Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen

AMIF-rahaston erityistavoitteessa 1 keskitytään vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen sekä uudelleensijoittamisen paikallisten edellytysten tukemiseen.

Kansallinen tavoite 1.1: Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmät

Kansallisen tavoitteen 1.1 puitteissa tuettavat toimet voivat liittyä vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen yhteistyössä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi sekä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän saattamiseksi kansallisesti voimaan, turvapaikanhakijoiden vastaanoton tukemiseen sekä vastaanottojärjestelmän sopeuttamiseen muuttuviin olosuhteisiin.

TUVI-hanke - Turvapaikkaprosessin vireillepanovaiheen uudistaminen tietojärjestelmätyökaluja kehittämällä

 • Hankkeessa kehitetään sujuvampi ja laadukkaampi turvapaikka-asian rekisteröintivaihe tietojärjestelmissä, mikä mahdollistaa osaltaan turvapaikkahakemusten viivytyksettömän käsittelyn sekä turvapaikanhakijoiden menettelyn laatuun liittyvien oikeuksien toteutumisen. Hankkeessa uudistetaan turvapaikkahakemuksen vireillepanokokonaisuus huomioiden ne hyvät käytännön ratkaisut, joita kevennetyn vireillepanolomakkeen kanssa saavutettiin. Tällaisia ovat muun muassa asian haku poliisiasiaintietojärjetelmän tunnisteella ja samaan aikaan hakeneiden perheenjäsenten turvapaikkahakemusten avaaminen automaattisesti peräkkäin.
 • Maahanmuuttovirasto, 01.06.2020 - 31.11.2021, EU-tuki 155 452,05 euroa

Tulppaani-hanke - Tulkkauksen laadun parantaminen

 • Maahanmuuttovirasto on tietoinen siitä, että tulkkausten laadussa on ollut heikkouksia, kun tulkkausten kysyntä kasvoi turvapaikanhakijoiden määrän noustua moninkertaiseksi. Samalla on huomattu, että standardoitu laadunvalvonta tulkkaukselle on tarpeen. Laatua ei ole pystytty systemaattisesti valvomaan eikä tulkeille antamaan sellaista palautetta, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Hankkeessa rakennetaan malli laadunvalvonnalle, jonka avulla on mahdollista seurata tulkkausten laatua systemaattisesti. Malli otetaan käyttöön ja aletaan seurata tulkkausten laatua kahden hankkeessa työskentelevän laadunvalvontatulkin avulla. Lisäksi tulkkausten laatua parannetaan tuottamalla soveltuvaa koulutusmateriaalia. Laadunvalvonnassa kertynyttä dataa käytetään myös tulkkausten kilpailutuksen tukena, jotta siinä otetaan laadunvalvonnalliset kriteerit huomioon paremmin. Lisäksi hakkeessa valmistellaan varautumissuunnitelma tilanteeseen, jossa tulkkaustarve kasvaa nopeasti moninkertaiseksi.

 • Maahanmuuttovirasto, 01.09.2019 - 31.08.2020, EU-tuki 132 104 euroa

Osaava edustaja-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on parantaa turvapaikanhakijoina ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten edustajien osaamista ja heidän saamaansa tukea. Hankkeessa luodaan verkkokoulutus, jonka kautta kaikki edustajat eri puolilla Suomea saavat samat perustiedot tarvittavasta lainsäädännöstä ja viranomaisprosesseista, lapsen ympärillä toimivista verkostoista ja yhteistyöstä niiden kanssa, vuorovaikutuksesta lapsen kanssa sekä ilman huoltajaa olevien lasten erityistarpeista. Verkkokoulutuksen lisäksi luodaan 2-3 päivän mittainen verkkokoulutusta täydentävä lähikoulutusmalli, jota voidaan hyödyntää jatkossa alueellisissa ja valtakunnallisissa koulutuksissa edustajien osaamisen syventämiseksi. Koulutus sisältää esim. edustajien ennakkokyselyyn perustuen ajankohtaisia asioita, peruskoulutukseen liittyviä syventäviä osioita sekä asiakastapausten yhdessä läpikäymistä. Hankkeen avulla myös pilotoidaan verkkopohjaisesti edustajille tarjottavan työohjauksen mallia.

 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 01.10.2019 - 31.11.2020, EU-tuki 103 000 euroa

Lapset puheeksi-hanke

 • Hankkeessa kehitetään Lapset puheeksi (LP) – työmalli ja koulutetaan työntekijöitä. Koulutus tapahtuu kahdessa ryhmässä. Menetelmäkoulutus käyttää hyväkseen eLP-oppimisympäristöä sekä paikallisen kouluttajan tukea ja valtakunnallisen kouluttajan työnohjausta (2 päivää/ryhmä). Kouluttajakoulutus toteutuu 6 koulutuspäivän puitteissa kummallekin ryhmälle. Toiminta ja rakenteet luodaan työn jatkumiselle. Selvitetään menetelmän käyttökelpoisuutta, turvallisuutta ja koettua vaikuttavuutta sekä ajatelleen vastaanottokeskuksia että perheitä ja lapsia. Suomen Mielenterveysseura pilotoi ja työstää LP–materiaalin soveltuvaksi vastaanottoyksiköihin ja työskentelyyn turvapaikkaa hakeville perheille ja alaikäisille turvapaikanhakijoille, tukee ja ohjaa koulutusryhmän eLapset puheeksi –oppimisprosessia ja menetelmän soveltamista käytäntöön,arvioi työskentelyn käytettävyyttä, turvallisuutta ja vaikuttavuutta yhdessä projektipäällikön kanssa ja tukee menetelmän juurruttamisprosessia.

 • Maahanmuuttovirasto, 1.8.2017 - 31.7.2020, EU-tuki 232 766 euroa

ONE-hanke

 • Hankkeessa laaditaan vastaanottokeskusten käyttöön tietopaketti, joka sisältää materiaalia vastaanottokeskuksen antaman yleisen oikeudellisen neuvonnan tueksi. Materiaali käsittää hakijoille kohdennettavan materiaalin (videomateriaali, kirjallinen tiedotusmateriaali) sekä vastaanottokeskusten työntekijöille annettavan kokonaisuuden (koulutus, muu materiaali). Työntekijöille annettavalla kokonaisuudella kehitetään heidän osaamistaan antaa hakijoille yleistä oikeudellista neuvontaa. Hankekokonaisuus tähtää siihen, että yleisen oikeudellisen neuvonnan saatavuus ja laatu varmistetaan heti hakuprosessin alkuvaiheessa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla ja osallistamalla hakijat siihen. Hankkeessa tuotetaan ja käännetään hakijoille tiedotusmateriaalia ja pyritään hyödyntämään myös oikeudellista neuvontaa tarjoavien järjestöjen asiantuntemusta mm. laadittavan selvityksen ja ohjausryhmätyöskentelyn muodossa.

 • Maahanmuuttovirasto, 1.3.2018 - 30.6.2020, EU-tuki 281 138 euroa

Psyyke-hanke

 • Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista mielenterveystyössä. Tavoitteena on, että asiakkaiden tarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja he saavat myös oikeaan aikaan tukea mielenterveyteensä. Vastaanottokeskusten, säilön sekä ihmiskaupan uhrien ja auttamisjärjestelmän kyvykkyys auttaa ihmisiä mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa paranee. Otetaan käyttöön uusia näyttöön perustuvia työmenetelmiä.Menetelmäosaamista ja materiaalia tuotetaan vastaanottokeskuksiin (aikuisten ja perheiden yksiköt, alaikäisyksiköt, tehostetun tuen osasto), ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ja säilöönottoyksiköihin.

 • Maahanmuuttovirasto, 1.3.2019 - 30.6.2021, EU-tuki 142 476 euroa

Turvapaikkaa hakevien naisten ja tyttöjen sukupuolistuneen väkivallan kokemusten tunnistamisen ja kokemusten käsittelyyn tarvittavan tuen vahvistaminen

 • Hankkeessa tuotetaan intensiivikoulutusta ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään potentiaalisesti sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneita turvapaikanhakijanaisia ja -tyttöjä. Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja kohtaamiseen ja rohkeutta ottaa väkivalta puheeksi. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon sukupuolistuneesta väkivallasta pakolaiskontekstissa sekä useassa Euroopan maassa pilotoidun ohjaamisen mallin jakamiseen. Lisäksi ohjaamisen mallia jatkokehitetään ja juurrutetaan Suomeen, Pohjois-Savoon, keskisuuren kaupungin palvelurakenteisiin sopivaksi, tiiviissä yhteistyössä Tarinan vastaanottokeskuksen ja Kuopion Tyttöjen Talon kesken. Ohjauksen myötä hankkeessa tarjotaan turvapaikanhakijanaisille ja -tytöille tietoa sukupuolistuneesta väkivallasta ja heidän oikeuksistaan väkivallan uhreina yksilöllisen tuen ja ryhmätoiminnan keinoin. Lisäksi hankkeessa luodaan materiaalipankki koulutettavien ja laajemminkin ammattilaisten käyttöön.
 • Kuopion Setlementti Puijola ry, 01.06.2020 - 31.12.2021, EU-tuki 78 438 euroa 

 

Kansallinen tavoite 1.2: Turvapaikkapolitiikan arviointi

Kansallisen tavoitteen 1.2 puitteissa tuettavat toimet voivat liittyä turvapaikkaprosessin laadun varmistamiseen ja vastaanottokapasiteetin monitoroimiseen kehittämällä arviointimenetelmiä ja viranomaisten tietojärjestelmiä. Lisäksi kansallisen tavoitteen 1.2 kautta voidaan tukea toimia liittyen maatiedon keräämiseen, hankintaan, analysointiin ja dokumentointiin sekä maahanmuuttoviranomaisten käyttämien ja ylläpitämien tietojärjestelmien ja tietokantojen sekä niiden raportointiominaisuuksien kehittämiseen.

SOPU - Soveltamisohjeprosessin uudistamishanke

 • SOPU-hankkeessa Maahanmuuttoviraston (Migri) Oikeus- ja maatietoyksikkö (Oima) kehittää uuden, aiempaa resurssitehokkaamman työtavan eri maiden turvallisuustilannetta ja muita Migrin turvapaikkaprosessin kannalta olennaisia seikkoja käsittelevien tilannekatsausten ja soveltamisohjeiden laatimiseen. Kehitetyn uuden mallin mukaisista asiakirjoista tehdään eläviä asiakirjoja, joita kyetään päivittämään vuoden 2016 jälkeen kehitettyjä asiakirjoja joustavammin ja resurssitehokkaammin. Uudenmalliset, osioihin perustuvat asiakirjat mahdollistavat lähtömaatiedon ja siihen pohjautuvan oikeudellisen analyysin sisällyttämisen Migrin ohjeistukseen aiempaa ketterämmin, tämän edellyttäessä vain tp-prosessin kannalta keskeisimpien osioiden päivittämistä. Tilannekatsausten kehittämisessä pyritään käyttämään sovelletusti EU:n maahanmuuttoviranomaisten (esim. Staatendokumentation) raportteja, joissa käytetään vastaavaa mallia, soveltamisohjeissa yhdistelmää Tanskan ja Ruotsin malleista.

 • Maahanmuuttovirasto, 01.09.2019 - 31.1.2021, EU-tuki 149 035 euroa

FAKTA-hanke

 • Hankkeessa toteutetaan vuosina 2017–2020 yhteensä 12 tiedonhankintamatkaa. Kuuteen Suomen kannalta keskeiseen lähtömaahan (mm. Irak, Afganistan, Somalia, Syyria) toteutetaan vuorovuosina kaksi perättäistä matkaa. Matkojen avulla kerätty lähtömaatieto pyrkii vastaamaan tarkentuneisiin, entistä yksityiskohtaisimpiin tiedontarpeisiin sekä täydentämään muista lähteistä saatavaa lähtömaatietoa ja varmistamaan sen paikkansapitävyyden. Matkojen kohteina olevista lähtömaista koostetaan Migrin henkilöstön ja relevanttien sidosryhmien käyttöön matkaraportit ja sähköiset maaportaalit, joihin kootaan ajantasaisinta tietoa lähtömaiden tilanteesta. Matkojen aikana hankituista kontakteista ja yhteistyötahoista luodaan Migrin käyttöön ajantasainen asiantuntijatietokanta, joka helpottaa tulevien matkojen suunnittelua. Hankkeella tähdätään tiedonhankintamatkakäytännön sekä lähtömaatiedon metodologiseen kehittämiseen, joka kuvaillaan hankkeessa laadittavassa menetelmäoppaassa.

 • Maahanmuuttovirasto, 1.9.2017 - 31.8.2020, EU-tuki 368 250 euroa

Kansallinen tavoite 1.3: Uudelleensijoittaminen

Kansallisen tavoitteen 1.3 puitteissa tuettavilla toimilla edesautetaan uudelleensijoittamispolitiikan sujuvaa toimeenpanoa ja joustavaa mukautumista pakolaistilanteen muutoksiin. Kansallisen tavoitteen mukaisilla toimilla pyritään tukemaan erityisesti paikallis- ja aluetason toimia ja ratkaisuja vastaanottovalmiuksien parantamiseksi ja kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamiseksi nopeuttamiseksi. Uudelleensijoittamiseen liittyvää tiedonhankintaa sekä parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamista kehitetään.

Turvasatama-hanke

 • Turvasatama-hankeen tavoitteena on parantaa valmiuksia vastaanottaa pakolaisia Ahvenanmaalla, jossa seitsemän kaikkiaan kuudestatoista kunnasta on päättänyt ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Hankkeen yhteistyötahot koostuvat kunnista, terveys- ja sairaanhoitopalveluiden ja muista viranomaisista sekä järjestö- ja vapaaehtoissektorin toimijoista. Hankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään terveyden ja sairaanhoidon taitoja ja palveluita, jotta mahdollistetaan kiintiöpakolaisten erityistarpeiden huomioiminen. Hankkeessa tullaan kehittämään myös helposti saatavilla olevaa tiedotusmateriaalia hankkeen kohderyhmille, mukaan lukien elinkeinoelämän toimijat, päättäjät, paikalliset asukkaat ja kiintiöpakolaiset. Hanketoimijat toteuttavat yhteistä koordinaatiota ja tarjoavat lisäkoulutusta taitojen ja tiedon lisäämiseksi sekä kehittävät malleja ja rutiininomaisia menetelmiä tasa-arvoiselle ja nopeammalle kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamiselle Ahvenanmaalle kotikunnasta riippumatta.

 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus, 15.3.2018 - 14.3.2021, EU-tuki 286 885 euroa