I projektet Prestationsförmågan av gränsbevakningsväsendets lätta fartygsbestånd 2020 anskaffades en ny båt för mångsidiga sjöbevakningsuppgifter

Med finansiering för särskilda åtgärder från ISF-fonden anskaffade Gränsbevakningsväsendet en snabb båt som är avsedd att användas som evakueringsbåt för en båtserie som anskaffas separat. Till följd av anskaffningen förbättras båtpatrullens funktionssäkerhet och -snabbhet, och man kan nå objekten snabbare. Båten kommer långvarigt att betjäna i sjöbevakningsuppgifter vid Finlands yttre gräns och den lämpar sig för användning på olika användningsställen och i olika situationer. Båten blev ett fungerade operativt verktyg i gränsbevakningsuppgifter på Kökars sjöbevakningsstation på Åland.
 

Den anskaffade båten lämpar sig för användning på olika användningsställen och i olika situationer

Den anskaffade evalueringsbåten NV15E är en aningen under nio meter lång öppen RIB-båt (rigid inflatable boat, gummibåt med styvt skrov) som väger cirka 3,5 ton. Båtens hastighet är cirka 45 knop och funktionssträckan minst 170 sjömil. Som propulsion har den en dieselmotor som är kopplad till ett vattenjetaggregat som garanterar en bra styrbarhet.

I båten har man satsat på en stor fri däckareal för att säkerställa funktionaliteten vid olika uppdrag. Vid skenorna på däcket kan man fästa bland annat fjädrande stolar, bårar eller utrustningslådor.  Båtens akter är helt öppen för sjöräddningsuppdrag eller för att underlätta bogsering. Båtens styrpulpet har planerats för en grundbesättning på två personer, men genom att lägga till fjädrande stolar kan personantalet ökas till åtta. I en evakueringssituation rymmer båten gott om personer.

Båtens navigations- och kommunikationsutrustning är ändamålsenlig och modern. Det finns en utrymmesreservation för en värmekamera ovanför styrpulpeten. Den anskaffade båten lämpar sig för användning på olika användningsställen och i olika situationer, till exempel vid ett bevakningsfartyg och i internationella insatser.
 

Den nya båten gör att objekten kan nås snabbare än förut

Den nya båttypen ska inte bara ersätta de tidigare båtarna, utan den kommer att vara en lösning som är betydligt kostnadseffektivare och som erbjuder en hög användningsgrad vid operativa uppdrag. Båttypen utgör tillsammans med större patrulleringsbåtar sjöbevakningsstationens dagliga grundverktyg. Till följd av anskaffningen förbättras båtpatrullens funktionssäkerhet och -snabbhet, och man kan nå objekten snabbare.

Båten kommer att betjäna långsiktigt i sjöbevakningsuppgifter vid Finlands yttre gräns. Utifrån de erfarenheter som fåtts vid byggandet av denna båt har man fattat beslut om en framtida båtserie, vilket betyder att projektets inverkan syns i hemlandet och i Frontex-insatser fram till 2030–2040-talen.
 

Det föråldrade lätta fartygsbeståndet orsakade ökade kostnader

Gränsbevakningsväsendet skaffade en snabb båt med finansiering för särksilda åtgärder från ISF-fonden. KEVAK 2020-projektet beviljades 360 000 euro i ISF-finansiering. Behovet av projektet hade uppkommit till följd av det föråldrade lätta fartygsbeståndet, som orsakar ökade drift- och underhållskostnader. En bakgrundanalys av den nuvarande materielen gjordes i slutet av 2013.

Baserat på analysen startade Gränsbevakningsväsendet ett utvecklingsprojekt för det lätta fartygsbeståndet för att trygga den marina funktionsförmågan. Den ISF-finansierade NV15E-båten är den första båten inom ramen för detta omfattande utvecklingsprojekt. Förkortningen NV15E kommer från: NV = snabb båt, 15 = årtal, E = evalueringsbåt.

Projektet genomfördes av fartygsenheten vid tekniska avdelningen vid Gränsbevakningsväsendets stab. De operativa förvaltningsenheterna Västra Finlands sjöbevakningssektion och Finska vikens sjöbevakningssektion samt Gräns- och sjöbevakningsskolan stödde fartygsenheten i fastställande av de funktionella kraven för båtanskaffningen, beredning av anbudsbegäran, val av leverantör, godkännande av ritningar och utrustning, byggövervakning och senare evaluering av den färdiga båten. Några projektpartners hade man inte. Man lät bygga båten på det varv som vann konkurrensförfarandet och den blev färdig i november 2015.
 

Båtanvändarna deltog i planeringen och slutbedömningen av projektet

Vid anskaffningen eftersträvades avancerade, tillräckligt enkla och driftsäkra lösningar med god livscykelekonomi. Målet var lägre drift- och underhållskostnader än i dag. Den nya båten kan vid behov användas i Frontex gemensamma insatser, vilket var en förutsättning för den 90-procentiga finansieringen för särskilda åtgärder.

Båten blev klar enligt tidsplan. En omfattande evaluering ordnades bland användarna. Under evalueringsfasen märkte man att den valda dieseljet-tekniken inte uppfyllde de önskade hastighetskraven, varvid det beslutades att man vid fortsatta anskaffningar övergår till propulsionsmotor.

Projektets målsättningar uppnåddes, eftersom evalueringsbåtens syfte specifikt är att samla in erfarenheter med avseende på tillverkning av en båtserie. Dessutom fungerar båten bra för sitt avsedda ändamål trots bristen i hastighet. Båten blev ett fungerade operativt verktyg på Kökars sjöbevakningsstation för åländska gränsbevakningsuppgifter.

Projektets framgång garanterades av en omsorgsfull planering och slutbedömning, i vilka användarna fick delta.
 

Finansieringsmöjligheter uppmuntrar till prestationsförbättrande projekt

Kommissionen anvisade Finland en viss summa som skulle användas för anskaffning av sådan materiel, som kan införas i Frontex materielpool. Av denna orsak blev båten, vars byggande var aktuellt, utvald till det projekt som finansierades. Den höga finansieringsprocenten för särskilda åtgärder gjorde att finansieringen gav mervärde.

EUSA-fondernas ansvariga tjänstemän gav praktiska råd i de frågor som dök upp vid utarbetandet av ansökan och rapporterna. För planeringen av själva projektet behövdes inget stöd. Möjligheten att ansöka om finansiering för ett dylikt projekt uppmuntrar till påbörjande av projekt som ska utveckla prestationsförmågan. Dessutom kommer projekten igång snabbare, när man vet att extern finansiering kan fås för projektet.
 

Den nya båten kommer att få rikligt med uppmärksamhet och synlighet i skärgården

Projektet presenteras i korthet på Gränsbevakningsväsendets intranät och på webbplatsen. Dessutom berättas det om ISF-finansierade projekt i Gränsbevakningsväsendets tidning "Rajamme Vartijat", som riktas till intressenterna. Finansieringen för båten har informerats till staben och till sjöbevakningen, det vill säga dem som använder båten. En informationsskylt om fonden har fästs på båten.

Den nya båten kommer att få rikligt med uppmärksamhet och synlighet bland skärgårdsborna och båtfolk. En presentationsvideo har planerats för Gränsbevakningsväsendets ISF-projekt. Denna har inte ännu förverkligats. I fortsättningen kommer vi också att berätta om finansiering på Gränsbevakningsväsendets nyligen öppnade Twitter-konto.
 

Olli Posti
fartygsingenjör, projektledare
Gränsbevakningsväsendet

 

Tillbaka till projektpresentationer >>

Ytterligare information: Elina Sillanpää, överinspektör, elina.sillanpaa(at)intermin.fi, tel. 0295 488 266