Europeiska unionens fonder för inrikes frågor 2021–2027

Kommissionen gav i maj 2018 ett förslag om den följande mångåriga finansieringsramen för åren 2021–2027. Kommissionen har föreslagit att finansieringen för inrikes frågor ska ökas betydligt – finansieringen kommer att ungefär två- eller tredubblas från det nuvarande.

Inom området för inrikes frågor föreslås att det under finansieringsprogramperioden 2021–2027 ska inrättas tre fonder:

  • asyl- och migrationsfonden (AMF)
  • fonden för inre säkerhet (ISF)
  • finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) (som en del av fonden för integrerad gränsförvaltning (IBMF))

Beredningen av fonderna startade med förslag till förordningar som Europeiska kommissionen gav i juni 2018 och som sedermera har behandlats i rådets arbetsgrupper.

Därutöver har kommissionen lämnat ett förslag till gemensamma regler gällande förvaltningen av fonderna (Common Provisions Regulation, CPR). Utöver den beredning som sker på EU-nivå har inrikesministeriet startat det nationella lagstiftningsarbetet gällande EU-fonderna för inrikes frågor. Beredningen av nationella program när det gäller fonder för inrikes frågor börjar sannolikt i början av år 2020.

Vad händer vid övergången till den nya programperioden?

Enligt kommissionens förslag kommer strukturen i finansieringen av inrikes frågor att ändras något under den kommande programperioden. Innehållet i asyl- och migrationsfonden (AMF) förblir nästan oförändrat. De två finansieringsinstrumenten inom fonden för inre säkerhet, finansieringsinstrumentet för yttre gränser och visering (ISF-B) och finansieringsinstrumentet för polissamarbete (ISF-P), åtskiljs däremot så att den kommande fonden för inre säkerhet (ISF) i praktiken täcker målen för det tidigare instrumentet för polissamarbete. Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) blir en del av fonden för integrerad gränsförvaltning (IBMF), som också kommer att omfatta instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (CCE).

Enligt kommissionens förslag är avsikten att ur asyl- och migrationsfonden förstärka det gemensamma europeiska asylsystemet, stödja laglig migration och integrationsåtgärder i inledningsskedet och förebygga irreguljär migration med hjälp av fungerande system för återvändande samt genom att främja samarbetet med tredjeländer.

Målet för fonden för inre säkerhet är enligt kommissionens förslag att bidra till en hög säkerhetsnivå i Europeiska unionen, i synnerhet genom motverkande av terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet. Dessutom ska fonden bistå brottsoffer. Fonden har som syfte att utöka informationsutbytet mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och intensifiera unionens gemensamma operationer i anslutning till grov och organiserad brottslighet.

Enligt kommissionens förslag är avsikten att med finansieringsinstrumentet för integrerad gränsförvaltning och visering stödja genomförandet av EU:s integrerade gränsövervakningssystem och EU:s gemensamma viseringspolitik. Med stöd av fonden är målet att främja lagliga gränsöverskridningar, förhindra irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet samt effektivt hantera migrationsströmningar.

Material gällande den kommande programperioden:

EU

Nationell beredning