidaan turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoittamista.
 • Maahanmuuttovirasto, 2.4.2018 - 30.9.2019, EU-tuki 442 845 euroa

ONE-hanke

 • Hankkeessa laaditaan vastaanottokeskusten käyttöön tietopaketti, joka sisältää materiaalia vastaanottokeskuksen antaman yleisen oikeudellisen neuvonnan tueksi. Hankekokonaisuus tähtää siihen, että yleisen oikeudellisen neuvonnan saatavuus ja laatu varmistetaan heti hakuprosessin alkuvaiheessa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla ja osallistamalla hakijat siihen.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.3.2018 - 31.1.2012, EU-tuki 281 138 euroa

Psyyke-hanke

 • Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista mielenterveystyössä. Tavoitteena on, että asiakkaiden tarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja he saavat myös oikeaan aikaan tukea mielenterveyteensä. Vastaanottokeskusten, säilön sekä ihmiskaupan uhrien ja auttamisjärjestelmän kyvykkyys auttaa ihmisiä mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa paranee.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.3.2019 - 30.6.2021, EU-tuki 142 476 euroa

Kansallinen tavoite 1.2: Turvapaikkapolitiikan arviointi

Kansallisen tavoitteen 1.2 puitteissa tuettavat toimet voivat liittyä turvapaikkaprosessin laadun varmistamiseen ja vastaanottokapasiteetin monitoroimiseen kehittämällä arviointimenetelmiä ja viranomaisten tietojärjestelmiä. Lisäksi kansallisen tavoitteen 1.2 kautta voidaan tukea toimia liittyen maatiedon keräämiseen, hankintaan, analysointiin ja dokumentointiin sekä maahanmuuttoviranomaisten käyttämien ja ylläpitämien tietojärjestelmien ja tietokantojen sekä niiden raportointiominaisuuksien kehittämiseen.

FAKTA-hanke

 • Hankkeessa toteutetaan vuosina 2017–2020 yhteensä 12 tiedonhankintamatkaa kuuteen Suomen kannalta keskeiseen lähtömaahan. Matkojen avulla kerätty lähtömaatieto pyrkii vastaamaan tarkentuneisiin, entistä yksityiskohtaisimpiin tiedontarpeisiin sekä täydentämään muista lähteistä saatavaa lähtömaatietoa ja varmistamaan sen paikkansapitävyyden.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.9.2017 - 31.8.2020, EU-tuki 368 250 euroa
 • Lisätietoa hankkeesta maahanmuuttoviraston sivuilta

Kansallinen tavoite 1.3: Uudelleensijoittaminen

Kansallisen tavoitteen 1.3 puitteissa tuettavilla toimilla edesautetaan uudelleensijoittamispolitiikan sujuvaa toimeenpanoa ja joustavaa mukautumista pakolaistilanteen muutoksiin. Kansallisen tavoitteen mukaisilla toimilla pyritään tukemaan erityisesti paikallis- ja aluetason toimia ja ratkaisuja vastaanottovalmiuksien parantamiseksi ja kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamiseksi nopeuttamiseksi. Uudelleensijoittamiseen liittyvää tiedonhankintaa sekä parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamista kehitetään.

Turvasatama-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on laajalla yhteistyöverkostolla parantaa valmiuksia vastaanottaa ja kotouttaa pakolaisia Ahvenanmaalle.Hankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään terveyden ja sairaanhoidon taitoja ja palveluita, jotta mahdollistetaan kiintiöpakolaisten erityistarpeiden huomioiminen. Lisäksi hankkeessa tullaan kehittämään myös helposti saatavilla olevaa tiedotusmateriaalia hankkeen kohderyhmille, mukaan lukien elinkeinoelämän toimijat, päättäjät, paikalliset asukkaat ja kiintiöpakolaiset.
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus, 15.3.2018 - 14.3.2021, EU-tuki 286 885 euroa
 • Lue lisää organisaation kotisivuilta