Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021-2027

Komissio antoi toukokuussa 2018 ehdotuksen seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2021-2027. Komissio on ehdottanut sisäasioiden rahoituksen kasvattamista merkittävästi – rahoitus noin kaksin- tai kolminkertaistuu nykyisestä.

Sisäasioiden alalle rahoitusohjelmakaudelle 2021-2027 on ehdotettu perustettavaksi kolme rahastoa:

  • turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (AMF)
  • sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
  • raja- ja viisumirahoitusväline (BMVI) (osa yhdennettyä rajavalvontarahastoa (IBMF))

Rahastojen valmistelu käynnistyi Euroopan komission kesäkuussa 2018 antamilla asetusehdotuksilla, joita on sittemmin käsitelty neuvoston työryhmissä.

Lisäksi komissio on antanut ehdotuksen rahastojen hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (Common Provisions Regulation, CPR). EU-tasolla tapahtuvan valmistelun lisäksi sisäministeriö on käynnistänyt uusia sisäasioiden EU-rahastoja koskevan kansallisen lainsäädäntötyön. Sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien valmistelu käynnistyy todennäköisesti vuoden 2020 alkupuolella.

Mikä muuttuu uudelle ohjelmakaudelle siirryttäessä?

Komission esityksen mukaan sisäasioiden rahoituksen rakenne tulee muuttumaan hieman tulevalla ohjelmakaudella. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (AMF) säilyy lähes nykyisen sisältöisenä. Sisäisen turvallisuuden rahastossa aiemmin olleet kaksi rahoitusvälinettä raja- ja viisumirahoitusväline (ISF-B) ja poliisiyhteistyörahoitusväline (ISF-P) sen sijaan eriytetään niin, että tuleva sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) kattaa käytännössä aiemman poliisiyhteistyövälineen tavoitteet. Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline (BMVI) tulee osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa (IBMF), jonka osaksi tulee myös tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline (CCE).

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta on komission esityksen mukaan tarkoitus tukea toimia, joilla vahvistetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, tuetaan laillista maahanmuuttoa sekä alkuvaiheen kotoutumistoimia ja ehkäistään laitonta maahanmuuttoa toimivin paluujärjestelmin sekä edistämällä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

Sisäisen turvallisuuden rahaston tavoitteena on komission esityksen mukaan tarkoitus vahvistaa turvallisuuden korkeaa tasoa Euroopan unionissa, etenkin torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä kyberrikollisuutta. Lisäksi rahastolla on tarkoitus tukea rikosten uhreja. Rahaston kautta pyritään lisäksi lisäämään tietojenvaihtoa unionin lainvalvontaviranomaisten välillä ja tehostamaan unionin yhteisiä operaatioita vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyen.

Yhdennetyn rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineellä on komission esityksen mukaan tarkoitus tukea EU:n yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän toimeenpanoa ja EU:n yhteistä viisumipolitiikkaa. Rahaston tuella on tavoitteena edistää laillisia rajanylityksiä, estää laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä tehokkaasti hallinnoida muuttovirtoja.

Tulevaa ohjelmakautta koskevaa materiaalia:

EU

Kansallinen valmistelu