Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen

AMIF-rahaston erityistavoitteessa 1 keskitytään vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen sekä uudelleensijoittamisen paikallisten edellytysten tukemiseen.

Kansallinen tavoite 1.1: Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmät

Kansallisen tavoitteen 1.1 puitteissa tuettavat toimet voivat liittyä vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen yhteistyössä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi sekä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän saattamiseksi kansallisesti voimaan, turvapaikanhakijoiden vastaanoton tukemiseen sekä vastaanottojärjestelmän sopeuttamiseen muuttuviin olosuhteisiin.

PLANE - Vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden ja Ihmiskaupanuhrien auttamisjärjestelmän asiakastyön sähköinen dokumentointi

  • PLANE -hankkeessa toteutetaan vastaanotto- säilöönotto- ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmätoiminnassa tehtävän päivittäisraportoinnin yhtenäistäminen osaksi asiakastyön dokumentointia tarkoituksenmukaiselle ja tietoturvalliselle raportointialustalle, joka täyttää sekä työn sisällölliset, toiminnalliset sekä EU:n että kansalliset tietosuoja- ja turvavaatimukset. Hankkeessa yhtenäistetään valtakunnallisesti vastaanotto- säilöönotto ja auttamisjärjestelmässä tehtävän asiakastyön dokumentointia ja parannetaan henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyn (turvapaikanhakija) kannalta sekä toteutetaan päivittäisraportoinnin pysyvä sähköinen säilyttäminen. Hankkeella parannetaan myös vastaanottojärjestelmien kustannustehokkuutta yhteisten toimintamallien myötä.

  • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 1.1.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 122 369,19 euroa 

Turvapaikkaa hakevien naisten ja tyttöjen sukupuolistuneen väkivallan kokemusten tunnistamisen ja kokemusten käsittelyyn tarvittavan tuen vahvistaminen

  • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tuotetaan intensiivikoulutusta ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään potentiaalisesti sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneita turvapaikanhakijanaisia ja -tyttöjä. Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja kohtaamiseen ja rohkeutta ottaa väkivalta puheeksi. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon sukupuolistuneesta väkivallasta pakolaiskontekstissa sekä useassa Euroopan maassa pilotoidun ohjaamisen mallin jakamiseen. Lisäksi ohjaamisen mallia jatkokehitetään ja juurrutetaan Suomeen, Pohjois-Savoon, keskisuuren kaupungin palvelurakenteisiin sopivaksi, tiiviissä yhteistyössä Tarinan vastaanottokeskuksen ja Kuopion Tyttöjen Talon kesken. Ohjauksen myötä hankkeessa tarjotaan turvapaikanhakijanaisille ja -tytöille tietoa sukupuolistuneesta väkivallasta ja heidän oikeuksistaan väkivallan uhreina yksilöllisen tuen ja ryhmätoiminnan keinoin. Lisäksi hankkeessa luodaan materiaalipankki koulutettavien ja laajemminkin ammattilaisten käyttöön.

  • Hankkeen toteuttaja: Kuopion Setlementti Puijola ry, Toteutusaika: 01.06.2020 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 78 438 euroa 

Kansallinen tavoite 1.2: Turvapaikkapolitiikan arviointi

Kansallisen tavoitteen 1.2 puitteissa tuettavat toimet voivat liittyä turvapaikkaprosessin laadun varmistamiseen ja vastaanottokapasiteetin monitoroimiseen kehittämällä arviointimenetelmiä ja viranomaisten tietojärjestelmiä. Lisäksi kansallisen tavoitteen 1.2 kautta voidaan tukea toimia liittyen maatiedon keräämiseen, hankintaan, analysointiin ja dokumentointiin sekä maahanmuuttoviranomaisten käyttämien ja ylläpitämien tietojärjestelmien ja tietokantojen sekä niiden raportointiominaisuuksien kehittämiseen.

Kansallinen tavoite 1.2: Turvapaikkapolitiikan arviointi tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

Kansallinen tavoite 1.3: Uudelleensijoittaminen

Kansallisen tavoitteen 1.3 puitteissa tuettavilla toimilla edesautetaan uudelleensijoittamispolitiikan sujuvaa toimeenpanoa ja joustavaa mukautumista pakolaistilanteen muutoksiin. Kansallisen tavoitteen mukaisilla toimilla pyritään tukemaan erityisesti paikallis- ja aluetason toimia ja ratkaisuja vastaanottovalmiuksien parantamiseksi ja kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamiseksi nopeuttamiseksi. Uudelleensijoittamiseen liittyvää tiedonhankintaa sekä parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamista kehitetään.

Kansallinen tavoite 1.3: Uudelleensijoittaminen tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.