Europeiska unionens fonder för inrikes frågor 2021–2027

Kommissionen har föreslagit att finansieringen för inrikes frågor ska ökas betydligt – enligt förslaget ska finansieringen ungefär två- eller tredubblas från det nuvarande. I maj 2018 antog kommissionen ett förslag om nästa fleråriga budgetram för perioden 2021–2027. 

Inom området för inrikes frågor föreslås att det under programperioden 2021–2027 ska inrättas tre fonder:

  • Asyl- och migrationsfonden (AMF)
  • Fonden för inre säkerhet (ISF)
  • Instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) (som en del av fonden för integrerad gränsförvaltning (IBMF))

Beredningen av fonderna startade med fondspecifika förslag till förordningar, som Europeiska kommissionen gav i juni 2018 och som sedermera har behandlats i rådets arbetsgrupper. Därutöver har kommissionen lämnat ett förslag till gemensamma regler för förvaltningen av fonderna (Common Provisions Regulation, CPR). Utöver den beredning som sker på EU-nivå har inrikesministeriet startat det nationella lagstiftnings- och programarbetet för de nya EU-fonderna för inrikes frågor.

Beredningen av de nationella programmen framskrider

Beredningen av de nationella programmen för fonderna för inrikes frågor inleddes i början av år 2020. I arbetsgruppen finns experter inom immigration, integration, gränsbevakning och polisärenden.

Arbetsgruppen för programberedning hann samlas en gång före coronaepidemin, därefter har arbetsgruppen arbetat skriftligt. Programarbetet fokuserar först på att beskriva utgångsläget och de största utmaningarna. Under sommaren kommer en dialog att föras med kommissionen om dessa, varefter arbetet med att fastställa vilka åtgärder som ska finansieras kommer att inledas. 

Hur programberedningen framskrider beror i hög grad på tidsplanen på EU-nivå – det är inte möjligt att fatta beslut om vilka åtgärder som ska finansieras förrän den totala nivån på finansieringen har fastställts. De samråd som hör till programberedningen har preliminärt schemalagts till hösten 2020. 

Den nationella lagstiftningen bereds i en arbetsgrupp för lagprojektet

I juni 2019 tillsattes ett lagstiftningsprojekt för att bereda den nationella lagstiftningen under den nya programperioden. Till projektets arbetsgrupp hör experter från olika ministerier och från de förvaltningsområden som berör fonderna. 

Arbetsgruppens uppgift är att för den nya programperioden bereda ett förslag till lag om fonderna för inrikes frågor med formen av en regeringsproposition samt ett förslag till statsrådsförordning. Arbetsgruppen behandlar bl.a. regler i anslutning till den kommande programperiodens nationella förvaltningsarrangemang och till projektfinansieringen. 

Hösten 2019 genomfördes en enkät för intressentgrupper inom ramen för lagstiftningsprojektet. Enkäten gällde hur väl förvaltningsarrangemangen för fonderna har fungerat under den nuvarande perioden. Dessutom ordnades workshops där man diskuterade hur väl de nuvarande reglerna för fonder fungerar. Inom ramen för lagstiftningsprojektet kommer en remissbehandling att ordnas under 2020.

Vad händer vid övergången till den nya programperioden?

Enligt kommissionens förslag kommer strukturen i finansieringen av inrikes frågor att ändras något under den kommande programperioden. Innehållet i asyl- och migrationsfonden (AMF) förblir nästan oförändrat. De två finansieringsinstrumenten inom fonden för inre säkerhet, finansieringsinstrumentet för yttre gränser och visering (ISF-B) och finansieringsinstrumentet för polissamarbete (ISF-P), åtskiljs däremot så att den kommande fonden för inre säkerhet (ISF) i praktiken täcker målen för det tidigare instrumentet för polissamarbete. Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) blir en del av fonden för integrerad gränsförvaltning (IBMF), som också kommer att omfatta instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (CCE).

Enligt kommissionens förslag är avsikten att ur asyl- och migrationsfonden förstärka det gemensamma europeiska asylsystemet, stödja laglig migration och integrationsåtgärder i inledningsskedet och förebygga irreguljär migration med hjälp av fungerande system för återvändande samt genom att främja samarbetet med tredjeländer.

Målet för fonden för inre säkerhet är enligt kommissionens förslag att bidra till en hög säkerhetsnivå i Europeiska unionen, i synnerhet genom motverkande av terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet. Dessutom ska fonden bistå brottsoffer. Fonden har som syfte att utöka informationsutbytet mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och intensifiera unionens gemensamma operationer i anslutning till grov och organiserad brottslighet.

Enligt kommissionens förslag är avsikten att med finansieringsinstrumentet för integrerad gränsförvaltning och visering stödja genomförandet av EU:s integrerade gränsövervakningssystem och EU:s gemensamma viseringspolitik. Med stöd av fonden är målet att främja lagliga gränsöverskridningar, förhindra irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet samt effektivt hantera migrationsströmningar.

Material gällande den kommande programperioden: